Հեղինակներ - ԴԴադայան Խաչատուր
Դաղբաշեան Յարութիւն
Դանիելյան Թևան
Դանիէլեանց Ներսէս
Դաշտենց Խաչիկ
Դարբինեան Ռուբէն
Դարպասյան Վահրամ
Դարվին Չարլզ
Դաւթեան Արիստակէս
Դաւթեան Սերովբէ
Դաւթեան Սմբատ
Դավթյան Կարո
Դաւիթ Անյաղթ (Հարքացի)
Դաւիթ-Բէկ Մելիք
Դեկարտ - տես Տէքարդ
Դեմիրճյան Դերենիկ
Դերձակեան Գրիգոր
Դերմենջյան Մայրանուշ
Դէֆո Դանիէլ
Դիկենս Չարլզ
Դիլանյան Նունե
Դիմաքսեան Հմայեակ
Դիոնէսիոս Աղեքսանդրացի
Դիոնէսիոս Արիսպագացի
Դիոնէսիոս Թրակացի
Դիոնիսիոս Բարսալիբի
Դիոդորոս Սիկիլիացի
Դիւմա - տես Տիւմա
Դոմինիկոս Բոհուրսի
Դոյլ Արթուր Կոնան
Դուսսի
Դուրեան Եղիշէ
Դուրեան Պետրոս
Դօդէ Ալֆօնս
Daghbaschean, H.
Dankoff, Robert
Dashian, P.J. - See under Տ
Davidian Serafino
Djivani - see under Ջ
Dionysius Barsalibi
Dum-Tragut, Jasmine
Dündar, Fuat
Tourian, Bedros
Дагбашянъ А. С.
Даштенц Хачик
Демирчян Дереник
Джаваховъ И.
Дилленъ Эмилій 
Дубровинъ Н. Ф.
Дурьян Петрос
Дьяконов И. М.
Дюлоріе Г.

 


Դադայան Խաչատուր
Հայերը և Բաքուն (1850-ական թթ. - 1920 թ.), Երևան, 2006

Դաղբաշեան Յարութիւն
◈ Daghbaschean, H. Gründung des Bagratidenreiches durch Aschot Bagratuni. Berlin, 1893.
Փ. Բիւզանդացի եւ իւր պատմութեան խարդախողը. քննութիւն Մ. Խորենացու աղբիւրների մասին, Վիեննա, 1898
Լիակատար բառարան ռուսերէնից-հայերէն / Дагбашянъ А. С., Полный русско-армянскiй словарь, Թիֆլիս, 1906. կամ այստեղ

Դանիելյան Թևան
Մալաթիայի բարբառը, Երևան, 1967

Դաշտենց Խաչիկ
Տարօնի եղեռն («Վարագ», 1965 Ապրիլ, Բացառիկ թիւ 49 (Բոստոն))
Ռանչպարների կանչը (էլ. տեքստ) կամ այստեղ (նաև doc, epub, pdf)
Зов пахарей (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ, թարգմանություններ և մի քանի այլ գործ (էլ. տեքստ)

Դարբինեան Ռուբէն
Բօլշեւիզմը եւ Հայաստանը, Բ. տպ., Իզմիր, 1922
Մեր պատասխանը Յ. Քաջազնունիի, Պոսթըն, 1923
Ռուսական վտանգը (էլ. տեքստ)
Ինչպէս ինկանք բոլշեւիկներու ձեռքը (էլ. տեքստ)

Դարպասյան Վահրամ
Երաժշտական տերմինների համառոտ բառարան, Երևան, 1986

Դավթյան Կարո
◈ Դավթյան Կ.Ս., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը, Երևան, 1966


Դաւիթ Անյաղթ (Հարքացի)
◈ Ժողովածոյ (Ma XIII 92)։ Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան (սկիզբը՝ թերի)։ (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի երջանիկ մարգարէի հոգենուագ երգոցն իմաստից, նախ՝ Յառաջաբանութիւն մեկնութեան, եւ զանազանութիւն իւրաքանչիւրոյն դիտաւորութեան. արարեալ ի սրբոյն Աթանասէ եպիսկոպոսապետէ Աղէքսանդրացւոյ։ Ապա՝ Վերնագրացն մտաց՝ մտահանգոյց մեկնութիւն՝ յԵպիփանէ սրբոյ եպիսկոպոսէ Կիպրացւոյ։ Եւ զկնի՝ Համառօտ իմն մեկնութիւն եւս. ի Դաւթայ անյաղթ Փիլիսոփայէն մերմէ սրբոյ։ Եւ եւս՝ ներբողեան ինչ ի Սաղմոսն, Կ. Պոլիս, 1801
◈ Մեկնութիւն քերականին. Դավթի քերականական աշխատության նորահայտ ամբողջական ձեռագիր տեքստը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1956/3, էջ 241-264
Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ. կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959
◈ Ս. Դավիթ Անհաղթ, Ներբողներ. Մամբրե Վերծանող, Ճառեր (արլհ. թարգմ.՝ Մարթա Արաբյանի), Սբ Էջմիածին, 2008
◈ Benedetta Contin. La version arménienne des œuvres grecques de David l’Invincible. Recherches sur la formation du vocabulaire épistémologique arménien. (Thèse). Université de Genève / Université Ca’ Foscari – Venise, 2011.

Դաւիթ-Բէկ Մելիք
Լուսինեանք, Վիեննա, 1900. կամ այստեղ
Արաբկիրի գաւառաբարբառը. ձայնաբանական եւ քերականական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1919

Դեմիրճյան Դերենիկ
Հին երգերից, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 2, էջ 34-36
Տէրտէրը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 4, էջ 44-50
Աւելորդը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 9-10, էջ 66-86
Պույպույ մուկիկը, Յերեվան, 1936
◈ Վարդանանք, գիրք Ա, Երևան, 1968
◈ Վարդանանք, գիրք Բ, Երևան, 1968
Երկեր, հտ. Ա, Պատմվածքներ, Երևան, 1977. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Բ, Մանրապատումներ, երգիծանք, Երևան, 1977. կամ այստեղ
Ավելորդը (էլ. տեքստ)
Հայը (էլ. տեքստ)
Вардананк (էլ. տեքստ)

Դերձակեան Գրիգոր
Հրահանգ մանկանց, Կ. Պոլիս, 1856
Եօթնեքին, Կ. Պոլիս, 1861
Սուտ ազգասէր, Կ. Պոլիս, 1865

Դերմենջյան Մայրանուշ
Հայերեն-թուրքերեն բառարան, Երևան, 2013

Դէֆո Դանիէլ
Ռօբինզօն Կռիւզօի պատմութիւնը, թարգմ. Պատկանեան Ռ., Ս. Պետերբուրգ, 1857
Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ, թարգմ. Հ. Մինաս Բժշկեան, Գ. տպ., Վենետիկ, 1858 [հեղինակը նշուած չէ]

Դիկենս Չարլզ
Սուրբ Ծննդեան երգը, «Յավրուհրատ», Երեւան, 2012

Դիլանյան Նունե
◈ Ընտանեկան պատմություն, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016 (epubmobi). կամ այստեղ (թերի նախադիտում)

Դիմաքսեան Հմայեակ
Շիթք մանունք ի Միջերկրականէ, Կ. Պոլիս, 1877

Դիոնէսիոս Աղեքսանդրացի
Ի հակաճառէն Պաւղոսի Սամուստացոյ. և ևս մի քանի գործից հատուածներ. Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 176-182

Դիոնէսիոս Արիսպագացի
◈ Թուխթ Դիոնէսիոսի յաղագս մահուան Պետրոսի և Պաւղոսի առ Տիմոթէոս աշակերտն Պաւղոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 448r-450r
◈ Պատասխանի թղթոյն Տիտոսի եպիսկոպոսի Կրետացւոց յաղագս ննջման սուրբ Աստուածածնին եւ միշտ կուսին Մարիամու (Սրուանձտեանց Գ., Հնոց եւ նորոց, Կ. Պոլիս, 1874, էջ 110-115)
Թուղթ Դիոնէսիոսի յաղագս մահուան Պետրոսի եւ Պաւղոսի առ Տիմոթէոս աշակերտն Պաւղոսի, Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 249-254

Դիոնէսիոս Թրակացի
Քերականութիւն Դիոնեսիոսի Թրակացւոյ, հանեալ ի թագաւորական գրատան Փարիզոյ, եւ ի լոյս ընծայեալ ի յոյն, ի հայ եւ ի գաղղիացի լեզուս, հանդերձ ծանօթութեամբք եւ բացատրութեամբք, ի Յակովբայ Շահան Ջրպետեան Եդեսացւոյ, Փարէզ, 1824. կամ այստեղ
◈ Ադոնց Նիկողայոս, Երկեր, հտ. Գ, Հայրենագիտական ուսումնասիրություններ. Արուեստ Դիոնիսեայ Քերականի եւ հայ մեկնութիւնք նորին, Երևան, 2008. կամ այստեղ


Դիոնիսիոս Բարսալիբի
◈ Dionysius Barsalibi. Against the Armenians (in Woodbrooke Studies; Christian Documents in Syriac, Arabic, and Garshuni. Vol. IV, 1931). Translated by Alphonso Mingana.
Դիոնիսիոս Բարսալիբիի հակաճառութիւնը Հայոց դէմ (թարգմ.` Հ. Պօղոս Էսապալեան), Վիեննա, 1938

Դոյլ Արթուր Կոնան
Շերլոք Հոլմսին նվիրված երկերի հայերեն թարգմանությունները


Դուրեան Եղիշէ
Ընթացք ի Գրոց բարբառ, Ա. տարի, Կ. Պոլիս, 1880. կամ այստեղ
Ընտիր ասացուածք օտարազգի ականաւոր անձանց կենսագրական համառօտ տեղեկութեամբք, Կ. Պոլիս, 1882. կամ այստեղ
Պատմութիւն հայ մատենագրութեան, Կ. Պոլիս, 1885. կամ այստեղ
Այբուբէնք հայերէն բանասիրութեան, Երուսաղէմ, 1928. կամ այստեղ

Դուրեան Պետրոս
Բանաստեղծութիւններ, Շուշի, 1905
Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ
Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
◈ Дурьян Петрос, Որոշ բանաստեղծություններ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)
◈ Tourian, Bedros. Որոշ բանաստեղծություններ՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ (epub, mobi)


Dankoff, Robert
◈ Armenian Loanwords in Turkish. Wiesbaden: Harrasowitz 1995. (partial preview)

Davidian Serafino
Biografia di sua beatitudine Abramo Pietro I. patriarca di Cilicia e Catolicos degli Armeni, Cairo, 1861
Cause della quistione Armeno-Cattolica, Constantinople, 1870

Dum-Tragut, Jasmine
Armenian. Modern Eastern Armenian. London Oriental and African Language Library 14. Amsterdam/Philadelphia, 1984

Dündar, Fuat
Crime of Numbers: The Role of Statistics in the Armenian Question (1878-1918). New Brunswick and London, 2010 (partial preview)

Джаваховъ И.
Государственный строй древней Грузiи и древней Арменiи. Т. 1., С.-Петербургъ, 1905. կամ այստեղ

Дилленъ Эмилій 
Армянскіе этюды (I. Отношеніе Армянскаго къ Эранской Группе Языковъ. II. Егише: война Армянъ противъ Персовъ: переводъ и примѣчанія), Харьковъ, 1884

Дубровинъ Николай
Закавказье отъ 1803-1806 года, Санктпетербургъ, 1866. կամ այստեղ
◈ Исторія войны и владычества русскихъ на Кавказѣ, томъ I, книга I, Очеркъ Кавказа и народовъ его населяющихъ, С.-Петербургъ, 1871. կամ այստեղ
томъ I, книга II, Закавказье, С.-Петербургъ, 1871. կամ այստեղ
томъ I, книга III, Библіографическій указатель источниковъ къ первымъ двумъ книгамъ, С.-Петербургъ, 1871. կամ այստեղ
томъ II, [От принятия Грузии под покровительство России до вторжения персов 1794 г.], С.-Петербургъ, 1886. կամ այստեղ
томъ III, [От вторжения персов до учреждения русского правления в Грузии 1802 г.], С.-Петербургъ, 1886. կամ այստեղ
томъ IV, [Деятельность князя Цицианова в Грузии], С.-Петербургъ, 1886. կամ այստեղ
томъ V, [От убийства князя Цицианова до подавления восстания царевича Григория 1812 г.], С.-Петербургъ, 1887. կամ այստեղ
томъ VI, Ртищевъ и Ермоловъ, С.-Петербургъ, 1888. կամ այստեղ

Дьяконов И. М.
Предыстория армянского народа. История Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н. э. Хетты, лувийцы, протоармяне. Ереван, 1968.
Предыстория армянского народа (էլ. տեքստ). կամ այստեղ, կամ այստեղ, fb2

Дюлоріе Г.
Нынѣшніе Армяне, Тифлисъ, 1856