ՍՈՓԵՐՔ ՀԱՅԿԱԿԱՆՔ◈ Ա. Բանք խրատուց նախնի իմաստասիրաց, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Բ. Պատմութիւն վասն սրբոյն Սահակայ հայրապետին եւ Մեսրովբայ վարդապետին, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Գ. Յովհաննու Սարկաւագ վարդապետի Յաղագս քահանայութեան եւ քահանայից եւ գլխոց նոցին, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Դ. Յովհաննու Ոսկեբերանի եւ Գրիգորի Սարկաւագապետի ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Ե. Յովհաննու Սարկաւագայ, Վարդանայ Բարձրբերդցւոյ, Յովհաննու Երզնկացւոյ ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Զ. [Մեսրոպ Երէց], Պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի հայոց հայրապետի. Ա. Յաղագս զարմից սրբոյն Գրիգորի հայոց լուսաւորչի եւ պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի հայոց հայրապետի, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Է. [Մեսրոպ Երէց], Պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի հայոց հայրապետի. Բ. Յաղագս հայրապետութեան սրբոյն Ներսիսի եւ հաստատելոյ զաթոռ պատրիարգութեան որպէս այլոց պատրիարգաց, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Ը. Վկայաբանութիւն եւ գիւտ նշխարաց Ս. Թադէի առաքելոյ եւ Սանդխտոյ կուսի, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Թ. Վկայաբանութիւն սրբոյն Շուշանկան դստեր մեծին Վարդանայ, Վենետիկ, 1853
◈ Ժ. Ներբողեան յորդիս եւ ի թոռունս սրբոյ Լուսաւորչին, Վենետիկ, 1854. էջ 46-ից՝ Պատմութիւն վարուց եւ նահատակութեանց երջանիկ հայրապետացն Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի, որդւոց եւ թոռանց սրբոյն Գրիգորի. էջ 59-ից՝ Պատմութիւն Զենովբայ եպիսկոպոսի զոր արարեալ է վասն Անտոնի եւ Կրօնիդեայ եւ այլոց ճգնաւորացն
◈ ԺԱ. Կորիւն վարդապետի պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ
◈ ԺԲ. Սիսիանոսի հայոց վարդապետի ներբողեան ի սուրբ Քառասունսն եւ վարք ս. իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ, Վենետիկ,1854. կամ այստեղ
◈ ԺԳ. Ողբք վասն չարեացն աշխարհիս հայոց եւ վկայաբանութիւն սրբոյն Վահանայ Գողթնացւոյ, Վենետիկ, 1854
◈ ԺԴ. Սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյ պատմութիւն վարուց, Վենետիկ, 1854
◈ ԺԵ. Գրիգորի Սկեւռացւոյ ներբողեան ի սուրբն Ներսէս Լամբրոնացի, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ
◈ ԺԶ. Պատմութիւն վարուց սրբոյն Սարգսի զօրավարի՝ թարգմանեալ ի Ներսեսէ Շնորհալւոյ, Վենետիկ, 1854. էջ 55-ից՝ Պատմութիւն Ամասիա քաղաքի եւ յաղագս սննդեան եւ վարուց սրբոյն Թէոդորոսի զօրավարին
◈ ԺԷ. Աղօթամատոյց Յովհաննու Սարկաւագայ Վարդապետի, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ ԺԸ. Եղիշէի քահանայի Ճառ յԱյլակերպութիւն Տեառն եւ Մովսեսի Խորենացւոյ ճառ ի մեծի աւուր Տապանակին, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ ԺԹ. Վկայաբանութիւն սրբոյն Բարդողոմէոսի առաքելոյ եւ ս. Ոսկեանց եւ Սուքիասանց, Վենետիկ, 1854. էջ 69-ից՝ Ատովմեանք, էջ 87-ից՝ Դաւիթ Դունեցի
◈ Ի. Պատմութիւն վարուց սրբոյն Շմաւոնի եպիսկոպոսի եւ ճառ ի վկայսն Արեւելից, Վենետիկ, 1854
◈ ԻԱ. Աղօթք Յովհաննու Վանանդեցւոյ Բենիկ կոչեցեալ վարդապետի, Վենետիկ, 1861. կամ այստեղ
◈ ԻԲ. Պատմութիւն սրբոյն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին, Վենետիկ, 1861. էջ 69-ից՝ Վարք երանելւոյն Իլարիոնի. էջ 141-ից՝ Վարք ս. Իգնատիոսի