Ա-1Ա-Դօ (Տէր-Մարտիրոսեան Յովհաննէս)
"Մակեդօնիա", Ս.-Պետերբուրգ, 1903
Հայ-թուրքական ընդհարումը Կովկասում (1905-1906 թ.) (փաստական, վիճակագրական, տեղագրական լուսաբանութիւններով), Երևան, 1907
Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, Երևան, 1912
Մեծ դէպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թւականներին, Երեւան, 1917
◈ Սահակյան Ռուբեն, Հաղթանակած Վանը (Ա-Դոյի անտիպ հուշերից), «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2012, N 1, էջ 223-242
◈ Ռուսական ցարերը և հայկական հարցը, Երևան, 2013
◈ Գասպարյան Ռուբեն, Սահակյան Ռուբեն, Ա-Դոյի ընտանեկան արխիվից. Ջուլամերիկի ասորիները. Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2013, N 2, էջ 13-32
◈ Գասպարյան Ռուբեն, Սահակյան Ռուբեն, Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան. Ա-Դո. Ա-Դոյի ընտանեկան արխիվից. Կինո, «Հանդես» (Գիտամեթոդական ժողովածու), Երևան, 2014, թիվ 15, էջ 223-236
◈ Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Հատված Ա-Դոյի «Իմ հիշողությունները» հուշագրությունից, ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015, № 1, էջ 181-189
◈ Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Ա-Դոյի անտիպ արխիվից. Գրիգոր Արծրունի, «Հանդես» (Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու), 2015, N 16, էջ 215-221
Մեծ դէպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թւականներին (էլ. տեքստ)

Ա. Մենակ (Մաքսապետեան Արմենակ)
Հայոց-Ձոր. ուսումնասիրական փորձեր. մաս Ա-Բ, «Աշխատանք» (Վան), 2011/6, էջ 4-7(202-205). մաս Գ, 2011/7, էջ 3-6 (224-227). մաս Դ, 2011/8, էջ 3-5 (240-242). մաս Ե, 2011/9, էջ 4-6 (257-259). մաս Զ, 2011/10, էջ 4-6 (273-275). մաս Է, 2011/11, էջ 4-6 (289-291)

Աբգար Էմի
Երգաբանութիւնք ճրագալուցի Ծննդեան եւ Զատկի եւ կարգի ջուր օրհնելոյ Ծննդեան. Համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ Հայոց, Լայպցիգ, 1908
Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ, մաս Ա / Melodies of the Holy Apostolic Church of Armenia. The Liturgy as sung in ordinary, during Lent, and on festivals. Written down in modern notation by Amy Apcar. Part I. Second and enlarged edition. Լայպցիգ / Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1920
◈ Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ / Melodies of the Holy Apostolic Church of Armenia. Մաս Բ, Լայպցիգ, 1920
◈ Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ / Melodies of the Holy Apostolic Church of Armenia. Մաս Գ, Լայպցիգ, 1920
Ձայնագրութիւն հինգ ժամերգութեանց Աւագ շաբաթու համաձայն կանոնաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց, Լայպցիգ, 1902

Աբգարեանց Տիգրան
Նոր-Ջուղայի անգիր գրականութիւն, Լոս Անջելէս, 2004

Աբել արքեպս
Դասագիրք քրիստոնէական հաւատոյ, Վաղարշապատ, 1874

Աբեղեան Արտաշէս / Abeghian, Artasches
Vorfragen zur Entstehungsgeschichte der altarmenischen Bibelübersetzungen, Leipzig, 1906
Դեմոկրատիական ընտրութիւններ, Թիֆլիս, 1906. կամ այստեղ
Աշխարհագրութեան դասագիրք, Թիֆլիս, 1909
◈ Աշխարհագրութեան դասագիրք, Բ. մաս. Ասիա, Աֆրիկա, Ամերիկա եւ Աւստրալիա, Բ. տպ., Թիֆլիս, 1910
◈ Աշխարհագրութեան դասագիրք, Գ. մաս. Եւրոպա, Թիֆլիս, 1910
Աշխարհագրութեան դասագիրք, Ա. գիրք. Տարրական դասընթաց, Ե տպ., Թիֆլիս, 1917
◈ Աշխարհագրութեան դասագիրք, Բ. գիրք. Ասիա, Աֆրիկա, Ամերիկա եւ Աւստրալիա, Ե. տպ., 1920
◈ Աշխարհագրութեան դասագիրք, Գ. գիրք. Եւրոպա, Դ. տպ., 1920
Դորպատի հայ ուսանողութիւնը, Վիեննա, 1942
Քերովբէ Պատկանեան Դորպատում, Վիեննա, 1949

Աբեղեան Մանուկ / Абегян Манук / Abeghian Manuk
Գէորգ Դ. մեծագործ կաթողիկոս ամենայն հայոց (համառօտ կենսագրութիւն), Վաղարշապատ, 1899
Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ, Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Abeghian, Manuk. Der Armenische Volksglaube, Leipzig, 1899. սրա անգլ. թարգմանութիւնը տես այստեղ
Ժողովրդական խաղեր (ուսուածք), Վաղարշապատ, 1904
Մեր ուղղագրութեան մասին, «Արարատ», Էջմիածին, 1913, թ.11, էջ 1047-1071, 1120-1141. նոյն նիւթի վերաբերեալ խօսքը՝ ուղղուած կաթողիկոսին (անդ, թ. 8-9, էջ 864-867)
◈ Abeghian, Manuk. Armenian Folk Beliefs. Translated into English by Dr. Robert Bedrosian.
Ուղղագրության ռեֆորմը, Յերեվան, 1925
Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան / Русско-Армянский военный словарь, Յերեվան / Ереван, 1927
Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Ա (սկզբից մինչև X դար), Երևան, 1944
◈ Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Բ (XI-XIX դարի 30-ական թ.թ.), Երևան, 1946
История древнеармянской литературы, том I, пер. К. Мелик-Оганджаняна, Ереван, 1948
Երկեր, հտ. Ա, Հայ վիպական բանահյուսություն, Երևան, 1966
◈ Երկեր, հտ. Բ, Հայ քնարական բանահյուսություն, Երևան, 1967. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Գ, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Ա, Երևան, 1968
Հայոց հին գրականութեան պատմութիւն, հտ. Ա (սկզբից մինչև Ժ դար), Գ. տպ., Պէյրութ, 1968
◈ Հայոց հին գրականութեան պատմութիւն, հտ. Բ (ԺԱ-ԺԹ դարեր), Բ. տպ., Պէյրութ, 1959
◈ Երկեր, հտ. Դ, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Բ, Երևան, 1970
◈ Երկեր, հտ. Ե, Հայոց լեզվի տաղաչափություն, Երևան, 1971
◈ Երկեր, հտ. Զ, Հայոց լեզվի տեսություն, Աշխարհաբար, Գրաբարի քերականություն, Երևան, 1974
◈ Երկեր, հտ. Է, Ազգագրական և գրական-բանասիրական հետազոտություններ, Երևան, 1975
◈ Երկեր, հտ. Ը [զանազան], Երևան, 1985
Երկերի 8-հատորյակի բոլոր ցանկերը՝ մեկտեղ
История древнеармянской литературы, пер. К. Мелик-Оганджаняна и М. Дарбинян, Ереван, 1975. կամ այստեղ
Գևորգ Դ. Մեծագործ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, Գ. հրատ., Սբ Էջմիածին, 2014
Հայերէնի աշխարհաբար քերականութիւն (1906) (էլ. տեքստ)
Ս. Գրիգոր Նարեկացի (1916) (էլ. տեքստ)


Աբէլեան Ալէքսանդր
Խելագար Մինաս, պիէս մի գործողութեամբ, Թիֆլիս, 1909

Աբիկեան Միհրան
Երեքլեզուեան ընդարձակ բառարան՝ տաճկերէն, հայերէն, գաղղիերէն, Կ. Պոլիս, 1888
Դպրութիւն օսմանեան լեզուի, մաս Ա, Կ. Պոլիս, 1889. կամ այստեղ
Ընդարձակ բառարան հայերէնէ տաճկերէն, Կ. Պոլիս, 1891. կամ այստեղ
Ընդարձակ բառարան տաճկերէն-հայերէն, Կ. Պոլիս, 1892. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Գործնական բառարան տաճկերէնէ հայերէն, Կ. Պոլիս, 1893. կամ այստեղ
Օսմաներէն քերական, Է. տպ., Կ. Պոլիս, 1894
Գիտական բառգրքոյկ, (հայ-ֆրանս.-օսման.) Կ. Պոլիս, 1895. կամ այստեղ


Աբովեան Գէորգ
Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան, Թիֆլիս, 1869

Աբովյան Խաչատուր / Абовян Хачатур
Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից, Թիֆլիս, 1838
Վէրք Հայաստանի. ողբ հայրենասիրի. պատմական վէպ, Թիֆլիզ, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից, մասն Ա, Տփխիս, 1862
Պարապ վախտի խաղալիք. պարապ մարդու տանու միտք, Տփխիս, 1864
Անտիպ երկեր. I. 1. Թուրքի աղչիկը, 2. Բարեկամի մօտ, Թիֆլիս, 1904
Հազարփէշէն, Թիֆլիս, 1912
Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ, և այստեղ
Առաջին սերը (էլ. տեքստ)
Պարապ վախտի խաղալիք կամ այստեղ (էլ. տեքստ)
Թուրքի աղջիկը կամ այստեղ (էլ. տեքստ)
Վերք Հայաստանի կամ այստեղ (էլ. տեքստ)
◈ Թադ. Աւդալբէգեան, Խաչատուր Աբովեան (պատմական-գրական վերլուծութիւն), Վաղարշապատ, 1910
Հազարփէշէն. երգիծանութիւն էն բարի անձանց վրայ, որ մեր խալխին փուդն են դնում, Թիֆլիս, 1912
Раны Армении (էլ. տեքստ)
Նրա մասին
Ժամանակակիցները Խաչատուր Աբովյանի մասին. կազմեց և ներածականները գրեց՝ Մուրադյան Հրայր, Երևան, 1941


Աբու Ալ-Հասան Ալի իբն Ալ-Հուսայն իբն Ալի Ալ-Մասուդի
Ոսկու մարգագետիններ և գոհարների հանքեր, Ցուցումների և դիտարկումների գիրք (հատվածներ Հայաստանի, Կովկասյան լեռների և հարևան երկրների մասին), Երևան, 2007

Աբրահամ Աստապատցի
Ներբողեան Սբյ Աթոռոյն Էջմիածնի, Կ. Պոլիս, 1807

Աբրահամ Կրետացի
Պատմութիւն Անցից Տեառն Աբրահամու սրբազան կաթուղիկոսին, Կալկաթա, 1796
Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից, Վաղարշապատ, 1870. կամ այստեղ
◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ
Պատմութիւն (էլ. տեքստ)

Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոս
Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոսն եւ իւր առ Վաչագան գրած թուղթն, Վենետիկ, 1899. կամ այստեղ

Աբրահամյան Աշոտ Արսենի
Հոդվածները «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսում - էջ երկրորդ

Աբրահամյան Աշոտ Գարեգինի
Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Երևան, 1956
◈ Հայաստանը զարգացած ֆեոդալիզմի շրջանում, IX-XII դարեր, պրակ 4, Երևան, 1958
Հայաստանը վաղ ֆեոդալիզմի շրջանում, պրակ 2, Երևան, 1959
Հոդվածներն «Էջմիածին» ամսագրում - էջ Բ - էջ Գ - էջ Դ
Հոդվածները «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսում

Աբրահամյան Ռ. / Абрамян Р.
Разгром закавказскими народами турецких агрессоров в Гандже в 1723 г., «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1953, № 6, с. 47-60.
Պահլավերեն-պարսկերեն-հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բառարան / [Pehlevi-Persian-Armenian-Russian-English Dictionary] / Пехлевийско-персидско-армяно-русско-английский словарь, Երևան/Ереван, 1965

Աբրահամյան Սերգեյ
Հայերենի կետադրություն, Երևան, 1999. կամ այստեղ
Հոդվածները «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսում - էջ Բ

Ագաթանգեղոս
Գիրք վիպասանութեան։- Դաշանց թուղթ, Կ. Պոլիս, 1709-1710
Պատմութիւն Հայոց, Վենետիկ, 1835. կամ այստեղ
Storia di Agatangelo, Venezia, 1843
Ագաթանգեղոս յորում պարունակի պատմութիւն Տրդատայ արքայի, և սրբոյն Գրիգորի, Կ. Պոլիս, 1824
Ագաթանգեղայ Պատմութիւն, Վենետիկ, 1862. կամ այստեղ
◈ Տաշեան Յ., Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց, Վիեննա, 1891. կամ այստեղ, կամ այստեղ
The Teaching of Saint Gregory: An early Armenian Catechism. Transl. and commentary by Robert W. Thomson. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970.
◈ Agathangelos. History of the Armenians. Translated by Robert W. Thomson. Albany 1976 (partial preview).
Պատմություն հայոց (արլհ. թարգմ.՝ Արամ Տեր-Ղևոնդյանի), Երևան, 1977
Սուրբ Գրիգորի վարդապետությունը (արլհ. թարգմ.՝ Սեն Արևշատյանի), Ս. Էջմիածին, 2007
Պատմութիւն հայոց (էլ. տեքստ)

Ագոնց Ստեփանոս (Գիւվէր), Հ.
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Դ, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1824
Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1824
Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1824
Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Դ, Վենետիկ, 1805. կամ այստեղ. կամ այստեղ (Ա մասի Ա հատորը տես Ինճիճեան Ղուկասի անուան տակ)
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ա, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Գ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Դ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ե, Վենետիկ, 1804. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Զ, Վենետիկ, 1804. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երրորդ. Ափրիկէ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ
…Մասն չորրորդ. Ամերիկա, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ
Պատմութիւն կենաց և վարուց տեառն Մխիթարայ Սեբաստացւոյ Րաբունապետի և Աբբայի, Վենետիկ, 1810. կամ այստեղ
Հասարակախօսութիւն աշխարհագրութեան, Վենետիկ, 1817. կամ այստեղ

Ադալյան Նորայր
◈ Սև քառակուսի կարմիր անապատում (epub, mobi)


Ադամեան Պետրոս
Շէքսպիր եւ իւր Համլէթ ողբերգութեան աղբիւրն ու քննադատութիւնները, Թիֆլիզ, 1887
Քերթուածք հռչակաւոր դերասան Պետրոս Հ. Ադամեանի (1879-1891) եւ կենսագրութիւն, Վենետիկ, 1896

Ադամյան Մարտին Ս.
◈ և Քլեմ Դանիել Կրտսեր, Հայաստանի թռչունները. դաշտային ուղեցույց, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ԱՄՆ, 2000. կամ այստեղ

Ադոնց Նիկողայոս
◈ Адонцъ Н.Г. «Начальная исторія Арменіи» у Себеоса въ ея отношеніяхъ къ трудамъ Моисея Хоренскаго и Фауста Византійскаго: (По поводу брошюры С. Малхасянъ: Սեբէոսի պատմութիւնը եւ Մ. Խորենացի, 1899. Тифлисъ). «Византiйский временник», т, 8, вып, 1-2, 1901, с. 64-105.
◈ Адонцъ Н., Арменія въ эпоху Юстиніана, С.-Петербургъ, 1908
Մաշթոց եւ նրա աշակերտները ըստ օտար աղբիւրների, Վիեննա, 1925
Անծանօթ էջեր Մաշթոցի եւ նրա աշակերտների կեանքից, «Հանդէս ամսօրեայ», 1925, թ. 5-6, սիւնք 193-202, 321-328, 435-441, 531-539
Les fetes et les saints de l'eglise armenienne. Revue de l'Orient chretien 26 (1927-1928), pp. 74-104, 225-278.
Պատմական ուսումնասիրութիւններ, Պարիս, 1948. կամ այստեղ
Հայոց նախարարութեան ծագումը, ռուսերէնից թարգմ. Գ. Գիւզալեան, Պէյրութ, 1949
The Origin of the Naxarar System. From Armenia in the Period of Justinian. English translation, updated notes and bibliography, and new appendices by Nina G. Garsoian. Lisbon, 1970.
The Reform of Justinian in Armenia. From Armenia in the Period of Justinian. English translation, updated notes and bibliography, and new appendices by Nina G. Garsoian. Lisbon, 1970.
Historico-Geographical Survey of Western Armenia. From Armenia in the Period of Justinian. English translation, updated notes and bibliography, and new appendices by Nina G. Garsoian. Lisbon, 1970.
Հայաստանի պատմություն. Ակունքները. X-VI դարեր մ.թ.ա.. Հայերի ծագումը. Հոդվածներ, Երևան, 1972
Հայկական հարց, Երևան, 1996
ա. Միհրդատ Եվպատոր և բ. Տիգրան Մեծ. թարգմ. ֆրանս.-ից և հրատ. Պ. Հովհաննիսյանի, ՊԲՀ, 2001, թ. 2, էջ 277-290
Դավիթ Կյուրոպաղատ († 31-ը մարտի 1000), ՊԲՀ, 2002, թ. 3, էջ 3-37. կամ այստեղ
Պատկերների խնդիրը, Երևան, 2003. կամ այստեղ (2006 թ., երկերի Ա հտ.-ից)
◈ Երկեր, հտ. Ա, Պատմագիտական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2006. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Բ, Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2006. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Գ, Հայրենագիտական ուսումնասիրություններ. Արուեստ Դիոնիսեայ Քերականի եւ հայ մեկնութիւնք նորին, Երևան, 2008. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Պ. Հովհաննիսյան, Օ. Վարդազարյան, Նիկողայոս Ադոնցի «Կիբելա աստվածուհին» անհայտ աշխատությունը, «Բանբեր Մատենադարանի», 2008, թ. 18, էջ 181-215. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Դ, Քննական պատմություն հայոց, Երևան, 2009. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Ե, Հայ-բյուզանդական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2012. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Զ, Հրապարակախոսություն, Երևան, 2012. կամ այստեղ

Աթայան Ռոբերտ
Խազերի սիստեմի ծագման ու զարգացման հարցի մասին, Մատենադարան, Գիտական նյութերի ժողովածու («Բանբեր Մատենադարանի»), 1949(2), էջ 37-52
Ձեռնարկ հայկական ձայնագրության, Երևան, 1950
Դիտողություններ հայ քաղաքային ֆոլկլորի մասին. «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1959/1, էջ 67-74
Գրիգոր Գապսակալյանը և խազաբանությունը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1960(5), էջ 165-175
Атаян Роберт, Армянская народная песня, Москва, 1965
Հայ քաղաքային ժողովրդական երգը Կոմիտասի ստեղծագործության մեջ. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1969/11, էջ 27-34
At‘ayan Ṙobert, The Armenian Neume System of Notation. Translated and Introduction by Nersessian V.N.. Routledge: London and New York, 2013. (partial preview)
◈ Մյուս հոդվածները «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների» հանդեսում
◈ Հոդվածներն «Էջմիածին» ամսագրում - էջ Ա - էջ Բ - էջ Գ
◈ Հոդվածները «Պատմա-բանասիրական հանդեսում»

Աթանաս Աղեքսանդրացի
Ի հանգիստ սրբոյն Անտոնի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 186v-188v
Ներբողեան ասացեալ ի սուրբն Ստեփաննոս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 469v-473v
Թուղթ առ Եպիկտիմոն, Կ. Պոլիս, 1717
Գիրք պատասխանական սրբոյն Աթանասիոսի. հարցմանցն սրբոյն Կիւրղի Երուսաղեմացւոյ, Կ. Պոլիս, 1749
Վարք սրբոյ հօրն մերոյ Անտոնի աբբայի մեծի, թարգմանեալ ի Լատին լեզւուէ ի Հայ, Վենետիկ, 1794
Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի երջանիկ մարգարէի հոգենուագ երգոցն իմաստից, նախ՝ Յառաջաբանութիւն մեկնութեան, եւ զանազանութիւն իւրաքանչիւրոյն դիտաւորութեան. արարեալ ի սրբոյն Աթանասէ եպիսկոպոսապետէ Աղէքսանդրացւոյ։ Ապա՝ Վերնագրացն մտաց՝ մտահանգոյց մեկնութիւն՝ յԵպիփանէ սրբոյ եպիսկոպոսէ Կիպրացւոյ։ Եւ զկնի՝ Համառօտ իմն մեկնութիւն եւս. ի Դաւթայ անյաղթ Փիլիսոփայէն մերմէ սրբոյ։ Եւ եւս՝ ներբողեան ինչ ի Սաղմոսն, Կ. Պոլիս, 1801

Ազատեան Թորոս
Հարիւրամեայ յոբելեան Պէզճեան մայր վարժարանի Գում Գաբու 1830-1930, Կ. Պոլիս, 1930. կամ այստեղ
Յիշատակարան ուսուցչաց օգնութեան սնտուկի երեսնամեայ գործունէութեան (1900-1930), Կ. Պոլիս, 1930. կամ այստեղ
Աղբիւր անմահութեան, Երրորդ շարք, Կ. Պոլիս, 1933. կամ այստեղ
Զմրուխտէ պատմուճան (Ա. Ուղեւորութիւններ, Բ. Գիւղական պատկերներ, Գ. Արեւելեան հէքիաթներ, 4. Արձակ բանաստեղծութիւններ), Սթանպուլ, 1936. կամ այստեղ
Ժամանակակից դէմքեր. Ա. Զապէլ եւ Հրանտ Ասատուր, Սթանպուլ, 1937. կամ այստեղ
Քառասնակ (Արշակ Չօպանեանի Յառաջաբանով, Մելքոն Քէպապճեանի նկարներով), Կ. Պոլիս, 1930. կամ այստեղ
Պատմութիւն Էսաեան Վարժարանի (յիսնամեայ յիշատակարան), Իսթանպուլ, 1945. կամ այստեղ
Լիբանանեան յուշեր, Իսթանպուլ, 1949. կամ այստեղ
Տատեան գերդաստանը եւ իր ականաւոր դէմքերը, Իսթանպուլ, 1952. կամ այստեղ


Ազատյան Հ.
Բախտորոշ պայմանագրեր, Երևան, 2002

Ազարեան Արիստակէս, Ազարեան Ստեփանոս
Նոր բառգիրք յունարէն, իտալերէն, հայերէն, տաճկերէն, Վիեննա, 1848

Ազբար (Ադամ Երեւանցի)
Զանազան երգք, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ա), Մոսկվա, 1855

Աթայեան Արշակ
Սալմաստ, Նոր-Ջուղա, 1906

Աթանաս Աղեքսանդրացի
Գիրք պատասխանական, Կ. Պոլիս, 1749
Թուղթ առ Եպիկտիմոն, Կ. Պոլիս, 1717
Վարք սրբոյ Անտոնի աբբայի, Վենետիկ, 1794
Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի.... Յառաջաբանութիւն մեկնութեան, Կ. Պոլիս, 1801

Աթանաս Կոստանդնուպոլսեցի
Ծառ կենաց, Վենետիկ, 1750
Ծառ կենաց, Վենետիկ, 1781
Համառօտ քերականութիւն՝ արարեալ իտալական, հայկական, և տաճկական լեզուաւ, Վենետիկ, 1774

Աթաջանեան Էմմանուէլ աբղ.
◈ և Մադոյեան Գէորգ / Atajanyan, Emmanuel, Madoyan, Gevorg / Атаджанян Иммануил, Мадоян Геворк, Երուսաղէմի հայոց սրբավայրերը / The Armenian Sanctuaries of Jerusalem / Армянские святые места в Иерусалиме. Moscow/Москва, 2003.


Աթճեան Լէոն, Հ.
Ղազար Փարպեցւոյ պատմութեան յառաջաբանին նոր ընթերցում մը, Վենետիկ, 1916. կամ այստեղ

Ալաճաճեան Համբարձում
Նեկտարինէ կոյս նահատակ, Կ. Պոլիս, 1861
Հաւաքածոյ հայկական ասացուածոց ի պէտս նորավարժ ուսանողաց, Կ. Պոլիս, 1862. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ալամդարեանց Յարութիւն
Համառօտ բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ / Краткій россійско-армянскій словарь, Մոսկով, 1821
Չափաբերականք, Ս. Պետերբուրգ, 1884

Ալայս Թովմաս
Աթոռ Սրբոյն Պետրոսի Առաքելապետի հիմն եկեղեցւոյ աղբիւր իրաւաբանութեան կենդրոն միութեան, Վիեննա, 1853

Ալբերտ Մեծ
Դրախտ հոգւոյ, Վենետիկ, 1729
Համառօտութիւն աստուածաբանութեան երանելոյն մեծին Ալպերտի, Վէնէտիկ, 1715. կամ այստեղ

Ալթունեան Արշակ
Տեղեկագրութիւն հայոց գաղթականութեան որք ի Մոլտօ-Վալաքիա, Հունգարիա եւ ի Լեհաստան. ուղեւորութիւն յամին 1876, Ֆօքշան, 1877. կամ այստեղ

Ալթունեան Կարապետ
Կշիռ մարդկային իրողութեանց կամ գործնական սկզբունք բարոյականութեան, Կ. Պոլիս, 1866. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Համառօտ հետազօտութիւն գօլերայ ախտի, Կ. Պոլիս, 1870

Ալիշան Ղեւոնդ
◈ (Translated by R. Leo M. Alishan) Armenian popular songs / Հայոց երգք ռամկականք, Venice, 1852. կամ այստեղ
Քաղաքական աշխարհագրութիւն նկարացոյց պատկերօք, հաւաքեաց Հ. Ղեւոնդ Մարգ. Ալիշանեան, Վենետիկ, 1853
Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ պաշտպանի մանկանց, Վենետիկ, 1853
Տեղագիր Հայոց Մեծաց, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Նուագք, հտ. Ա, Վենետիկ, 1857
Նուագք, հտ. Բ, Մաղթունի, Վենետիկ, 1857
Նուագք, հտ. Գ, Հայրունի, Վենետիկ, 1858
Նուագք, հտ. Դ, Տէրունի, Վենետիկ, 1858
Նուագք, հտ. Ե, Տխրունի, Վենետիկ, 1858
Le Haygh, sa période et sa fête, discours prononcé le 11 août 1859, à la vingt-cinquième distribution annuelle des prix, au collège arménien Samuel Moorat, par le P. Léon M. D. Alishan, Paris, 1860
◈ [Translated by R. Leo M. Alishan] Armenian popular songs / Ռամկական երգք հայոց, II Edition / Բ հրատ., Venice, 1867
Նուագք, հտ. Գ, Հայրունի, Բ. տպ., Վենետիկ, 1867. կամ այստեղ
Յուշիկք հայրենեաց հայոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ
◈ Յուշիկք հայրենեաց հայոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ
Նշմարք հայկականք, պրակ Գ, Վենետիկ, 1870. կամ այստեղ
◈ (P. Leonce M. Alishan) Physiographie de l'Arménie, Venise, 1870. կամ այստեղ
S. Théodore, le Salahounien: martyr arménien, Venise, 1872. կամ այստեղ
Շնորհալի եւ պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ընդ եղեւնեաւ. յամայութեան բացավայրի խորհրդածութիւն, Վենետիկ, 1874
Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ, Վենետիկ, 1877
Շիրակ, Վենետիկ, 1881
Հայկական աշխարհագիտութիւն, Վենետիկ, 1881. կամ այստեղ
Սկեւռայ վանք, վանականք և սրբարանն, Վենետիկ, 1884
Սիսուան. Համագրութիւն Հայկական Կիլիկիոյ եւ Լեւոն Մեծագործ, Վենետիկ, 1885
Léon le magnifique, Venise, 1888
Այրարատ բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ, 1890. կամ այստեղ
Սիսական. Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ
L'Armeno-Veneto: compendio storico e documenti, Venezia, 1893
Հայբուսակ, Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ
Աբուսահլ Հայ. պատմութիւն եկեղեցեաց եւ վանորէից Եգիպտոսի, Վենետիկ, 1895
Կամենից. տարեգիրք հայոց Լեհաստանի եւ Ռումենիոյ, Վենետիկ, 1896
Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք հայոց եւ վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս, Վենետիկ, 1896. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Sissouan ou l'Arméno-Cilicie: description géographique et historique, Venise, 1899. կամ այստեղ
Արշալոյս քրիստոնէութեան Հայոց, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ
Հայապատում: [հտ. Ա] Պատմիչք եւ պատմութիւնք հայոց, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ (հտ Ա-Բ)
Հայապատում. պատմութիւն հայոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1901. հտ. Բ, Վնտ. 1901, հտ. Գ, Վնտ. 1901
Հայապատում. պատմութիւն հայոց, հտ. Բ-Գ, Վենետիկ, 1901
Զարդանկարք Աւետարանի Մլքէ թագուհւոյ, Վենետիկ, 1902. կամ այստեղ
Հայաստան յառաջ քան զլինելն Հայաստան, Վենետիկ, 1904. կամ այստեղ
Ճառք հոգեւորք վասն միանձանց, Վենետիկ, 1904
Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ, 1910. կամ այստեղ
Յուշիկք հայրենեաց հայոց, Բ տպ., Վենետիկ, 1921. կամ այստեղ, կամ էլ այստեղ (էլ. տեքստ)
Աբուսահլ հայ. պատմութիւն եկեղեցեաց եւ վանորէից Եգիպտոսի, Բ տպ., Վենետիկ, 1933
Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ
Արցախ, Երևան, 1993. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Սիսուան (էլ. տեքստ)


Ալիքսանյան Ավետիս
Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 492-524)

Ալլահվէրտեան Յակոբ
Ուլնիա կամ Զէյթուն, Կ. Պոլիս, 1884

Ալլեն Յովսէփ
Հարցք ի վերայ քննութեան անձին, Կալկաթա, 1841

Ալպօյաճեան Արշակ
Ուսումնասիրութիւն Սրբուհի Տիւսաբի, Վենետիկ, 1901
Գրիգոր Կեսարացի պատրիարք եւ իր ժամանակը, Երուսաղէմ, 1936. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ. տեղագրական, պատմական եւ ազգագրական ուսումնասիրութիւն, հտ. Ա, Գահիրէ, 1937. կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ. տեղագրական, պատմական եւ ազգագրական ուսումնասիրութիւն, հտ. Բ, Գահիրէ, 1937. կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ, հտ. Բ, գլ. Գ. Ուտելիք-խմելիք, Գահիրէ, 1937
Պատմութիւն Հայ գաղթականութեան. Հայերու ցրումը աշխարհի զանազան մասերը, Ա. Քրիստոսէ առաջ Զ. դարէն մինչեւ ԺԱ դար Քրիստոսի, Գահիրէ, 1941. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Առաքելութիւն ի Հապէշիստան ԺԷ դարուն. պատմական նշմար, Գահիրէ, 1946. կամ այստեղ
Պատմութիւն հայ դպրոցի, հտ. Ա, Գահիրէ, 1947
Պատմական Հայաստանի սահմանները, Գահիրէ, 1950
Պատմութիւն Եւդոկիոյ Հայոց. Տեղագրական, պատմական եւ ազգագրական, Գահիրէ, 1952. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն Հայ գաղթականութեան. Հայերու ցրումը աշխարհի զանազան մասերը, Բ. Քրիստոսի ԺԱ. դարէն մինչեւ Միջին դարու վախճանը, Գահիրէ, 1955. կամ այստեղ
Սպանիա և Հայաստան, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1959, թ. 4, էջ 86-104
◈ Պատմութիւն Հայ գաղթականութեան. Հայերու ցրումը աշխարհի զանազան մասերը, Գ. Նոր դարու սկզբէն մինչեւ Ի. դարու սկիզբը, Գահիրէ, 1961
Յուշամատեան Կուտինահայերու, Պէյրութ, 1961
Պատմութիւն Մալաթիոյ Հայոց. Տեղագրական, պատմական եւ ազգագրական, Պէյրութ, 1961. կամ այստեղ
Զմյուռնիո տպարանները, ՊԲՀ, 1964, թ. 2, էջ 67-84Ալփիար Յարութիւն
Քմայքի ծաղիկներ, Կ. Պոլիս, 1917. կամ այստեղ

Ալփոնսոս Ռոտրիկվեց
Գիրք պատմութեան կայսերն Փոնցիանոսի եւ կնոջն թագուհւոյ եւ որդւոյ նորին Դիոկղետիանոսի եւ եօթանց իմաստասիրաց, Կ. Պոլիս, 1792
Կրթութիւն կատարելութեան եւ կրօնաւորականի առաքինութեան,Վենետիկ, 1741
Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան, [մաս Ա], Վենետիկ, 1742
Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան, [մաս Բ], Վենետիկ, 1742
Ճառ յաղագս համակերպութեան ընդ կամացն Աստուծոյ, Վենետիկ, 1823

Ախվերդեան Գէորգ
Սայաթ-Նօվայ, Մոսկվա, 1852

Ակինեան Ներսէս, Հ.
Հ. Ներսէս Ակինեանի մատենագիտութիւնը (digilib)
Ակնարկ մը հայ իրաւանց պատմութեան վրայ եւ Յ. Կարստի նոր երկասիրութիւնները, «Հանդէս ամսօրեայ», 1907-1908
Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ (հանդերձ յաւելուածով՝ Տիմոթէոս Ա. Աղեքսանդրացի), Վիեննա, 1909. կամ այստեղ
Զաքարիա եպիսկոպոս Գնունեաց եւ իւր տաղերը, Վիեննա, 1910. կամ այստեղ
Կիւրիոն կաթողիկոս վրաց. պատմութիւն հայ-վրական յարաբերութեանց եօթներորդ դարու մէջ, Վիեննա, 1910. կամ այստեղ
Յովնաթան Նաղաշ եւ Նաղաշ Յովնաթանեանք եւ իրենց բանաստեղծական եւ նկարչական աշխատութիւնք, Վիեննա, 1911. կամ այստեղ
Նիւթեր հայ վկայաբանութեան ուսումնասիրութեան համար, Վիեննա, 1914. կամ այստեղ
Գաւազանագիրք կաթողիկոսաց Աղթամարայ (պատմական ուսումնասիրութիւն), Վիեննա, 1920. կամ այստեղ
Հինգ պանդուխտ տաղասացներ, Վիեննա, 1921. կամ այստեղ
Թուղթ Մակարայ Բ․ Երուսաղէմի Հայրապետի առ Վրթանէս եպիսկոպոսապետ Սիւնեաց յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1930
Դասական հայերէնը եւ Վիեննական Մխիթարեան դպրոցը, Վիեննա, 1932. կամ այստեղ
Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Ա, Վիեննա, 1932
◈ Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Բ, Վիեննա, 1936
◈ Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Գ, Վիեննա, 1960
Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեան. կեանքն եւ գրական գործունէութիւնը, Վիեննա, 1933. կամ այստեղ
Մովսէս Գ. Տաթեւացի Հայոց կաթողիկոսն եւ իր ժամանակը, Վիեննա, 1936
Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն. տարեգրութիւն եւ յիշատակարանք, Վիեննա, 1936
Գէորգ Մըսրլեան, Ականաւոր հայեր Եգիպտոսի մէջ (նախաբանը՝ Ն. Ակինեանի), Գահիրէ, 1947
Տեսիլ Ս․ Սահակայ. մատենագրական-պատմական քննութիւն, Վիեննա, 1948
Ս. Մաշտոց Վարդապետ. կեանքն ու գործունէութիւնը հանդերձ կենսագրութեամբ Ս. Սահակայ, Վիեննա, 1949
Քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան եւ Վրաստան, Վիեննա, 1949. կամ այստեղ
Քննութիւն Ս. Սահակի վերագրուած կանոններու եւ հայոց եկեղեցական տարին Է. դարու սկիզբը, Վիեննա, 1950
Կարմիրն Վարդան եւ Աւարայրի ճակատամարտը ըստ Ղազար Փարպեցւոյ, Վիեննա, 1951
Սիմէոն Պղնձահանեցի եւ իր թարգմանութիւնները վրացերէնէ, Վիեննա, 1951. կամ այստեղ
Բաղէշի դպրոցը. 1500-1704, Վիեննա, 1952. կամ այստեղ
Ներսէս Լամբրոնացի արքեպիսկոպոս Տարսոնի. կեանքն եւ գրական վաստակները հանդերձ ազգաբանութեամբ Պահլաւունեաց եւ Լամբրոնի Հեթմեանց, Վիեննա, 1956
Գրիգորիս Ա. կաթողիկոս Աղթամարի. կեանքն եւ քերթուածները, Վիեննա, 1958
Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ. կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959
Եւկլիդեայ գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1960
Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Ա, Վիեննա, 1922. կամ այստեղ
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Բ, Վիեննա, 1924. կամ այստեղ
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Գ, Վիեննա, 1930. կամ այստեղ
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Դ, Վիեննա, 1938. կամ այստեղ
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Ե, Վիեննա, 1953. կամ այստեղ
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Զ, Վիեննա, 1964. կամ այստեղ
Տաղասացներ եւ տաղեր, Վիեննա, 1968. կամ այստեղ
Մովսէս Դասխուրանցի (կոչուած Կաղանկատուացի) եւ իր Պատմութիւն Աղուանից, Վիեննա, 1970


Ակունի Սեպուհ
Միլիոն մը հայերու ջարդի պատմութիւնը, Կ. Պոլիս, 1920

Ակնունի Է. (Մալումեան Խաչատուր)
Կովկասեան վէրքեր, հտ. 1, Ժընեվ, 1903
Բողոքի ձայն. կովկասահայ քաղաքական բանտարկեալները (էլ. տեքստ)
Խրիմեան. կենսագրական տեսութիւն (էլ. տեքստ)

Ահարոնեան Աւետիս
Պատկերներ, Մոսկուա, 1900
Մխիթարեան միաբանութիւն. 200-ամեայ յոբելեանի առիթով, Թիֆլիս, 1901
Խեղճերը, Թիֆլիզ, 1902
Մայրերը, Թիֆլիս, 1902
Մրրկի սուրբը, Թիֆլիս, 1903
Իտալիայում, Թիֆլիզ, 1903
Կեանքի դասը, Թիֆլիս, 1903
Ժողովածու երկերի, հտ. Ա (պատկերներ), Բ. հրատ., Ս. Պետերբուրգ, 1904
Լռութիւնը, Թիֆլիս, 1904. կամ այստեղ 
Արազը, Թիֆլիս, 1904
Երեխաները, Բագու, 1904
Հայդուկի Նոր տարին, Պետերբուրգ, 1904
Հայկական հարցը խաղաղութեան ժողովին առջեւ. (համահեղինակ՝ Պօղոս Նուպար), Բոստոն, 1919
Հայրենիքիս համար, Պօսթըն, 1920
Կաթուշկը, Գահիրէ, 1926
◈ Ահարոնյանի վերջին ճառը («Վարագ», 1965 Ապրիլ, Բացառիկ թիւ 49 (Բոստոն))
◈ Խավարի մեջ, գիրք Ա, Երևան, 1991
Լռություն
Շեկոն ու Մարալը
Անդունդը
Զարթիր Աստված
Խավարի մեջ
Շվեյցարական գյուղը, «Գրահավաք», 2014, epub, mobi

Աղաբաբեան Ա.
Հաւլաբարցոց մտաւոր կեանքը, Թիֆլիս, 1901

Աղաբիդոս Սարկաւագ
Բացատրութիւն յորդորական գլխոցն, Կ. Պոլիս, 1806

Աղազարեան Միհրան
Աքսորականի յուշեր, Ատանա, 1919

Աղազարմ Նազարեթ Մ.
Նօթեր Եգիպտոսի հայ գաղութին վրայ, Գահիրէ, 1911

Աղամալեանց (Բերդումեան) Պետրոս
Աստուածանմանութիւն, Կալկաթա, 1827
Մեկնութիւն թղթոյն Պօղոսի առ Եփեսացիս, Երուսաղէմ, 1850
Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. Յովհաննու առաքելոյ, Կալկաթա, 1846
Աղբիւր բացեալ, Ս. Էջմիածին, 1845. կամ այստեղ
Աղբիւր բացեալ, Ս. Էջմիածին, 1857
Մեկնութիւն Երգ երգոցի, գրաբար և արլհ. թարգմ., բնագիրը պատրաստեց և թարգմանեց՝ Միքայէլ վրդ. Աջապահեան, «Գանձասար», հտ. Բ, 1992 թ., էջ 222-252
Աղբյուր բացյալ (ավետարանական առակների մեկնություն), թրգմ. Տիգրան սրկ. Բաղումյան, Ս. Էջմիածին, 2008

Աղայան Էդուարդ
◈ Հայ լեզվաբանության պատմություն, հտ. Ա, Երևան, 1958. կամ այստեղ
◈ Հայ լեզվաբանության պատմություն, հտ. Բ, Երևան, 1962. կամ այստեղ
Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը (կառուցվածքային վերլուծություն), Երևան, 1967
Հին հայկական ամսանունները և օրանունները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1984/2, էջ 61-78
Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Լեզվաբանության հիմունքներ, Դ լրամշակված հրատ., Երևան, 1987. կամ այստեղ

Աղայեան(ց) Ղազարոս
Արութիւն եւ Մանուէլ, հտ. Ա, Թիֆլիզ, 1867
Երկու քոյր. եղերական վէպ (գիւղական կեանքից), Տփխիս, 1872
Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների, Վաղարշապատ, 1873
Հայկական հնչիւնների մասին. լուծումն տարակուսութեանց, Տփխիս, 1874. կամ այստեղ
Ուսումն մայրենի լեզուի. ծնողաց և ուսուցչաց համար, Տփխիս, 1875
Ուսումն մայրենի լեզուի. առաջին տարի. գրել և կարդալ, Բ. տպ., Տփխիս, 1876
Ուսումն մայրենի լեզուի. առաջին գիրք. այբբենարան, ԺԷ տպ., Թիֆլիս, 1901
Ուսումն մայրենի լեզւի. երկրորդ տարի, Ը. տպ., Թիֆլիս, 1902
Ուսումն մայրենի լեզւի. երրորդ գիրք. բարեփոխած և ճոխացրած. երրորդ և յաջորդ տարիների համար, Դ. տպ., Թիֆլիս, 1903
Անահիտ, Գ. տպ., Տփխիս, 1903
Տորք-Անգեղ եւ Հայկանուշ-Գեղեցիկ, Աղէքսանդրապօլ, 1903
Ուսումն մայրենի լեզւի. երկրորդ տարի, Թ. տպ., Թիֆլիս, 1904
Հէքիաթներ I. Գիւլնազ տատի հէքիաթը.- Այծատուր.- Զանգի Զրանգի.- Մանուկ խան, Թիֆլիս, 1904
Հէքիաթներ II. Եղեգնուհի.- Անտառի մանուկը.- Ասլան-Բալա, Թիֆլիս, 1904
Արեւիկ. պատկերաւոր այբբենարան, Թիֆլիս, 1908
Երկեր, Երևան, 1979. կամ այստեղ
Հեքիաթներ, Երևան, 2013
Զանազան ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)
◈ Ուսումն մայրենի լեզուի


Աղանուրեանց Յ. Յ.
Արտուտ որ է տաւիղ տրտմահալած, Կալկաթա, 1819


Աղաջանյան Զ.
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2009

Աղաւելեան Բաբգէն
◈ Բաբգէն Վարդապետ, Ս. Էջմիածնի կալուածներն ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը, Վաղարշապատ, 1908. կամ այստեղ


Աղբալյան Նիկոլ
Դասախօսութիւններ հայ մատենագրութեան մասին, Պէյրութ, 1951. կամ այստեղ
Ընտրանի, Երևան, 2005
Նրա մասին
◈ Անանյան Գ., Նիկոլ Աղբալյան. Կյանքը և գրական-հրապարակախոսական գործունեությունը, Երևան, 2002. կամ այստեղ

Աղբար
Ծածկախօսութիւն [վանեցիների ծածկախօսութեան մասին փոքրիկ յօդուած], «Արձագանք», Թիֆլիս, 1897, թ.17, էջ 3

Աղեքսանդրեան Անդրէաս
Համառօտ պատմութիւն եպիսկոպոսական աթոռոց ի պատրիարքութեան Կիլիկիոյ, Վենետիկ, 1906
Պատմութիւն ականաւոր քաղաքին Սեբաստիոյ եւ սահմանաց նորա կամ արքեպիսկոպոսութեան նորին, Վենետիկ, 1911

Աճառեան Հրաչեայ
Հայ լեզուի ե, է, ո, օ գրերուն արտասանութիւնը, «Բազմավէպ», 1898/5, էջ 220-227. կամ այստեղ
Ուսումնասիրութիւններ հայկական գաւառաբանութեան (հանուած Բազմավիպի ԾԶ. հատորէն), Վենետիկ, 1898. կամ այստեղ
◈ Ուսումնասիրութիւններ հայկական բարբառախօսութեան, Գ, Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին, Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ
Հայերէնի ներդաշնակութեան աստիճանը թուաբանական հաշուով, «Բանասէր», Պարիս, 1899, թ. 1, էջ 67-73
Գնչուերէն հէքիաթ մը նմանողութեամբ հայկականին, «Բանասէր», Պարիս, 1899, թ. 2, էջ 153-160
Հայկական ծածկախօսութիւններ, «Բանասէր», Պարիս, 1899, թ. 3, էջ 246-249
Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սանասարեան վարժարանի ի Կարին / Catalog der armenischen Handschriften in der Bibliothek des Sanassarian-Institutes zu Erzerum, von H. Adjarian, Վիեննա / Wien, 1900. կամ այստեղ
Մանկական բարբառ, «Բանասէր», Պարիս, 1901, 3/1, էջ 3-28. կամ այստեղ
Բարբառախօսութեան օգուտները եւ մատենախօսական «Եւդոկիոյ գաւառաբարբառ»-ին, «Բանասէր», Պարիս, 1901, 3/2-3, էջ 76-82
Պալաթու Ս. Հրեշտակապետ եկեղեցին, «Բանասէր», Պարիս, 1902, թ. 7, էջ 218-224
Թուրքերէնի ազդեցութիւնը հայերէնի վրայ եւ թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Գ, Թիֆլիս, 1902. կամ այստեղ
◈ Հայոց նոր վկաները. ժողովրդական հրատարակութիւն, հտ. Ա (1155-1485), Վաղարշապատ, 1902 (համահեղինակ՝ Յակոբ Մանանդեան)
◈ Հայոց նոր վկաները. ժողովրդական հրատարակութիւն, հտ. Բ (1486-1843), Վաղարշապատ, 1902 (համահեղինակ՝ Յակոբ Մանանդեան)
Հայոց նոր վկաները. գիտական հրատարակութիւն, Վաղարշապատ, 1903 (համահեղինակ՝ Յակոբ Մանանդեան). կամ այստեղ, կամ այստեղ
Մծբնայ ս. Յակոբը Մասիսի քրդերուն մէջ, «Բանասէր», Պարիս, 1903, թ. 2, էջ 61-62
Ձեռագրական սրբագրութիւններ Փաւստոսի մէջ, «Բանասէր», Պարիս, 1903, թ. 6-7, էջ 183-196. 1904, թ. 3-4, էջ 97-112, թ. 7-8, էջ 245-252. 1905, թ. 5, էջ 135-138, թ. 10, էջ 317-320. 1906, թ. 3, էջ 67-78
Lautlehre des Van-Dialekts. Von H. Adjarian. Հանդէս հայագիտութեան - Zeitschrift für armenische Philologie: Erster Band, Marburg (Hessen), 1903, էջեր 74-86 և 121-138
Քննութիւն եւ համեմատութիւն Եզնկայ նորագիւտ ձեռագրին, Վիեննա, 1904 (համահեղինակ՝ Տէր-Մկրտչեան Գալուստ)
◈ Պատմութիւն հայոց նոր գրականութեան, պրակք Ա-Բ, Վաղարշապատ, 1906
◈ Պատմութիւն հայոց նոր գրականութեան, պրակ Գ, Նոր-Նախիջեւան, 1912
Հայերէն նոր բառեր նորագիւտ Մնացորդաց գրոց մէջ, Վիեննա, 1908
Հայերէն նոր բառեր Տիմոթէոս Կուզի հակաճառութեան մէջ, Վիեննա, 1909
◈ Adjarian, H. Classification des dialectes arméniens. Paris, 1909.
Հայ բարբառագիտութիւն, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Ը, Մոսկուա - Նոր-Նախիջեւան, 1911. կամ այստեղ
Հայերէն նոր բառեր հին մատենագրութեան մէջ, հտ. Ա, Վենետիկ, 1913
◈ Հայերէն նոր բառեր հին մատենագրութեան մէջ, հտ. Բ, Վենետիկ, 1926
Հայերէն գաւառական բառարան, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Թ, Թիֆլիս, 1913. կամ այստեղ
Տիմոթէոս Կուզ եւ Սբ Գրքի նորաբեր թարգմանութիւնը, «Շողակաթ», գիրք Ա, Վաղարշապատ, 1913, էջ 1-22
Քննութիւն կրկնագիր Ագաթանգեղոսի, «Հանդէս Ամսօրեայ», 1913, թ. 1, էջ 1-20
Քննութիւն Մարաղայի բարբառի, Երևան, 1926
Հայոց գրերը, Վիեննա, 1928
Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Ա, Երևան, 1940. ՑԱՆԿԸ
◈ Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Բ, Երևան, 1951. ՑԱՆԿԸ
Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ա (Ա-Գ), Երևան, 1942
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Բ (Դ-Կ), Երևան, 1944
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Գ (Հ-Յ), Երևան, 1946
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Դ (Ն-Ս), Երևան, 1948
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ե (Վ-Ֆ), Երևան, 1962
Եւրոպական փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ, Վիեննա, 1951. կամ այստեղ
Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի (համեմատությամբ 562 լեզուների), հտ. Ա, Երևան, 1952
◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Բ, Երևան, 1954
◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, Ներածություն, Երևան, 1955
◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Գ, Երևան, 1957
◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Դ-1, Երևան, 1959
◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Դ-2, Երևան, 1961
◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Ե, Երևան, 1965
◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Զ, Երևան, 1971
«Լիակատար քերականության» բոլոր հատորների ցանկերը
Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Ա (Ա-Դ), Երևան, 1971
◈ Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Բ (Ե-Կ), Երևան, 1973
◈ Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Գ (Հ-Չ), Երևան, 1977
◈ Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Դ (Պ-Ֆ), Երևան, 1979
◈ Հայերեն արմատական բառարան. Հավելլիք և ուղղելիք, Երևան, 1982
Հայոց գրերը, խմբագիր՝ Աղայան Էդ., [եռամաս, 1928-ի հրատարակությունը սրա միայն երրորդ մասն է], Երևան, 1984
Հայոց դերը Օսմանյան կայսրության մեջ, Երևան, 1999
◈ Քննություն Կիլիկիայի բարբառի, Երևան, 2003. կամ այստեղ
◈ Կեանքիս յուշերէն, Անթիլիաս, 2003 (համառօտուած արեւմտահայերէն փոխադրութիւն պատանիների համար)
Հայոց պատմություն (հյուսված ընդհանուր պատմության հետ), Երևան, 2004. կամ այստեղ
Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի (Իմաստաբանություն, բառաքննություն, շարահյուսություն), Երևան, 2005. կամ այստեղ
Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ա (Ա-Գ), Գ տպ., Հալեպ, 2006. կամ այստեղ
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Բ (Դ-Կ), Գ տպ., Հալեպ, 2006. կամ այստեղ
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Գ (Հ-Յ), Գ տպ., Հալեպ, 2006. կամ այստեղ
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Դ (Ն-Ս), Գ տպ., Հալեպ, 2006. կամ այստեղ
Պոլսահայ անգիր բանահյուսություն, Երևան, 2009. կամ այստեղ
Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Ա, Երևան, 2013. կամ այստեղ
◈ Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Բ, Երևան, 2013

Աճէմեան Մկրտիչ
Ժպիտք եւ արտասուք. քերթուած, Կ. Պոլիս, 1871
Թրթռուն յանգեր. Խունկի բուրումներ. Անջատ հատուածներ. Լոյս եւ ստուերք. Գարնան հովեր, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ

Ամիրդովլաթ Ամասիացի
◈ Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց անպէտ կամ Բառարան բժշկական նիւթոց, աշխատ. Կ. Յ. Բասմաջեան, Վիեննա, 1926
◈ Амирдовлат Амасиаци, Ненужное для неучей, пер. С. А. Варданян, Москва, 1990
Անգիտաց անպէտ (էլ. տեքստ)
Օգուտ բժշկութեան (էլ. տեքստ)

Ամիրենց Յ. / Ամիրեան Յովհաննէս
Անկուտիին զուարճալի տարեգիրքը, 7րդ տարի 1925, Կ. Պոլիս

Այնթապլեան Յակոբ
◈ եւ Սարգսեան Արտեմ, Անհարկի յաճախակի գործածուող օտար բառերու հայերէն համարժէքներու բառարան, Լոս Անճելոս, 2017. կամ այստեղ

Այվազեան Աբրահամ
Առաջին մրմունջք. քերթուածք, Կ. Պոլիս, 1864
Շար հայ կենսագրութեանց, [հտ. Ա-Գ], Կ. Պոլիս, 1893. (հտ. Բ, հտ. Գ). կամ այստեղ [հտ. Ա], հտ. Բ, հտ. Գ
Բառանմոյշ, Կ. Պոլիս, 1899 (գաւառական փոքրիկ բառարան)

Այվազյան Բագրատ
◈ Այվազեանց Բագրատ, Հիւսիսի արծիւը. պատմական վէպ (1801-1829 թ.). Կովկասի տիրապետութեան հարիւրամեակի յիշատակին, Թիֆլիս, 1901
Աշոտ Երկաթ (էլ. տեքստ)