Tuesday, March 4, 2014

Հեղինակներ - Վ


Վակներ Մորից
Վահունի Սուրեն
Վահրամ Րաբունի
Վանցեան Գրիգոր
Վասակունի Վ. (Եղիկեան Գրիգոր)
Վասիլիոս
Վարանդեան Միքայէլ
Վարդան Այգեկցի
Վարդան Աշխարհագիր
Վարդան Արեւելցի - տես Վարդան Բարձրբերդցի
Վարդան Բաղիշեցի
Վարդան Բարձրբերդցի (Վարդան Արեւելցի)
Վարդան Մարաթացի
Վարդան Պատմիչ
Վարդան Վարդապետ
Վարդանեան Արիստակէս
Վարդանեան Ե.
Վարդանեան Եղիշէ
Վարդանեան Յովսէփ
Վարդանյան Սերգեյ
Վարդանյան Վ. Մ.
Վարդապետեան Գ.
Վարդգէս
Վարժապետեան Ներսէս
Վարուժան Դանիէլ
Վերֆել Ֆրանց
Վեցմատեան Միքայէլ
Վէբէր Սիմոն
Վիչէնեան Սերովբէ
Վիտա Մարկոս Հերոնիմոս
Վիրաբյան Վանիկ
Վիրգիլիոս Պոբլիոս (Պոբղիոս) Մարովն
Վոլտէր
Վրձին
Վրոյր Արամ
Vardan Arewelts'i
Vartan of Aygek
Валентини
Вардан Айгекци
Варданесова Татьяна
Вейденбаумъ Евгенiй Густавовичъ
Вейнбергъ Павелъ Исаевичъ
Вермишевъ Х.А.
Верфель Франц
Веселовскій Юрій
Волошинъ Максимиліанъ


Վահունի Սուրեն
Բարեղամ Իգնատիչի արկածները, Երևան, 1990

Վահրամ Րաբունի
Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ արարեալ սրբոց հարց մերոց Գրիգորի Նարեկացւոյ եւ Վահրամայ Վարդապետի (Բ մասում Վահրամ Րաբունու ճառերն են), Երուսաղէմ, 1856 («Բան ուղիղ հաւատոյ»-ը հաւանաբար Գր. Սկեւռացու գործն է, ոչ թէ Նարեկացունը). կամ այստեղ
Վահրամայ Րաբունւոյ ոտանաւոր պատմութիւն Ռուբենեանց, Փարիզ, 1859
◈ Նշխարք նախնեաց, Ա (Վահրամայ Վարդապետի բան ի Յայտնութիւն Տեառն եւ յօծումն Լեւոնի Գ. արքայի), Երուսաղէմ, 1875


Վանցեան Գրիգոր
Պատմական քերականութիւն արեւելահայ լեզուի, Թիֆլիս, 1906
Հայ-լեզու. պատկերազարդ այբենարան, Թիֆլիս, 1907

Վասիլիոս
Հատուկտիր բանք եւ ճառք ի մատենագրութեանց նախնեաց ի վերայ ժամասացութեանց եւ Ս. Պատարագին [Մովսէս Քերթողահայր՝ «Յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ», Վասիլիոս՝ «Մեկնութիւն յաղագս Եկեղեցւոյ»], Վենետիկ, 1910

Վարանդեան Միքայէլ
Վերածնւող հայրենիքը եւ մեր դերը, Ժընեվ, 1910
Բողոքը նորագոյն պատմութեան մէջ, Ժնեվ, 1911
Ա. Վռամեան, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1922(1), էջ 19-25 
◈ Յովնան Դաւթեան, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1922(2), էջ 9-12
Մարդ մը (Պրէսսանսէի մահուան տասնամեակին), մաս Ա, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1923(6), էջ 34-40 


Վարդան Այգեկցի
Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց, որ է Աղուէսագիրք, Ամըսթելօտամ, 1668 (ՀայԳիրք)
Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց, որ է Աղուէսագիրք, Ամըսթելօտամ, 1668 (Google)
Հատընտիր առակք Վարդանայ վարդապետի / Choix de fables de Vartan, Փարիզ / Paris, 1825
◈ Марръ Н., Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневѣковой Арменіи. Часть I, Изслѣдованіе, Санктпетербургъ, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Марръ Н., Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневѣковой Арменіи / Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ. Часть II, Текстъ, Санктпетербургъ, 1894. կամ այստեղ
◈ Марръ Н., Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневѣковой Арменіи. Часть III, Приложенія, Санктпетербургъ, 1894. կամ այստեղ


Վարդան Բարձրբերդցի (Վարդան Արեւելցի)
Մեկնութիւն Սաղմոսաց Դաւթի, Աստրախան, 1797
Տեսութիւն անթառամ ծաղիկ մեծացուսցէին, Երուսաղէմ, 1834
◈ Յովհաննու Սարկաւագայ, Վարդանայ Բարձրբերդցւոյ, Յովհաննու Երզնկացւոյ ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (Սոփերք հայկականք, հտ. Ե), Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն տիեզերական, Մոսկվա, 1861. կամ այստեղ
Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ վարդապետի, Վենետիկ, 1862. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Վարդան Արեւելցի, Ճառք, ներբողեանք, Երեւան, 2000
◈ Վարդան Արեւելցի, Յովհաննէս Ծործորեցի, Թովմա Մեծոփեցի, Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան, Ս. Էջմիածին, 2007
Vardan Arewelts'i's Compilation of History. Excerpts from Vardan's 13th century Universal History, concerning the Saljuqs, Shaddadids, Zakarids, and Mongols in Armenia. Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian. Zipped HTML files.


Վարդան Պատմիչ
Պատմութիւն թաթարաց, Երուսաղէմ, 1870. կամ այստեղ (Վարդանի կամ Մաղաքիայի անունով այս երկը համարւում է Գրիգոր Ակներցունը. տես նաեւ Գրիգոր Ակներցու եւ Մաղաքիա Աբեղայի անուան տակ)

Վարդան Վարդապետ
Աշխարհացոյց Վարդանայ Վարդապետի (քննական բնագիր), Բարիզ, 1960


Վարդանեան Ե.
Սահմանադրական ճշմարտութիւններ ու անոնց պարտաւորութիւնները, Կ. Պոլիս, 1863

Վարդանեան Եղիշէ
Անապատէ անապատ, Շար. «Վասպուրականի նահանջ բիւրոց»ին, Վենետիկ, 1923


Վարդանյան Սերգեյ
Կրոնափոխ համշենահայերի բարբառը, բանահյուսությունը և երգարվեստը (նյութեր և ուսումնասիրություններ), Երևան, 2009. կամ այստեղ

Վարդանյան Վ.Մ.
◈ Վ.Մ. Վարդանյան, Ա.Պ. Թադևոսյան, Հայոց պատմություն. համառոտ ձեռնարկ, Երևան, 2002. ներբեռնելի

Վարդապետեան Գ.
Տեղագրական աշխարհագրութիւն Ամասիոյ, Ամասիա, 1912

Վարուժան Դանիէլ
Սարսուռներ. քնարական բանաստեղծութիւնք, Վենետիկ, 1906
Սարսուռներ - Ցեղին սիրտը (հատուածներ), Վենետիկ, 1944
Հացին երգը, Երուսաղէմ, 1950
Սիամանթո, Վարուժան, Երկեր, Երևան, 1979. կամ այստեղ
Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Որոշ գործեր՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Որոշ գործեր՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)
Ցեղին սիրտը (էլ. տեքստ) 1. Բագինին վրայ (էլ. տեքստ) 2. Կրկէսին մէջ (էլ. տեքստ) 3. Դիւցազնավէպեր
Հեթանոս երգեր (էլ. տեքստ)
Սարսուռներ (էլ. տեքստ)
Գողգոթայի ծաղիկներ (էլ. տեքստ)
«Մրրկայոյզ կայծոռիկներ» եւ «Փուշի ակօսներ» տետրերից (էլ. տեքստ)
Հացին երգը (էլ. տեքստ)
Հարճը (էլ. տեքստ)
Ծաղկեփունջ կամ Բրգնիկցիի մը նուագները (էլ. տեքստ)
Այլ բանաստեղծութիւններ (էլ. տեքստ)
Յօդուածներ եւ ելոյթներ (էլ. տեքստ)
Արձակ էջեր (էլ. տեքստ)
Նամակներ (էլ. տեքստ)
Թարգմանութիւններ (էլ. տեքստ)
Պատառիկներ եւ սեւագրութիւններ (էլ. տեքստ)
◈ (նրա մասին) Էսաճանեան Լեւոն, Դանիէլ Վարուժան (կեանքը եւ գործը), Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ


Վերֆել Ֆրանց
Մուսա լեռան քառասուն օրը, Երևան, 1990. կամ այստեղ
◈ Франц Верфель, Сорок дней Муса-дага (էլ. տեքստ)


Վիրաբյան Վանիկ
ՀՀ պետական անվտանգության համակարգի ստեղծումը և գործունեությունը 1918-1920 թթ., Երևան, 2006
Հայաստանի հանրապետությունը 1918-1920 թթ., Երևան, 2011
Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգության համակարգի ձևավորումը և գործունեությունը 1918 - 1920 թթ., Երևան, 2015
Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները և Լոռու չեզոք գոտին 1920 - 1921 թթ., Երևան, 2015

Վիրգիլիոս Պոբլիոս (Պոբղիոս) Մարովն
Ենէական, [գրաբար] թրգմ.՝ Հ. Եդուարդ Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1845. կամ այստեղ
Մշակականք, [գրաբար] թրգմ.՝ Հ. Արսէն Բագրատունի, Վենետիկ, 1847. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Վոլտէր
Ողբերգութիւն ի վերայ մահուան Յուլիոս Կեսարոսի, Մադրաս, 1812


Վրձին
Մանրանկարներ, հտ. Ա, հտ. Բ, Թիֆլիս, 1904

Վրոյր Արամ
Կենսագրական նօթեր, Բագու, 1908. կամ այստեղ

Валентини
Обозрѣенiе главнѣйшихъ дѣйствiй генерал-фельдмаршала князя Варшавскаго графа Паскевича-Эриванскаго противъ турокъ въ Азiи, переводъ Лахмана С.-Петербургъ, 1836

Варданесова Татьяна
Культура хачкаров IХ-ХVII вв. Арагацотна и Котайка, Ереван, 2016

Вейденбаумъ Евгенiй Густавовичъ
Кавказскiе этюды: Изслѣдованiя и замѣтки, Тифлисъ, 1901

Вейнбергъ Павелъ Исаевичъ
Сцены изъ еврейскаго и армянскаго быта; 6-е значительно дополненное изданiе, С.-Петербургъ, 1878 (երգիծական ժողովածու)

Вермишевъ Х.А.
Матеріалы для исторіи грузино-армянскихъ отношеній: Отвѣтъ на книжку кн. И. Чавчавадзе: Армянскіе ученые и "вопіющіе камни", С.-Петербургъ, 1904

Веселовскій Юрій
Очерки Армяснкой литературы и жизни, Армавиръ, 1906

Волошинъ Максимиліанъ
М. С. Сарьянъ, С.-Петербургъ, [1913]No comments:

Post a Comment