Thursday, January 2, 2014

Հեղինակներ - ԴԴադայան Խաչատուր
Դաղբաշեան Յարութիւն
Դանիելյան Թևան
Դանիէլեանց Ներսէս
Դաշտենց Խաչիկ
Դարպասյան Վահրամ
Դարվին Չարլզ
Դաւթեան Արիստակէս
Դաւթեան Սմբատ
Դաւիթ Անյաղթ (Հարքացի)
Դաւիթ-Բէկ Մելիք
Դեկարտ - տես Տէքարդ
Դեմիրճյան Դերենիկ
Դերձակեան Գրիգոր
Դերմենջյան Մայրանուշ
Դէֆո Դանիէլ
Դիկենս Չարլզ
Դիլանյան Նունե
Դիմաքսեան Հմայեակ
Դիոնէսիոս Աղեքսանդրացի
Դիոնէսիոս Արիսպագացի
Դիոնէսիոս Թրակացի
Դիոնիսիոս Բարսալիբի
Դիոդորոս Սիկիլիացի
Դիւմա - տես Տիւմա
Դոմինիկոս Բոհուրսի
Դուսսի
Դուրեան Եղիշէ
Դուրեան Պետրոս
Դօդէ Ալֆօնս
Daghbaschean, H.
Dankoff, Robert
Davidian Serafino
Djivani - see under Ջ
Dionysius Barsalibi
Dum-Tragut, Jasmine
Tourian, Bedros
Даштенц Хачик
Демирчян Дереник
Джаваховъ И.
Дилленъ Эмилій 
Дубровинъ Н. Ф.
Дурьян Петрос
Дьяконов И. М.
Дюлоріе Г.


Դադայան Խաչատուր
Հայերը և Բաքուն (1850-ական թթ. - 1920 թ.), Երևան, 2006

Դաղբաշեան Յարութիւն
◈ Daghbaschean, H. Gründung des Bagratidenreiches durch Aschot Bagratuni. Berlin, 1893.
Փ. Բիւզանդացի եւ իւր պատմութեան խարդախողը. քննութիւն Մ. Խորենացու աղբիւրների մասին, Վիեննա, 1898

Դանիելյան Թևան
Մալաթիայի բարբառը, Երևան, 1967

Դաշտենց Խաչիկ
Տարօնի եղեռն («Վարագ», 1965 Ապրիլ, Բացառիկ թիւ 49 (Բոստոն))
Ռանչպարների կանչը (էլ. տեքստ) կամ այստեղ (նաև doc, epub, pdf)
Зов пахарей (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ, թարգմանություններ և մի քանի այլ գործ (էլ. տեքստ)


Դարպասյան Վահրամ
Երաժշտական տերմինների համառոտ բառարան, Երևան, 1986


Դաւիթ Անյաղթ (Հարքացի)
Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ. կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959
◈ Ս. Դավիթ Անհաղթ, Ներբողներ. Մամբրե Վերծանող, Ճառեր (արլհ. թարգմ.՝ Մարթա Արաբյանի), Սբ Էջմիածին, 2008

Դաւիթ-Բէկ Մելիք
Լուսինեանք, Վիեննա, 1900. կամ այստեղ
Արաբկիրի գաւառաբարբառը. ձայնաբանական եւ քերականական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1919

Դեմիրճյան Դերենիկ
Հին երգերից, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 2, էջ 34-36
Տէրտէրը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 4, էջ 44-50
Աւելորդը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 9-10, էջ 66-86
◈ Վարդանանք, գիրք Ա, Երևան, 1968
◈ Վարդանանք, գիրք Բ, Երևան, 1968
Երկեր, հտ. Ա, Պատմվածքներ, Երևան, 1977. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Բ, Մանրապատումներ, երգիծանք, Երևան, 1977. կամ այստեղ
Ավելորդը (էլ. տեքստ)
Հայը (էլ. տեքստ)
Вардананк (էլ. տեքստ)


Դերմենջյան Մայրանուշ
Հայերեն-թուրքերեն բառարան, Երևան, 2013

Դէֆո Դանիէլ
Ռօբինզօն Կռիւզօի պատմութիւնը, թարգմ. Պատկանեան Ռ., Ս. Պետերբուրգ, 1857
Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ, թարգմ. Հ. Մինաս Բժշկեան, Գ. տպ., Վենետիկ, 1858 [հեղինակը նշուած չէ]

Դիկենս Չարլզ
Սուրբ Ծննդեան երգը, «Յավրուհրատ», Երեւան, 2012

Դիլանյան Նունե
◈ Ընտանեկան պատմություն, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016 (epubmobi). կամ այստեղ (թերի նախադիտում)

Դիմաքսեան Հմայեակ
Շիթք մանունք ի Միջերկրականէ, Կ. Պոլիս, 1877

Դիոնէսիոս Աղեքսանդրացի
Ի հակաճառէն Պաւղոսի Սամուստացոյ. և ևս մի քանի գործից հատուածներ. Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 176-182

Դիոնէսիոս Արիսպագացի
◈ Պատասխանի թղթոյն Տիտոսի եպիսկոպոսի Կրետացւոց յաղագս ննջման սուրբ Աստուածածնին եւ միշտ կուսին Մարիամու (Սրուանձտեանց Գ., Հնոց եւ նորոց, Կ. Պոլիս, 1874, էջ 110-115)
Թուղթ Դիոնէսիոսի յաղագս մահուան Պետրոսի եւ Պաւղոսի առ Տիմոթէոս աշակերտն Պաւղոսի, Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 249-254

Դիոնէսիոս Թրակացի
Քերականութիւն Դիոնեսիոսի Թրակացւոյ, հանեալ ի թագաւորական գրատան Փարիզոյ, եւ ի լոյս ընծայեալ ի յոյն, ի հայ եւ ի գաղղիացի լեզուս, հանդերձ ծանօթութեամբք եւ բացատրութեամբք, ի Յակովբայ Շահան Ջրպետեան Եդեսացւոյ, Փարէզ, 1824
◈ Ադոնց Նիկողայոս, Երկեր, հտ. Գ, Հայրենագիտական ուսումնասիրություններ. Արուեստ Դիոնիսեայ Քերականի եւ հայ մեկնութիւնք նորին, Երևան, 2008. կամ այստեղ


Դիոնիսիոս Բարսալիբի
◈ Dionysius Barsalibi. Against the Armenians (in Woodbrooke Studies; Christian Documents in Syriac, Arabic, and Garshuni. Vol. IV, 1931). Translated by Alphonso Mingana.
Դիոնիսիոս Բարսալիբիի հակաճառութիւնը Հայոց դէմ (թարգմ.` Հ. Պօղոս Էսապալեան), Վիեննա, 1938

Դուրեան Եղիշէ
Ընթացք ի Գրոց բարբառ, Ա. տարի, Կ. Պոլիս, 1880. կամ այստեղ
Ընտիր ասացուածք օտարազգի ականաւոր անձանց կենսագրական համառօտ տեղեկութեամբք, Կ. Պոլիս, 1882. կամ այստեղ
Պատմութիւն հայ մատենագրութեան, Կ. Պոլիս, 1885. կամ այստեղ


Դուրեան Պետրոս
Բանաստեղծութիւններ, Շուշի, 1905
Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ
Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
◈ Дурьян Петрос, Որոշ բանաստեղծություններ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)
◈ Tourian, Bedros. Որոշ բանաստեղծություններ՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ (epub, mobi)


Dankoff, Robert
Armenian Loanwords in Turkish. Wiesbaden: Harrasowitz 1995. (partial preview)

Davidian Serafino
Biografia di sua beatitudine Abramo Pietro I. patriarca di Cilicia e Catolicos degli Armeni, Cairo, 1861
Cause della quistione Armeno-Cattolica, Constantinople, 1870

Dum-Tragut, Jasmine
Armenian. Modern Eastern Armenian. London Oriental and African Language Library 14. Amsterdam/Philadelphia, 1984.

Джаваховъ И.
Государственный строй древней Грузiи и древней Арменiи. Т. 1., С.-Петербургъ, 1905. կամ այստեղ

Дилленъ Эмилій 
Армянскіе этюды (I. Отношеніе Армянскаго къ Эранской Группе Языковъ. II. Егише: война Армянъ противъ Персовъ: переводъ и примѣчанія), Харьковъ, 1884

Дубровинъ Николай
Закавказье отъ 1803-1806 года, Санктпетербургъ, 1866. կամ այստեղ
◈ Исторія войны и владычества русскихъ на Кавказѣ, томъ I, книга I, Очеркъ Кавказа и народовъ его населяющихъ, С.-Петербургъ, 1871. կամ այստեղ
томъ I, книга II, Закавказье, С.-Петербургъ, 1871. կամ այստեղ
томъ I, книга III, Библіографическій указатель источниковъ къ первымъ двумъ книгамъ, С.-Петербургъ, 1871. կամ այստեղ
томъ II, [От принятия Грузии под покровительство России до вторжения персов 1794 г.], С.-Петербургъ, 1886. կամ այստեղ
томъ III, [От вторжения персов до учреждения русского правления в Грузии 1802 г.], С.-Петербургъ, 1886. կամ այստեղ
томъ IV, [Деятельность князя Цицианова в Грузии], С.-Петербургъ, 1886. կամ այստեղ
томъ V, [От убийства князя Цицианова до подавления восстания царевича Григория 1812 г.], С.-Петербургъ, 1887. կամ այստեղ
томъ VI, Ртищевъ и Ермоловъ, С.-Петербургъ, 1888. կամ այստեղ

Дьяконов И. М.
Предыстория армянского народа. История Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н. э. Хетты, лувийцы, протоармяне. Ереван, 1968.
Предыстория армянского народа (էլ. տեքստ). կամ այստեղ, կամ այստեղ, fb2

Дюлоріе Г.
Нынѣшніе Армяне, Тифлисъ, 1856No comments:

Post a Comment