Wednesday, March 23, 2016

Ժողովածուներ, անհեղինակ երկեր, հանրագիտարաններ, մատենաշարներ

Ցուցակը թարմացվել է 2017 թ. մարտի 13-ին։

Ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի վերջին օրերը (անհայտ գրողի օրագիրը), հրատ. պատրաստեց Սարգիս Հարությունյանը, Երևան, 1993

ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ - բոլոր ցանկերը՝ այստեղ

Ազգային սահմանադրութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ
Ալճէպրա կամ Գրահաշիւ, Կ. Պոլիս, 1871 
Ամերիկա (քարտէզ), Վէնէտիկ, 1787. կամ այստեղ
Այլախոս և այլադավան հայեր [ժողովածու], խմբ. Ավագ Հարությունյան, Բ տպ., Երևան, 2008
Անապատին յուշարձանը [գրական-գրականագիտական ժողովածու], Գահիրէ, 1916. կամ առաջին 7 տետրակները (մինչեւ էջ 144)՝ մաս առ մաս. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Անդրանիկ Օզանյան-150 (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2015
Անկանոն գիրք Հին Կտակարանաց, Վենետիկ, 1896. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Անկանոն գիրք Նոր Կտակարանաց, կազմող՝ Հ. Եսայի Տայեցի, Վենետիկ, 1898. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Անկանոն գիրք առաքելականք, Վենետիկ, 1904. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790
Առաջնորդ զրուցատրութեան հայերէն եւ անգղիերէն լեզուաց, աշխատասիրեալ ի Յ.Կ.Ա. եւ Մ.Յ., Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ
Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց, Երուսաղէմ, 1888
Առ ձեռն աշխարհագրութիւն նոր քննութիւններու համեմատ տղայոց սորվելու յարմարցուած, Կ. Պոլիս, 1861
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Բ տպ., Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Առողջաբանութիւն եւ բնախօսութիւն ամուսնութեան, թարգմ.՝ Ներշապուհ, 1873. կամ այստեղ
Ասիա (քարտէզ), Վէնէտիկ, 1787
Աստուածաշունչ գիրք հնոց եւ նորոց կտակարանաց, Վէնէտիկ, 1733
Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Ա (ի Ծննդոց մինչեւ ցՀռութ), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Բ (յԱ. Թագ. մինչեւ ցԳ. Մակաբ.), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Գ (ի Սաղմոսաց մինչեւ ցԵզեկիէլ), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ
◈ Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Դ (Նոր Կտակարան եւ Յաւելուածք), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ
Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի) [ամբողջը՝ մէկ գրքով], Վենէտիկ, 1805
Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ, Կ. Պոլիս, 1889. կամ այստեղ
Ատենագրութիւնք Ազգային Ընդհանուր Ժողովոյ, Կ. Պոլիս, 1950
◈ Արդի հայ գրականութիւն, հտ. Գ. Հայաստանի գրողներ [Չարենց, Բակունց, Մահարի, Զօրեան, Ալազան, Թոթովենց, Նորենց, Դէմիրճեան, Գ. Սարեան, Մ. Շահինեան, Ս. Տարօնցի, Մ. Արմէն, Շիրազ, Սիրաս, Տէրեան, Մ. Դարբինեան, Ն. Զարեան, Արազի, Ա. Վարդանեան, Լեռ-Կամսար, Աղաւնի, Հ. Պօղոսեան, Ա. Վշտունի, Հ. Քոչար, Պայազատ, Գ. Բես, Թամազեան, Վ. Գրիգորեան, Վահունի, Դաշտենց, Սուրխաթեան], Փարիզ, 1943
Արեւելեան յիշատակագիրներ նամակներէ քաղուած, Վիեննա, 1851. կամ այստեղ
Արևմտահայերենի և արևելահայերենի տերմինային համակարգերի զուգադրական քննություն, Երևան, 2014. կամ այստեղ
Արձագանգ Բարիզի (Ժողովածոյ գաղիերէն խօսից որ հանդիպին ի հասարակաց կեանս... հանդերձ գաղիերէն հայերէն բառարանաւ...) [ֆրանսերէն-հայերէն զրուցարան], Կոստանդնուպոլիս, 1890. կամ այստեղ
Աւետարան իւղաբերից, Երուսաղէմ, 1900
Աւետարան ճաշու, Երուսաղէմ, 1868
Բանք խրատուց նախնի իմաստասիրաց, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
Բառարան Սուրբ Գրոց, հանդերձ պատկերօք, աշխարհացուցօք եւ տախտակօք, Կոստանդնուպոլիս, 1881
◈ Բառտետրակ կամ ժողովածու հայերէն պիտանի բառեր տաճկերէն թարգմանութեամբ ի պէտս Անդրիանուպօլսոյ ծաղկոցաց, Կ. Պոլիս, 1852
Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար, հտ. Ա, Վիեննա, 1850
Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ, հտ. Ա (Կրթական եւ զբօսալի տետրակներ, Է), Վիեննա, 1850
Բերայի գիշերները, Կ. Պոլիս, 1914
Բնական առողջութեան վերաբերեալ խրատներ, Նոր Եօրք, 1874
Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց (Պարզատօմար, և Տաղ Յովասափու: Մարմնախաղաց և Երազահան։ Յաւելեալ առ այսոսիկ մշտնջենաւոր գուշակմունք տարեկան պատահմանց. և ամսական եղանակացն փոփոխմանց։ Նաև՝ աղիւսակք երկոտասան ամսոցն իւրաքանչիւրոց աւուրց բազմադիմի ներգործութեանց։ Ընդ որս և այլք պիտանիք և պէս պէս զբօսնլիք), Կ. Պոլիս, 1803. 1818, 1831.
Գաղտնի ատեան անկախ դատաւորաց. գաղտնի ընկերութեանց գիրք Ա., Գործասէր ընկերութիւն. գործ չորրորդ, թարգմ. Յ.Վ.Աճէմեան, Կ. Պոլիս, 1871
Գանձարան. բարձրագոյն դասընթացք [դասագիրք-հանրագիտարան], կազմող՝ Անտոնեան Արամ, Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից (Յորում գոն վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Մարիանեայ և սրբոյն Եփրեմի ճառն խոնարհութեան, և այլ հարկաւոր աղօթք. յաւելեալ նաև երեկոյեան եկեսցէն իւր սարօքն), Կ. Պոլիս, 1817
Գիրք աղօթից վասն ամենայն պատահարաց որք գան ի վերայ մարդոյ, Կ. Պոլիս, 1850
Գիրք թղթոց, Թիֆլիս, 1901. կամ այստեղ
Գիրք հերձուածոց (նախաբանը՝ Միաբանի [Գալուստ Տէր-Մկրտչեան]), Վաղարշապատ, 1892
Գիրք որ կոչի հարանց վարք, Կ. Պոլիս, 1720-1723
Գրքոյկ ժողովածու եւ խրատական [կիսատ է], Կալկաթա, 1796
Դասական գրաբարի հատընտիր, կազմողներ՝ Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Պալյան Խ., Երևան, 2003. կամ այստեղ
Դուռն քերականութեան Հայկազնեան լեզուի, Վենետիկ, 1833
Դուռն քերականութեան Հայկազնեան լեզուի, Գ. տպ., Վենետիկ, 1849
Դպրոցական մեծ հանրագիտարան
Եգիպտոսի առաջնորդութիւնը եւ Օրմանեան սրբազան, Աղեքսանդրիա, 1912. կամ այստեղ
Երգք ձայնագրեալք ի ժամագրոց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1877
◈ Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ե), Մոսկուա, 1858
Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Է), Մոսկուա, 1859
Եւրոպիա (քարտէզ), Վէնէտիկ, 1786
Զանազան արարողութիւնք Յերուսաղէմ ի Ս. Յակովբ, Երուսաղէմ, 1870. կամ այստեղ
Զբօսարան մանկանց, Բ. Խորհրդական բերդը. վիպասանութիւն Ֆօժեր օրիորդի Գաղղիացւոյ, Վենետիկ, 1860. կամ այստեղ
Զբօսարան մանկանց, Գ. Մօր մը քաշած վշտերը, Վենետիկ, 1860
Ընդարձակ գրպանի երգարան, Բոստոն, 1919
Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի, Կ. Պոլիս, 1900
Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի հայոց, Կ. Պոլիս, 1908
Ընթերցարան մանկանց որ է հաւաքումն օգտակար նկարագրութիւններու, զուարճալի պատմութիւններու, պիտանի խրատներու, բարոյական առածներու եւ երգերու, Կ. Պոլիս, 1858
Ընտիր հատուածք քաղեալք ի գրոց նախնի եւ արդի մատենագրաց հայոց, հանդերձ բառագրովք ի հայկականէ ի ռուսաց բարբառ, ի պէտս աշակերտաց Լազարեանց Ճեմարանի, Մոսկվա, 1849
Թանգարան բարեզարդ (կամ Հաւաքումն զուարճալի և քաղցրալուր բարոյական պատմութեանց։ Թարգմանեալ յիտալական լեզուէ ի հայկական բարբառ, աշխատասիրութեամբ Պետրոս վարդապետի Պուռնազեան Կարնեցւոյ աշակերտին Բրօբականտի), հտ. Ա, Մադրաս, 1809. հտ. Բ, Մադրաս, 1809
Թանգարան հատընտիր հատուածներու (արձակ եւ ոտանաւոր), Միջին դասընթացք, Կ. Պոլիս, 1911 (կազմողներ՝ Ասատուր Հ. եւ Զ.)
Թարգմանութիւնք արձակ և ոտանաւոր ի ռուսաց լեզուէ ի հայ բարբառ [Ժուկովսկի, Պուշկին, Լերմոնտով, Բարատինսկի, Գնեդիչ], Մոսկով, 1843
Թէոփիլէ կամ պզտի ճգնաւոր, Վենետիկ, 1897. կամ այստեղ. տես նաև Մատենադարան մանկանց, 9
Թուղթ սիրոյ եւ միաբանութեան [Դաշանց թուղթ], Վէնէտիկ, 1683
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն (խմբ. Ռուբեն Սաֆրաստյան), Երևան, 2014. կամ այստեղ
«Ժամանակ»ի ժողովրդական տարեցոյցը 1927, Կ. Պոլիս, 1927
Ժամագիրք համառօտ վասն մանկանց, Կալկաթա, 1812
Իմաստութիւն Յեսուայ որդւոյ Սիրաքայ եւ թուղթ Երեմիայ Մարգարէի առ գերեալսն ի Բաբիլոն, Վենետիկ, 1878. կամ այստեղ
Ինչ է, ով է. կրտսեր տարիքի դպրոցականների համար, հտ. Ա [Ա-Դ], «Հայկական սովետական հանրագիտարանի գլխ. խմբագրություն», Երևան, 1984. հտ. Բ [Ե-Կ], 1985. հտ. Գ [Հ-Չ], 1986. հտ. Դ [Պ-Ֆ], 1987. կամ այստեղ՝ հտ. Ա [Ա-Դ] , հտ. Բ [Ե-Կ] , հտ. Գ [Հ-Չ] , հտ. Դ [Պ-Ֆ]
Լիակատար երգարան, Թիֆլիս, 1871
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց. 12-հատորանոց հրատարակությունը տես «Աւգերեան Մկրտիչ» անվան տակ
Լիւդիա. Մարկոս Աւրեղիոս կայսեր ժամանակէն պատմական նկարագիր մը, թարգմ. գերմ.-ից՝ Հ. Վրթանէս Եագութճեան, Վիէննա, 1861
Խադդի հիւմայունին օրինակն, Կ. Պոլիս, 1840
Խոճկորակք, թարգմ. Ատոմ Յ. Տէրոյենց, Կ. Պոլիս, 1862
Խտրադիմայ դժրողութեան (որ է կատակերգութիւն իմն ի չորս գործս բաժանեալ. աշխատասիրեալ ուրումն մատաղ բանաստեղծի), Կալկաթա, 1821
Ծաղիկ վարուց սրբոց զորս յիշատակէ Եկեղեցի Հայաստանեայց ի կարգի Յայսմաւուրաց, բաց յեղելոցն ի տօնացուցի, Վենետիկ, 1803
Ծաղկաքաղ ընթերցուածք գերմաներէն լեզուի հանդերձ գերմաներէն-հայերէն բառագրաւ, Վիեննա, 1891
Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց, հտ. Ա. Արձակ, Վենետիկ, 1887. կամ այստեղ
◈ Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց, հտ. Բ, Քերդուածք, Վենետիկ, 1883
Ծաղկաքաղ քերթողաց անգղիացւոց / Beauties of English Poets [Lord Byron, Alexander Pope, Thomas Gray, John Keble, Martin Tupper, John Milton. անգլերէն եւ գրաբար թարգմանութիւն], Վենետիկ / Venice, 1852. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ծաղրաբանութիւնք Նասրէտտին Խօճայի, թարգմ. ի գաղղիերէնէ Հ. Յ.Տ., Զմիւռնիա, 1858 
Կանաչ Հայաստան / Green Armenia, «WWF-Հայաստան», Հայկական բուսաբանական ընկերություն, Երևան, 2016
Կանոնագիր ոչ-իսլամ տարրերու զինուորագրութեան, վաւերացեալ 20 Րէճէպ 327 և 23 Յուլիս 323 (թարգմանեց բացատրութեամբ Կ. Սօլախեան), Կ. Պոլիս, 1910
Կանոնագիրք հայոց, աշխատասիրությամբ Վազգեն Հակոբյանի, հտ. Ա, Երևան, 1964
◈ Կանոնագիրք հայոց, աշխատասիրությամբ Վազգեն Հակոբյանի, հտ. Բ, Երևան, 1971
Կանոնադրութիւն Բագուայ Հայոց Մարդասիրական Ընկերութեան / Уставъ Бакинскаго Армянскаго Человѣколюбиваго Общества, Баку, 1902
Կանոնադրութիւն հայ գրասէրների ընկերութեան / Уставъ Общества любителей армянской словесности, Баку, 1915
Կանօնադրութիւն Թիֆլիսի հայ գիւղատնտեսական եւ տնայնագործական ընկերութեան / Уставъ Тифлисскаго армянскаго сельскохозяйственнаго и кустарнаго общества, 1909
Կանօնադրութիւն շինական հասարակութիւններու, նրանց հասարակական կառավարութէնի եւ թագաւորական եւ հասարակական հարկատուութէնի համար, Բագու, [1866]
◈ Կնիք հաւատոյ - տես Կոմիտաս Աղցեցի
Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք (հաւաքածոյ), հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1889
◈ Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք (հաւաքածոյ), հտ. Բ, Կ. Պոլիս, 1890
Հազար ու մի խաղ. ժողովրդական երգերի ժողովածու, կազմող՝ Կոմիտաս, վերակազմող՝ Արթուր Շահնազարյան, Երևան, 2015. կամ այստեղ
Համաբարբառ Հին եւ Նոր Կտակարանաց, աշխատասիրութիւն Թադէոս Վարդապետի Աստուածատուրեան Արապկերցւոյ, Երուսաղէմ, 1895. տես նաև առցանց համաբարբառն այստեղ
Համազգային ընդարձակ օրացոյց հանրագիտական (կազմող՝ Պաղտասարեան Գ.), Կ. Պոլիս, 1908
Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից [գրաբար-աշխարհաբար], Վենետիկ, 1859

Համառօտ վիճակագրութիւն Ամերիկայ. ի նպաստ ուսանողաց աշխարհագրութեան, Վիէննա, 1860

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Հայ գրական ժողովածու (Դ. Դեմիրճեան, Արազի, Համաստեղ, Ստ. Զօրեան, Գր. Զօհրապ, Շիրվանզադէ, Չօպանեան, Օշական, Յ. Թումանեան), [Բոստոն], 1932

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, խմբ. Ղազիրյան Ա.Ս., Երևան, 2012
Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հտ. Ա. Հնագույն ժամանակներից մինչև Ք.հ. 298 թվականը, Երևան, 2007. հտ. Բ. III դարի վերջերից մինչև IX դարի կեսերը, 2011
◈ Հայ ժողովրդի պատմություն, մասն Ա. Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը. ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցների համար, ՍՍՌՄ Գիտությունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալ, Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 1943 
Հայ ժողովրդի պատմություն. սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը (հեղ.՝ Հակոբյան Թ.Խ., գլուխներ 1-11՝ Ժամկոչյան Հ.Գ., 12-15՝ Աբրահամյան Ա.Գ., 16-15՝ Մելիք-Բախշյան Ս.Տ., 19-34՝ Պողոսան Ս.Պ.), Երևան, 1975
Հայ միջնադարեան պատմական ողբեր (բնագրեր, էլ. տեքստ)
Հայ յեղափոխական կուսակցութիւնները եւ Օսմ. Կառավարութիւնը (Թուրքերէն բնագրէն թարգմանուած), 1916
Հայաստանի կաղանդչէքը (Մեծ Եղեռնին զոհերը իրենց պատկերներով. Քերթուածներ եւ յօդուածներ մեր լաւագոյն գրողներէ. Զուարճալի նօթեր) (կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան), Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ
Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը / Archaeological Heritage of Armenia, Երևան, 2013
Հայեր, թարգմանեաց ի Գերմանականէն Պ. Ջունդ, Փարիզ, 1857 
Հայկազունիներ («Հայկազունիներ. առասպել և պատմություն» միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2013
Հայկական մատենագիտութիւն, Վենետիկ, 1883. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Ա. Ա-Մ (կազմող՝ Հ. Արսէն Ղազիկեան), Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ
◈ Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Բ. Յ-Ն (կազմող՝ Հ. Արսէն Ղազիկեան), Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ
Հայնակ եւ նէմէցնակ. այբուբենի թուղթ, Թրեստը, 1788
Հայոց պատմության հանրագիտարան
Հայրենագիտութիւն. Գ տարւայ, Կովկաս, Թիֆլիս (անթուական)
Հայրեններ (աշխատասիրութեամբ՝ Ա.Շ. Մնացականյանի) (էլ. տեքստ)
Հայրէններու բուրաստանը (աշխատասիրութեամբ՝ Արշակ Չօպանեանի) (էլ. տեքստ)
Հանգիստ երանելւոյն Յովհաննու (գրաբար բնագիր եւ լատիներէն թարգմ., ուսումնասիրութիւնը՝ Հ. Յովսէփ Գաթըրճեանի), Վիէննա, 1877
Հատընտիր պամութիւնք վարուց օսմանեան թագաւորաց և վէզիրաց, Վենետիկ, 1848. կամ այստեղ
Հատուկտիր բանք եւ ճառք ի մատենագրութեանց նախնեաց ի վերայ ժամասացութեանց եւ Ս. Պատարագին [Մովսէս Քերթողահայր՝ «Յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ», Վասիլիոս՝ «Մեկնութիւն յաղագս Եկեղեցւոյ»], Վենետիկ, 1910
Հարանց վարք, Նոր Ջուղա, 1641. կամ այստեղ. տես նաև Գիրք որ կոչի Հարանց վարք (1720), Վարք սրբոց հարանց (1855)
Հարթագունդք (քարտէզ), Վիեննա, 1850
Հարիւրեակք բարոյական խրատուց, յորս բովանդակին բարոյական առածք և զուարճալի պատմութիւնք, Կ. Պոլիս, 1853
Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու, հտ. Ա. Զարթօնքի շրջան, կազմող՝ Տէօշէմէճեան Վերժին, Իսթանպուլ, 1971
◈ Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու, հտ. Գ. Գաւառի գրականութիւն, կազմող՝ Տէօշէմէճեան Վերժին, Իսթանպուլ, 1973
Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց [կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան], մասն Ա, Կ. Պոլիս, 1900 [դպրոցական ձեռնարկ]
Հաւաքածոյ հատընտիր քերթուածոց գաղղիական մատենագրութեան. ի պէտս ազգային վարժարանաց, աշխատասիրեաց՝ Միհրան Գ. Մօզեան, Կոստանդնուպոլիս, 1880 [ֆրանսերէն բանաստեղծութիւններ՝ հայերէն բացատրութիւններով]
◈ Հենրիկոս Էշանֆէլ. բարոյական պատմութիւն, թարգմ. ի Գաղղ. Մաղաքիա Տրդատ Ա. Մինասեան, Կ. Պոլիս, 1855
Հեքիաթների գանձարան, փոխադր. Մ. Հարությունյանի, Երևան, 2004. կամ այստեղ
Հիմնական կանոնք Օսմանեան պետութեան. թարգմանեալ ի թուրքերէն բնագրէն Հ. Ս. Ալաճաճեան, Կ. Պոլիս, 1876
Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի, Վաղարշապատ, 1878. կամ այստեղ
Ձայնագրեալ շարական հոգեւոր երգոց Սուրբ եւ ուղղափառ առաքելական եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, Վաղարշապատ, 1875
Ձայնագրեալ Տաղարան ի պէտս սպասաւորաց Հայաստանեայց սրբոյ եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1900
Ձայնքաղ շարականք որք պաշտին ի հասարակաց ժամակարգութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Վենետիկ, 1907
Ձայնագրեալ քաղուածք օրհնութեանց, հետեւակք օրհնութեանց տէրունական տօնից, այլ եւ կարգ հանգստեան եւ անդաստանի շարականաց ի լրումն ձայնքաղի, Վաղարշապատ, 1882
Ղուրան, թարգմ. արաբերէնից՝ Աբր. Ամիրխանեանցի, Վառնա, 1909. Բ տպ., Վառնա, 1910. տես նաև Քուրան
Ճամբորդութիւն որ ըրաւ Թաշառ անունով երևելի Ֆռանսըզ Ճիզվիթմը, Լուիճի Չորեքտասաներորդ Ֆռանսայի թագաւորին հրամանաւը դէպ ի Շիամ՝ որ է մէկ երևելի թագաւորութիմը Արևելեան Հինտիստանին մէջ: Ծաղկաքաղ հաւաքեալ ի զանազան պատմագրաց, աշխատասիրութեամբ աշակերտաց Տեառն Մխիթարայ Մեծի Աբբայի, Վէնէտիկ, 1815
Ճաշակ արդի հայ մատենագրութեան (Ծաղկաքաղ աշխարհաբար լեզուէ բազմաթիւ գրական կենսագրութիւններով եւ ծանօթութիւններով), հտ. Ա, կազմող՝ Պիպէռճեան Ա., Կ. Պոլիս, 1910. կամ այստեղ
Ճաշակ Հելլէն եւ Լատին ճարտարախօսութեան, [գրաբար] թրգմ.՝ Հ. Արսէն Կ. Բագրատունի, Վենետիկ, 1863. կամ այստեղ
Ճաշակ նոր գրականութեան, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1904. կամ այստեղ
Ճաշոց գիրգ, Վենետիկ, 1686
Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1872
Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, հտ. Ա, հտ. Բ, Երուսաղէմ, 1873
Ճավայի դատապարտեալք. պատմական վէպ մը, ազատ թարգմանութիւն, Վիէննա, 1858
Մայրենի լեզու (հիմնովին բարեփոխուած), Հատընտիր քաղուածք, միջին դասընթացք, Բ. տարի, Կ. Պոլիս, 1907. կամ այստեղ

ՄԱՇՏՈՑՆԵՐ

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԱ, Ժ դար, Պատմագրութիւն, գիրք Ա, Անթիլիաս, 2010. ցանկը. կամ այստեղ
◈ Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԳ, Գանձարան, գիրք Ա, Անթիլիաս, 2008, ցանկը. կամ այստեղ
◈ Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԴ, Գանձարան, գիրք Բ, Անթիլիաս, 2008, ցանկը. կամ այստեղ
◈ Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ, Ժ դար, Պատմագրութիւն, գիրք Բ, Անթիլիաս, 2010. ցանկը. կամ այստեղ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ ՄԱՆԿԱՆՑ

Մարտիրոսութիւն Մեծին Բրիտանիոյ մէջ 1400-1558 եւ բարեկարգութեան վրայով քանի մը ծանօթութիւններ, Զմյուռնիա, 1851. կամ այստեղ
Մեղրագետ, Զ. գիրք (բարձրագոյն կարգերու համար), [գրական ժողովածու. հայ եւ օտար հեղինակներ], կազմող՝ Ռ. Զարդարեան, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1914
Մեր հաղթանակները, հտ. Ա, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2008 (էջ 230-ից՝ Ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Մեր հաղթանակները, հտ. Բ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2009 (էջ 294-ից՝ ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Մեր հաղթանակները, հտ. Գ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2011 (էջ 296-ից՝ ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Մեր հաղթանակները, հտ. Դ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2012 (էջ 352-ից՝ ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Մեր մեծերը մեր հիմնախնդիրների մասին. կազմող՝ Պեպանյան Ա., Թովմասյան Հ., Արծրունի Վ.
Միացեալ եւ անկախ Հայաստան. պատմական քայլը (Էջեր հայ ազատագրութեան պայքարներէն), Կ. Պոլիս, 1919
Միմոս կամ բանք զուարճարարք, Սինկափոր, 1853
Մխիթարեան յոբելեան 1701-1901, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ
Մտաւոր եւ գրաւոր թուաբանութիւն, Կ. Պոլիս, 1857
Յայսմաւուրք ըստ արդի ընտրելագոյն յայսմաւուրաց, Կ. Պոլիս, 1834. մեկ այլ հրատարկության և ֆրանսերեն թարգմանության համար տես Le Synaxaire arménien de Ter Israël [Յայսմաւուրք տէր Իսրայէլի. գրաբար բնագիրն ու ֆրանս. թարգմ.], publ. et trad. Bayan G. Patrologia Orientalis, Paris. Նաւասարդ, 5 (1910). Հոռի, 6 (1911). Սահմի, 15 (1927). Տրէ, 16 (1922). Քաղոց, 18 (1924). Արաց, 19 (1926). Մեհեկի -- Յաւելեաց, 21 (1930). կամ երեք մասով՝ 1-3-րդ ամիսներ, 4-6-րդ, 7-րդից մինչև Աւելեաց
Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն, Երուսաղէմ, 1906
Յաւելուած ի պատմութիւն վերադարձի երից վարդապետաց ի ծոց Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ. վերադարձ եւ չորրորդին Տ. Խորենայ Խ. Գալֆայեան քերթող վարդապետի, Փարիզ, 1858 
Յուշարձան ապրիլ տասնըմէկի, Կ. Պոլիս, 1919
Յուշարձան գրական ժողովածոյ առթիւ 100ամեայ յոբելինի հաստատման Մխիթարեան միաբանութեան ի Վիեննա (1811-1911) եւ 25ամեայ տարեշրջանի «Հանդէս ամսօրեայ» ուսումնաթերթի (1887-1911) / Festschrift aus Anlass des 100jährigen Bestandes der Mechitharisten-Kongregation in Wien (1811 - 1911) und des 25. Jahrganges der philologischen Monatsschrift "Handes Amsorya" (1887 - 1911), Վիեննա, 1911
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2010 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2011
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2011 առաջին կիսամյակ, Երևան, 2011
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2011 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2012
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2012 առաջին կիսամյակ, Երևան, 2012
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2012 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2012
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2013 առաջին կիսամյակ, Երևան, 2013
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2013 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2014
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2014, Երևան, 2014

Նոր երգարան ազգային, Նիւ Եորք, 1892
Նոր վարժութիւն մանկանց, Բ. տարի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1908
Շարակնոց, 1710 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Near East School of Theology)
Ոթոն կամ կորսըւած տղու մը պատմութիւն (Մատենադարան մանկանց, Ա), Վենետիկ, 1839
Ոսկեփորիկ. հայ հին և միջնադարյան արձակի ժողովածու (կազմեցին՝ Մադոյան Արշակ, Ներսիսյան Վարագ), Երևան, 1997. կամ այստեղ
Ուղեցոյց սրբազան տեղեաց, Երուսաղէմ, 1902
Պատկերազարդ հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց արձակ եւ ոտանաւոր աշխարհիկ լեզուաւ, մասն Բ. (կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան), Կ. Պոլիս, 1901
Պատմագիրք Կիւրինի (խմբ.՝ Մինասեան Պետրոս), Պէյրութ, 1974 (ժողովածուի մասերը տրուած են առանձին pdf-ներով, որոշ նիւթեր՝ թարգմանուած անգլերէն)
Պատմութիւն Արեւելեան պատերազմին. զարդարեալ այլեւայլ պատկերօք եւ կենդանագրօք, հտ. Ա, հրատարակեց Ա. Մօմճեան [Ռուս-թուրքական պատերազմի մասին թարգմանական երկ], Կ. Պոլիս, 1879. կամ այստեղ
Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին, յորում են բանք խրատականք օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ և այլ բանք պիտանիք, Կ. Պոլիս, 1850
Պարզատումար, Վենետիկ, 1513
Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին զանազան ջերմեռանդական աղօթք), Վէնէտիկ, 1801
Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին զանազան ջերմեռանդական աղօթք), Վենէտիկ, 1816
Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին զանազան ջերմեռանդական աղօթք), Վէնէտիկ, 1823
Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին պէս պէս բանք հոգեշարժ աղօթից..., պատմութիւն վարուց սրբոյն Կիպրիանոսի), Կ. Պոլիս, 1838
Ջավախքի ժողովրդական հեքիաթներ, Երևան, 2012
Ռամկական մրմունջներ (աշուղական, ժողովրդկան խառն երգեր եւ պարերգեր), խմբ. Արշակ Բրուտեան, Գ տպ., Ալէքսանդրապօլ, 1901
Սասնա ծռեր, հտ. Գ, գրառումն ու բնագրի պատրաստումը՝ Սարգիս Հարությունյանի և Արուսյակ Սահակյանի, Երևան, 1979
Սէնթ Ամանտցի Լիւսիլ կամ Սենեկալի առանցնակեացը, թարգմ. Յ.Գ. Սըվաճեան, Կ. Պոլիս, 1859
Սիպիլ կամ հատընտիր ծաղկաքաղ գաղղիարէն, հայերէն եւ տաճկերէն առածոց, անթուական
Սկզբունք պատմութեան հին ազգաց. դպրատանց տղոց համար, Վենետիկ, 1848

ՍՈՓԵՐՔ ՀԱՅԿԱԿԱՆՔ

Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը. թուղթ Յակոբայ առ Կոդրատոս եւ կանոնք Թադդէի (քննութիւն եւ բնագիրք), Վիեննա, 1896
Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց, հատընտիր քաղեալք ի ճառընտրաց, հտ. Ա [Ա-Ղ], Վենետիկ, 1874. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց, հատընտիր քաղեալք ի ճառընտրաց, հտ. Բ [Մ-Ք], Վենետիկ, 1874. կամ այստեղ
Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին. ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին. ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Վկայաբանութիւն սրբոյն Սանդխտոյ ի պէտս աշակերտաց սուրբ Սանդուխտ դպրոցի, Կալկաթա, 1847
Տարեցոյց Նշան-Պապիկեան 1907 (կարդացուելիք բաներ, շահեկան գիտելիքներ, իմաստուն խրատներ, պզտիկ նօթեր, համով խօսքեր և... ուրիշ բաներ), Գ. տարի, Կ. Պոլիս. կամ այստեղ
Տարեցոյց Նշան-Պապիկեան 1908, Դ. տարի, Կ. Պոլիս
Տեղեկագիր. Բ. Ազգային կեդրոնական պարտուց բարձման համար Ամենապատիւ Տ. Մկրտիչ Խրիմեան Ս. Պատրիարք Հօր բացած հանգանակութեան, Կ. Պոլիս, 1873
Տեղեկագիր հոգաբարձութեան Եէտի Գուլէի Ազգ. Հաստատութեան (Ս. Փրկիչ) 1899 Յունուար 1էն 1899 Դեկտեմբեր 31 (ունի ցանկ հիւանդութիւնների անուանումների զուգահեռ հայերէն եւ օտար եզրերի), Կ. Պոլիս, 1900. կամ այստեղ
Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու, Երևան, 2006. կամ այստեղ
Ցեղին սիրտը. արևմտահայ բանաստեղծություն, Երևան, 1991. կամ այստեղ [Ղ. Ալիշան, Մ. Պեշիկթաշլյան, Ն. Ռուսինյան, Թ. Թերզյան, Մ. Աճեմյան, Ե. Տեմիրճիպաշյան, Գ. Պեշկյոթուրյան, Վ. Մալեզյան, Ա. Չոպանյան, Ռ. Որբերյան, Ինտրա, Սիպիլ, Ա. Հարությունյան, Հ. Արշակյան, Սիամանթո, Մ. Մեծարենց, Դ. Վարուժան, Ռ. Սևակ, Վ. Թեքեյան, Մ. Զարիֆյան]

ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՄՄ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

Քերականութիւն անգղիարէն եւ հայերէն, Իզմիր, 1835. կամ այստեղ
Քնար. ձայնագրեալ երգարան (եւրոպական նօտաներով). ժողովեց եւ ձայնագրեց Ս. Դէմուրեան, Ս. Պետերբուրգ, 1907
Քնար հայկական (խմբագրեց Մ.Մ. Միանսարեանց), Ս. Պետերբուրգ, 1868. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Քուրան հանդերձ Մուհամմէտի կենսագրութեամբ, թարգմ. ֆրանսերէնէ՝ Լեւոն Լարենց, Կ. Պոլիս, 1911
Քսաներորդ դարի արտասահմանյան դրամատուրգիա, հտ. Ա, կազմող՝ Ս. Ե. Փանոսյան, Երևան, 1983
Քրիստոնյա Հայաստան, հանրագիտարան, Երևան, 2002. կամ այստեղ
Ֆէլիչէ Ռոպոլին. ետքի օրերը, Վենետիկ, 1850. կամ այստեղ

Armenian Baghesh/Bitlis and Taron/Mush (Ucla Armenian History and Culture Series. Historic Armenian Cities and Provinces, 2). Edited by Richard G. Hovannisian. Mazda Publishers, 2001.
Armenian Philology in the Modern Era: From Manuscript to Digital Text. Ed. by Valentina Calzolary in collab. with Michael E. Stone. Leiden-Boston 2014 (partial preview).
Chants populaires arméniens; trad. Francaise avec une introduction par Archag Tchobanian. Paris, 1903.
Collection d'historiens arméniens; T. I: Th. Ardzrouni, Arakel de Tauriz, Iohannès de Dzar. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1874.
◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869.
Freshwater Ecosystems and Biodiversity: Atlas of Freshwater Key Biodiversity Areas in Armenia. Yerevan, WWF-Armenia. Yerevan 2015.
Le Synaxaire arménien de Ter Israël [Classical Armenian text and French translation], publ. et trad. Bayan G. Patrologia Orientalis, Paris. Նաւասարդ, 5 (1910). Հոռի, 6 (1911). Սահմի, 15 (1927). Տրէ, 16 (1922). Քաղոց, 18 (1924). Արաց, 19 (1926). Մեհեկի -- Յաւելեաց, 21 (1930). in three parts՝ Months I-III, Months IV-VI, Months VII-XII and Aveleats.
Les Chants liturgiques de l'église arménienne, trad. en notes musicales européennes par Pietro Bianchini, Venise, 1877.
Liturgia Armena. Tradotta in Italiano per cura del P. Gabriele Avedichian, Venezia, 1854. կամ այստեղ
New Approaches to Medieval Armenian Language and Literature. Ed. Joseph Johannes Sicco Weitenberg. Amsterdam, 1995.
Nuovo dizionario italiano-francese-armeno-turco (հրատ.՝ Մխիթարեան միաբ.). Vienna, 1846.
Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883
◈ The Frontier Between Armenia and Turkey, As decided by President Woodrow Wilson, November 22, 1920. կամ այստեղ
The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. Edited by Hovann H. Simonian. Routledge: London and New York, 2007.
Zeitschrift fur armenische Philologie. Հանդէս հայագիտութեան (հեղինակներ՝ Franz N. Finck, Esnik Gjandschezian, Ս. Մալխասեանց, Johann M. Schmid, H. Adjarian, Komitas [Keworkian], A. Meillet, H. Gelzer, Sophus Bugge, Գրիգոր Վանցեան, Hagop Manandian). Erster Band. Marburg (Hessen), 1903.

Miscellanea Orientalia Christiana. Восточнохристианское разнообразие (редакторы: Н.Н. Селезнев и Ю.Н. Аржанов), Москва, 2014. կամ այստեղ (երկու հոդված նվիրված է հայկ. թեմաների)
◈ Государство религия церковь в России и за рубежом, Москва, 2015, № 2 (33). կամ այստեղ. № 2 (34) 2016.
Зоологический сборник, вып. II. Ред. Рихтер А.А. Ереван, 1940
◈ Научный сборник, посвященный 20-летию установления Советской власти в Армении / Գիտական ժողովածու՝ նվիրված Հայաստանում սովետական իշխանության հաստատման 20-ամյակին, Երևան, 1941
Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, Москва, 2013 (ժողովածուում կա հայերենին վերաբերող մի քանի ուսումնասիրություն)


Նախախորհրդային շրջանում հրատարակված ռուսերեն անհեղինակ կամ հանրագիտարանային բնույթի գրքերը տես այստեղ՝ էջի վերջում։


No comments:

Post a Comment