Sunday, March 2, 2014

Հեղինակներ - Խ


Խաժակ Գ. (Չագալեան Գարեգին)
Խալաթեան Գրիգոր
Խալաթեանց Բագրատ
Խալդարեանց Գրիգոր
Խան-Ազատ Ռուբէն
Խանզադյան Սերո
Խանճեան Սահակ
Խանջյան Արծրուն
Խաչատուր Էրզրումեցի Առաքելեան
Խաչատուր Ջուղայեցի
Խաչատուր Սիւրմէլեան
Խաչկեան Յովհան
Խաչկոնց Դաւիթ
Խաչմերեան Մարտիրոս
Խապայեան Սահակ
Խատամեան Թէոդորոս Ղրիմեցի
Խատիսեան Գաբրիէլ
Խարաճեան Յակոբ Ա.
Խարանիս Պ.
Խեչոյան Լևոն
Խնկոյան Աթաբեկ (Խնկո Ապեր)
Խոճենց Մարգար
Խոստիկեան Մ.
Խոսրով Անձեւացի
Խոսրովիկ Թարգմանիչ
Խորէնի Վ.
Խուդաբաշեան Աղէքսանդր
Խուցեան Խորէն
Խտըրեան Սենեքերիմ
Խրիմեան Մկրտիչ (Հայրիկ)
Խօճէնց / Խօջենց Մարգար (Գեղամեան)
Խօջամալեան Թովմաս Նոր-Ջուղայեցի
Khanjyan, Artsrun
Khanzadian, Zadig
Charanis, Peter
Халатянцъ Г. А.
Харанис П.
Худабашевъ АлександръԽաժակ Գարեգին (Չագալեան Գարեգին)
Ինչ է ազգութիւնը (գիտական հետազօտութիւն), Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ
Տառապանքի գիշերը. բանտի յուշերից, Կ. Պոլիս, 1912
Ի՞նչ է ազգութիւնը (գիտական հետազօտութիւն) (էլ. տեքստ)


Խալաթեան Գրիգոր
Ղազար Փարպեցի եւ գործք նորին, Մոսկուա, 1883. կամ այստեղ
Զենոբ Գլակ. համեմատական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1893
Մովսէս Խորենացու նորագոյն աղբիւրների մասին քննադատական ուսումնասիրութիւնք, Վիեննա, 1898. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Халатянцъ Г. А., Начало критическаго изученія Исторіи Арменіи Моисея Хоренскаго (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1894 г., Октябрь, с. 377-402), С.-Петербургъ, 1894
◈ Халатянцъ Григор, Армянскіе Аршакиды въ "Исторіи Арменіи" Моисея Хоренскаго, Москва. 1903


Խալաթեանց Բագրատ
Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մէջ, Պարիս, 1901
Հայ ժողովրդական դիւցազնական վէպը, Վիեննա, 1903. կամ այստեղ
Արաբացի մատենագրեր Հայաստանի մասին, Վիեննա, 1919

Խալդարեանց Գրիգոր
Գիրք որ կոչի շաւիղ լեզուագիտութեան [հայ-ռուսերէն բառարան], Սանկտ-Պետրբուրգ, 1788


Խանզադյան Սերո
Շուշի (վեպ), Երևան, 1991. կամ այստեղ


Խանջյան Արծրուն
Ռազմական տերմինների անգլերեն-հայերեն համառոտ բացատրական բառարան / English-Armenian Concise Explanatory Dictionary of Military Terms; by Artsrun Khanjyan, Երևան, 2009. կամ այստեղ

Խաչկոնց Դաւիթ
Հայոց կրօնական բանաստեղծութիւն, Թիֆլիս, 1904. կամ այստեղ

Խաչմերեան Մարտիրոս
Կեանք հայ պանդխտաց, Կ. Պոլիս, 1876

Խապայեան Սահակ
◈ Խապայեան Գ.Ս., Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան, Երուսաղէմ, 1876. կամ այստեղ
Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական ս. տեղիս, Երուսաղէմ, 1880
◈ Խապայեան Ս.Վ., Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան, Բ. տպ., Երուսաղէմ, 1884
Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական ս. տեղիս, Բ. տպ., Երուսաղէմ, 1890

Խարանիս Պ.
◈ Charanis, Peter. The Armenians in the Byzantine Empire. Lisbon 1963. կամ այստեղ
Հայերը բիւզանդական կայսրութեան մէջ. թարգմ.` Հայկ Պէրպէրեան, Վիեննա, 1966
◈ Харанис П., Армяне в Византийской империи, Лиссабон, 1963

Խեչոյան Լևոն
Պատմվածքներ (էլ. տեքստ)
◈ Խնկի ծառեր (epub, mobi)
Սև գիրք ծանր բզեզ (էլ. տեքստ)
Черная книга, тяжелый жук («дрожь земли») (էլ. տեքստ)

Խնկոյան Աթաբեկ (Խնկո Ապեր)
Բանաստեղծություններ, պոեմներ, առակներ, հեքիաթներ (էլ. տեքստ)


Խոսրով Անձեւացի
Գիրք որ կոչի Մեկնութիւն աղօթից [Ժամագրքի մեկնութիւն], Կ. Պոլիս, 1730
Մեկնութիւն աղօթից պատարագին, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ

Խոսրովիկ Թարգմանիչ
◈ Յովսէփեան Գարեգին Վ., Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւն (երկրորդ մասում Խոսրովիկի նամակների բնագրերն են), Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Խուդաբաշեան Աղէքսանդր
◈ Худобашевъ Александръ, Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ / Армяно-русскiй словарь, հտ. Ա / том I, հտ. Բ / том II, Մոսկվա/Москва, 1838
◈ Худабашевъ Александръ, Обозрѣніе Арменіи въ географическом, историческом и литературном отношеніяхъ, Санктпетербургъ, 1859. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Խուցեան Խորէն
Թիֆլիսի Ս. Ստեփանոս կուսանաց անապատի պատմութիւնը, Թիֆլիս, 1914


Խրիմեան Մկրտիչ (Հայրիկ)
Հրաւիրակ Արարատեան, յօրինեալ ի չափս հայկականս, Կ. Պոլիս, 1850
Մարգարիտ արքայութեան երկնից, Կ. Պօլիս, 1866
Մարգարիտ արքայութեան երկնից, Կ. Պօլիս, 1876
Դրախտի ընտանիք, Կոստանդնուպօլիս, 1876
Հայգոյժ. աշխարանք Հայոց աշխարհին, Կ. Պօլիս, 1877
Սիրաք եւ Սամուէլ. բարի հօր կրթական դասեր, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1887. կամ այստեղ
Հրաւիրակ երկրին աւետեաց, Բ. տպ., Երուսաղէմ, 1892
Սիրաք եւ Սամուէլ. բարի հօր կրթական դասեր, Թիֆլիս, 1893. կամ այստեղ
Թագաւորաց ժողով («Գեղափնջիկ», Թիֆլիս, 1907, թ. 3-4. Մարտ-ապրիլ, էջ 26-30). կամ այստեղ
Հայգոյժ. աշխարանք Հայոց աշխարհին, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ
Երկեր, Երևան, 1992
Պապիկ և թոռնիկ (փոխադրված է արևելահայերենի), Սբ Էջմիածին, 2009
Սիրաք և Սամվել (փոխադրված է արևելահայերենի), Սբ Էջմիածին, 2009
Մի քանի չափածո գործի անգլերեն թարգմ. (էլ. տեքստ)
Նրա մասին
Դր. Ե. Ֆրանգեան, Հայ միտքը, Բ. գիրք, Խրիմեան Հայրիկ, Գահիրէ, 1925
Թագաւորաց ժողով (էլ. տեքստ)

Խօճէնց / Խօջենց Մարգար (Գեղամեան)
Բարառնական դիմառնութիւն բարոյական այսինքն Րօման մօրալէ ի դիմաց վարդոյ եւ լուսինեկի, այն է պիւլպիւլի / Аллегоричекая повѣсть о розѣ и солоьѣ, Սանկտպետերբուրգ, 1812 (երկլեզուեան՝ հայերէն եւ ռուսերէն)
Ցանկ կտակարանաց, Սանկտպետերբուրգ, 1819
Բարառնական դիմառնութիւն ի դիմաց Վարդոյ և Սոխակի, Փարիզ, 1826


Khanzadian Zadig
Rapport sur l'unité géographique de l'Arménie (Atlas historique), Paris 1920. կամ այստեղNo comments:

Post a Comment