Wednesday, January 1, 2014

Հեղինակներ - Ա


Ա-Դօ (Տէր-Մարտիրոսեան Յովհաննէս)
Ա.Ն.Ե.Դ. - տես Ներսէսովիչ Աստուածատուր եպս
Աբգար Էմի
Աբել արքեպս
Աբեղեան Արտաշէս
Աբեղեան Մանուկ
Աբէլեան Ալէքսանդր
Աբիկեան Միհրան
Աբիկեան Ստեփան
Աբովեան Գէորգ
Աբովյան Խաչատուր
Աբու Ալ-Հասան Ալի Իբն Ալ-Հուսայն
Աբրահամ Աստապատցի
Աբրահամ Կրետացի
Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոս
Աբրահամյան Ռ.
Աբրահամյան Սերգեյ
Ագաթանգեղոս
Ագոնց Ստեփանոս (Գիւվէր), Հ.
Ադալյան Նորայր
Ադամ Երեւանցի - տես Ազբար
Ադամեան Պետրոս
Ադոնց Նիկողայոս
Ազատեան Թորոս
Ազատյան Հ.
Ազարեան Արիստակէս
Ազարեան Ստեփանոս
Ազբար (Ադամ Երեւանցի)
Աթայեան Արշակ
Աթանաս Աղեքսանդրացի
Աթանաս Կոստանդնուպոլսեցի (Մերասեան)
Աթաջանեան Էմմանուէլ
Աթճեան Լէոն, Հ.
Ալաճաճեան Համբարձում
Ալամդարեանց Յարութիւն
Ալայս Թովմաս
Ալբերտ Մեծ
Ալթունեան Արշակ
Ալթունեան Կարապետ
Ալիշան Ղեւոնդ
Ալիքսանյան Ավետիս
Ալլահվէրտեան Յակոբ
Ալլեն Յովսէփ
Ալփիար Յարութիւն
Ալփոնսոս Ռոտրիկվեց
Ախվերդեան Գէորգ
Ակինեան Ներսէս, Հ.
Ակունի Սեպուհ
Ակնունի Է. (Մալումեան Խաչատուր)
Ահարոնեան Աւետիս
Աղաբիդոս Սարկաւագ
Աղազարեան Միհրան
Աղազարմ Նազարեթ Մ.
Աղամալեանց (Բերդումեան) Պետրոս
Աղայան Էդվարդ
Աղայեան Ղազարոս
Աղայեանց Յովհաննէս
Աղանեանց Գիւտ
Աղանուրեանց Յ. Յ.
Աղաչրաղեան Մեսրոպ
Աղաջանեան Սարգիս
Աղաջանյան Զ.
Աղաւելեան Բաբգէն
Աղբալյան Նիկոլ
Աղեքսանդր Ինճիճյան
Աղեքսանդր Յիսուսեան
Աղեքսանդր Ջուղայեցի
Աղեքսանդրեան Անդրէաս
Աճառեան Հրաչեայ
Աճէմեան Մկրտիչ
Ամատունի Սահակ
Ամիրդովլաթ Ամասիացի
Ամիրճանեան Տիգրան
Ամիրենց Յ. / Ամիրեան Յովհաննէս
Ամպէրպօյեան Մովսէս
Այվազեան Աբրահամ
Այվազյան Բագրատ

*****
Այվազեան Գաբրիէլ/Այվազովսքի Գաբրիէլ
Այվազեան Եղիշէ
Այվազյան Սարգիս
Այվազովսկի Գաբրիէլ - տես Այվազեան Գաբրիէլ
Այտընեան Արսէն, Հ.
Անանիա Թարգմանիչ
Անանիա Նարեկացի
Անանիա Շիրակացի
Անանիա Սանահնեցի
Անանյան Գ.
Անանյան Վախթանգ
Անասյան Հակոբ
Անդերսըն Յ.
Անդրանիկ (Երիցեան Անդրանիկ)
Անդրանիկ (Օզանեան)
Անդրեասյան Անդրանիկ
Անդրեասյան Գ.
Անդրէաս եպս եւ Արետաս եպս
Անդրէասեան Տ.
Անթիմոսեան Արսէն
Անճէլ Ճ. Թ.
Անտիպատրոս Բոստրացի
Անտոն Կովդին
Անտոնեան Արամ
Անտօն Մարիա Բօնուկկից
Անտօնեան Աւետիս
Աշճեան Յ.Կ.
Աշոտեան Յ. Ն.
Աշուղ-Շահնազար
Առանձար
Առաքել Դավրիժեցի
Առաքել Պողոսեան Նորջուղայեցի
Առաքել Սիւնեցի
Առաքել Վարդապետ
Առաքելեան Համբարձում
Ասատուր Զապէլ (Սիպիլ)
Ասատուր Հրանտ
Ասատրյան Հայկ
Ասատրյան Մանվել
Ասլանյան Գրիգոր
Ասլանյան-Լաս Լուիզա
Ասկերեան Յովհաննէս
Ասկերեան Վրթանէս
Ասմանգուլյան Հ.
Աստուածատուր Ներսէսովիչ
Աստուածատուրեան Թադէոս
Աստուածատրեան Աբրահամ սարկաւագ
Աստուրեան Յարութիւն, Հ.
Ասքանազեան Միհրան
Ասօ (Օտեան Տիգրան)
Ավդալեանց Յովհաննէս
Ավետիսյան Հենրիկ
Ավետիսյան Մինաս
Ավետիսյան Յուրի
Ատոմ
Ատրպետ
Ատրպետեան Սարգիս
Արազի Մովսես
Արամայիս
Արամեան Հմայեակ
Արամեան Ճանիկ
Արամեան Միհրան
Արարատեան Աբէլ
Արարատեան Աղեքսանդր
Արարատեան Առաքել
Արզանեան Յովհաննէս
Արզանեանց Դաւիթ
Արզանեանց Յակոբ
Արթինեան Յովհաննէս
Արիստակէս Լաստիվերտցի
Արիստիդէս Աթենացի
Արիստոտել
Արծրունեան Մկրտիչ
Արծրունի
Արծրունի Գէորգ
Արծրունի Վահան
Արղութեանց Յովսէփ
Արղության Ռուդոլֆ
Արմէն Ենովք
Արսէն Դպիր
Արսլանեան Գէորգ
Արտաշիր Բաբական
Արտաւազդ Վարդապետ (Սիւրմէեան Տիգրան)
Արփիարեան Արփիար
Աւագեան Աստուածատուր, Հ.
Աւագեան Լեւոն
Աւանկինի Հ. Նիկ.
Աւգերեան Մկրտիչ, Հ.
Աւգերեան Յարութիւն, Հ.
Աւգերեան Նիկողայոս, Հ.
Աւգերեան Ստ.
Աւգոստինոս - տես Օգոստինոս
Աւգուստ Լուդովիկոս Կարլ
Աւդալբեկեան Թադեւոս
Աւդալբէգեան Թադէոս
Աւետիսեան Մ.
Աւետիքեան Գաբրիէլ, Հ.
Աւետումեանց Խաչիկ Թադէոս
Աքէլ
Abeghian, Artashes
Abeghian, Manuk
Abraham de Crète
Adontz, Nicholas
Agatangelo / Agathangelos
Amy, Apcar
Andreassyan, Gr. M.
Arakel de Tauriz
Artemi of Wagarschapat
Atajanyan Emmanuel
Aucher, Paschal
Avedichian, Gabriele
Ayuso, Francisco García
Абаза В. А.
Абегян Манук
Абовян Хачатур
Абрамян Р.
Адонцъ Н. Г.
Алавердянцъ Михаилъ
Александровъ Николай Александровичъ
Алекторовъ Александръ Ефимовичъ
Алибеговъ И.
Амбарцумян Виктор - см. в списке Հ
Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
Аннинскій Александръ
Анучинъ Дмитрій Николаевичъ
Артамоновъ Л.К.
Артемій Араратскій
Атаджанян ИммануилNo comments:

Post a Comment