Thursday, January 2, 2014

Հեղինակներ - Ե


Եագութճեան Յարութիւն
Եազըճեան Ստեփանոս, Հ.
Եաղուպեան Ատուր Յր.
Եարտըմեան Տաճատ Հ.
Եբրեան Ռիջինալդ
Եդուարդ
Եզեանց Գ.
Եզեանց Կարապետ
Եզեկյան Լևոն
Եզնիկ Կողբացի
Եզովպոս
Եիւզիւքճեան Վրթանէս, Հ.
Ելէոնսկի Նիկողայոս
Եկատերինա երկրորդ
Եկմալեան Մակար
Եղիա Էնտազեան
Եղիազարեան Ե.Տ.
Եղիազարեանց Ստեփաննոս
Եղիազարյան Արման
Եղիշէ
Եղիշէեան Վարդան
Եունկ Էտուարտ (Edward Young)
Եպիփան Կիպրացի
Եսայան Ջ.
Եսայեան Զապէլ
Երանոս - տես Իրենէոս
Երեմեան Արամ
Երեմեան Սիմոն, Հ.
Երեմիա Մեղրեցի
Երեմիա Քահանայ
Երեմյան Սուրեն
Երեցփոխեանց Գաբրիէլ
Երզնկեան Ռոստոմ
Երզնկեանց Եզնիկ
Երիցեան Ա.
Երուխան
Եւագր Պոնտացի
Եւթաղ
Եւկլիդէս
Եւսեբիոս Կեսարացի
Եւրէինով
Եփրեմ Խուրի Ասորի
Élisée Vartabed / Elisaeus / Elishe
Epiphanios von Cypren
Étienne Asoghig - see Stepanos Asoghik
Eznig de Goghp
Jensen, Peter Christian Albrecht
Yesayan, J.H.
Евецкій Орестъ
Егише / Елише
Еремян С.


Եազըճեան Ստեփանոս, Հ.
Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար, Վենետիկ, 1840
Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար, Բ. տպ., Վենետիկ, 1847
Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար, Գ. տպ., Վենետիկ, 1860

Եաղուպեան Ատուր Յր.
Հայատառ Թրքերէնէ Հայերէն բառարան, Նիւ Եորք, 1919

Եարտըմեան Տաճատ Հ.
Մխիթարեաններու նպաստը հայ մշակոյթին եւ հայագիտութեան, Լոս Անճելըս, 1987. կամ այստեղ


Եզեանց Գ.
Ներքին կեանք հին Հայաստանի. պատմաբանական քննութիւն, Շուշի, 1864

Եզեանց Կարապետ
Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի եւ Ռուսաց Կառավարութեան յարաբերութիւնների ծագումը, Թիֆլիս, 1904

Եզեկյան Լևոն
Հայոց լեզու [բուհական դասագիրք], Բ հրատ., Երևան, 2007. կամ այստեղ
Ոճագիտության ուղեցույց, Երևան, 2007


Եզնիկ Կողբացի
Գիրք ընդդիմութեանց, Զմիւռնիա, 1762
Եղծ աղանդոց (էջ 299-ից՝ Խրատք), Վենետիկ, 1826. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869
Եղծ աղանդոց, Երևան, 1994 [գրաբար և արլհյ. թարգմ.]
A Treatise on God Written in Armenian by Eznik of Kołb (floruit C.430-c.450). Trans. by Monica J. Blanchard and Robin Darling Young. Peeters 1998 (partial preview).

Եիւզիւքճեան Վրթանէս, Հ.
Նկարագրութիւն Պարսկաստանի երեւելի շինուածոց, Կ. Պոլիս, 1854


Եղիազարյան Արման
Արաբական խալիֆայության Արմինիա վարչական շրջանը, Երևան, 2010
Հայ Բագրատունիների տերությունը, Երևան, 2011
Աշոտ Ա Բագրատունի թագավոր Հայոց, Երևան, 2014
Աշոտ Երկաթ թագավոր հայոց, Երևան, 2016

Եղիշէ
Գիրք պատմութեան սրբոց Վարդանանց զօրավարացն հայոց, Կ. Պոլիս, 1764
Գիրք որ կոչի Եղիշէի պատմագիրք, Ս. Պետերբուրգ, 1787
Պատմութիւն նահատակութեան սրբոց Վարդանանց եւ Ղեւոնդեանց քահանայից, արարեալ սրբոյն Եղիշայի, Կ. Պոլիս, 1823. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Վենետիկ, 1828. կամ այստեղ
The History of Vartan, and of the Battle of the Armenians. By Elisaeus. Trans. by C.F. Neumann. London, 1830. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Մեկնութիւն տէրունական Հայր մեր աղօթից եւ Ճառք, Երուսաղէմ, 1836
◈ Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէ վարդապետի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1838. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Eliseo Storico armeno del quinto secolo, versione del prete Giuseppe Cappelletti, Venezia, 1840
Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Վենետիկ, 1842
Soulèvement national de l'Arménie chrétienne au Ve siècle, contre la loi Zoroastre, sous le commandement du prince Vartan le Mamigonien, par Élisée Vartabed; traduit en français par M. l'abbé Grégoire Kabaragi Garabed, Paris, 1844. կամ այստեղ
◈ Սոփերք հայկականք, ԺԸ. Եղիշէի քահանայի Ճառ յԱյլակերպութիւն Տեառն, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէ վարդապետի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ
Պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի, Թէոդոսիա, 1861
Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Վենետիկ, 1864
Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Երուսաղէմ, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869
Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց. ըստ Անձեւացեացն օրինակի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1873. կա այստեղ
◈ Дилленъ Эмилій, Армянскіе этюды (I. Отношеніе Армянскаго къ Эранской Группе Языковъ. II. Егише: война Армянъ противъ Персовъ: переводъ и примѣчанія), Харьковъ, 1884
Եղիշէի պատմութիւնը Վարդանի եւ Հայոց պատերազմի համար, թարգմանեց Հ. Ղուկասեանց, Թիֆլիս, 1891
◈ Հացունի Վարդան, Խորհրդածութիւնք Եղիշէի պատմութեան վրայ, Վենետիկ, 1896
Եղիշէի վարդապետի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին եւ քննադատութիւնք Միքայէլ Փաշայի Փորթուգալ [էջ 468-ից՝ «Բան խրատու յաղագս միանձանց»], Վենետիկ, 1903. կամ այստեղ
Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց. ըստ Անձեւացեացն օրինակի, Տփխիս, 1904. կամ այստեղ
◈ Կիւլէսէրեան Բաբգէն, Եղիշէ. քննական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1909
Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին (քնն. բնագիրը՝ Ե. Տէր-Մինասեանի), Երևան, 1957
Վարդանի եւ հայոց պատերազմի մասին, [արևելահայերեն թարգմ.] Երևան, 1994. կամ այստեղ
История Егише Вардапета (էլ. տեքստ՝ ըստ 1853 թ. հրատ.)
Елише, Слово о войне Армянской (էլ. տեքստ՝ ըստ 1971 թ. հրատ.). կամ այստեղ
Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին, արլհ. թարգմ.՝ Երվանդ Տեր-Մինասյանի, Երևան, 1994
A Homily on the Passion of Christ Attributed to Elishe. Trans. by Robert W. Thomson. Peeters 2000 (partial preview).
◈ Սուրբ Եղիշե Վարդապետ, Աստվածաբանական երկեր, թարգմ. արլհ.՝ Մարթա Արաբյանի, Ս. Էջմիածին, 2007
Խրատք (էլ. տեքստ)
Կանոնք (էլ. տեքստ)
Մեկնութիւն Արարածոց (էլ. տեքստ)
Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին (էլ. տեքստ)
◈ Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին ֊ Յաճախականութեան բառարան (էլ. տեքստ)

Եղիշէեան Վարդան
Աստուածարեալ քաղաք (նշխարներ), Փարիզ, 1939. կամ այստեղ

Եունկ Էտուարտ (Edward Young)
Ողբերգական գիշերներ, հտ. Ա, թարգմ. Արմենակ Հ. Չիզմէճեան, Կ. Պոլիս, 1861

Եպիփան Կիպրացի
Եպիփան Կիպրացու ‘’Ἒκθεσις πρωτοκλησιῶν πατριαρχῶν τε καὶ μητροπολιτῶν''. Հայերէն եւ յունարէն. հրատարակեց Ֆ. Ն. Ֆինկ, Թիֆլիս, 1902 / Des Epiphanios von Cypren Ekthesis prōtoklēsiōn patriarchōn te kai mētropolitōn. Armenisch und griechisch herausgegeben von Franz Nikolaus Finck, Marburg, 1902. կամ այստեղ

Եսայան Ջ.
Հայոց տեղանունները. թուրքական այլափոխումներ / Yesayan, J.H. Armenian Toponyms: Turcification (from p. 57), Երևան/Yerevan, 2014

Եսայեան Զապէլ
◈ Գրական երեկոներ. Թրքահայ ժամանակակից գրողներ (դասախօսութիւն), Թիֆլիս, 1916
Վերջին բաժակը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 1, էջ 3-60. կամ այստեղ
Ժողովրդի մը հոգեվարքը (աքսորեալ հայերը Միջագետքի մէջ), «Գործ», Բագու, 1917, թ. 2, էջ 79-139. մաս Բ, 1917, թ. 3, էջ 40-99
Մուրատի ճամբորդութիւնը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 4, էջ 71-92, մաս Բ, 1917, թ. 5-6, էջ 87-104, մաս Գ, 1917, թ. 7-8, էջ 89-132
Մուրատի ճամբորդութիւնը Սվազէն Պաթում, Պօսթըն, 1920
Աւերակներուն մէջ (էլ. տեքստ). կամ այստեղ
Մուրատի ճամբորդութիւնը (էլ. տեքստ)
Նամակ Մելինե Գովանճյանին (1922) (էլ. տեքստ)
Նամակներ Աննա Բուդաղյանին (1927) (էլ. տեքստ)
Նամակ Ջուլիա Փուշմանին (1931) (էլ. տեքստ)
Նամակներ Սոֆի Եսայանին (1931) (էլ. տեքստ)


Երեմեան Արամ
Չահարմահալի հայ ժողովրդական բանահիւսութիւնը, Վիեննա, 1923
Պարսկահայ նորագոյն աշուղներ, Վիեննա, 1925
Փշրանքներ ջուղահայ եւ հնդկահայ բանահիւսութիւնից (տաղեր եւ ժողովրդական երգեր. 17-19-րդ դար), Վիեննա, 1930

Երեմեան Սիմոն, Հ.
Տագնապը (ազգավէպ), Վենետիկ, 1904
Հայ միտքը, Վենետիկ, 1906. կամ այստեղ
Ազգային դէմքեր. գրագէտ հայեր, երկրորդ շարք, Վենետիկ, 1913. կամ այստեղ

Երեմյան Սուրեն
Հայաստանի բնաշխարհը («Հայ ժողովրդի պատմություն», հտ. Ա, Երևան, 1971, էջ 7-56

Երեմիա Մեղրեցի
Բառգիրք հայոց (հեղ.՝ Երեմիա Մեղրեցի), Լիվոռնո, 1698

Երզնկեան Ռոստոմ

Երզնկեանց Եզնիկ
◈ Դասագիրք հայկական ձայնագրութեան, հտ. Ա, Վաղարշապատ, 1880

Երիցեան Ա.

Երեմյան Սուրեն
Լիպարիտ զորավարի հաջորդները և Դանիշմանյան տոհմի ծագման խնդիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1947, թ. 8, էջ 65-80
◈ Еремян С. Основные черты общественного строя Армении в эллинистическую эпоху. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1948, թ. 11, էջ 33-74
Проблема этногенеза армян в свете учения И. В. Сталина о языке. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1951, թ. 6, էջ 37-52
Ակադեմիկոս Հ. Հ. Մանանդյան. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1952, թ. 3, էջ 77-82
«Ծաւդէացւոց իշխանութիւն». ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1960, թ. 7-8, էջ 41-52
Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ Է դարի հայկական քարտեզի վերակազմության ժամանակակից քարտեզագրական հիմքի վրա), Երևան, 1963

Երեցփոխեանց Գաբրիէլ
Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ / Русско-армянскій словарь, составленный Гавріиломъ Ирицпуховымъ, Տփխիս / Тифлисъ, 1854

Երուխան (Սրքամէշխանլեան Երուանդ)
Երկեր, Երևան, 1980. կամ այստեղ
Կեանքին մէջ (էլ. տեքստ)
Ամիրային աղջիկը (Պոլսական կեանքի դրուագներ) (էլ. տեքստ)
Պատմուածքներ ժողովրդական կեանքէ (էլ. տեքստ)

Եւագր Պոնտացի
Գիրք ութն խորհրդոց մեղաց, Կ. Պոլիս, 1750
Սրբոյ հօրն Եւագրի Պոնտացւոյ վարք եւ մատենագրութիւնք թարգմանեալք ի յունէ ի հայ բարբառ, աշխատասիր. Հ. Բարսեղ. Վ. Սարգիսեան, Վենետիկ, 1907
Խրատական խօսք, Խրատական ուղերձ, Միայնակեաց, Մարտիրոսներին, Նիկիական հաւատքի մասին (արեւելահայերէն թարգմանութիւն՝ Եւագրի կենսագրութեամբ հանդերձ). «Գանձասար» աստուածաբանական հանդէս, հտ. Ը, 2010, էջ 255-308

Եւթաղ
◈ Բիւզանդացի Նորայր Ն., Կորիւն Վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք: Գիրք Մակաբայեցւոց, Եւթաղ Աղեքսանդրացի, Ագաթանգեղոս եւ Փաւստոս Բիւզանդ: Հանդերձ դիտողութեամբք, տեղեկութեամբք եւ լուսաբանութեամբք, Տփղիս, 1900
Մատենագրութիւնք Եւթաղի. քննութիւն եւ բնագիր (յաւելուած՝ Եւսեբեայ Կեսարացւոյ թուղթ առ Կարպիանոս), աշխատ. Հ. Արիստակէս Վարդանեանի, Վիեննա, 1930

Եւկլիդէս
Եւկլիդեայ գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1960

Եւսեբիոս Կեսարացի
◈ Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ... թարգմանեալ ի Լատին բարբառ... հաւաքմամբ հանդերձ յունական հատուածոց / Eusebii Pamphili Chronicon Bipartitum, Մասն Ա, Ժամանակագրութիւն պատմական / Pars I. Historico-chronographica, Վէնէտիկ / Venetiis, 1818 (գրաբար, լատիներէն, յունարէն). կամ այստեղ, կամ այստեղ (երկու հատորը միասին), կամ այստեղ (երկու հատորը միասին)
◈ Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ... Մասն Բ. Քրոնիկոն կանոն / Pars II. Chronicus Canon, Վէնէտիկ / Venetiis, 1818 (գրաբար, լատիներէն, յունարէն). կամ այստեղ
Պատմութիւն Եկեղեցւոյ՝ յեղեալ յԱսորւոյն ի Հայ ի հինգերորդ դարու, պարզաբանեալ նոր թարգմանութեամբ ի Յոյն բնագրէն ի ձեռն Հ. Աբրահամ Վ. Ճարեան, Վենետիկ, 1877. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Մատենագրութիւնք Եւթաղի. քննութիւն եւ բնագիր (յաւելուած՝ Եւսեբեայ Կեսարացւոյ թուղթ առ Կարպիանոս), աշխատ. Հ. Արիստակէս Վարդանեանի, Վիեննա, 1930


Եփրեմ Խուրի Ասորի
Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1810
Գիրք աղօթից (Յորում գոն վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Մարիանեայ և սրբոյն Եփրեմի ճառն խոնարհութեան, եւ այլ հարկաւոր աղօթք. յաւելեալ նաեւ երեկոյեան եկեսցէն իւր սարօքն), Կ. Պոլիս, 1817
Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1818
Գիրք աղօթից, Տփխիս, 1825
Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հտ. Ա. Մեկնութիւն Արարածոց, Ելից, Ղեւտացւոց, Թուոց, Օրինաց, Յեսուայ, Դատաւորաց, Թագաւորութեանց եւ Մնացորդաց, Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ
◈ Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հտ. Բ. Մեկնութիւն համաբարբառ որ ըստ չորից աւետարանչաց եւ թարգմանութիւն առակաւոր բանիցն, Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ
◈ Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հտ. Գ. Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոցն Պաւղոսի, Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ
◈ Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հտ. Դ. Ճառք եւ աղօթք, Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից, Շուշի, 1838
Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց խմբագիր արարեալ նախնեաց յՈսկեբերանէ եւ յԵփրեմէ, Վենետիկ, 1839. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1843
Գիրք աղօթից, Երուսաղէմ, 1848
Գիրք աղօթից, տիպ Բ., Երուսաղէմ, 1857 [էջ 191-ից՝ «Աղօթք ի վերայ իւրաքանչիւր աւուրց շաբաթու եւ նախ կիրակէ աւուր». սաղմոսներից, տարբեր հեղինակների աղօթքներից ու Ժամագրքի մաղթանքներից կազմուած կանոններ են]
Գիրք աղօթից, Դ. տպ., Երուսաղէմ, 1870

Jensen, Peter Christian Albrecht
Hittiter und Armenier. Strassburg, K. J. Trübner, 1898. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Евецкій Орестъ
Статистическое описаніе Закавказскаго края. В 2 частях. Ч. 1-2. С.-Петербургъ, 1835. կամ այստեղNo comments:

Post a Comment