Բարթիկյան Հրաչ


Բարթիկյան Հրաչ / Бартикян Р.М.

◈ Յուզբաշյան Կ. և Բարթիկյան Հ., Նոր ուսումնասիրություն պավլիկյան շարժման մասին. «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի տեղեկագիր», 1954, թ. 10, էջ 87-96
Պավլիկյանների առասպելական ծագումը ըստ հին բուլղարերեն մի ձեռագրի, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի տեղեկագիր», 1957, թ. 1, էջ 83-92. կամ այստեղ
Պավլիկյան շարժման մի քանի աղբյուրների գնահատման շուրջը, «ՀՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի տեղեկագիր», 1957, թ. 6, էջ 85-96. կամ այստեղ
◈ Պավլիկյան համայնքի կազմակերպության հարցի շուրջը. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1958, N 3, էջ 183-187
Նոր նյութեր Կիլիկիայի հայկական պետության և Բյուզանդիայի փոխհարաբերությունների մասին, «Բանբեր Մատենադարանի», 1958, թ. 4, էջ 285-295
◈ Ահարոն Մագիստրոսի արձանագրության (1055-1056) մեջ հիշատակված հարկերի մասին. ՊԲՀ, 1959, թ. 4, էջ 168-173
◈ Փափազյան Հ. և Բարթիկյան Հ. ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Մասն Բ, կազմեց Լ.Ս.Խաչիկյան, Հայկ.ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1958, 600 էջ. ՊԲՀ, 1959, թ. 4, էջ 322-327
◈ Относится ли прозвище Παραδούναbις к магистру Василию в памятной записи монаха Феодула (1059 г.)? «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1959, թ. 8, էջ 80-86
Հայ-բյուզանդական նոթեր. «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1960, թ. 7-8, էջ 129-138
Եվստաթիոս Բոյիլասի կտակը (1059 թ.) որպես Հայաստանի և Վրաստանի պատմության կարևոր սկզբնաղբյուր, «Բանբեր Մատենադարանի», 1960, թ. 5, էջ 393-430
◈ «Աղթամարը և Դիգենիս Ակրիտասը». ՊԲՀ, 1962, թ. 3, էջ 256-257
“Narratio de rebus Armeniae”. Հունարեն թարգմանությամբ մեզ հասած մի հայ-քաղկեդոնական սկզբնաղբյուր, «Բանբեր Մատենադարանի», 1962, թ. 6, էջ 457-470
◈ Տորք (Տուրք) Անգեղի առասպելի վերապրուկները «Շերեֆ-նամե»-ում. ՊԲՀ, 1963, թ. 2, էջ 264-265
Բյուզանդական «Դիգենիս Ակրիտաս» վիպերգությունը և նրա նշանակությունը հայագիտության համար. ՊԲՀ, 1963, թ. 3, էջ 185-194
Արատոս Սոլացու ΔΙΟΣΗΜΕΙΑ կամ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ աշխատության հին հայերեն թարգմանությունը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1964, թ. 7, էջ 331-363
◈ Գառնիի հունարեն անձանագրությունը և Մովսես Խորենացին. ՊԲՀ, 1965, թ. 3, էջ 229-234
◈ Բյուզանդագետների համամիութենական VII կոնֆերանսը. ՊԲՀ, 1966, թ. 1, էջ 301-304
◈ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նիկողայոս Միստիկոսի 101-րդ և 139-րդ թղթերը՝ ուղղված Հովհաննես Դրասխանակերտցուն և Սմբատ Ա թագավորին. ՊԲՀ, 1966, թ. 4, էջ 251-256
◈ Բարթիկյան Հ. և Տեր-Ղևոնդյան Ա., Ագաթանգեղոսի պատմության հունական նորահայտ խմբագրությունը (Վարք). «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 1966, ԻԳ (Է), էջ 28-34, Ը, էջ 46-51, Թ-Ժ, էջ 79-87
Անանիա Շիրակացուն վերագրվող «Ժամանակագրության» և նրա բանաքաղի հարցի շուրջը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1967, թ. 8, էջ 57-77
◈ Իսահակ Անգեղոս կայսեր պատասխան նամակը հայոց կաթողիկոս Գրիգոր Տղային. «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 1967, ԻԳ (Դ), էջ 50-55
Дигенистика в курдском эпосе о Златоруком хане?«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1967, թ. 1, էջ 47-54
◈ Կոստանդին Ծիրանածին կայսեր երկը՝ Եդեսիայի Աբգար թագավորին ուղարկված Քրիստոսի թղթի և անձեռագործ պատկերի մասին. «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 1968, ԻԵ (Ժ), էջ 57-66
◈ «Эникион» в Византии и столице армянских Багратидов Ани в эпоху византийского владычества (1045-1064 гг.). ՊԲՀ, 1968, թ. 2, էջ 117-128
◈ Об одной важной конъектуре в «Советах и рассказах» Кекавмена. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1968, թ. 8, էջ 116-119
Մատթեոս Ուռհայեցու «Ժամանակագրության» մեջ հանդիպող մի քանի բյուզանդական տերմինների մասին. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1969, թ. 3, էջ 72-77
◈ А. П. Каждан, Византийская культура (X—XII вв.). Издательство «Наука», Москва, 1968. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1969, թ. 8, էջ 100-103
◈ Պատմաբանների սովետա-ֆրանսիական IV կոնֆերանսը. ՊԲՀ, 1970, թ. 1, էջ 266-269
◈ Հայաստանի նվաճումը Բյուզանդական կայսրության կողմից. ՊԲՀ, 1970, թ. 2, էջ 81-92
О двух византийских военных терминах восточного происхождения. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1970, թ. 8, էջ 67-77
Եզնիկի երկի բնագրային մի մեկնաբանության առթիվ. ՊԲՀ, 1971, թ. 1, էջ 194-195
Բյուզանդագետների միջազգային XIV կոնգրեսը. ՊԲՀ, 1971, թ. 4, էջ 293-298
◈ Դարձյալ Անանիա Շիրակացուն վերագրված «Յաղագս ամպոց և նշանաց» աշխատության մասին. ՊԲՀ, 1971, թ. 4, էջ 133-150
◈ Բյուզանդիա և Հայաստան. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1971, թ. 3, էջ 26-35
◈ О «монголах» в «Дигенисе Акрите». ՊԲՀ, 1972, թ. 3, էջ 223-228
Ի. Է. Կարայաննոպուլոս, Բյուզանդական պատմության աղբյուրները, II հրատ., Սալոնիկ, 1971, 555 էջ). ՊԲՀ, 1973, թ. 1, էջ 262-266
Ուռհայեցու երկում հանդիպող «Մարցէ» անվան մասին. ՊԲՀ, 1973, թ. 2, էջ 163-168
Մեծ Լավրայի առաջնորդ (պռոտոս) Թեոկտիստոսի հայերեն ստորագրությունը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1973, թ. 11, էջ 68-72
◈ О владелице рукописи «Советов и рассказов» («Стратегикона») Кекавмена. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1973, թ. 1, էջ 75-78
Еще раз о происхождении имени «Павликиане». «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1973, թ. 2, էջ 85-90
Հայագիտական նյութեր բյուզանդագիտական նոր հանդեսում. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1973, թ. 3, էջ 99-104
О болгарском войске в Васпуракане в последних годах царства Арцрунидов. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1973, թ. 10, էջ 88-96
Վերջին անգամ Արատոսի երկի հայերեն թարգմանության վերաբերյալ. ՊԲՀ, 1974, թ. 3, էջ 193-205
Некоторые замечания о «Советах и рассказах» («Стратегиконе») Кекавмена. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1974, թ. 2, էջ 71-88
Նյութեր Զմյուռնահայ գաղութի պատմության. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1974, թ. 9, էջ 117-118
◈ О феме Иверия. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1974, թ. 12, էջ 68-79
◈ Մամիկոնյան (՞) սուրբ Մարիամ Նորավկայի (+902-903 թթ.) բյուզանդական վարքը. «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 1975, ԼԲ (ԺԲ), էջ 39-46
Несколько конъектур к сочинению Кекавмена «Советы и рассказы» («Стратегикон»). «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1975, թ. 6, էջ 55-61
◈ Каждан, А. and Бартикян, Р., Nicolas I Patriarch of Constantinople. Letters. Greek Text and English Translation by R. J. H. Jenkins and L. G. Westerink, „Dumbarton Oaks Texts“, II, Washington, 1973, ХХХIХ + 631 стр. Послания константинопольского патриарха Николая I, греческий текст и английский перевод Р. Дж. X. Дженкинза и Л. Дж. Вестеринка. «Dumbarton Oaks Texts», II, Вашингтон, 1973, ХХХIХ + 631 стр. ՊԲՀ, 1976, թ. 1, էջ 276-282
◈ Բյուզանդագետների միջազգային XV կոնգրեսը. ՊԲՀ, 1976, թ. 4, էջ 241-243
◈ «Տուհաց գաւառի» տեղադրության հարցի շուրջը. ՊԲՀ, 1976, թ. 4, էջ 199-202
◈ Հնագույն հիշատակություն Վառնայի հայության մասին. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1976, թ. 1, էջ 110-111
◈ Արատոս Սոլացու և Պողոս Աղեքսանդրացու աստղաբաշխական երկերի հին հայերեն թարգմանությունը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1977, թ. 12, էջ 137-162
◈ Ի. Ե. Կարայաննոպուլոս, Բյուզանդական պատմությունը ըստ աղբյուրների, Թեսալոնիկե, 1974, 298 էջ. ՊԲՀ, 1977, թ. 4, էջ 243-245
«Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին», հ. 8, Ասորական աղբյուրներ, գիրք Ա, թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթություններ Հ. Գ. Մելքոնյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 478 էջ. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1977, թ. 11, էջ 104-105
◈ Գեորգիոս Դիմիտրոկալլիս, Քրիստոնեական երկկոնխ տաճարները, Աթենք, 1976, 557 մեծադիր էջ, 635 պատկեր. ՊԲՀ, 1978, թ. 2, էջ 245-246
◈ Об армянской памятной записи в грузинской рукописи, содержащей типик Григория Пакуриана. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1978, թ. 7, էջ 97-101
„Pseudo Epiphanii Sermo de Antichristo (Armeniaca de finetemporum)“, Introduzione, testo critico, versione latina e note di Giuseppe Frasson. Bibliotheca Armeniaca, Textus et Studia cura Academiae Armeniacae S. Lazari Venetiarum, 2, Venezia-S. Lazzaro, 1976, LXXXIV+392 p. (Ստոյն Եպիփանու ասացեալ Յաղագս Նեռինն (Հայկականք Յաղագս վերջնումն ժամանակաց)։ Յառաջաբան, քննական բնագիր, լատիներէն թարգմանութիւն եւ ծանօթագրութիւններ։ Աշխատասիրեց Յովսէփ Ֆրասսոն։ Հայկական մատենադարան, Բնագիր և Քննութիւն։ Հրտ. Հայկական կաճառի Ս. Ղազարու Վենետկոյ, 2, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1976). «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1978, թ. 5, էջ 105-109
Պավլիկյան շարժման գաղափարախոսությունը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1979, թ. 8, էջ 94-101. կամ այստեղ
◈ Бартикян, Р. М., О Βάρδας ό Βρατζής Жития св. Марии Новой и византийских патронимах Иверици и Ватаци. ՊԲՀ, 1980, թ. 3, էջ 244-250
«Գիտական հետազոտությունների կենտրոնի հրապարակումներ, հ. Ե. Կիպրական ժողովրդական երգեր XIX դարի անտիպ ժողովածուներից», աշխատասիրությամբ Թ. Պապադոպուլոսի, Նիկոզիա, 1975, XVII+375 էջ». «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1980, թ. 1, էջ 110-111
Աշխատություն՝ նվիրված Փոքր Ասիայի քառակուսի-խաչաձև հատակագծով տաճարների ուսումնասիրությանը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1980, թ. 3, էջ 114-115
Գրիգոր Բակուրյանի «Կանոնադրության» մեջ հիշատակվող ΑΝΙΔΡΥΤΟΝ ΕΘΝΟΣ–ի (անկայուն ժողովրդի») մասին. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1980, թ. 7, էջ 72-79
◈ Движение тондракитов в Византии. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1980, թ. 9, էջ 58-68
Հ. Գ. Մելքոնյան, Ադիաբենի պետությունը և Հայաստանը, Երևան, 1980, 274 էջ. ՊԲՀ, 1981, թ. 2, էջ 281-283
Հունական «Հիդրիա» հանրագիտարանը Հայաստանի և հայերի մասին. ՊԲՀ, 1981, թ. 2, էջ 290-299
О протоболгарских надписях ханов Крума (803—814) и Омуртага (814—831) и некоторых вопросах организации раннеболгарского государства. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, թ. 4, էջ 67-77
◈ Նյութեր Կրետեի հայկական գաղութի վերաբերյալ. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1982, թ. 8, էջ 92-102
Разрешение проблемы мардаитов. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1983, թ. 2, էջ 66-82
Կրետե կղզու Հերակլիոն քաղաքի Ս. Հովհաննես Կարապետ եկեղեցու հայերեն տապանագրերը. ՊԲՀ, 1984, թ. 1, էջ 102-110
Արժեքավոր ուսումնասիրություն Թեոփանեսի և նրա ժամանակագրության մասին, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1984/2, էջ 2017-220
Միքայել Իտալիկոսի «Ներբողյանը» և Կիլիկիայի հայոց առաջին թագավորի խնդիրը. ՊԲՀ, 1984, թ. 4, էջ 216-229
Роль игумена филиппопольского армянского монастыря Иоанна Атмана в армяно-византийских церковных переговорах при католикосе Нерсесе IV Благодатном (1166—1173). «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1984, թ. 6, էջ 78-88
Թեոդորոս Մոպսուեստացու ΜΑΣΤΟύΒΙΟΣ-ի և բյուզանդական «Մաշտոցյան» տոհմի մասին (X դար). «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1984, թ. 7, էջ 74-76
Աղանդավորական շարժումները Հայաստանում ըստ միջնադարի հայ և օտար հեղինակների (IV-V դդ.). «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1984, թ. 10, էջ 83-93
Գ. Դիմիտրոկալլիս, Վաղ քրիստոնեական և բյուզանդական մեանդրոսներ, 1982, 541 էջ, 764 նկար. ՊԲՀ, 1985, թ. 1, էջ 215-218
Հայկական նախարարական տոհմանվան եզակի հիշատակություն բյուզանդական աղբյուրներում. ՊԲՀ, 1985, թ. 4, էջ 135-141
К разгадке загадки о «славянском» происхождении основателя македонской династии Василия I (867—886 гг.). «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1985, թ. 7, էջ 47-54
Առաջին Մամիկոնյանները բյուզանդական արքունիքում. ՊԲՀ, 1986, թ. 3, էջ 11-15
◈ Мнимое упоминание «картлийской царицы» в армянской надписи из Атенского Сиона. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1986, թ. 2, էջ 75-80
Еще раз об армянской надписи из Атенского Сиона. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1986, թ. 8, էջ 68-74
Նյութեր գաղութահայ պատմության. I. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1987, թ. 9, էջ 74-82
Նյութեր գաղութահայ պատմության. II. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1987, թ. 10, էջ 72-87
Նյութեր գաղութահայ պատմության. III. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1987, թ. 11, էջ 78-90
◈ Бартикян, Р. М., О византийской аристократической семье Гаврас. ՊԲՀ, 1987, թ. 3, էջ 190-200
О византийской аристократической семье Гаврас. ՊԲՀ, 1987, թ. 4, էջ 181-193
О византийской аристократической семье Гаврас. ՊԲՀ, 1988, թ. 1, էջ 163-178
«Դաստակերտ կայսերաց»-ը՝ ֆանտասմագորիա. ՊԲՀ, 1988, թ. 4, էջ 104-107
О связях монастыря Григория Пакуриана с Арменией. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1988, թ. 6, էջ 52-56
◈ О византийском клиторологии в Судебнике Мхитара Гоша и его армянском переводчике. ՊԲՀ, 1989, թ. 3, էջ 197-204
◈ «Բյուզանդական» խուռամյանները և Հայաստանը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1989, թ. 12, էջ 3-14
Հայերեն երկու վիմագիր արձանագրություն Հարավսլավիայի տարածքում. ՊԲՀ, 1990, թ. 3, էջ 127-131
◈ Շանդրովսկայա, Վ. Ս. և Բարթիկյան Հ., Հունա-հայկական արձանագրությամբ բյուզանդական արճճե կնիք պետական Էրմիտաժի հավաքածուում. ՊԲՀ, 1991, թ. 1, էջ 122-128
Բագրատունյաց Հայաստանի արհեստներից (շալակավոր՝ բեռնակիր թե՞ բանկիր). ՊԲՀ, 1992, թ. 2-3, էջ 153-159
Неизвестная армянская аристократическая фамилия на службе в Византии в IX—XI вв. День, 1992. — Вып. 26: Византия и средневековый Крым. С. 83-91.
Բյուզանդիան և հայ պետականությունը X-XI դդ. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1996, թ. 1, էջ 17-29
Բյուզանդիան և հայ պետականությունը X—XI դդ. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1996, թ. 2, էջ 15-25
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին. «Նաքսոս [կղզու] հայկական փոքրիկ համայնքը» (1624—1821 թթ.), Նիկոս Կեֆալլինիադիս,«Նաքսիակո Մելլոն»(Նաքսիական ապագա), Բանասիրական հրատարակություն, Աթենք, 1987, հոկտեմբեր, թիվ 527 (34). «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1997, թ. 1, էջ 162-165
◈ Ֆլորենտիա Էվանգելատու-Նոտարա, Երկրաշարժերը Բյուզանդիայում XII-XV դդ. ներառյալ։ Պատմական հետազոտություն, Աթենք, 1993, 184 էջ. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1997, թ. 2, էջ 178-180
Վատիկանի առաքելական գրադարանի XVII դարի Անանունը և Ֆիլիպուպոլսում ռուսական կայսրության հյուպատոս Ն. Գերովը Բուլղարիայի հայության և Պավլիկյանների մասին. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1998, թ. 3, էջ 3-16
◈ Ռուսաստանի և Խորհրդային Միության հույները: Վերաբնակեցումներ և տեղահանություններ, կազմակերպություն և գաղափարախոսություն: Խմբագրությամբ Ի. Կ. Խասիոտիսի, Սալոնիկ, 1997, 685 էջ). ՊԲՀ, 1999, թ. 2-3, էջ 397-407
◈ Бартикян, Рач, О царском кураторе "MANZHKEPT KAI EΣΩ IBHPIAΣ" Михаиле. В связи с восточной политикой Василия II (976— 1025 гг.). ՊԲՀ, 2000, թ. 1, էջ 130-149
Վասպուրականցիներ Բյուզանդական կայսրության ծառայության մեջ XI-XII դարերում. ՊԲՀ, 2000, թ. 3, էջ 131-151
Քրիստոնեությունը Փոքր Հայքում. Ազգային -կրոնական և սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը նահանգում III դարի երկրորդ կեսին (ըստ IV դարի սրբոց վկայաբանությանց). ՊԲՀ, 2001, թ. 2, էջ 3-43
Առաջին երեք Բագրատունի թագավորների այսպես կոչված «բյուզանդական» թագի մասին. ՊԲՀ, 2001, թ. 3, էջ 142-171
Հայ-բիւզանդական եկեղեցական յարաբերութիւնները փաստաթղթերում, «Գանձասար» աստուածաբանական հանդէս, հտ. Է, Երեւան, 2002, էջ 50-86
Հունական միջնադարյան արխիվային փաստաթղթեր Բյուզանդական կայսրության տարածքում հայոց ներկայության մասին (XI-XIV դդ.). ՊԲՀ, 2003, թ. 3, էջ 87-130
«Դաշանց թուղթ». կազմը, ստեղծման ժամանակը, հեղինակն ու նպատակը. ՊԲՀ, 2004, թ. 2, էջ 65-116
Գուգարաց Աշուշա բդեշխի կնիքի հունարեն արձանագրության առեղծվածի լուծումը. ՊԲՀ, 2005, թ. 1, էջ 81-90
Հայ-հոռոմները (քաղկեդոնիկ հայերը) հունական պարբերականներում. ՊԲՀ, 2008, թ. 3, էջ 237-260
Վարդավառը հունական պարբերականներում. ՊԲՀ, 2009, թ. 1, էջ 211-222