ՄԱՇՏՈՑՆԵՐ

Ցուցակը թարմացվել է 2017 թ. ապր. 16-ին։

Գիրգ սրբոյն Մաշտոցայ վարդապետի, Ամստէլօդամ, 1667
Գիրգ սրբոյն Մաշտոցայ վարդապետի, Զմիւռիա, 1676
Գիրք սրբոյն Մաշտոցայ վարդապետի, Կ. Պոլիս, 1704
Գիրք սրբոյն Մաշտոցայ վարդապետի, Կ. Պոլիս, 1714
Սուրբ գիրք որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1726
Սուրբ գիրքս որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1785
Մաշտոց գիրք կամ Ծիսարան, Թրեստ, 1790
Սուրբ գիրքս որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1792
Գիրք կոչեցեալ Մաշտոց, Էջմիածին, 1794
◈ Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ, Կ. Պոլիս, 1807
Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1814
Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1824
◈ Մաշտոց. հատընտիր հաւաքմամբ հանեալ ի Մեծ Մաշտոցէն Յունաց, որ կոչի Էֆխօլօյիօն։ Նորոգ թարգմանեալ և սրբագրեալ աշխատասիրութեամբ Անաստասայ մեծիմաստ վարժապետի Յունաց և պատուելի Գրիգոր դպրի Փէշտըմալճեան Կ. Պոլիս, 1831
Մաշտոց. Արարողութիւնք պաշտամանց Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ ըստ կարգաւորութեան սրբոց հարցն մերոց՝ բաղդատութեամբ բազմաթիւ եւ հնագոյն օրինակաց իբր յիսնից, նաեւ հնագոյն երկաթագիր ձեռագրի, Վենետիկ, 1831. կամ այստեղ
Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1834
Գիրք որ կոչի Մաշտոց, Էջմիածին, 1836
Մաշտոց, Կալկաթա, 1836
Մաշտոց, Վենետիկ, 1839
Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Շուշի, 1840
Մաշտոց, Վենետիկ, 1840. կամ այստեղ
Մաշտոց. կանոնով Մկրտութեան, Երուսաղէմ, 1843
Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1848
Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1857. կամ այստեղ
Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Շուշի, 1858 
Մաշտոց ձեռնադրութեան կղերիկոսաց, սարկաւագաց եւ քահանայից, Վաղարշապատ, 1876. կամ այստեղ
Մաշտոց, Երուսաղէմ, 1879
Մաշտոց (Ձեռաց), Բ. տպ., Վաղարշապատ, 1894
Մաշտոց, Գ. տպ., Երուսաղէմ, 1896
◈ Մաշտոց. Կարգ թաղման կարգաւորաց, Երուսաղէմ, 1896