Tuesday, March 4, 2014

Հեղինակներ - Պ


Պալապան Կ.Վ.
Պալապանեան Արմենակ
Պալեան Տրդատ
Պալճեան Աղեքսանդր
Պահլաւունի Եղիշէ
Պաղտասար Դպիր
Պայեան Յովսէփ
Պապիկեան Հմայեակ Հ.
Պապիկեան Յակոբ
Պապյան Արա
Պատկանեան Գաբրիէլ
Պատկանեան Միքայէլ
Պատկանեան Ռափայէլ
Պատկանեան Սերովբէ
Պատկանեան Քերովբէ / Паткановъ Керопэ
Պատկանեանց Գաբրիէլ
Պատրիկ Առաքել
Պարթելըմի Յ. Յ.
Պարթեւեան Խորէն
Պարթեւեան Սուրէն
Պարոնեան Սուքիաս
Պարսամեան Մերուժան
Պարտիզակցի Վահան վրդ.
Պարրոտ Ֆրիդրիխ - տես Parrot Friedrich
Պարօնեան Յակոբ
Պեդերսըն Հոլգեր
Պեպանյան Արծրուն
Պետրոս Աբեղայ
Պետրոս Արագօնացի
Պետրոս Կոստանդնուպոլսեցի
Պետրոս Ղափանցի
Պետրոս Ռիքարտ
Պետրոս Քալանթարեան
Պետրոսեան Մատաթիա, Հ.
Պետրոսյան Հրանտ
Պետրովիչ Գրիգոր Վրդ.
Պերճ Արթիւր
Պեքճեան Գարեգին վրդ.
Պէյլէրեան Մառի
Պէշիկթաշլեան Մկրտիչ
Պէշիկթաշլեան Նշան
Պէռթէ
Պէրնարտէն տը Սէն Փիէր
Պէրպէրեան Աւետիս
Պէրպէրեան Զարեհ Ն.
Պէրպէրեան Ռեթէոս
Պընիան Յօհաննէս
Պիդոպէ
Պիլլուարտ Կառոլոս Հռենատոս
Պիոս
Պիչըր-Սդոյ Հենրիկ [Harriet Beecher Stowe]
Պիպէռճեան Ա.
Պլուտարքոս
Պողոսյան Նորայր
Պոպով Կարապետ
Պոսիւէ
Պոտրանդ
Պորտէոս Բիլբի
Պորփիւր
Պուճիգանեան Յովհաննէս
Պուշարտի Յ.
Պուշկին Ա.Ս.
Պուտուրեան Վրթանէս Հ.
Պուրս Տօմէնիքօ
Պռոշյան Պերճ
Պրաման
Պրէնտեան Յովհան
Պրոնեան Սահակ Բերիացի
Պօզաճեան Յակովբոս
Պօղոս (Պաուլոյ) Փիրոմալի
Պօղոս Ադրիանուպոլսեցի
Պօղոս Էօտէմիշցի
Պօղոս Կաղզուանցի
Պօղոս Նուպար
Պօղոս Սեներեան
Պօղոս Տարօնացի
Պօղոս Տիւրիկեցի Թորոսեան
Պօղոսեան Եփրեմ, Հ.
Պօղոսեան Մարուգէ Վառնացի
Պօղոսեան Յովհաննէս
Պօղոսեան Յ.Պ.
Պօյնուէյրիեան Պօղոս, Հ.
Պօտտո Վ. - տես Потто Василий
Papian, Ara
Parrot Friedrich / Պարրոտ Ֆրիդրիխ
Patkanian, M. K. / Patkanoff, M. K.
Petermann, Julius Heinrich
Папян Ара
Паткановъ К.П.
Поповъ Гер.
Потто Василий
Пріемскій Н.


Պալեան Տրդատ
Սուրբ Երկիր. նկարագրութիւն Սուրբ Երուսաղէմի եւ սրբազան տեղեաց, Կ. Պոլիս, 1892. կամ այստեղ
Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց ի Թուրքիա, հտ. Ա, Կեսարիոյ վիճակ, տետր Ա, Կոստանդնուպոլիս, 1892. կամ այստեղ
◈ Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց ի Թուրքիա, հտ. Ա, Կեսարիոյ վիճակ, տետր Բ, Կոստանդնուպոլիս, 1893

Պալճեան Աղեքսանդր, Հ.
Վայելչագրութիւն [հատուած Բ], Վեննա, 1838
Ընդհանուր տեսութիւն երկրագնտոյ, Վեննա, 1839
Հրահանգք աստեղագիտութեան ի վերայ երկրագնդոյ, Վիեննա, 1845
Ուսումնական եւ բնական աշխարհագրութիւն եւ հրահանգք ի վերայ երկրագնտոյ, Վիէննա, 1850
Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան ի Հայս եւ միութեան նոցա ընդ Հռոմէական Եկեղեցւոյ ի Փլորենտեան Սիւնհոդոսի, Վիէննա, 1878. կամ այստեղ

Պահլաւունի Եղիշէ
Յուշամատեան, կազմեց եւ խմբագրեց՝ Նորայր Պահլաւունի, Երևան, 2006


Պապիկեան Հմայեակ Հ.
Տարերք չափաբերութեան, Գրահաշիւ, մասն Ա, Վենետիկ, 1858
◈ Տարերք չափաբերութեան, Երկրաչափութիւն, մասն Ա, Վենետիկ, 1858

Պապիկեան Յակոբ
Ատանայի եղեռնը (էլ. տեքստ)

Պապյան Արա
Հայրենատիրություն. Հայոց պահանջատիրության իրավական հիմունքները և հարակից հարցեր (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2012
◈ Папян Ара, Айренатирутюн - Право на родину - Правовые основые требований армян и смежные вопросы, Ереван, 2012
◈ Papian, Ara. Hayrenatirutyun - Reclaiming the Homeland - Legal Bases for the Armenian Claims and Related Issues, Yerevan, 2014


Պատկանեան Գաբրիէլ
Համառօտ վարդապետութիւն ուղղափառութեան, Աստրախան, 1821
Միջնավէպ հայոց ազգի պատմութենէն. Նիկոլ կամ հայոց ազգի կրած տարաբաղդութիւնը Լեհաստանի մէջ, Ս. Պետերբուրգ, 1864


Պատկանեան Ռափայէլ
◈ Գամառ-Քաթիպա, Ազգային երգարան հայոց, Ս. Պետերբուրգ, 1857
Պատմութիւն Մեծին Պետրոսի կայսեր ամենայն ռուսաց, Ս. Պետերբուրգ, 1863
◈ Գամառ-Քաթիպա, Բանաստեղծութիւնք, Մոսկուա, 1864
◈ Գամառ-Քաթիպա, Մանկական երգեր, Թիֆլիզ, 1880
Երկեր, Երևան, 1980. կամ այստեղ
Բանաստեղծություններ և պոեմներ (էլ. տեքստ)
Մանկական բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Հոդվածներ, Հուշեր, Ճառեր և նամակներ (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Արձակ երկեր (էլ. տեքստ)
Որոշ գործեր (էլ. տեքստ)
Զանազան գործեր (էլ. տեքստ)
◈ Poems in English translation. Որոշ բանաստեղծությունների անգլերեն թարգմանություններ (էլ. տեքստ)
Վարդապետարան Հայաստանի ազատութեան. կամ այստեղ


Պատկանեան Սերովբէ
Երգք Սերովբէ վարժապետի Պատկանեան, Մոսկուա, 1857


Պատկանեան Քերովբէ / Паткановъ К.П.
Catalogue de la littérature arménienne, depuis le commencement du IV siècle jusque vers le milieu du XVII, par M. Patcanian. (Lu le 24 février 1860.) Mélanges asiatiques, iv. l., St. Petersburg, 1860
Изслѣдованіе о составѣ Армянскаго языка, С.-Петербургъ, 1864
Essai d'une histoire de la dynastie des Sassanides, d'après les renseignements fournis par les historiens Arméniens, par M. K. Patkanian. Paris, Journal Asiatique (Février-Mars 1866)
Изслѣдованіе о діалектах Армянскаго языка: филологическій опытъ, Санктпетербургъ, 1869. կամ այստեղ
Нѣсколько словъ о названіяхъ древнихъ армянскихъ мѣсяцевъ, Санктпетербургъ, 1871
◈ Patkanoff M. K. Recherches sur la formation de la langue Arménienne. Paris 1871.
Исторія Монголовъ по Армянскимъ источникамъ. Выпускъ первый, заключающій въ себѣ извлеченія изъ трудовъ Вардана, Стефана Орбеліана и Конетабля Сембата; переводъ и объясненія К. П. Патканова, С.-Петербургъ, 1873. կամ այստեղ
Исторія Монголовъ по Армянскимъ источникамъ. Выпускъ второй, заключающій въ себѣ извлеченія изъ исторіи Киракоса Гандзакеци; переводъ и объясненія К. П. Патканова, С.-Петербургъ, 1874
Ванскія надписи и значеніе ихъ для исторіи передней Азіи (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1874, Январь, сс. 96-274), С.-Петербургъ, 1874
О клинообразныхъ надписяхъ ванской системы, открытыхъ въ предѣлахъ Россіи (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1882, Декабрь, сс. 225-241), С.-Петербургъ, 1882
Из новаго списка географіи, приписываемой Моисею Хоренскому (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1883, сс. 21-32), С.-Петербургъ, 1883
Վանի արձանագրութիւնները եւ նրանց նշանակութիւնը առաջաւոր Ասիայի պատմութեան համար (ծաղկաքաղ ռուսերէն երկասիրութիւնից), Թիֆլիս, 1883


Պատրիկ Առաքել
Հայկական տարազ. հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1967. ներբեռնելի


Պարսամեան Մերուժան
Անրջանք, Կ. Պոլիս, 1904
Քրիզանթէմ, Կ. Պոլիս, 1908

Պարտիզակցի Վահան վրդ.
Առակք, Կ. Պոլիս, 1880. կամ այստեղ

Parrot Friedrich / Պարրոտ Ֆրիդրիխ
Journey to Ararat. Translated from German by Cooley William. New York 1846
Ճանապարհորդություն դեպի Արարատ, գերմ. թարգմ.՝ Առաքելյան Արա, Երևան, 2006. կամ այստեղ

Պարօնեան Յակոբ
◈ Յ. Պարոնեանի երկասիրութիւնները, հտ. Ա. Ծիծաղ, Թիֆլիս, 1899
Քաղաքավարութեան վնասները, Կ. Պոլիս, 1923
◈ Յերկերի լիակատար ժողովածու, հտ. Ա, Մեծապատիվ մուրացկաններ, Քաղաքավարության վնասները, Խիկարի գուշակությունք, Յերևան, 1931
Քաղաքավարութեան վնասները, Եաւրուհրատ, 2012 (թերի նախադիտում)
◈ Մեծապատիվ մուրացկանները, Երևան, «Յավրուհրատ», 2013 (թերի նախադիտում)
Մեծապատիվ մուրացկանները (էլ. տեքստ). կամ այստեղ
Քաղաքավարության վնասները (էլ. տեքստ). կամ այստեղ
Ազգային ջոջեր (էլ. տեքստ)
Երկու տէրով ծառայ մը (էլ. տեքստ)
Թատրոն (էլ. տեքստ)
Մեղու (էլ. տեքստ)
Գրպանի տետրս (էլ. տեքստ)
Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերուն մէջ (էլ. տեքստ)
Ատամնաբոյժն արեւելեան (էլ. տեքստ)
Կսմիթներ (էլ. տեքստ)
Խիկար (էլ. տեքստ)
Նետ (էլ. տեքստ)

Պեդերսըն Հոլգեր
Նպաստ մը հայ. լեզուի պատմութեան, Վիեննա, 1904
Հին հայերէնի ցուցական դերանունները. յաւելուածով՝ Հնդիկեւրոպական ձայնաւորաց փոխանակութեանց մասին, Վիեննա, 1907
Հայերէն եւ դրացի լեզուները, Վիեննա, 1907

Պեպանյան Արծրուն
Այրվելու գնացողը
Հուլիոս Կեսար
Կալիգուլա
Ալեքսանդր՝ որդի Ամմոնի
Մեգիրա
Խորհելու ժամանակը կամ ումից է պետք փրկել հայրենիքը
Կոնսերվատիվ հեղափոխություն. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պապ թագավոր կամ Մայրամուտից առաջ


Պետրոս Ղափանցի
Գրքոյկ կոչեցեալ երգարան, Կ. Պոլիս, 1772. կամ այստեղ


Պետրոսեան Մատաթիա, Հ.
Oliver Goldsmith's The Deserted Village, a poem translated into Armenian verse by F. Matthias Bedrossian, Venice, 1871 (երկլեզուեան՝ անգլ. եւ հայ)
Նոր բառգիրք հայ-անգլիարէն / New Dictionary Armenian-English (by Rev. Matthias Bedrossian), Venice/Վենետիկ, 1875-1879. (գրաբար-անգլերէն). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պետրոսյան Հրանտ
◈ Պետրոսյան Հ.Զ., Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 1987

Պետրովիչ Գրիգոր Վրդ.
Հայ Եկեղեցին Լեհաստանի մէջ 1350-1624, Վիեննա, 1980. կամ այստեղ

Պերճ Արթիւր
Տառապանքի սարսուռներ (բարոյալի, սիրային եւ զգայուն պատմուածքներ), Իսթանպուլ, 1938

Պեքճեան Գարեգին վրդ.
Գիրք Անձնանուններու, Պէյրութ, 1988. կամ մաս առ մաս՝  Տիտղոսաթերթ, Նախաբան, Արական անուններԻգական անուններ, Յաւելուած, Բովանդակութիւն

Պէյլէրեան Մառի
Դէպի վեր, Իզմիր, 1914
Դէպի վեր (էլ. տեքստ)

Պէշիկթաշլեան Մկրտիչ
Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի քերթուածներն ու ճառերը, Փարիզ, 1904. կամ այստեղ
◈ Պիպէռճեան Ա., Յուշարձան Մ. Պէշիկթաշլեանի (Մեծ բանաստեղծին կեանքն ու գործերը ու անտիպ տաղերը), Կ. Պոլիս, 1914. կամ այստեղ
Թատրերգութիւններ (էլ. տեքստ)
Ճառեր (էլ. տեքստ)
Քերթուածներ (էլ. տեքստ)
Տարբերակներ (էլ. տեքստ)
Նամակներ (էլ. տեքստ)
Թարգմանութիւններ (էլ. տեքստ)

Պէշիկթաշլեան Նշան
Երգիծավէպեր (Ընկեր Փարոս, Մուրատ Տաւիտ, Մեծ ծաղրածուն, Ասաւուտներ), Փարիզ, 1942
Հայ աղբրտիք (էլ. տեքստ)

Պէռթէ
Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան. մասն Բ. Պատմութիւն միջին դարուց (թարգմանեաց Աղեքսանդր Մազերով), Թէոդոսիա, 1861

Պէրնարտէն տը Սէն Փիէր
Պօղոս ու Վիրգինիա. թրգմ. Մանուկ Պէյ Մահտեսի Աստուածատուրեան, Վենետիկ, 1845


Պէրպէրեան Ռեթէոս
Մարդիկ եւ իրք. կրթական ճառեր, դամբանական ճառեր, Կ. Պոլիս, 1885. կամ այստեղ
Դաստիարակի մը խօսքերը, Վիեննա, 1901
Դպրոց եւ դպրութիւն. կրթական եւ գրական նիւթեր, Վիեննա, 1907. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Կարապետեան Պետրոս, Մեծ դաստիարակ եւ ուսուցչապետ Ռեթէոս Պէրպէրեան, Կ. Պոլիս, 1933. կամ այստեղ
Դպրոց եւ դպրութիւն (էլ. տեքստ)


Պիդոպէ
Վիպասանութիւն ի Յովսէփ Գեղեցիկ, թարգմ. Հ. Վարդան Շիշմանեան, Վենետիկ, 1857


Պիչըր-Սդոյ Հենրիկ [Harriet Beecher Stowe]
Աղբար Թովմասի տնակը, հտ. Ա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1854


Պիպէռճեան Ա.
Յուշարձան Մ. Պէշիկթաշլեանի (Մեծ բանաստեղծին կեանքն ու գործերը ու անտիպ տաղերը), Կ. Պոլիս, 1914. կամ այստեղ
Ճաշակ արդի հայ մատենագրութեան (Ծաղկաքաղ աշխարհաբար լեզուէ բազմաթիւ գրական կենսագրութիւններով եւ ծանօթութիւններով), հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1910. կամ այստեղ

Պլուտարքոս Քերովնացի
Զուգակշիռք, թարգմ. Հ. Եղիա վրդ. Թոմաճան, հտ. Ա, Վենետիկ, 1832. հտ. Բ, 1833. հտ. Գ, 1833. հտ. Դ, 1834. հտ. Ե, 1834. հտ. Զ, 1834
Բարոյականք, երրորդ տետրակ, Կ. Պոլիս, 1860

Պողոսյան Նորայր
Հայ հնատիպ գրքերի ձեռագիր հիշատակագրություններ (1512-1712), Երևան, 2012. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում (16-18-րդ դարեր), Երևան, 2014

Պոպով Կարապետ
Նախադուռն վարժութեան, Մոսկով, 1838
Краткiй россiйско-армянскiй словарь. Составленный штатнымъ смотрителемъ Армянскaго Агабабовскaго училища Гер. Поповымъ / Պոպով Կ., Համառօտ բառարան ռուսաց եւ հայոց, բովանդակիչ 5,800 պիտանեգոյն բառից, Մոսկով/Москва, 1841. կամ այստեղ


Պուշարտի Յ.
Սուրբ Պօղոսի եկեղեցւոյն զանգակահարը, Կ. Պոլիս, 1868

Պուտուրեան Վրթանէս Հ.
Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ, Վենետիկ, 1849


Պռոշյան Պերճ
◈ Պռօշեանց Պերճ, Յուշիկներ, Ա. շրջան, Թիֆլիս, 1894
◈ Պռօշեանց Պերճ, Եզիդի Մկրտչենց տունը, Թիֆլիս, 1899
Պերճ Պռօշեանի նամակները, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 3/Բ, էջ 148-154
Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ

Պօզաճեան Յակովբոս
Համառօտ բառարան Տաճկերէն-Հայերէն, Վիէննա, 1858

Պօղոս Ադրիանուպոլսեցի
Թանգարան խրատու, հտ. Ա, Երուսաղէմ, 1851. հտ. Բ
◈ Պօղոս պտր. Անդրիանուպօլսեցի, Թանգարան խրատու (երկու հատորը՝ միասին), Երուսաղէմ, 1870. կամ այստեղ (Ա հտ., Բ հտ.)
◈ Պողոս պտր. Ադրիանուպոլսեցի, Խրատի թանգարան (արևելահայերեն թարգմանություն), երրորդ՝ վերանայված հրատ., Ս. Էջմիածին, 2004
◈ Պողոս պտր. Ադրիանուպոլսեցի, Խրատի թանգարան (արևելահայերեն թարգմանություն), Զ հրատ., Ս. Էջմիածին, 2015. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Պօղոս Տարօնացի
◈ Թուղթ երանելւոյն Պօղոսի Տարօնացւոյ յաղթօղ ախոյեան վարդապետի ընդդէմ Թէոփիստեայ հոռոմ փիլիսոփային, Կ. Պոլիս, 1752. կամ այստեղ


Պօղոսեան Եփրեմ, Հ.
Կարապետ Արթին փաշա Տաւուտեան կուսակալ եւ ընդհանուր կառավարիչ Լիբանանի (1816-1873). կեանքն եւ գործունէութիւնը, Վիեննա, 1949
Գույումճեան եւ Թընկըրեան գերդաստանները, Վիեննա, 1951
Ոսկեան եւ Մըսըրլեան գերդաստանները, Վիեննա, 1953. կամ այստեղ
Ալլահվէրտեան գերդաստանը, Վիեննա, 1957. կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, հտ. Ա. Պոլսահայ մշակութային ընկերութիւնները, Վիեննա, 1957. կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, հտ. Բ, Վիեննա, 1963. կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, հտ. Գ, Վիեննա, 1969. կամ այստեղ
Կէօչէյեան գերդաստանը, Վիեննա, 1961. կամ այստեղ
Պիլէզիկճեան գերդաստանը, Վիեննա, 1963. կամ այստեղ
Տատեան գերդաստանը, Վիեննա, 1968. կամ այստեղ
Պալեան գերդաստանը, Վիեննա, 1981. կամ այստեղ


Պօյնուէյրիեան Պօղոս, Հ.
Առաջին քայլ բարւոքման ազգիս Հայոց ի Հայաստան աշխարհի, Կ. Պոլիս, 1878. կամ այստեղ


Parrot Friedrich / Պարրոտ Ֆրիդրիխ
Reise zum Ararat. Berlin, 1834. կամ այստեղ
Journey to Ararat. Translated from German by Cooley William. New York 1846. կամ այստեղ
Journey to Ararat. Translated from German by Cooley William. New York 1859. կամ այստեղ
Ճանապարհորդություն դեպի Արարատ, գերմ. թարգմ.՝ Առաքելյան Արա, Երևան, 2006. կամ այստեղ

Petermann, Julius Heinrich
Brevis linguae armeniacae: grammatica, litteratura, chrestomathia cum glossario: in usum praelectionum et studiorum privatorum. Carolsruhae et Lipsae 1872. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Потто Василий
Кавказская война. Том 1. От древнейших времен до Ермолова (էլ. տեքստ) և fb2
◈ Кавказская война. Том 2. Ермоловское время (էլ. տեքստ) և fb2
◈ Кавказская война, том 3-й: Персидская война 1826-1828 г.г. (էլ. տեքստ) և fb2 կամ այստեղ
◈ Кавказская война. Том 4. Турецкая война 1828-1829 г.г. (էլ. տեքստ) և fb2
◈ Кавказская война. Том 5. Время Паскевича, или Бунт Чечни (էլ. տեքստ) և fb2
Оборона крѣпости Шуши, С.-Петербургъ, 1900
◈ Պօտտօ Վ., Վերածնութիւն Հայաստանի [«Кавказская война»-ի Գ հատորի Դ մասի հայերէն թարգմանութիւնն է], Պարիս, 1904
Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения русского владычества (из книги «Тифлис», 1902 г.) (էլ. տեքստ)

Пріемскій Н.
Армяне и событія на Кавказѣ, Москва, 1907No comments:

Post a Comment