Ա-2


Ա. Յ.
Կենսագրութիւն Կ. Իւթիւճեանի, Վենետիկ, 1901

Այվազեան Գաբրիէլ / Այվազովսքի Գաբրիէլ
Համառօտ պատմութիւն Ռուսաց, Վենետիկ, 1836
Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հտ. Ա, հտ. Բ, հտ. Գ, Վենետիկ, 1841
Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան [երկհատոր հրատ.], հտ. Ա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1841
Տեսութիւն կարծեաց Տն. Հ. Արսենի Վ. Բագրատունւոյ յաղագս հնչման Ղ եւ Լ տառից, Վենետիկ, 1852
Յայտարարութիւն անցից Մուրատեան վարժարանին (համահեղինակներ՝ Գալֆայեան Ամբրոսիոս եւ Թէոդորեան Սարգիս վարդապետներ), Փարիզ, 1855
Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան ի պէտս ուսումնասէր մանկտւոյն, Փարիզ, 1856
Ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից Մխիթարեան միաբանութեան Վենետկոյ, Փարիզ, 1857
Միջակ վարդապետարան ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Փարիզ, 1858. կամ այստեղ
Դասատետր մեկնութեան խորհրդոյ եւ արարողութեանց սրբոյ Պատարագին, Թէոդոսիա, 1862
Սրբագրութիւն սխալմանց տետրակացն լսարանի, Ս. Էջմիածին, 1865
Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ ի նորումս, Թէոդոսիա, 1869
Ուղղագրութիւն լեզուիս Հայոց, Թէոդոսիա, 1869
Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան ի պէտս ուսումնասէր մանկտւոյն, Թէոդոսիա, 1871
Խրիմու հայոց լեզուովը շարադրուած առակներ, Ս. Պետերբուրգ, 1872
Հազար եւ մի առակաւոր բանք ազգայինք եւ օտարք, Կ. Պոլիս, 1874
Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Ա, Թէոդոսիա, 1860
Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Ա, Վաղարշապատ, 1875
◈ Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Բ, Վաղարշապատ, 1876
◈ Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Գ, Վաղարշապատ, 1877
Նիկոլ Եպիսկոպոս եւ Պատմութիւն դարձին հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն, Վաղարշապատ, 1877

Այվազյան Սարգիս
Ուրարտերեն-հայերեն. բառապաշար և պատմահամեմատական քերականություն, Երևան, 2008

Այվատեան Մատթէոս Մ.
Առաջնորդ քերականութեան հայերէն լեզուի. դպրատանց տղոց համար, Կ. Պոլիս, 1863

Այտընեան Արսէն, Հ.
Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիեննա, 1866
Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիէննա, 1883. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Չալըխեան Վրթանէս Հ., Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի. հանդերձ փոփոխմամբք եւ յաւելուածովք աշխատասիրեալ ի Հ. Արսէնէ Վ. Այտընեան, Վիեննա, 1885. կամ այստեղ
Տառադարձութեան խնդիր. «Հանդէս ամսօրեայ», 1888/5, էջ 73-77. 6, էջ 97-104, 7, էջ 117-122. 9, էջ 149-155. 10, էջ 165-168. 12, էջ 208-213 և 1889/3, էջ 37-40

Անակրէոն
Տաղք Անակրէոնի, թարգմ. ի Հէլլէն բնագրէն Թ. Թէրզեան, Կ. Պոլիս, 1871

Անանիա Թարգմանիչ
◈ Սարգիսեան Բարսեղ, Հ., Անանիա Թարգմանիչն եւ իւր գրական գործոց նմոյշներ, Վենետիկ, 1899


Անանիա Շիրակացի
Անանիա Շիրակունւոյ մնացորդք բանից, Ս. Պետերբուրգ, 1877
◈ Գալուստ Տէր-Մկրտչեան, Անանիա Շիրակացի, Վաղարշապատ, 1896. կամ այստեղ
Անանիա Շիրակացի. մատենագրություն, արլհ. թարգմ.՝ Ա. Աբրահամյանի և Գ. Պետրոսյանի, Երևան, 1979

Անանիկեան Մ. Յ.
Վարդանանց պատերազմը, Նիւ Եորք, 1918

Անանուն Դաւիթ
Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում (1800-1870), հտ. Ա, Բագու, 1916
◈ Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում (1870-1900), հտ. Բ, Էջմիածին, 1922
◈ Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում (1901-1918), հտ. Գ, Վենետիկ, 1926

Անանյան Գ.
Նիկոլ Աղբալյան. կյանքը և գրական-հրապարակախոսական գործունեությունը, Երևան, 2002

Անանյան Վախթանգ
Երկեր, հտ. 2, Երևան, 1984. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. 4, Հովազաձորի գերիները (վեպ), Երևան, 1984. մաս 1, մաս 2
Սևանի ափին (վեպ), Երևան, 1987
◈ Պատմվածքներ (էլ. տեքստեր տարբեր կայքերից)
Ահը. կամ այստեղ
Այն մասին, թե ինչու եմ սիրում որսորդությունը և թե ինչպես որսորդ դարձա
Անդունդի պռնկին. կամ այստեղ
Անտառին անսովոր մարդը
Արագիլը. կամ այստեղ
Արջի ճանկերում
Գայլերը. կամ այստեղ
Դեպք եղեգնուտում. կամ այստեղ
Եղնիկի ձագը
Թե ինչու ես սիրում եմ որսորդությունը. կամ այստեղ
Խղճալի հայացք. կամ այստեղ
Ծանր ձմեռ. կամ այստեղ
Ծովի տղան (pdf)
Հավատարիմ ընկերս. կամ այստեղ
Հոգատարություն
Մայր արջը. կամ այստեղ
Մանկապարտեզի դաստիարակչուհին. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Մի չարաճճի կենդանու մասին
Միչուրինյան տունկեր. կամ այստեղ
Ներկարար Նիկոլի խնայդրամարկղը
Որսորդի դատաստանը. կամ այստեղ
Ուշացած խոստովանություն. կամ այստեղ
Ուրուրի բույնը. կամ այստեղ
Վայրի մեղրի որսորդը
Քարակոփ կացարան. կամ այստեղ
◈ Вахтанг Ананян, Пленники Барсова ущелья, Москва, 1961 (էլ. տեքստ)
На берегу Севана, Москва, 1965 (էլ. տեքստ)

Անանուն Դ.
Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում (1800-1870), հտ. Ա, Բագու, 1916

Անասյան Հակոբ
Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դարեր, հտ. Ա. Ա — Առաքել Սալաձորեցի, Երևան, 1959
Սայաթ-Նովայի ադրբեջաներեն մի նորահայտ տաղը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1963, № 4, էջ 223-224
◈ Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դարեր, հտ. Բ. Առաքել Սիւնեցի — Բէատրիկէ Հռոմայեցի, Երևան, 1976
◈ Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դարեր, հտ. Գ. Բժշկագիտական նիւթեր — Գերմանոս Կոստանդնուպոլսեցի, Երևան, 2004
Հոդվածները «Էջմիածին» ամսագրում, էջ երկրորդ

Անգեղեայ Ս.
Հայ եկեղեցական երաժշտութիւնը եւ ձայնագրութիւնը, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903/6, էջ 66-68, թ. 7, էջ 79-81. թ. 8, էջ 90-92. թ. 9, էջ 106-107

Անդերսըն Յ.Գ.Կ.
Պոնտական ուսումնասիրութիւնք, մասն Ա. Հետազօտական ուղեւորութիւն ի Պոնտոս. [մասն Բ-ի հեղինակն ուրիշ է, տես Կիւմոն), թրգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1919. կամ այստեղ

Անդրանիկ (Երիցեան Անդրանիկ)
Տէրսիմ. ճանապարհորդութիւն եւ տեղագրութիւն, Թիֆլիս, 1900

Անդրանիկ (Օզանեան)
Մարտական հրահանգներ (խմբանկարով), Ժընեւ, 1906
Առաքելոց վանքին կռիւը (Հայ յեղափոխութենէն դրուագ մը), Երեւան, 1992
Առաքելոց վանքին կռիւը (Հայ յեղափոխութենէն դրուագ մը), Երևան, 2012. կամ այստեղ

Անդրեասյան Անդրանիկ
Պատմվածքներ (Դառնության բաժակը, Երևան 1984 թ., էջ 9-324. չկա մեկ գործ՝ էջ 58-92)
Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 413-438)

Անդրեասյան Գր. Մ.
Գերմաներեն-հայերեն բառարան / Andreassjan, Gr. M. Deutsch-Armenisches Wörterbuch, Երևան/Yerewan, 1976

Անդրէաս եպս եւ Արետաս եպս
Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. աւետարանչին Յովհաննու, Երուսաղէմ, 1855. կամ այստեղ

Անդրէասեան Տ.
Զէյթունի անձնատուութիւնը եւ Սուէտիոյ ինքնապաշտպանութիւնը, Գահիրէ, 1915


Անճէլ Ճ. Թ.
Տասներկու դասեր կենդանիներու քաղցրութիւն ցուցնելու վրայ, Կ. Պոլիս, 1910

Անտիպատրոս Բոստրացի
Ի Մկրտութիւն Տեառն, Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 28r-29r
◈ Զանազան պատառիկներ այստեղ՝ Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 64-71.
Յունարէն բնագրով անյայտ ճառեր Անտիպատրոս Բոստրացու անուամբ, [երեք ճառ], քննական բնագիրն ու նախաբանը՝ Յակոբ Քեոսէեանի. «Գանձասար», հտ. Ա, Երևան, 1992, էջ 7-8. կամ այստեղ

Անտոնեան Արամ
Գանձարան. բարձրագոյն դասընթացք [դասագիրք-հանրագիտարան], կազմող՝ Անտոնեան Արամ, Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ
Պատկերազարդ ընդարձակ պատմութիւն Պալքանեան պատերազմին, Ա. հտ., Կ. Պոլիս, 1912. Բ. հատոր, 1913, Գ. հատոր, 1913, Դ. հատոր, 1913, Ե. հատոր, 1913
Մեծ ոճիրը. Հայկական վերջին կոտորածները եւ Թալէադ փաշա. պաշտօնական հեռագիրներ, Պօսթըն, 1921

Անտրէեւ Լէօնիտ
Եօթը կախուածներու պատմութիւնը, Պոստոն, թրգմ. Ռ. Զարդարեան եւ Ռ. Դարբինեան, 1931

Աշճեան Յ.Կ.
Առաջնորդ զրուցատրութեան հայերէն եւ անգղիերէն լեզուաց, աշխատասիրեալ ի Յ.Կ.Ա. եւ Մ.Յ., Կ. Պոլիս, 1912


Աշուղ-Շահնազար
Սրտիս վէրքերը, Կ. Պոլիս, 1910


Ապու Էտմոն
Ամուսնութիւնք Փարիզի, թարգմ. Կ. Ս. Իւթիւճեան, Կ. Պոլիս, 1883

Առանձար
◈ Թլկատինցի, Լևոն Բաշալյան, Առանձար, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ

Առաքել Բաղիշեցի
Ժողովածոյ, 16XX թ.։ Պատմութիւն վասն Պղնձի քաղաքին, յԱրարածոց մեկնութիւն, Խրատք եւ բանք առակաւորք, Առաքել Բաղիշեցու «Տաղ Յովասափու»` սկիզբն ու վերջը՝ թերի (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Տօմարաց գիրք .... ընդ որոց եւ Տաղ Յովասափու...., Ամստերդամ, 1668
Նայել նաև միւս «Տօմար» եւ «Տօմարաց գիրք» ժողովածուներում։
Բուն տօմար Հայոց եւ Հռօմայեցւոց։ Պարզատօմար, եւ Տաղ Յովասափու։ Մարմնախաղաց և Երազահան, Կ. Պոլիս, 1803
Բուն տօմար Հայոց եւ Հռօմայեցւոց։ Պարզատօմար, եւ Տաղ Յովասափու։ Մարմնախաղաց և Երազահան, Կ. Պոլիս, 1818
Բուն տօմար Հայոց եւ Հռովայեցւոց.... Նաև Տաղ Յովասափու, մարմնախաղաց և երազահան, այլև օգտակար բանք ինչ իմաստասիրաց և տղայական հանճարեղութիւնք [160-164 էջերում՝ «Ոտանաւոր վասն կիւրակէի ասացեալ յԱռաքել վարդապետէ»], Կ. Պոլիս, 1831
Երազահան եւ երազացոյց յորում գտանին եւ բանք խրատու եւ խաղք ինչ մանկտւոյ ի խրատ եւ ի զուարճութիւն հայ մանկանց [սկզբում՝ Առաքել Բաղիշեցի, Տաղ ի վերայ Յովասափու թագաւորին, էջ 185-ից՝ Ոտանաւոր վասն կիւրակէի ասացեալ յԱռաքել վարդապետէ], Կ. Պոլիս, 1865
Տաղ ղարիպի (էլ. տեքստ)
Ողբ Ստամբուլի (էլ. տեքստ)

Առաքել Դավրիժեցի
Գիրք պատմութեանց շարադրեալ վարդապետին Առաքելոյ Դաւրէժացւոյ, Ամսթէլօդամ, 1669. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Collection d'historiens arméniens; T. I: Th. Ardzrouni, Arakel de Tauriz, Iohannès de Dzar. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1874
Պատմութիւն Առաքել Վարդապետի Դավրիժեցւոյ, Վաղարշապատ, 1884
Գիրք պատմութեանց (էլ. տեքստ)
Տաղեր (էլ. տեքստ)
◈ Аракел Даврижеци, Книга историй о происшествиях в Армении, гаваре араратском и части гохтанского гавара в 1051-1111 гг. армянского летосчисления (1602-1662) (էլ. տեքստ)

Առաքել Սիւնեցի
Ժողովածոյ, անթուական [ԺԶ? դար]։ Առաքել Սիւնեցու «Բան խրատական.... ի մեկնութիւն Սահմանաց գրոց»։ Առաքել Սիւնեցու «Ի տեսութիւն բանին որ ասէ Ամենայն չար տանջելի»։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ադամգիրք, Կ. Պոլիս, 1721
Ադամգիրք, Կ. Պոլիս, 1799
Ադամգիրք, հրատ. Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան, Վենետիկ, 1907. կամ այստեղ
Առաքել Սիւնեցի եւ իր քերթուածները, հրատ. Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան, Վենետիկ, 1914. կամ այստեղ

Առաքելյան Բաբկեն
Հայկական պատկերաքանդակները IV-VII դարերում, Երևան, 1949
Гарни: Результаты работ археологической экспедиции института истории Академии наук Армянской ССР, 1949-1950 гг, Ереван, 1951
Гарни, т. II: Результаты работ гарнийской археологической элспедиции 1951-1955 гг. (Античный период), Ереван, 1957
◈ Առաքելյան Բ.Ն., Կարախանյան Գ.Հ., Գառնի, հտ. III. 1949-1956 թթ. պեղումների արդյունքները (Միջին դարեր), Երևան, 1962
◈ Առաքելյան Բ.Ն., Տիրացյան Գ.Ա., Խաչատրյան Ժ.Դ., Հին Հայաստանի ապակին, Երևան, 1969
Ակնարկներ հին Հայաստանի արվեստի պատմության (մ.թ.ա. VI դ.- մ.թ. III դ.), Երևան, 1976
Арташат: Основные результаты раскопок 1970-1977 гг., Ереван, 1982

Ասատուր Զապէլ (Սիպիլ)
◈ Զապէլ Տօնէլեան, Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Ա. գիրք, Կ. Պոլիս, 1897
◈ Զապէլ Տօնէլեան, Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Բ. գիրք, Կ. Պոլիս, 1899. կամ այստեղ
◈ Ասատուր Հ. եւ Զ., Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Կ. Պոլիս, 1902
◈ Ասատուր Հ. եւ Զ., Թանգարան հատընտիր հատուածներու (արձակ եւ ոտանաւոր), Միջին դասընթացք, Կ. Պոլիս, 1911. կամ այստեղ


Ասատուր Հրանտ
Սահմանադրութիւն եւ հայ ժողովուրդն, Կոստանդնուպօլիս, 1879
◈ Ասատուր Հ. եւ Զ., Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Կ. Պոլիս, 1902
◈ Ասատուր Հ. եւ Զ., Թանգարան հատընտիր հատուածներու (արձակ եւ ոտանաւոր), Միջին դասընթացք, Կ. Պոլիս, 1911. կամ այստեղ

Ասատրյան Հայկ
Ցեղանենգ Շէյթանը. Խորհրդածութիւններ հակադաշնակցական ելոյթների մասին, Սոֆիա, 1933
Հատընտիր, Երևան, 2004. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Արթնացի՛ր, հա՛յ մարդ, Երևան, 2020
Զանազան գրվածքներ (էլ․ տեքստ), նաև այստեղ


Ասատրյան Մանվել
Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն, Դ հրատ., Երևան, 2004. կամ այստեղ

Ասլանյան-Լաս Լուիզա
Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 197-229)


Ասմանգուլյան Հ.
Անգլերեն-հայերեն բառարան / English-Armenian Dictionary (հեղ.՝ Ասմանգուլյան Հ., Հովհաննիսյան Մ.), Երևան, 1984


Աստուրեան Յարութիւն, Հ.
Քաղաքական վերաբերութիւններ ընդմէջ Հայաստանի եւ Հռովմայ 190էն ն. Ք. մինչեւ 428 յ. Ք. Համառօտ հայոց պատմութիւն այս շրջանիս, Վենետիկ, 1912


Ասօ (Օտեան Տիգրան)
Կարմիր օրեր, Նիւ-Եօրք, 1907
Դիւցազնուհին, Կ. Պոլիս, 1910
Կարմիր օրեր (էլ. տեքստ)
Դիւցազնուհին (էլ. տեքստ)
Հաւսէ (պատկեր իրական կեանքից) (էլ. տեքստ)

Ավագյան Վ. Գ.
Շարահյուսություն. օժանդակ ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 1983

Ավետիսյան Ավետ
◈ Մաթևոսյան Կարեն և Ավետիսյան Ավետ, Ավետարանական պատկերներ. տերունական շարքի 12 գլխավոր պատկերները, Երևան, 1993
Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը. Մատենադարանի հմր. 11203 ձեռագրի նկարազարդումը, Երևան, 2016

Ավետիսյան Լևոն
Արհեստ-արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում, Երևան, 2015

Ավետիսյան Հենրիկ
◈ Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Պալյան Խ., Դասական գրաբարի հատընտիր, Երևան, 2003
◈ Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, 6-րդ հր., Երևան, 2007. կամ այստեղ
◈ Ղազարեան Ռ. Ս. և Աւետիսեան Հ. Մ., Նորայայտ բառեր գրաբարում, Երեւան, 2007

Ավետիսյան Մինաս
Մինաս Ավետիսյան. «Արվեստի դասեր» մատենաշար, գիրք Բ. կազմող՝ Ռիմա Հայրապետյան, Երևան, 2007

Ավետիսյան Յուրի
«Անահիտ» հանդեսը, Երևան, 1999. կամ այստեղ
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն, Երևան, 2002. կամ այստեղ
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն, Երևան, 2007. կամ այստեղ
◈ Ավետիսյան Յու., Զաքարյան Հ., Հայոց լեզու. հնչյունաբանություն, ուղղախոսություն, ուղղագրություն, Երևան, 2008
Պաշտոնական ոճ, Երևան, 2011
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական հնչյունաբանություն, Երևան, 2011. կամ այստեղ
Արևմտահայերենի քերականության գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2011. կամ այստեղ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, գիրք Ա. Գրական արևելահայերենի նորմը, Երևան, 2014
Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար, Երևան, 2016. կամ այստեղ

Ավետիսյան Տիգրան
Հայկական ազգանուն, Երևան, 1987. կամ այստեղ
Հայոց ազգանունների բառարան (17051 ազգանուն), Երևան, 2000

Ավետյան Սարգիս
Լեզուների համեմատական ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները (համեմատական լեզվաբանության դասախոսություններ), Երևան, 2014. կամ այստեղ

Ատոմ
Մեր հաւատամքը ազգային հարցի մասին, Կ. Պոլիս, 1910
Օսմանեան կայսրութեան անկման պատմութիւնը. Երիտասարդ-Թուրքերու վերանորոգուող դպրոցը, Կ. Պոլիս, 1913

Ատրպետ
Շխնոց. պատկեր Սազի գիւղացիների կեանքից, Նոր Նախիջեւան, 1898
Պատկերներ թուրքահայերի կեանքից (երկերի հտ. Ա), Թաւրիզ, 1904
Վիւքեայլայի գաղտնիքը (երկերի հտ. Բ), Թաւրիզ, 1904
Ալմաստ. վէպ Բարձր Հայոց կեանքից (երկերի հտ. Գ), Բ. տպ., Թաւրիզ, 1904
Դիմակներ. երգիծական արկածներ (երկերի հտ. Դ), Թաւրիզ, 1904
Ջաւահիր (երկերի հտ. Ե), Թաւրիզ, 1904
Վիպակներ թուրքահայերի կեանքից (երկերի հտ. Զ), Թաւրիզ, 1904
Իմամաթ. պատմական հետազօտութիւն, Ալեքսանդրապոլ, 1906
Խիւլաֆաթ. պատմական հետազօտութիւն, Ալեքսանդրապոլ, 1906
Դահիճ («Գեղափնջիկ», Թիֆլիս, 1907, թ. 2, փետրուար, էջ 17-20)
Բժժածներ (երկերի հտ. Է), Թավրիզ, 1908
Ճորոխի աւազանը, Վիեննա, 1929
Տժվժիկ, Ժառանգներ և այլ երկեր (էլ. տեքստ)


Արազի Մովսես
◈ Հակոբյան Հակոբ, Կուրղինյան Շուշանիկ, Արազի Մովսես, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ

Արամեան Ճանիկ
Ընդունելութիւն ընծայի, Փարիզ, 1856
Համառօտագոյն բառարան արդեան լեզուի Հայերէն ի Տաճ. ի Ֆռանս., Փարիզ, 1860. կամ այստեղ
Դասարան Հայկազն մանկանց, Փարիզ, 1860
Վաւերագիրք խնդիր ազգային եկամտի, Կ. Պոլիս, 1864
Զէյթունցիք եւ լուսաւորչական Հայք, Կ. Պոլիս, 1867

Արամեան Մեսրոպ քհն.
Երգ երգոց հանդերձ մեկնութեամբ նախնեաց, Երեւան, «Գանձասար» հանդէս, 1993
Աշխատութիւններ, հտ. Ա, հտ. Բ, Երևան, 2016

Արամեանց Հմայեակ (Շուոտ Մ. Տ.)
Դայլայլիկ. պատկերազարդ եւ ձայնագրուած լիակատար երգարան, Կ. Պոլիս, 1912

Արարատեան Առաքել
Դիմագրաւ ընդդէմ սատան յարուցելոց ամենապատուական նախամայր մաքուր լեզուիս Հայոց, Տփխիս, 1858
Համառօտ վարք Յովհաննու Աւագ Քահանայի Մարտիրոսեան Ոսկերչեանց Վաղարշապատեցւոյ ընդ ինչ ինչ գրաւոր գործոց նորա, Տփխիս, 1859

Արարատյան Ալեքսանդր
◈ Արարատյան Ա., Ծատուրյան Թ., Քոչարյան Թ., Краткий русско-армянский словарь ботанических терминов / Ռուս-հայերեն բուսաբանական տերմինների համառոտ բառարան, Երևան, 1941
◈ Արարատյան Ա., Կարապետյան Ռ., Հայաստանի ջրային և առափնյա բույսերը (որոշիչ), Երևան, 1941

Արզոյան Ռ. Ն.
Հայոց լեզու և խոսքի կուլտուրա, Երևան, 2004


Արթինեան Յովհաննէս
Տունկերը եւ անոնց հայերէն անունները, Փարիզ, 1906. կամ այստեղ
Աստուածաշունչի տունկերը ուսումնասիրուած մեր նախնեաց թարգմանութեան վրայ, Կ. Պոլիս, 1913

Արիստակէս Լաստիվերտցի
◈ Արիստակէս Լաստիվերտցի վարդապետի հայոց պատմութիւնը, թարգմ. Մինաս քհն. Տէր-Պետրոսեանց, Աղէքսանդրապօլ, 1893
Պատմութիւն Արիստակեայ վարդապետի Լաստիվերտցւոյ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1901

Արիստիդէս Աթենացի
Խօսք սրբոյն Արիստիդեայ իմաստասիրի Աթենացւոյ [գրաբար և լատիներէն], Վենետիկ, 1878. կամ այստեղ
Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883. էջ 6-10 (1878 թ. հրատարակութեան բնագրերն են). Ի թղթէն Արիսդիտայ փիլիսոփայի որ առ ամենայն փիլիսոփայս, էջ 11

Արիստոտել
Գրգուկ որ կոչի Պատճառաց որ է մասն ինչ ի գրոց պատճառացն Արիստոտէլի կամ որպէս ոմանք կարծեն Պրոկղի իմաստասիրի, Կ. Պոլիս, 1750
Յաղագս մեկնութեան, Կ. Պոլիս, 1794
Յաղագս Աստուծոյ. յաւելուած (Կոնիբիր Փր. Կ., Քննութիւնք Դաւթի Անյաղթի կամ թարգմանութեանց Արիստոտէլի (թարգմանութիւն եւ յաւելուած Արիստոտէլի յաղագս Աստուծոյ), Վիեննա, 1893. կամ այստեղ)

Արլենքուր Շառլ-Վիկտոր
Մենակեացը. թարգմ. Գէորգ Պուպլի, Կ. Պոլիս, 1871

Արծրունեան Մկրտիչ վրդ.
Ստորագրութիւն սրբոյ քաղաքին Երուսաղէմի՝ քննութեամբ համառօտեալ ի Հաննա եւ ի Մարինոս պատմագրաց ընդ որս եւ յաւելեալ բազում բանս հանդերձ կարեւոր ծանօթութեամբք, Երուսաղէմ, 1859

Արծրունի
Հայք ի Կ. Պոլիս. քսաներորդ դարու սկիզբը, Փարիզ, 1906

Արծրունի Գէորգ
Դարաստան խրատուց՝ քաղեալ ի գրոց իմաստասիրաց, Տփխիս, 1829
Դարաստան խրատուց՝ քաղեալ ի գրոց իմաստասիրաց, Տփխիս, 1830

Արծրունի Վահան
◈ Բժշկի զրոյցներ № 1. Մի՛ խմիր, Թիֆլիս, 1901
Ամուսնութիւն. առողջապահական էտիւդ, Թիֆլիս, 1901
◈ Բժշկի զրոյցներ. Վատ ցաւ կամ սիֆիլիս (երկրորդ մաս), Թիֆլիս, 1904
Մալարիա կամ դողէրոցք, Բ. բարեփոխւած հրատ., Երեւան, 1920

Արղութեանց Յովսէփ
Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցման եւ ողբոյ, Մադրաս, 1791
Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցման եւ ողբոյ, Մադրաս, 1792
Տետրակ համառօտ անուանեալ Դուռն ողորմութեան, Նոր Նախիջեւան, 1792
Քարոզ, Նոր Նախիջեւան, 1795

Արղության Ռուդոլֆ
Զաքարյան Երկայնաբազուկներ, Երևան, 2015


Արմէն Ենովք
Կինը (պատմուածքներ), Կ. Պոլիս, 1906. կամ այստեղ

Արսէն Դպիր Կոստանդնուպոլսեցի
Գիրք սահմանաց յոգնադիմի իրողութեանց, Կ. Պոլիս, 1749

Արսլանեան Գէորգ
Հայ զինուորին, Կ. Պոլիս, 1912
Աղուհացից եօթնեակը, Կ. Պոլիս, 1928

Արտաւազդ Վարդապետ (Սիւրմէեան Տիգրան)
◈ Սիւրմէեան Տիգրան, Էրթօղրուլ, Կ. Պոլիս, 1914
Տաթեւ. կրօնական տարեցոյց (գրական, բանասիրական, գեղարուեստական), Ե տարի, Հալէպ, 1929

Արփիարեան Արփիար
Խնդամոլիկ աղջիկը. վէպ Պոլսահայ կեանքէ, Կ. Պոլիս, 1928. կամ այստեղ
Կատակ մը, Գահիրէ, 1929. կամ այստեղ
Երկեր, Երևան, 1987. կամ այստեղ

Աւագեան Աստուածատուր, Հ.
Զուարճալիք բնապատմութեան [շների մասին], Վիէննա, 1854
Ատլաս կամ Աշխարհացոյց տախտակք ի պէտս ազգային դպրոցաց, Վիէննա, 1857
Ատլաս կամ Աշխարհացոյց տախտակք ի պէտս ազգային դպրոցաց, Վիէննա, 1860
Սկովտիայի Սթուարթեան թագաւորաց եւ առանձինն Մարիամ Սթուարթ թագուհւոյն պատմութիւնը, Վիէննա, 1861

Աւագեան Լեւոն
Միմոս. երգիծական տարեգիրք 1948, Դ. տարի, Կ. Պոլիս, 1947

Աւգերեան Մկրտիչ, Հ.
Ծաղիկ վարուց սրբոց զորս տօնէ Եկեղեցի Հայաստանեայց ի կարգի Յայսմաւուրաց, բաց յեղելոցն ի տօնացուցի, Վենետիկ, 1800. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բարի խորհուրդներ ամմէն օրուան համար, մէկ ամսու վրայ շինած, Վենէտիկ, 1809
Բանաստեղծութիւն չորս ետքերնուս վրայ, Վենետիկ, 1810. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Դիմառնութիւն չորից վերջնոց, Վենետիկ, 1810. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բան գործնական որ է մի միայն խնդրելին ամենայն բանաւորի, և գործ բանական օրինօք եւ օրինակօք չորից բարոյական առաքինութեանց, Վենետիկ, 1812. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց (գործ բազմահատոր ի փոքր գիրս... բովանդակեալ աստանօր ի միակ յայս հատոր մեծադիր), Վենետիկ, 1810. կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Ա, Վենետիկ, 1810. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Բ (Միջոց Առաջաւորաց եւ Աղուհացից), Վենետիկ, 1811. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Գ (Միջոց Պենտեկոստէի ցՎարդավառ), Վենետիկ, 1812. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Դ (Միջոց Վարդավառի մինչեւ ցԱստուածածին), Վենետիկ, 1813. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Ե (Միջոց Աստուածածնի մինչեւ ցԽաչն), Վենետիկ, 1813. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Զ (Միջոց Խաչին մինչեւ ցկէսն), Վենետիկ, 1813. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Է (Միջոց Խաչին ի կիսոյ եւ անդր՝ ցԳիւտ Խաչ), Վենետիկ, 1813. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Ը (Միջոց Գիւտի Խաչին եւ Հրեշտակապետաց), Վենետիկ, 1813. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Թ (Միջոց Յիսնակաց ըստ կիսոցն), Վենետիկ, 1813. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց..., հտ. Ժ (Միջոց Յիսնակաց ի կիսոյ եւ անդր), Վենետիկ, 1814. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Լրումն լիակատար վարուց և վկայաբանութեանց սրբոց, հտ. ԺԱ (Տօնական ճառք), Վենետիկ, 1814. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Մնացորդք վարուց սրբոց արտաքոյ Տօնացուցին մերոյ, հտ. ԺԲ (Այբուբենական, որ է Բառարան յատուկ անուանց սրբոց հնոց եւ նորոց), Վենետիկ, 1815. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հտ. Ա (Ա-Կ) (համահեղինակներ՝ Հ. Աւետիքեան Գաբրիէլ եւ Հ. Խաչատուր Սիւրմէլեան), Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ 3 մասի բաժանուած (1 ա, 1 բ-զ, 1 է-կ)
◈ Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հտ. Բ (Հ-Ֆ), Վենետիկ, 1837. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ 2 մասի բաժանուած (2 հ-շ, 2 ո-ֆ)
Դեղ կենաց իբր հոգեւոր բժշկարան, Վենետիկ, 1842
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Վենետիկ, 1846
Դեղ կենաց իբր հոգեւոր բժշկարան, Վենետիկ, 1857
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Բ տպ., Վենետիկ, 1865


Աւգերեան Յարութիւն, Հ.
Բառարան համառօտ ի Գաղղիականէ ի Հայ, հտ. Ա / Dictionnaire abrégé Français-Arménien par le P. Paschal Aucher,, Վենէտիկ, 1812. կամ այստեղ
Բառարան համառօտ ի Հայէ ի Գաղղիական, հտ. Բ / Dictionnaire abrégé Arménien-Français par le P. Paschal Aucher, Վենէտիկ, 1817. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Քերականութիւն անգղիական և հայերէն / Grammar English and Armenian by Father Paschal Aucher, Վենէտիկ, 1817
Համառօտ նկարագիր Մխիթարեան միաբանութեան ի Վէնէտիկ ի կղզին սրբոյն Ղազարու / Vita del servo di dio Mechitar fondatore dell' Ordine de' Monaci Armeni Benedettini detti Mechitaristi, Վէնէտիկ / Venezia, 1819. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բացատրութիւն չափուց և կշռոց նախնեաց, Վէնէտիկ, 1821. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բառարան անգղիարէն եւ հայերէն / A Dictionary English and Armenian, Վենետիկ / Venice, 1821 (համահեղինակ՝ Brand, John). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բառարան հայերէն եւ անգղիական / A Dictionary Armenian and English, Վենետիկ / Venice, 1825 (համահեղինակ՝ Brand, John). կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բառարան անգղիերէն եւ հայերէն / Aucher's Dictionary, English and Armenian (համառօտեալ ի պրն Յովհաննիսէ Աւդալեանց / Abridged by Johannes Avdall), Կալկաթա / Calcutta, 1825
A Grammar Armenian and English by P. Paschal Aucher, Venice, 1832. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Dictionnaire Français-Arménien-Turc par le P. Pascal Aucher Mechitariste, Venise, 1840. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Դաւանութիւն Եկեղեցւոյն Հայոց / Confessio Ecclesiae Armenae, Վենետիկ / Venezia, 1845
Beauties of English Poets / Ծաղկաքաղ քերթողաց անգղիացւոց [Lord Byron, Alexander Pope, Thomas Gray, John Keble, Martin Tupper, John Milton. անգլերէն եւ գրաբար թարգմանութիւն], Վենետիկ / Venice, 1852. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բառարան անգղիարէն եւ հայերէն / A Dictionary English and Armenian, Վենետիկ / Venice, 1868 (համահեղինակ՝ Brand, John). կամ այստեղ, կամ այստեղ
A Grammar Armenian and English, by Paschal Aucher and Lord Byron, Venice, 1873. կամ այստեղ, կամ այստեղ
A Grammar Armenian and English, by Paschal Aucher and Lord Byron, Venice, 1907


Աւգերեան Նիկողայոս, Հ.
Ընդհանուր պատմութիւն ազգային բարձրագոյն դպրոցաց եւ առանձնական ընթերցուածոյ համար, հտ. Ա. Հին պատմութիւն, Վիեննա, 1861


Աւդալբէգեան Թադէոս
Խաչատուր Աբովեան (պատմական-գրական վերլուծութիւն), Վաղարշապատ, 1910
Միհրը հայոց մէջ, Վիեննա, 1929


Աւետիքեան Գաբրիէլ, Հ.
Քերականութիւն Թօսքանեան լեզուի (աւանդեալ ի Հայ լեզու հանդերձ տաճկական թարգմանութեամբ), Վենէտիկ, 1792. կամ այստեղ
Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք նորոգ բացայայտեալ, Վէնետիկ, 1801
Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ, հտ. Ա (Հռոմ., Ա Կոր.), Վէնէտիկ, 1806. կամ այստեղ
◈ Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ, հտ. Բ (Բ Կոր., Գաղ., Եփ., Փլպ., Կող., Ա, Բ Թես.), Վէնէտիկ, 1811. կամ այստեղ
◈ Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ, հտ. Գ (Եբր., Ա, Բ Տիմ., Տիտ., Փլմ.), Վէնէտիկ, 1812. կամ այստեղ
Մտածութիւնք ի վերայ եօթն գլխաւոր ցաւոց սրբոյ Աստուածածնին, Վէնէտիկ, 1810
Բացատրութիւն շարականաց որք պաշտին ի հասարակաց ժամանակարգութեան Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, Վէնէտիկ, 1814. կամ այստեղ
Քերականութիւն հայկական նորոգ քննութեամբ եւ կարգաւ աշխատասիրեալ, Վենէտիկ, 1815. կամ այստեղ
Քերականութիւն հայկական համառօտ բովանդակեալ աշխարհաբառ ոճով, Վենէտիկ, 1819. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Քերականութիւն հայկական համառօտ կարգեալ վերստին ի բարբառ գրոց, Վէնէտիկ, 1823. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Dissertazione sopra la Processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo: Gia pubblicata in Armeno, ed ora con Annotazioni dalle autore transferita in Italiano / opera del Gabriele Avedichian, Venezia, 1824
Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք բացայայտեալ, Վենետիկ, 1827. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Խորհրդածութիւնք հոգեւորք, Վենետիկ, 1836
Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հտ. Ա (Ա-Կ) (համահեղինակներ՝ Հ. Խաչատուր Սիւրմէլեան եւ Հ. Մկրտիչ Աւգերեան), Վենետիկ, 1837. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ 3 մասի բաժանուած (1 ա, 1 բ-զ, 1 է-կ)
◈ Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հտ. Բ (Հ-Ֆ), Վենետիկ, 1837. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ 2 մասի բաժանուած (2 հ-շ, 2 ո-ֆ)
Հատընտիր քերթուածք Տեառն Հ. Գաբրիելի Ավետիքեան, Տեառն Հ. Մանուէլի Ջախջախեան, Տեառն Հ. Եղիայ Թոմաճան («Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց», հտ. Բ), Վենետիկ, 1853
Liturgia Armena. Tradotta in Italiano per cura del P. Gabriele Avedichian, Venezia, 1854. կամ այստեղ
Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք բացայայտեալ, Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ

Աւթանդիլեան Աւագ
Պատկերներ Րաֆֆիի կեանքից, Ալէքսանդրապօլ, 1904

Adalian, Rouben Paul
Historical Dictionary of Armenia. 2nd ed. The Scarecrow Press, 2010 (partial preview)

At‘ayan Ṙobert
The Armenian Neume System of Notation. Translated and Introduction by Nersessian V.N.. Routledge: London and New York, 2013. (partial preview)

Avakian, Anne M.
Armenian Folklore Bibliography. Los Angeles, 1994.

Ayuso, Francisco García
Ensayo crítico de Gramática Comparada de los idiomas indo-europeos, sanskrit, zend, latin, griego, antiguo eslavo, litanico, godo, antiguo aleman y armenio. Madrid, 1877.

Абаза В. А.
Исторія Арменіи, С.-Петербургъ, 1888. կամ այստեղ

Абрамян Рафаэл Михайлович
Библиография генеалогии народов Кавказа (на русском языке); 2-е издание, исправленное и дополненное; Москва, 2020.

Алавердянцъ Михаилъ
Тесть А.С. Грибоѣдова князь Александръ Чавчавадзе въ характеристикѣ армянскаго историка, С.-Петербургъ, 1910

Александровъ Николай Александровичъ
Закавказье. Армяне (Арменiя) (чтенiе для народа), Москва, 1901

Алекторовъ Александръ Ефимовичъ
Инородцы в России. Современные вопросы. Финляндцы. Поляки. Латыши. Евреи. Нѣмцы. Армяне. Татары, С.-Петербургъ, 1906

Алибеговъ И.
Елисаветпольскіе кровавые дни предъ судомъ общества, Тифлисъ, 1906

Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
◈ Собраніе сочиненій, т. XXXIII: "Царство звѣря" историческое сочиненіе. Том 1: Арменія и Римъ, Петроградъ, [1915]

Анисимов Сергей
Кавказский край: путеводитель по Кавказу: книга для туристов, курортных больных, и торгово-промышленных деятелей. Москва, 1924

Аннинскій Александръ
Древніе армянскіе историки, какъ историческіе источники, Одесса, 1899. կամ այստեղ
Исторія Армянской Церкви (до XIX вѣка), Кишиневъ, 1900

Антоновъ Валерианъ
23-хъ дневная оборона Баязетской цитадели и комендантъ Федоръ Эдуардовичъ Штоквичъ, С-Петербургъ, 1878

Анучинъ Дмитрій Николаевичъ
Армяне в антропологическом и географическом отношеніи (из Сборника «Братская помощь пострадавшимъ въ Турцiи армянамъ, 2-е изд.»), Москва, 1898

Артамоновъ Л.К.
Сѣверный Азербайджан: военно-географическiй очеркъ, Тифлисъ, 1890
Персiя, как нашъ противникъ въ Закавказьи: Сообщенiя, произнес. в собр. офицеров Ген. штаба Кавк. воен. окр. Тифлисъ, 1889

Артемій Араратскій
Жизнь Артемія Араратскаго, 1813. կամ այստեղ
Memoirs of the Life of Artemi, of Wagarschapat, Near Mount Ararat, in Armenia. From the original Armenian written by himself. London, 1822. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Афанасьева Т. А., Адамян Ц. И.
Краткий русско-армянский словарь для студентов-биологов, Ереван, 2014. կամ այստեղ