Saturday, March 1, 2014

Հեղինակներ - Ի


Իգնատիոս Աստուծազգեաց
Իգնատիոս Սեւլեռնցի
Իլիա Մինեադիս
Ինճիճեան Ղուկաս, Հ.
Ինտրա - տես Չրաքեան Տիրան
Իշխանեան Բախշի
Իշխանյան Ռաֆայել
Իսահակ Անկիւրացի
Իսահակյան Ավետիք
Իսավերտենց Յակոբոս, Հ.
Իսկէնտէրեան Յաբեթ
Իսրայելյան Վրեժ
Իրենէոս
Իւթիւճեան Կարապետ Ս.
Իւսկիւտարլեան Պետրոս
Ingigi, Luca / Ingigian
Iohannès de Dzar - see under Յ
Isahakyan, Avetik
Israelyan, Vrej
Issaverdens, James
Ишханянъ БахшиԻգնատիոս Աստուծազգեաց
Թուղթք, Կոստանդնուպօլիս, 1783. կամ այստեղ

Իգնատիոս Սեւլեռնցի
Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու, Կոստանդնուպօլիս, 1735. կամ այստեղ
Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու, Կոստանդնուպօլիս, 1824. կամ այստեղ
◈ Մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին ըստ Ղուկասու, արմտհ. թրգմ.՝ Զաւէն եպս Չինչինեան, «Սիոն», 1996, 1-3, էջ 14-20 (գլ. Ա 1-22). 4-6, էջ 139-150 (Ա 23 - Բ 4). 7-9, էջ 279-290 (Բ 5-52). 10-12, էջ 397-407 (Գ-Զ). 1997, 7-12, էջ 402-406 (Է 11- 44). 1998, 1-3, էջ 10-13 (Է 46 - Ը 51). 4-6, էջ 144-149 (Թ 1-61). 7-9, էջ 277-285 (Ժ 4-40). 10-12, էջ 362-367 (ԺԱ 5-50). 1999, 1-3, էջ 14-22 (ԺԲ 13-58). 4-6, էջ 173-181 (ԺԳ 1-32). 7-9, էջ 381-385 (ԺԴ 1 - ԺԵ 1). 10-12, էջ 443-451 (ԺԵ 9-32). 2000, 1-6, էջ 62-75 (ԺԶ 1-31). 7-9, էջ 252-257 (ԺԷ 1-36). 10-12, էջ 339-344 (ԺԸ 1-40). 2001, 1-3, էջ 12-20 (ԺԹ 1-45)

Ինճիճեան Ղուկաս, Հ.
Տեսութիւն համառօտ հին եւ նոր աշխարհագրութեան, Վէնէտիկ, 1791. կամ այստեղ
Ամարանոց Բիւզանդեան, Վէնէտիկ, 1794. կամ այստեղ
Պատմութիւն կենդանեաց. ի չորս կարգս բաժանեալ. ի ցամաքային, ի ջրային. յերկակենցաղ. և յօդային. Կարգ առաջին. կենդանիք ցամաքայինք, Վէնետիկ, 1801
Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Ա, Վենետիկ, 1806. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ (այս շարքի միւս հատորները տես Ագոնց Ստեփանոսի անուան տակ)
Description du Bosphore, par le docteur Ingigian, Paris, 1813. կամ այստեղ
Կարգ չորքոտանեաց, տետրակ Ե. Փիղ, Վէնէտիկ, 1814
Եղանակ Բիւզանդեան Բազմավէպ, Վէնէտիկ, 1816
Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Մեծ Հայք, Վէնէտիկ, 1822. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ (Բ տպ.)
◈ Դարապատում, որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր պատմութիւն՝ քաղաքական, եկեղեցական, ուսումնական եւ արուեստական, դար ութուտասներորդ, 1750-1757, Վէնէտիկ, 1824. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1757-1768, Վէնէտիկ, 1825. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1768-1780, Վէնէտիկ, 1826. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1780-1789, Վէնէտիկ, 1826. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1789-1795, Վէնէտիկ, 1828. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1795-1800, Վէնէտիկ, 1828
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, Վերջին հատոր, մաս Ա, Վէնէտիկ, 1827. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, Վերջին հատոր, մաս Բ, Վէնէտիկ, 1828. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Villeggiature de'Bizantini sul Bosforo tracio, Opera del P. Luca Ingigi, Venezia, 1831. կամ այստեղ
Վարք սրբոց. ծաղկաքաղ հաւաքեալ, Վէնէտիկ, 1832
Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Ա, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Բ, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Գ, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1838. կամ այստեղ
Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1849
წმიდანების ცხოვრება, ვენეცია, 1859 (վրացերէն վարք սրբոց)
Վարք սրբոց ծաղկաքաղ հաւաքեալ, Դ տպ., Վենետիկ, 1861


Իշխանեան Բախշի
Տաճկահայ խնդիրը եւ միջազգային դիպլօմատիան, Թիֆլիզ, 1906
Վիճակագրական ուսումնասիրութիւն անդրկովկասեան ժողովուրդների, մաս Ա. Ժողովուրդների տերրիտորիական բաժանումները եւ նրանց աճումը Անդրկովկասում, Բագու, 1919
Բագուի մեծ սարսափները. Անկետային ուսումնասիրութիւն սեպտեմբերեան անցքերի 1918 թ., Թիֆլիս, 1920
◈ Ишханянъ Бахши, Великiе ужасы въ гор. Баку; Анкетное изследованiе сентябрскихъ событiй 1918 г. , Тифлисъ, 1920

Իշխանյան Ռաֆայել
Հայ ժողովրդի ծագման ու հնագույն պատմության հարցեր, Երևան, 1988
Պատկերազարդ պատմություն հայոց, գիրք Ա, Երևան, 1990. կամ այստեղ
Հայութիւն, հանած լեզու, չիք հայութիւն, «Սիոն», 1996, 7-9, էջ 321-322
◈ Պատկերազարդ պատմություն հայոց, գիրք Բ, Երևան, 1997. ներբեռնելի


Իսահակյան Ավետիք
Հայրենի աղբիւրից. բանաստեղծութիւններ, Բոստոն, 1920
Աբու Լալա Մահարի (քասիտ), Կ. Պոլիս, 1920
Նրանք դրօշակ ունին (պատմւածք), Փարիզ, 1932
Աբու Լալա Մահարի, Պ. Այրէս, 1945
Երկերի ժողովածու, հտ. 1, Երևան, 1973
Երկերի ժողովածու, հտ. 2, Երևան, 1974
Երկերի ժողովածու, հտ. 3, Երևան, 1975
Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, 1975
Երկերի ժողովածու, հտ. 5, Երևան, 1977
Երկերի ժողովածու, հտ. 6, Երևան, 1979
Երկեր, Երևան, 1987. կամ այստեղ
Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 2, Երևան, 2011
Տարբեր ժանրի գործեր՝ ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)
Fatherland, translated by Blackwell, A. S. (էլ. տեքստ)

Իսավերտենց Յակոբոս, Հ.
Լճակիս ձկնորսը. երեկոյեան ժամուց խորհրդածութիւնք, Վենետիկ, 1873. կամ այստեղ
◈ Issaverdens, James. Armenia and the Armenians: being a sketch of its geography, history and church, Venice, 1874
◈ Issaverdens, James. Armenia and the Armenians: being a sketch of its geography, history and church, Venice, 1878


Իսկէնտէրեան Յաբեթ
Սւէտիոյ ապստամբութիւնը, Գահիրէ, 1915
Սւէտիոյ բարքերը, Գահիրէ, 1917

Իսրայելյան Վրեժ
◈ Վաղ թե ուշ, «Երևան, «Յավրուհրատ»,2016. epub, mobi և այստեղ (թերի նախադիտում)
◈ Vrej Israelyan. Eski Ermeni-Türk Oyunu. Çeviri Astğik Igityan, Anahit Yesayan. Yerevan: Yavruhrat, 2016 (partial preview)


Իրենէոս
◈ Սրբոյն Երանոսի եպիսկոպոսի հետեւողի առաքելոցն «Ի Յարութիւն Տեառն» և «Յաղագս որդւոցն Զեբեդեայ». Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 30-35.
Ցոյցք առաքելական քարոզութեանն [գրաբար եւ անգլերէն թրգմ.]. S. Irenaeus. Εἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος. The Proof of the Apostolic Preaching with Seven Fragments. Armenian version edited and translated by Bishop Karapet Ter Mekerttschian and Dr. S. G. Wilson. In Patrologia Orientalis 12/V. Paris 1919, 653-746. կամ այստեղ
◈ Hermann, Jordan. Armenische Irenaeusfragmente, mit deutscher Übersetzung nach Dr. W. Lüdtke, Texte und Untersuchungen, Vol. XXXVI. 3. Leipzig, 1913.No comments:

Post a Comment