ՁԵՌԱԳՐԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՄՄ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հտ. Ա (կազմեցին՝ Եգանյան Օ., Զեյթունյան Ա., Անթաբյան Փ.), Երևան, 1965
◈ Ցուցակ.... հտ. Բ (կազմեցին՝ Եգանյան Օ., Զեյթունյան Ա., Անթաբյան Փ.), Երևան, 1970
◈ Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հտ. Գ (կազմող՝ Մալխասեան Ա.), Երևան, 2007
Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հտ. Ա [Դ] (էլ. տեքստ)
◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Բ [Ե] (էլ. տեքստ)
◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Գ [Զ] (էլ. տեքստ)
◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Դ [Է] (էլ. տեքստ)
◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Ե [Ը] (կազմող՝ Եգանյան Օ.), Երևան, 2009, կամ էլ. տեքստ
◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Զ [Թ], Երևան, 2012, կամ էլ. տեքստ
◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Է [Ժ], Երևան, 2012, կամ էլ. տեքստ
◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Ը [ԺԱ], Երևան, 2013, էլ. տեքստ
◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Թ [ԺԲ], Երևան, 2017, էլ. տեքստ


ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՍՐԲՈՑ ՅԱԿՈԲԵԱՆՑ

Մայր Ցուցակ Ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, կազմող՝ Նորայր եպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, Տպարան Սրբոց Յակոբեանց
Հտ. Ա [1-240 համարներ], 1966
Հտ. Բ [241-600], 1967
Հտ. Գ [601-1000], 1968
Հտ. Դ [1001-1365], 1969
Հտ. Ե [1366-1700], 1971
Հտ. Զ [1701-2000], 1972
Մայր Ցուցակ Ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, կազմող՝ Նորայր արքեպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, Տպարան Սրբոց Յակոբեանց
Հտ. Է [2001-2365], 1974
Հտ. Ը [2366-2800], 1977
Հտ. Թ [2801-3235], 1979
Հտ. Ժ [3236-3600], 1990
Հտ. ԺԱ [3601-3890], 1991

Այլ ձեռագրացուցակների համար գնացեք այստեղ։