Tuesday, March 4, 2014

Հեղինակներ - Ս


Սալ-Ման
Սալլանթեանց Միքայէլ
Սալմասլեան Արմենակ
Սալուստիոս Կայիոս
Սահակ Բերիացի Պրոնեան
Սահակ եպս
Սահակ Սոֆեալեան
Սահակեանց Սահակ
Սաղաթիէլեան Մատթէոս
Սամուէլ Անեցի
Սամուէլեան Խաչիկ
Սամուէլեան Մաղաքիա
Սամսարեան Սամուէլ, Հ.
Սայաթ-Նովա
Սայապալեան Ժաք (Փայլակ)
Սան Պիւռ
Սապահ-Գիւլեան Ս.
Սարաֆեան Գրիգոր
Սարաֆեան Նիկողոս
Սարգիս Կունդ
Սարգիս Շնորհալի
Սարգիս Շնորհալի Իմաստասէր
Սարգիսեան Բարսեղ, Հ.
Սարգիսեան Ներսէս, Հ.
Սարգիսեան Սուրէն Դ.
Սարգսեան Լեւոն
Սարգսյան Արմեն
Սարգսյան Հ.Հ.
Սարգսյան Վազգեն
Սարոյան Վիլյամ
Սարուխան Առաքել
Սարոյան Վիլյամ
Սափրիչեան Տիմոթէոս
Սաքապետոյան Ռ.Կ.
Սաֆօ Ե. (Մուրատեան Ս.)
Սբէնսըր Հերբերտ
Սեբերիանոս
Սեբէոս
Սեդրակեան Արիստակէս
Սեզա Սիրան
Սեթեան Եփրեմ Հ.
Սեմա Ա.
Սեմիրջյան Առաքել
Սենեկա Ղուկիոս Աննէոս
Սերեբրակեանց Դաւիթ
Սերովբէ վարդապետ
Սեւակ Ռուբէն
Սէկիւռ
Սէյեադ (Մադաթեան Տ. Պետրոս)
Սէն-Փիէր Պէռնարտէն, տը
Սէնդին Ք. Վ.
Սըվաճեան Յարութիւն
Սիամանթո
Սիմէօն Ապարանցի
Սիմէօն Երեւանցի
Սիմէոն Լեհացի
Սիմէօն Ջուղայեցի
Սիմէօնեան Պետրոս
Սիմոնեան Կարէն Ա.
Սիմոնեան Մկրտիչ
Սիմոնյան Սիմոն
Սիպիլ - տես Ասատուր Զապէլ
Սիպիլեան Կղեմէս, Հ.
Սիտալ Կարապետ
Սիւ Եւժեն
Սիւնի Արմենակ
Սիսիանոս
Սիրունի Յակոբ
Սիւրմէեան Տիգրան - տես Արտաւազդ Վարդապետ
Սիւրմէլեան Խաչատուր
Սկարամեղեան Յովհան
Սմբատ Սպարապետ (Գունդստաբլ)
Սմբատեանց Մեսրովբ
Սոաւէ Փրանկիսկոս
Սոկրատէս Սքոլաստիկոս
Սուիֆթ Յովնաթան
Սունդուկեան Գաբրիէլ / Սունդուկյան Գ.
Սուքիաս Աղամալեանց
Սպենեանց Քերովբէ
Սպիրով Դիմիտր
Սվազլեան Վերժինէ
Ստեփանեան Յակոբ
Ստեփանյան Հովհաննես
Ստեփաննոս Ագոնց
Ստեփաննոս Սիւնեցի
Ստեփաննոս Ստեփանեան Կամենցի
Ստեփաննոս Տարօնեցի Ասողիկ
Ստեփաննոս Օրբէլեան
Ստչիգովսկի Յովսէփ
Սրբուհի Փիլոմենա
Սրապյան Արմենուհի
Սրուանձտեանց Գարեգին
Սևակ Գուրգեն
Սևակ Ռուբեն
Սևակ Պարույր
Սօմալեան Սուքիաս, Հ.
Cibried, Jacques M. Chahan - see under Ջ
Sakayan Dora
Samouel d'Ani
Sandalgian, Joseph
Sarafian Kevork
Sarkissian Basile
Sarkissian Karekin
Sebeos
Seth, Mesrovb J.
Smbat/Smpad, Constable
Somal, Sukias
Stepanos Asoghik
Stepannos Orbelian
Stone, Michael E.
Strzygowski, Josef
Саркисян О.А.
Себеос
Срвандзтянц Гарегин
Стебницкий Г.
Степ'анос Таронский
Суворин АлексейՍալմասլեան Արմենակ
Հայկական մատենագիտություն, Երևան, 1969

Սալուստիոս Կայիոս
Պատմութիւն Կատիլինեան դաւակցութեան եւ Յուգուրթեան պատերազմին, թրգմ. Հ. Աբրահամ Ճարեան, Վենետիկ, 1856


Սահակ եպս
Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղէմի ձեռագրի, (Մեսրոպ վրդ.- համահեղինակութեամբ), Վաղարշապատ, 1897


Սամուէլ Անեցի
◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ
Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց, յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ (յառաջաբանով, համեմատութեամբ, յաւելուածներով եւ ծանօթութիւններով Արշակ Տէր-Միքելեանի), Վաղարշապատ, 1892
◈ Սամուէլ Անեցի եւ շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, Երեւան, 2014
Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց (էլ. տեքստ)

Սամուէլեան Խաչիկ
Արեան վրէժ եւ փրկանք (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից), «Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիզ, 1903 (գ. 10, էջ 269-303)
Առեւանգմամբ եւ գնմամբ ամուսնութիւն (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից), «Ազգագրական հանդէս», 1904 (գ. 12, էջ 40-83)
Հայ ընտանեկան պաշտամունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից), «Ազգագրական հանդէս», 1904 (գ. 12, էջ 203-234), 1906 (գ. 13, էջ 112-130, գ. 14, էջ 156-174)
Հայոց ժառանգական իրաւունքը, «Ազգագրական հանդէս», 1907 (գ. 15, էջ 68-84, գ. 16, էջ 117-129)
Մայրական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից), «Ազգագրական հանդէս», 1908 (գ. 17, էջ 126-141), 1908 (գ. 18, էջ 59-90), 1910 (գ. 19, էջ 35-58)
Հին հայ իրավունքի պատմությունը, հտ. Ա, Երևան, 1939. կամ այստեղ


Սայաթ-Նովա
Սայաթ-Նօվայ, աշխատասիրութեամբ Գէորգ Ախվերդեանի, Մոսկվա, 1852
Սայեաթ-Նօվա. ազգային երգիչ (աշուղ), Թիֆլիս, 1882
Սայաթ-Նովա. խաղերի ժողովածու, Երևան, 1987. կամ այստեղ
Ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)
Մի քանի գործ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)
◈ Չեքելեզյան Ե., Դավթյան Ա., Աղայան Օ., Վարդանյան Լ., Սայաթ-Նովա. կենսամատենագիտություն, Երևան, 2013

Սայապալեան Ժագ (Փայլակ)
Առաջին սէրը. վէպ, Կ. Պոլիս, 1906
Առաջին սէրը. վէպ (էլ. տեքստ)
Նորավէպեր եւ այլ գործեր (էլ. տեքստ)
Տեղեկագիր Այրիախնամ յանձնաժողովի (էլ. տեքստ)


Սապահ-Գիւլեան Ս.
Փոքր Հայքի յիշատակներ, Չիկագօ, 1917

Սարաֆեան Գրիգոր
Ապերախտ գրագիրը (հետաքրքրաշարժ վէպ Պոլսական կեանքէ), Կ. Պոլիս, 1921

Սարաֆեան Նիկողոս
14 քերթուած (էլ. տեքստ)
Իշխանուհին (վէպ) (էլ. տեքստ)
Տեղատուութիւն եւ մակընթացութիւն (էլ. տեքստ)
Պրոմեթէական (էլ. տեքստ)
Ծանօթ դէմքեր (էլ. տեքստ)
Միջերկրական (էլ. տեքստ)
Անջրպետի մը գրաւումը (էլ. տեքստ)
Վերջալոյս (էլ. տեքստ)
Միջնաբերդ (էլ. տեքստ)

Սարգիս Կունդ
Մեկնութիւն Աւետարանին Ղուկասու, աշխատասիր. Եզնիկ եպս Պետրոսյան, Սբ Էջմիածին, 2005. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Սարգիս Շնորհալի
Մեկնութիւն եօթանց թղթոց կաթուղիկեայց, Կ. Պոլիս, 1828. կամ այստեղ
Հատուածք կաթուղիկեայց թուղթերուն Սարգսի Շնորհալւոյ մեկնութիւններէն (յեղեալ յաշխարհաբառ լեզու), Կ. Պոլիս, 1861

Սարգիսեան Բարսեղ, Հ.
Étude sur la Vallée de l'Araxe et ses trois villes anciennes: à l'occasion du 7. congrès des orientalistes à Vienne / par Basile Sarkissian, Venise, 1886
Ագաթանգեղոս եւ իւր բազմադարեան գաղտնիքն, Վենետիկ, 1890. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւլիկեան Թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Տեսութիւն Սեղբեստրոսի պատմութեան եւ Մ. Խորենացւոյ աղբերաց, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ
Ուսումնասիրութիւնք Հին Կտակարանի անվաւեր գրոց վրայ, Վենետիկ, 1898. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Անանիա Թարգմանիչն եւ իւր գրական գործոց նմոյշներ, Վենետիկ, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոսն եւ իւր առ Վաչագան գրած թուղթն, Վենետիկ, 1899. կամ այստեղ
Սեպուհ Լազ. Մինասեան. ծածկուած ազգային տաղանդաւոր պուէտն եւ իր գրական երկասիրութիւնները. հանդերձ կենսագրութեամբ եւ հակիրճ տեսութեամբք, Վենետիկ, 1904. կամ այստեղ
Երեք թագաւոր մոգերու զրոյցն հայկական մատենագրութեան մէջ եւ անոր կարեւորութիւնն, Վենետիկ, 1910
Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հտ. Բ, Վենետիկ, 1924


Սարգիսեան Ներսէս, Հ.
Տեղագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Մեծ Հայս, Վենետիկ, 1864. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Սարուխան Առաքել
Հոլլանդան եւ հայերը ԺԶ.-ԺԹ. դարերում, Վիեննա, 1926
Յարգանք հայ նահատակին. յիշողութիւններ յաւիտենական քաղաքից, Վիեննա, 1930
Աղեքսանդր Մանթաշեանց մեծ վաճառականն եւ բարեգործը. յիշողութիւններ իր մահուան 20-ամեակի առթիւ, Վիեննա, 1931
Ֆիրդուսի եւ Մովսէս Խորենացին, Վիեննա, 1936
Բելգիա եւ հայերը, Վիեննա, 1937
Վրաստան եւ հայերը. պատմական եւ մշակութային յարաբերութիւնները անցեալում, Վիեննա, 1939


Սարգսյան Արմեն
Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2013. կամ այստեղ
Արցախի բանահյուսությունը, Երևան, 2015

Սարգսյան Հ.Հ.
Երկրաբանական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան / Русско-армянский словарь геологических терминов, Երևան, 1984

Սարգսյան Վազգեն
◈ Հացի փորձություն (պատմվածքներ, վիպակ) (epubmobi)

Սարոյան Վիլյամ
Մարդկային կատակերգություն (էլ. տեքստ) (epub, mobi)
Հայ մուկը (էլ. տեքստ)
Հինգ հասուն տանձերը (էլ. տեքստ)
«Իմ անունը Արամ է» (էլ. տեքստ)
Խորհուրդներ ամերիկացի ճանապարհորդին (էլ. տեքստ)
Խեղճուկրակ արաբը (էլ. տեքստ)

Սափրիչեան Տիմոթէոս
Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից, գիրք Ա, գիրք Բ, Երուսաղէմ, 1871. կամ այստեղ (գիրք Բ), կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Սաքապետոյան Ռ.Կ.
◈ Սաքապետոյեան Ռ. Կ., Արեւմտահայերէն-արեւելահայերէն նոր բառարան, Երևան, 2011
Բառգրքույկ. նոր և նորակազմ բառեր հայերենում, Երևան, 2014

Սաֆօ Ե. (Մուրատեան Ս.)
Նորագոյն սահմանադրական իրաւունքը, Պրօվիտէնս, 1914


Սեբերիանոս
Սեբերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի ճառք ԺԵ, Վենետիկ, 1830
Սեբերիանոսի կամ Սեւերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի ճառք... յեղեալ ի Լատին բարբառ, Վենետիկ, 1827

Սեբէոս
Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն, Կ. Պօլիս, 1851. կամ այստեղ
Исторія императора Иракла, сочиненіе епископа Себеоса, писателя VII вѣка: перевод с армянскаго, Санктпетербургъ, 1862. կամ այստեղ
Histoire d'Héraclius par l'évêque Sebêos. Trad. par Frédéric Macler. Paris, 1904. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն, Թիֆլիս, 1913. կամ այստեղ
Պատմութիւն Սեբէոսի. աշխատասիրությամբ Գ.Վ. Աբգարյանի [քննական բնագիր], Երևան, 1979
Sebeos. History. Translated by R. Bedrosian. New York, 1985
The Armenian History Attributed to Sebeos. Translated by R.W. Thomson. Liverpool University Press 1999. (partial preview)
◈ Սեբեոս, Պատմություն (գրաբար և արլհ.), թարգմ.՝ Խաչատրյան Գուրգեն և Եղիազարյան Վանո, Երևան, 2005
Պատմութիւն (էլ. տեքստ). կամ այստեղ


Սեդրակեան Արիստակէս

Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու, Վաղարշապատ, 1872. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ամուսնական խնդիրներ, Մոսկւա, 1891. կամ այստեղ
Յովհաննէս եպիսկոպոս Շահխաթունեանցի կենսագրութիւնը, Ս. Պետերբուրգ, 1898

Սեզա Սիրան
Չորս պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 385-412)

Սեթեան Եփրեմ Հ.
Արհեստ ճարտասանութեան, Վենետիկ, 1832
Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի, Վենետիկ, 1832
Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց, Վենետիկ, 1833
Պատմութիւն հայոց, Վենետիկ, 1839
Համառօտ պատմութիւն հայոց, Բ. տպ., Վենետիկ, 1843
Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի, Բ. տպ. Վենետիկ, 1844
Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի, Գ. տպ. Վենետիկ, 1848
Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց, Բ. տպ., Վենետիկ, 1848

Սեմա Ա.
Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 328-356)

Սեմիրջյան Առաքել
◈ Օրիոնի գոտի (պատմվածքներ) (epub, mobi)

Սենեկա Ղուկիոս Աննէոս

Ճառք իմաստասիրականք (թարգմ.՝ Հ. Մկրտիչ Աւգերեան), Վենետիկ, 1849. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ


Սեւակ Ռուբէն (Ռ. Չիլինկիրեան)
Մատենագիտութիւնը (էլ. տեքստ)
Բժիշկին գիրքէն փրցուած էջեր եւ քերթուածներ, Փարիզ, 1946
◈ Որբերյան Ռ., Սևակ Ռ., Թեքեյան Վ., Զարիֆյան Մ., Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ
Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Որոշ բանաստեղծություններ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)
Բժիշկին գիրքէն փրցուած էջեր (էլ. տեքստ)
Թարգմանութիւններ (էլ. տեքստ)
Արձակ էջեր (էլ. տեքստ)
Վերջին հայերը (էլ. տեքստ)
Տարբերակներ եւ այլ գրութիւններ (էլ. տեքստ)
Քաոսը (էլ. տեքստ)
Սիրոյ գիրքը (էլ. տեքստ)
Անտիպներ (էլ. տեքստ)

Սէկիւռ
Համառօտ եւ ընտանեկան պատասխանիք կրօնից դէմ շատ անգամ ըսուած առարկութեանց, թարգմ. Հ. Ա. Գուրգենեան, Վենետիկ, 1855

Սէյեադ (Տ. Պետրոս Տ. Յովսէփեան Մադաթեանց)
Զանազան երգք (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Դ), Մոսկուա, 1857
Զանազան երգք (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Զ), Մոսկուա, 1859

Սէն-Փիէր Պեռնարտէն, տը
Պօղ եւ Վիրգինէ. վիպասանութիւն, թարգմ. [գրաբար] Ամբրոսիոս վրդ. Գալֆայեան, Փարիզ, 1856
◈ Պեռնարտէն տը Սէն-Բիեռ, Պօղ եւ Վիրգինի. վիպասանութիւն, թարգմ. [արմտհ.] Մանուկ Պէյ Մահտեսի Աստուածատուրեան, Բ. տպ., Վենետիկ, 1859

Սէնդին Ք. Վ.
Բիչչիոլա. պատմական վիպասանութիւն, Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ


Սըվաճեան Յարութիւն (Մեչուխեչա)
Մատնութիւն, [Կ. Պոլիս], 1861
Սահակ վարդապետ, Կ. Պոլիս, 1861


Սիամանթո (Ատոմ Եարճանեան)
Սիամանթո, Վարուժան, Երկեր, Երևան, 1979. կամ այստեղ
Մի քանի ժողովածու (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Որոշ բանաստեղծություններ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)
Որոշ բանաստեղծություններ՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Հայորդիներ (էլ. տեքստ)
Հոգեվարքի եւ յոյսի ջահեր (էլ. տեքստ)
Կարմիր լուրեր բարեկամէս (էլ. տեքստ)
Դիւցազնօրէն (էլ. տեքստ)
Հայրենի հրաւէր (էլ. տեքստ)
Յաւելուածք (էլ. տեքստ)
Սուրբ Մեսրոպ (էլ. տեքստ)
Տարբեր քերթուածներ (էլ. տեքստ)

Սիմէօն Երեւանցի
Գիրք աղօթից, Նոր Նախիջեւան, 1794
Գիրք աղօթից որ կոչի Զբօսարան հոգեւոր, Սբ Էջմիածին, 1772
Գիրք աղօթից որ կոչի Զբօսարան հոգեւոր, Նոր Նախիջեւան, 1790
Գիրք որ կոչի Պարտավճար, Սբ Էջմիածին, 1779-1783. կամ այստեղ
Տաղարան փոքրիկ, Սբ Էջմիածին, 1777
Տաղարան փոքրիկ, Մադրաս, 1791
Տաղարան փոքրիկ, Սբ Էջմիածին, 1793
Գիրք հանդիսանդրութեանց տօնից կայսերականաց, Էջմիածին, 1833
Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց, Էջմիածին, 1840
Աղօթամատոյց կամ զբօսարան հոգեւոր, Մոսկով, 1840
Տօնացոյց, հտ. Բ, Որ է քանօն եւ կառավարիչ առաջնոյ հատորին: Յօրինեալ 36 խորանօք ի վերայ 36 գրոցն մերոց այբուբենականաց, Երուսաղէմ, 1868
Ջամբռ գիրք որ կոչի յիշատակարան արձանացուցիչ, հայելի և պարունակող բնաւից որպիսութեանց Սրբոյ Աթոռոյս և իւրոյ շրջակայից վանօրէիցն, Վաղարշապատ, 1873. կամ այստեղ


Սիմէոն Լեհացի
Ուղեգրութիւն, ԺԷ դար (ձեռագիր)
Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ ուղեգրութիւն. տարեգրութիւն եւ յիշատակարանք, Վիեննա, 1936


Սիմոնեան Կարէն Ա.
Ցտեսութի՛ւն, Նաթանայէլ (վիպակ) (epubmobi, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016. կամ այստեղ)
Վարք Աբովեան Խաչատուրի, Երեւան, 2002, 2008
◈ Մեր իսկական դասը մայրամուտից յետոյ, Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (epubmobi). կամ այստեղ (թերի նախադիտում)


Սիմոնյան Սիմոն
Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 467-491)

Սիպիլեան Կղեմէս, Հ.
Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը, Վիէննա, 1851
Դասաւորութիւն Ռուբենեան դրամոց, Վիէննա, 1892
Տրդատայ առանձնանալը, վերջին օրերն ու մեռնիլը, Վիէննա, 1851. կամ այստեղ


Սիւ Եւժեն
Թափառական հրէայ, հտ. Ա, թրգմ.՝ Միքայէլ Նալբանդեանց, Մոսկվա, 1857

Սիսիանոս
◈ Սոփերք հայկականք, ԺԲ. Սիսիանոսի հայոց վարդապետի ներբողեան ի սուրբ Քառասունսն եւ վարք ս. իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ, Վենետիկ,1854. կամ այստեղ

Սիրունի Յակոբ
Մթնշաղ (քերթուածներ. 1906-1907), Կ. Պոլիս, 1908


Սկարամեղեան Յովհան Մկրտիչ
Ընտրութիւն հոգւոց, Հռովմ, 1816


Սմբատ Սպարապետ (Գունդստաբլ)
◈ Սմբատայ սպարապետի եղբօր Հեթմոյ առաջնոյ արքայի Հայոց պատմութիւն, Մոսկուա, 1856. կամ այստեղ
Տարեգիրք, Փարիզ, 1859
Extrait de la Chronique de Sempad; trad. par Victor Langlois, St.-Pétersbourg, 1862
Assises d’Antioche [«Անսիզ Անտիոքայ»՝ գրաբար եւ ֆրանսերէն], Venise, 1876. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Armenisches rechtsbuch [Դատաստանագիրքը՝ գրաբար եւ գերմաներէն]; ediert und kommentiert von Josef Karst, Strassburg; Kommentar, 1905
Սմբատայ սպարապետի Տարեգիրք, Վենետիկ, 1956
◈ Sirarpie Der Nersessian. "The Armenian Chronicle of the Constable Smpad or of the 'Royal Historian,'" Dumbarton Oaks Papers, Vol. 13 (1959), pp. 142-168
Smbat Sparapet's Chronicle. Translated by R. Bedrosian. New Jersey, 2005
Դատաստանագիրք (էլ. տեքստ)
Տարեգիրք (էլ. տեքստ)
Assises d’Antioche (էլ. տեքստ)

Սմբատեանց Մեսրովբ
◈ Մեսրովբ արքեպս Սմբատեանց Նախիջեւանցի, Տեղագիր Գեղարքունի Ծովազարդ գաւառի որ այժմ Նոր-Բայազիտ գաւառ, Վաղարշապատ, 1895. կամ այստեղ
Նկարագիր Սուրբ Կարապետի վանից Երնջակայ եւ շրջակայից նորին, Տփխիս, 1904


Սոկրատէս Սքոլաստիկոս
Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկեղեցական պատմութիւն եւ պատմութիւն վարուց սրբոյն Սեղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ, աշխատասիր. Մովսէս Վ. Տէր Մովսէսեան, Վաղարշապատ, 1897. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղեմի ձեռագրին, աշխ. Խապայեան Սահակ, Երուսաղէմ, 1898. կամ այստեղ

Սուիֆթ Յովնաթան
Ճամբորդութիւնք Կիւլիվէրի ի զանազան հեռակայ ազգս աշխարհի, թարգմ. Գասպարեան Սարգիս Տ., Զմիւռնիա, 1857

Սունդուկեանց Գաբրիէլ / Սունդուկյան Գ.
Գիշիրվան սաբրը խէր է, Թփխիս, 1866
Գիշըրվան սաբրը խէր է, Թիֆլիզ, 1901
Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ


Սպիրով Ա. Դիմիտր
Հայաստանը և սուլթան Աբդուլ Համիդը, Երևան, 2000. ներբեռնելի

Սվազլեան Վերժինէ
Պոլսահայ բանահիւսութիւնը, Երեւան, 2000


Ստեփանյան Հովհաննես
Հայ քարտեզագրական հրատարակությունները 260 տարում (1695-1955). համառոտ ակնարկ, Երևան, 1957


Ստեփաննոս Տարօնեցի Ասողիկ
Տիեզերական պատմութիւն Ստեփաննոս վարդապետի Տարօնեցւոյ, Փարիզ, 1859. կամ այստեղ
Всеобщая исторія Степ'аноса Таронскаго Асох'ика по прозванію, перевод Н. Эмина, Москва, 1864
Histoire universelle. 1re partie; par Étienne Asogh'ig de Daron; traduite de l'arménien et annotée par E. Dulaurier; Paris, 1883
Histoire universelle. 2e partie, Livre III; par Étienne Asolik de Tarôn; traduite de l'arménien et annotée par Frédéric Macler; Paris, 1917

Ստեփաննոս Օրբէլեան
Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց, Կ. Պոլիս, 1756
Պատմութիւն նահանգին Սիսական, հտ. Ա, Փարիզ, 1859. կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն նահանգին Սիսական, հտ. Բ, Փարիզ, 1859. կամ այստեղ
Պատմութիւն տանն Սիսական, Մոսկվա, 1861. կամ այստեղ
Histoire de la Siounie par Stéphannos Orbélian; traduite de l'arménien par M. Brosset; Saint-Petersbourg, 1864
Ստեփաննոս Օրպէլեանի Ողբ ի Ս. Կաթուղիկէն, Թիֆլիս, 1885. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Step'annos Orbelean's History of the State of Sisakan. Translated by Robert Bedrosian.


Սրապյան Արմենուհի
Հայ միջնադարյան զրույցներ, Երևան, 1969


Սրուանձտեանց Գարեգին
Հնոց եւ նորոց. պատմութիւն վասն Դաւթի եւ Մովսէսի Խորենացւոյ (Թուղթ Դիոնէսիոսի, օրինակք յիշատակարանաց, դամբարան Ս. Սուքիասանց, ձեռագիր մատեանք, Քէշէ Պօլէ), Կ. Պոլիս, 1874. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ, Կ. Պոլիս, 1874. կամ այստեղ
Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ (էլ. տեքստ)
Շուշան Շաւարշանայ, Կ. Պոլիս, 1875. կամ այստեղ
Մանանայ, Կ. Պոլիս, 1876. կամ այստեղ
Մանանայ (էլ. տեքստ, digilib)
Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամփորդ, մասն Ա, Կ. Պոլիս, 1879. կամ այստեղ
◈ Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամփորդ, մասն Բ, Կ. Պոլիս, 1885. կամ այստեղ
Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամփորդ, երկու հատորները միասին. կամ այստեղ
Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամփորդ (էլ. տեքստ)
Համով-հոտով, Կ. Պոլիս, 1884
Համով-հոտով (էլ. տեքստ, digilib)
Очерки Васпураканской области и смежных съ нею мѣстностей архимандрита Гарегина Срвандзтянца / сокр. пер. А. О. Кишмишева, Тифлисъ, 1890
Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ, Կ. Պոլիս, 1910
Համով-հոտով, հտ. Ա, Փարիզ, 1949
Քեշե Պոլե (արևելահայերեն թրգմ.) (էլ. տեքստ)

Սևակ Գուրգեն
Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Երևան, 2009

Սևակ Պարույր
◈ Երկերի ժողովածու 6 հատորով. 1. Բանաստեղծություններ, Երևան, 1972. կամ այստեղ
◈ Երկերի ժողովածու 6 հատորով. 3. Պոեմներ, Երևան, 1973. կամ այստեղ
◈ Երկերի ժողովածու 6 հատորով. 5. Գրականագիտություն, քննադատություն, Երևան, 1974. կամ այստեղ
◈ Երկերի ժողովածու 6 հատորով. 6. Գիրք մնացորդաց, Երևան, 1976. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Ա, Երևան, 1982. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Բ, Երևան, 1983. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Գ, Երևան, 1983. կամ այստեղ
Եղիցի լույս, Երևան, 1992. կամ այստեղ

Սօմալեան Սուքիաս, Հ.
Quadro delle opere di vari autori anticamente tradotte in Armeno. Venezia 1825. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Mons. Placido Sukias Somal. Quadro della storia letteraria di Armenia. Venezia 1829. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Կենդանագիր զգաստ եւ զգօն անձին / Ritratto dell' uomo onesto e del Saggio. Վենետիկ / Venezia, 1836
Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ. հտ. Ա [հեղինակի անունը նշուած չէ] / A Pocket Dictionary of the English, Armenian and Turkish languages. Vol. I. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղ
◈ Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ. հտ. Բ [հեղինակի անունը նշուած չէ] / A Pocket Dictionary of the Armenian, English and Turkish languages. Vol. II. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղ
◈ Համառօտ բառարան ի տաճկերէնէ յանգղիական եւ ի հայ բարբառ. հտ. Գ [հեղինակի անունը նշուած չէ] / A Pocket Dictionary of the Turkish, English and Armenian languages. Vol. III. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղ

Sakayan Dora
Eastern Armenian for the English-Speaking World, Yerevan 2007. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Western Armenian for the English-Speaking World, Yerevan 2012. կամ այստեղ

Sandalgian, Joseph
Histoire documentaire de l'Arménie des âges du paganisme (1410 av. - 305 apr. J.-C.). Rome, 1917. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Sarafian Kevork
A Briefer History of Aintab, 1957

Sarkissian Karekin
The Council of Chalcedon and the Armenian Church, New York, 1965

Seth, Mesrovb J.
The Society of Mekhithar, a Religious Order of Armenian Literati. Calcutta, 1924.

Strzygowski Josef
Das Etschmiadzin-Evangeliar. Wien, 1891. կամ այստեղ

Стебницкий Г.
Русско-турецкая граница въ Малой Азіи по Берлинскому трактату 1878 года, Тифлисъ, 1881

Суворин Алексей
Военная хроника Русско-турецкой войны / Составлялъ Незнакомецъ, Москва, 1877No comments:

Post a Comment