Monday, March 3, 2014

Հեղինակներ - Ճ


Ճամճեան Փիլիպոս
Ճամպազեան Յովհաննէս Հ.
Ճանիկեան Յովսէփ
Ճանկիւլեան Յարութիւն (Կայծիկ)
Ճարեան Աբրահամ, Հ.
Ճէլալեան Գրիգոր, Հ.
Ճէճիզեան Յակոբոս
Ճէվահիրճեան Սերովբէ
Ճէրըրտ Ճէյմս
Ճովէդ Մ. Ուիյլըմ
Ճուլարտեան Սիմոն, Հ.

  Ճ

Ճամճեան Փիլիպոս

Ճանիկեան Յովսէփ
◈ Ճանիկեան Յ. Կ., Հնութիւնք Ակնայ, Թիֆլիս, 1895 (գրքի վերջում կցուած է՝ Շար Ակնայ ժողովրդական երգերի. ձայնագրեց Կոմիտաս Վարդապետ, Սբ Էջմիածին, 1895)

Ճանկիւլեան Յարութիւն (Կայծիկ)
Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն (էլ. տեքստ)

Ճարեան Աբրահամ, Հ.
Պատմութիւն Գաղղիացւոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1849. հտ. Բ, Վենետիկ, 1849

Ճէլալեան Գրիգոր, Վ.
Լուդովիկոս ԺԶ. Աղէտք թագաւորական ընտանեաց, Վենետիկ, 1861
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Բ տպ., Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Ճէճիզեան Յակոբոս
Ճէվահիրճեան Սերովբէ
Ճովէդ Մ. Ուիյլըմ

Ճուլարտեան Սիմոն, Հ.
Առածք ազգայինք, խմբագրեաց Հ. Սիմոն Վ. Ճուլարտեան, Վենետիկ, 1880. կամ այստեղ

Ճօյա Մելքիորէ

No comments:

Post a Comment