ՄԱՏԵՆԱՇԱՐՆԵՐ


ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 1. Անի քաղաք. կազմող՝ Հ. Ա. Օրբելի, Երևան, 1965
պրակ 2. Գորիսի, Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ. կազմող՝ Ս. Գ. Բարխուդարդան, Երևան, 1960
պրակ 3. Վայոց ձոր, Եղեգնաձորի և Ազիզբեկովի շրջաններ. կազմող՝ Ս. Գ. Բարխուդարյան, Երևան, 1967
պրակ 4. Գեղարքունիք. Կամոյի, Մարտունու և Վարդենիսի շրջաններ. Երևան, 1973
պրակ 5. Արցախ. կազմող՝ Ս. Գ. Բարխուդարյան, Երևան, 1982
պրակ 6. Իջևանի շրջան. կազմեցին՝ Ս. Ա. Ավագյան և Հռմ. Ջանփոլադյան, Երևան, 1977
պրակ 7. Ուկրաինա, Մոլդովա. կազմող՝ Գ. Մ. Գրիգորյան, Երևան, 1996
պրակ 8. Ռուսաստանի Դաշնություն, կազմող՝ Գր. Մ. Գրիգորյան, Երևան, 1999
պրակ 9. Լոռու մարզ. կազմեցին՝ Ս. Գ. Բարխուդարյան, Կ. Գ. Ղաֆադարյան, Ս. Տ. Սաղումյան, Երևան, 2012


ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑԱՆԿԵՐ
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2010 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2011
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2011 առաջին կիսամյակ, Երևան, 2011
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2011 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2012
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2012 առաջին կիսամյակ, Երևան, 2012
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2012 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2012
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2013 առաջին կիսամյակ, Երևան, 2013
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2013 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2014
Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2014, Երևան, 2014