Sunday, March 2, 2014

Հեղինակներ - Կ


Կ.Յ.Օ.
Կակոսեան Մանուկ Կիւրնեցի
Կամսարական Տիգրան
Կայդանեան Յովհաննէս
Կանայեանց Ստեփան
Կանտու Կեսար
Կարալէնկօ Վլադիմիր
Կարամզին Ն.Մ.
Կարապետ արքեպիսկոպոս
Կարապետ Գրիչ
Կարապետ եպ. Սասնացի
Կարապետ Վարդապետ
Կարապետեան Մկրտում
Կարապետեան Յովհաննէս (Աշըգ Շիրին)
Կարապետեան Պետրոս Զէքի
Կարապետյան Միրա
Կարեան Համբարձում
Կարենեանց Յակոբ
Կարիէր Ա.
Կարլոյ Ռիսոլի
Կարմելիւկ
Կարմիրեան Քաջբերունի
Կարոլոս Մոնթեվեքիացի
Կարոլոս Րենարտոս Պիլլավարտ
Կեթէ Վլադիմիր
Կեսարացեան Ե.
Կեսներ Սողոմոն
Կէնճեան Անդրանիկ
Կէսներ Սողոմոն
Կէօթէ
Կէօքչեանց Յարութիւն քհն.
Կիկերոն Մարկոս Տուղղիոս
Կիպրիանոս
Կիտուր Արսէն
Կիրակոս Գանձակեցի
Կիրակոսեան Յակոբոս Ճ.
Կիւլէսէրեան Բաբգէն
Կիւմիւշեան Խ.Յ.
Կիւմոն Փր. եւ Եւգ.
Կիւրեղ Աղեքսանդրացի
Կիւրեղ Երուսաղեմացի
Կլեմանս Ռոբերտ
Կղէոպատրա Սարաֆեան
Կոմիկեան Վարդան
Կոմիտաս Աղցեցի
Կոմիտաս Վարդապետ
Կոմիտաս Քէօմիւրճեան
Կոնիբեր Ֆրեդերիկ / Կոնիբիր Փր.
Կոպէլեան Երուանդ
Կոռնեղիոս Նեպոտ (Cornelius Nepos)
Կոսոյեան Հայկակ
Կոստանդեան Գալուստ
Կոստանեան Կ.
Կոստանեանց Կարապետ
Կորիւն
Կուլիելմոս Ռօպէրթսօն
Կուրղինյան Շուշանիկ
Կուրօ Յուլի
Կուրտիոս Ռուփոս
Կռճիկեան Յակոբ
Կտոյեան Յովսէփ
Կօլզմիթ
Karapétian, Myra
Karst, Josef
Kirakos Gandzaketsi / Kiracos de Gantzac
Komitas
Conybeare, F.C.
Koriun
[Кёкчянц Арутюн]
Клементьевъ Николай Федоровичъ
Колюбакинъ Б.
Кузьминъ Н.Н.


Կ.Յ.Օ.
Համառօտ պատմութիւն Հայոց Եկեղեցւոյ, Թիֆլիզ, 1856


Կամսարական Տիգրան
◈ Կամսարական Տ., Չյոկյուրյան Տ., Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ


Կանայեանց Ստեփան
Ցուցակ հայերէն ձեռագիրների Թիֆլիզի Ներսիսեան հոգեւոր դպրանոցի, Թիֆլիզ, 1893. կամ այստեղ
Ագաթանգեղայ պատմութիւն հայոց (համահեղինակ՝ Գ. Տէր-Մկրտչեան), Տփղիս, 1909


Կարամզին Ն.Մ.
Թշուառ Եղիսաբէթ, վէպիկ, թարգմ. Դաւիթ Տէր-Դաւթեանց, Թիֆլիզ, 1891

Կարապետ եպ. Սասնացի
Ներբողեան յաղագս վարուց եւ մահուան ս. վարդապետին Մեսրոբայ, Վաղարշապատ, 1897

Կարապետ Վարդապետ
Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք՝ ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790 (առակները Մխիթար Գոշինն են, ոտանաւորները՝ Ն. Շնորհալունն ու Կարապետ վարդապետինը). Կարապետի մեծի վարդապետի ասացեալ խրատս պիտանիս մանկանց (էջ 204-216). կամ այստեղ


Կարապետեան Յովհաննէս (Աշըգ Շիրին)
Զանազան երգք, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Բ), Մոսկուա, 1856

Կարապետեան Պետրոս Զէքի
Մեծ բառարան հայերէնէ օսմաներէն, Կ. Պոլիս, 1907
◈ Մեծ բառարան օսմաներէնէ հայերէն, վերատպութիւն 1912 թ. հրատ., Անկարա, 2009. կամ այստեղ
Մեծ դաստիարակ եւ ուսուցչապետ Ռեթէոս Պէրպէրեան, Կ. Պոլիս, 1933. կամ այստեղ

Կարապետյան Միրա
Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան / Dictionnaire des politiques publiques française-arménienne, Երևան / Erevan, 2012. կամ այստեղ

Կարեան Համբարձում
Գաղտնիք սիրահարաց կամ Արարատայ այցելուն, հտ. Ա, Կ. Պօլիս, 1871. հտ. Բ, Կ. Պօլիս, 1872

Կարենեանց Յակոբ
Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Փարիզ, 1856
Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Բ. տպ., Թիֆլիզ, 1857

Կարիէր Ա.
Հեթանոս Հայաստանի ութ մեհեաններն Ագաթանգեղոսի եւ Մ. Խորենացւոյ համեմատ(թարգմանիչ՝ Յ. Տաշեան), Վիեննա, 1899


Կարոլոս Մոնթեվեքիացի (Carolo Monteveichia)
Բարոյական եւ օգտակար խրատներ, Վենետիկ, 1843


Կեսարացեան Ե.
Նամականի առ ընթերցասէր հայուհիս, Կ. Պոլիս, 1879


Կէնճեան Անդրանիկ
Երգ-երգոց [բանաստեղծութիւններ], Տպարան «Երիտասարդ Հայաստան»-ի, 1920
Լէօ եւ Հնչակեան կուսակցութիւնը. քննադատութիւն «Թրքահայ յեղափոխութեան գաղափարաբանութիւնը» երկին, Բարիզ, 1935


Կէօթէ
Հերման եւ Դորոթէա. վէպ յինն երգս, թարգմ. Պէրպէրեան Ռ.Յ., Կ. Պոլիս, 1883

Կէօքչեանց Յարութիւն քհն.
Ծանօթութիւն յաղագս կենաց զօրագլխի Պօղոսի Մովսիսեան Մելիքեանց / Извѣстіе о жизни Павла Моисеевича Меликова, Մոսկուա/Москва, 1852

Կիկերոն Մարկոս Տուղղիոս
Կատոն Երէց կամ թէ Վասն ծերութեան, թարգմ. Հ. Յովսէփ Գաթըրճեան, Վիէննա, 1843
Յաղագս պատշաճից, թարգմ. Հ. Մկրտիչ Աւգերեան, Վենետիկ, 1845
Ղեղիոս կամ Վասն բարեկամութեան. առ Տ. Պոմպոնիոս Ատտիկոս, թարգմ. Հ. Եփրեմ Չագըճեան, Վիէննա, 1852

Կիրակոս Գանձակեցի
Պատմութիւն հայոց, Մոսկուա, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Համառօտ պատմութիւն ի սրբոյն Գրիգորէ ցաւուրս իւր լուսաբանեալ, Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1870. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1871
Պատմութիւն հայոց, քննական բնագիր, Երևան, 1961
Kirakos Gandzaketsi's History of the Armenians. Translated by Robert Bedrosian. New York, 1986. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Կիւլէսէրեան Բաբգէն
◈ Կիւլէսէրեան Բ., Ճանիկի վիճակին մէջ գտնուող Համշէնցիներու գաւառաբարբառը, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, թ. 31-32, 35, 38, 44, 47-48, 49. էջ 508-513, 558-560, 603-605, 654-656, 699-700, 752-754, 779-780. 1900, թ. 1-4, 6, 8. էջ 14-16, 29-31, 42-43, 59-62, 82-84, 120-121
Ժողովուրդին տօնացոյցը. տօնացոյցի եւ տօներու մասին կարեւոր եւ պարզ գիտելիքներ, Կ. Պոլիս, 1901
Ծովք. Ծովք-Տլուք եւ Հռոմ-Կլայ (քարտէսով միասին). պատմական եւ տեղագրական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Կոլոտ Յովհաննէս պատրիարք. պատմագրական եւ բանասիրական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ
Եղիշէ. քննական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1909. կամ այստեղ
Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ. Ա. Գրիգորի Տաթեւացւոյ ընդդէմ Տաճկաց, Բ. Ի Քաշունէ քաղածու, Վիեննա, 1930
Պատմութիւն կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ (1441-էն մինչեւ մեր օրերը) (էլ. տեքստ)
Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ (էլ. տեքստ)

Կիւմոն Փր. եւ Եւգ.
Պոնտական ուսումնասիրութիւնք, մասն Բ. Ուղեւորութիւն հնախօսական հետազօտութեան ի Պոնտոս եւ ի Փոքր-Հայս, [Բ մասի հեղինակն ուրիշ է. տես Անդերսըն Յ.Գ.Կ.], թարգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1919

Կիւրեղ Աղեքսանդրացի
Գիրք պարապմանց, Կ. Պոլիս, 1717
Ճառ վասն ելման հոգւոյ եւ հանդերձեալ դատաստանին Քրիստոսի, Կ. Պոլիս, 1760 (էջ 39-ից՝ Յովհան Ոսկեբերանի մի աղօթք և մի քանի ճառ)

Կիւրեղ Երուսաղեմացի
Կոչումն ընծայութեան, Կ. Պոլիս, 1727-1728
Կոչումն ընծայութեան, Վեննա, 1832
Ճառ վասն տասնհրամանեան հաւատոյ, Շուշի, 1833

Կլեմանս Րոբերտ
Դքսուհի Շեվրեօզ (թարգմ.՝ Միքայէլ Նալբանդեանց), Մոսկվա, 1858

Կոմիկեան Վարդան
Յուշամատեան դաստիարակ Մատթէոս Ֆ. Թորոսեանի յիսնամեայ յոբելեանին առթիւ, Կ. Պոլիս, 1948

Կոմիտաս Աղցեցի
Կնիք հաւատոյ ընդհանուր սուրբ Եկեղեցւոյ յուղղափառ եւ սուրբ հոգեկիր հարցն մերոց դաւանութեանց յաւուրս Կոմիտաս կաթուղիկոսի համահաւաքեալ, հրատ.՝ Կարապետ եպս, Ս. Էջմիածին, 1914. լուսատիպ վերահրատ.՝ Անթիլիաս, 1998
Կնիք հաւատոյ (էլ. տեքստ, ոչ ամբողջական)

Կոմիտաս Վարդապետ
Շար Ակնայ ժողովրդական երգերի. ձայնագրեց Կոմիտաս Վարդապետ, Սբ Էջմիածին, 1895
Die armenische Kirchenmusik [Հայ եկեղեցական երաժշտութիւնը]. Von Komitas Keworkian. "Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft", Leipzig, 1899-1900 (54-64). կամ այստեղ (միայն յօդուածը)
Armeniens volkstümliche Reigentänze [Հայոց շուրջպարերը]. Von Vardapet Komitas Keworkian. "Zeitschrift fur armenische Philologie. Հանդէս հայագիտութեան". Erster Band. Marburg (Hessen), 1903 (87-96). կամ այստեղ (միայն յօդուածը)
Երգեցողութիւնք սրբոյ Պատարագի, վերատեսեալ ի ձեռն Վարդան Սարգսեանի, Փարիզ, 1933
file://C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ct_tmp/1.pngԿոմիտասի երկերի 14-հատորյակը
Հազար ու մի խաղ. ժողովրդական երգերի ժողովածու, կազմող՝ Կոմիտաս, վերակազմող՝ Արթուր Շահնազարյան, Երևան, 2015. կամ այստեղ, կամ այստեղԿոնիբեր Ֆրեդերիկ / Կոնիբիր Փր.
Տես այս գրացուցակում՝ Conybeare, F.C. անվան տակ։


Կոպէլեան Երուանդ
Երանի՜ թէ..., Իսթանպուլ, 1948

Կոռնեղիոս Նեպոտ (Cornelius Nepos)
Վարք զօրաւարաց անուանեաց (թարգմանեաց Հ. Ղեւոնդ Յովնանեան), Վիէննա, 1842. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Կոսոյեան Հայկակ
Չորս անձնազոհ պատանիները, Պէյրութ, 1949


Կոստանեանց Կարապետ
Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց, մասն Ա, գիրք Ա (Պատմութիւն ժամանակաց մարզպանութեան ի Հայս), Վիէննա, 1877
Հիւսուածք հայոց հին պատմագրների խօսքերից, մասն Ա, գիրք Բ (Հայոց մարզպանների ժամանակուաց պատմութիւնը. Վեհմիհրշապուհ-Վահան Մամիկոնեան), գրաբառից թարգմանեց Կ. Կոստանեանց, Վիէննա, 1877
Հիւսուածք հայոց մարզպանների պատմութեան, Ա մասի համար, գիրք Գ, Վիէննա, 1877
Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից ի պէտս վարժարանաց, Շրջան 2-րդ, Թիֆլիս, 1881
Ստեփաննոս Օրպէլեանի Ողբ ի Ս. Կաթուղիկէն, Թիֆլիս, 1885. կամ այստեղ
Հայոց վանքերը. համառօտ տեսութիւն, Մոսկով, 1886. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Յովհաննէս Թլկուրանցին եւ իւր տաղերը, Թիֆլիս, 1892. կամ այստեղ
Համամ Արեւելցի, Վաղարշապատ, 1896
Տէր Պետրոս Ա. Գետադարձ, Վաղարշապատ, 1897. կամ այստեղ
Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւղ տաղերը (Յաւելուած. Միջնադարեան տաղեր ղարիպութեան վերայ), Վաղարշապատ, 1898. կամ այստեղ
Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը (Յաւելուած՝ Աղէքսանդրի պատմութեան կաֆաները), Թիֆլիս, 1898. կամ այստեղ
Շարժի տարեգրութիւնն Հայոց մէջ, Թիֆլիս, 1902
Տ. Ներսէս Ե. Աշտարակեցի կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, Աղէքսանդրապօլ, 1909. կամ այստեղ
Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, աշխատասիրութեամբ՝ Կ. Կոստանեանցի, Աղէքսանդրապօլ, 1910


Կորիւն
Կորիւն վարդապետի, Մամբրէի Վերծանողի եւ Դաւթի Անյաղթի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1833. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն վարուց եւ մահուան սրբոյն Մեսրովպայ, Զմիւռնիա, 1843
Պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ, Սոփերք հայկականք, ԺԱ, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869
Պատմութիւն վարուց ս. Մաշտոց վարդապետի. քննութիւն եւ բնագիր, «Հանդէս ամսօրեայ», հտ. 63(1949), էջ 171-320
Վարք Մեսրոպ Մաշտոցի [արլհ. թարգմ. եւ գրաբար], Երևան, 1994. կամ այստեղ
◈ Koriwn. Life of Mashtots', trans. by Bedros Norehad (New York, 1964), minor corrections by Dr. Robert Bedrosian


Կուրղինյան Շուշանիկ
◈ Հակոբյան Հակոբ, Կուրղինյան Շուշանիկ, Արազի Մովսես, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ


Կուրօ Յուլի
Փոքրիկ տղու մը յուշավէպը, թարգմ. Տիկ. Մ. Մամուրեան, Կ. Պոլիս, 1883

Կռճիկեան Յակոբ
Մետաքսաբանութիւն կամ Աղէկ մետաքս շինելու արհեստ, Կ. Պոլիս, 1846


Karst, Josef
Historische Grammatik des Kilikisch-Armenischen, Strassburg, 1901.
Grundiss der Geschichte des armenischen Rechtes, Stuttgart, 1906-1907.

Conybeare, F.C.
◈ "On the Ancient Armenian Version of Plato." The American Journal of Philology, Volume 12, 1891.
◈ “On the Old Armenian Version of Plato's Laws.” The American Journal of Philology, Volume 12, 1891.
A Collation with the Ancient Armenian Versions of the Greek Text of Aristotle's Categories. Oxford, 1892.
◈ Կոնիբիր Փր. Կ., Քննութիւնք Դաւթի Անյաղթի կամ թարգմանութեանց Արիստոտէլի (թարգմանութիւն եւ յաւելուած Արիստոտէլի յաղագս Աստուծոյ), Վիեննա, 1893
◈ "A Collation of the Ancient Armenian Version of Plato's Laws. Books V and VI." The American Journal of Philology, Volume 15, 1894.
◈ "On the Old Armenian Version of Plato's Apology." The American Journal of Philology, Volume 16, 1895.
◈ "On the Apocalypse of Moses." The Jewish Quarterly Review, Volume 7, 1895
The Armenian Apology and Acts of Apollonius and Other Monuments of Early Christianity. Edited with a general pref., introductions, notes, etc. by F.C. Conybeare. London, 1896.
“The Growth of the Peshittâ Version of the New Testament. Illustrated from the Old Armenian and Georgian Versions.American Journal of Theology, 1897 (vol. 1).
The Armenian Canons of St. Sahak Catholicos of Armenia (390-439), American Journal of Theology (1898) pp. 828-848.
The Key of Truth, a Manual of the Paulician Church of Armenia, Oxford, 1898. կամ այստեղ
The Dialogues of Athanasius and Zacchaeus and of Timothy and Aquila. Oxford, 1898.
◈ "The Date of Moses of Khoren." Byzantinische Zeitschrift, 10 (1901), pp. 489-504.
◈ "Anecdota Monophysitarum." The American Journal of Theology, Volume 9, 1905
Conybeare, F.C., Maclean, A.J. Rituale Armenorum Being the Administration of the Sacraments and the Breviary Rites of the Armenian Church Together with the Greek Rites of Baptism and Epiphany, 1905
The Armenian Version of Revelation and Cyril of Alexandria's Scholia on the Incarnation and Epistle on Easter. London, 1907. կամ այստեղ
◈ “Notes on Some Early Ecclesiastical Practices in Armenia.” Folklore, Vol. 18, No. 4 (Dec., 1907), pp. 432-435.
◈ Conybeare, F.C., Harris, J. Rendel, Lewis, Agnes Smith. The Story of Ahikar from the Aramaic, Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Old Turkish, Greek and Slavonic Versions. Cambridge, 1913. կամ այստեղ
◈ Baronian, Sukias, Conybeare, F.C. Catalogue of the Armenian Manuscripts in the Bodleian Library. Oxford, 1918. կամ այստեղ
◈ “Four Armenian Tracts on the Human Body.” In Studies in the History and Method of Science, ed. by Charles Singer, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1921, pp. 359-384. կամ այստեղ

Клементьевъ Николай Федоровичъ
Карманный полный путеводитель по г. Тифлису, Тифлисъ, 1889

Колюбакинъ Б.
Эриванскій отрядъ въ кампанію 1877-1878 гг., ч. 1, С.-Петербургъ, 1893
◈ Эриванскій отрядъ въ кампанію 1877-1878 гг., ч. 2, С.-Петербургъ, 1895


Кузьминъ Н.Н.
Воспоминанія о профессорѣ И.К. Айвазовскомъ, С.-Петербургъ, 1901No comments:

Post a Comment