Հեղինակներ - Բ

Այս էջը կարող է ունենալ տեխնիկական խնդիրներ։ Եթե հեղինակի անվան վրա սեղմելով՝ հայտնվում եք սխալ էջում, վերադարձեք այս էջ և առանց հեղինակի անվան վրա սեղմելու իջեք ներքև և գտեք հեղինակի բաժինը։ 

Բաբախանեանց Ա. - տես Լէօ
Բագրատունի Արսէն [աւ. քհն.]
Բագրատունի Արսէն Կոմիտաս, Հ.
Բադիկյան Խաչիկ
Բախտիկեան Ս. Ա.
Բականի Յ. Մկրտիչ
Բաշալեան Լեւոն
Բաշինջաղեան Գէորգ
Բակունց Ակսել
Բաղրամեան Մովսէս
Բայրամյան Հրաչիկ
Բայրոն Լորտ / Lord Byron
Բաշալեան Լեւոն
Բաշինջաղեան Գէորգ
Բառնաբաս Գանձակեցի (Յովսէփեան)
Բասմաջեան Կարապետ
Բասքալ
Բարաթյան Նելլի
Բարդուղիմէոս Բոնոնիացի
Բարեջանեան Յակոբ
Բարթիկյան Հրաչ
Բարլեզիզյան Արամ
Բարխուդարեան Գէորգ
Բարխուտարեանց Մակար
Բարսեղ Կեսարացի
Բարսեղ Ճոն
Բարսեղեան Գեղամ
Բարսեղեան Սարգիս
Բդոյան Վարդ Հ.
Բենեդիկտոս
Բենիկ Վարդապետ
Բենսէ
Բերբերեան Յովհան
Բերդումեան Պետրոս - տես Աղամալեանց (Բերդումեան) Պետրոս
Բէթիս Տէլլա Քռօչէ
Բէլլիքօ Սիլվիօ
Բէլլու-Բէկեան Ա.
Բէլլօդ Մ.
Բժշկեան Մինաս, Հ.
Բինկեանցի Սարգիս Դաւիթ
Բիրքէր Լատիսլաւ
Բիւզանդացի Նորայր
Բիւրատ (Տէր Ղազարենց) Սմբատ
Բլանշար Պիեր (Pierre Blanchard)
Բոլատ Յ.
Բոմարշե - տես Պօմարշէ
Բոսիւէ
Բուդուղեան Արտաշես
Բուրդոն (մադամ, Mathilde Bourdon)
Բրանդէս Գէորգ
Բրեպուա Ր.
Բրուտյան Գևորգ
Bagratuni, Arsenio
Baratyan, Nelli
Bardakjian, Kevork B.
Barlézizian, Aram
Basmadjian K. J.
Baynes, Norman H.
Bedrosian, Robert
Bedrossian, Matthias - see under Պ
Bianchini, Pietro
Bobelian, Michael
Bratter, Carl Adolf
Broutian, Gevorg
Byron, Lord
Бакрадзе Дмитрій, Берзеновъ Николай
Бакунц Аксел
Балласъ Михаилъ
Бартикян Р./Рач
Бархударян Седрак
Березинъ Илья
Бѣлоголовый Николай
Брюсовъ Валерiй
Бутаев Инал


Բագրատունի Արսէն [աւ. քհն.]
Հոգեւոր ընթրիք. քրիստոնեայ ընտանիքների համար, Վաղարշապատ, 1901
Ձեռնարկ կրօնական գիտելիքների, Ա. տարի, Թիֆլիս, 1905
Մի պտոյտ հայ մամուլի, հոգեւորականների եւ ժողովուրդի շուրջը, Ա. գրքոյկ, Ա. շրջան, Տփխիս, 1905

Բագրատունի Արսէն Կոմիտաս, Հ.
Տարերք հայերէն քերականութեան, Վենետիկ, 1846
Տարերք հայերէն քերականութեան, Վենետիկ, 1848
Տաղք Տեառն Հ. Արսենի Կոմիտասայ Բագրատունւոյ վարդապետի Մխիթարեանց որ եւ պաճուճեալ անուամբ Առան Սիսակեան («Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց», հտ. Ա), Վենետիկ, 1852. կամ այստեղ
Յաղագս հնչման Լ եւ Ղ տառից մերոց, Վենետիկ, 1852
Հայերէն քերականութիւն ի պէտս զարգացելոց, Վենետիկ, 1852. կամ այստեղ
Սկզբունք ուղիղ խորհելոյ եւ բարւոք կելոյ, խմբագրեաց Հ.Ա.Կ.Բ., Վենետիկ, 1857
Հայկ դիւցազն, Վենետիկ, 1858. կամ այստեղ
Poranè episodio del poema eroico Haik del p. Arsenio dottor Bagratuni. Venezia, 1859.
Տարերք հայերէն քերականութեան. դպրատանց տղոց համար, Վենետիկ, 1860
Տարերք հայերէն քերականութեան. դպրատանց տղոց համար, Վենետիկ, 1864
Տարերք հայերէն քերականութեան. դպրատանց տղոց համար, Վենետիկ, 1874


Բակունց Ակսել
Երկեր, Երևան, 1986. կամ այստեղ
Մթնաձոր (էլ. տեքստ)
Մթնաձոր (էլ. տեքստ, pdf)
Պատմվածքներ, ակնարկներ, հեքիաթներ (էլ. տեքստ)
Վեպեր և վիպակներ (էլ. տեքստ)
Ծիրանի փողը (հայերեն և անգլերեն)
Զանազան ստեղծագործություններ. և այստեղ (էլ. տեքստ)
Альпийская фиалка (էլ. տեքստ)

Բաղրամեան Մովսէս
Նոր տետրակ որ կոչի Յորդորակ, Մադրաս, 1772


Բայրամյան Հրաչիկ
Ուղեցույց աստղը (վրաց մտավորականները Հովհաննես Թումանյանի մասին), Երևան, 1999
Հայ-վրաց գրական, պատմամշակութային հարցերը վրաց մամուլում (1988-1990), Երևան, 2001
Վրաց գրականությունը V-XIX դդ., գիրք Ա, Երևան, 2007
Էջեր հայ-վրացական գրական կապերի պատմությունից, Երևան, 2010
Վրաց լեզու. հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, Երևան, 2010


Բադիկյան Խաչիկ
◈ Պապոյան Արտաշես, Բադիկյան Խաչիկ, Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2003
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության տեսության և գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010. կամ այստեղ

Բախտիկեան Ս. Ա.
Արաբկիր եւ շրջակայի գիւղերը. պատմական-ազգագրական համառօտ տեսութիւն, Պէյրութ, 1934

Բաշալեան Լեւոն
Նորավէպներ եւ պատուածքներ (ներածութիւն՝ Արշակ Չօպանեանի), Փարիզ, 1940
◈ Թլկատինցի, Լևոն Բաշալյան, Առանձար, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ

Բաշինջաղեան Գէորգ
Նկարչի կեանքից (յիշողութիւններ), Ս. Պետերբուրգ, 1903

Բառնաբաս վրդ. Գանձակեցի
Յաջորդութիւն պատրիարքացն Երուսաղեմի ի Յակովբայ առաքելոյ Տեառնեղբօրէ մինչեւ ցմերս ժամանակ, Կ. Պոլիս, 1872. կամ այստեղ

Բասմաջեան Կ. [Կարապետ] Յ.
Լեւոն Ե Լուսինեան վերջին թագաւոր Հայոց, Պարիս, 1908
Իզմիրլեան աքսորավայրին մէջ, Պօսթըն, 1911
◈ Լուսինեան Գուիտոն, Բասմաջեան Կ. Յ. / Guy de Lusignan - K. J. Basmadjian, Առձեռն բառարան Հայերէն աշխարհիկ լեզուէ Ֆրանսերէն /Dictionnaire portatif arménien moderne français, Կ. Պոլիս/Constantinople, 1915. կամ այստեղ


Բարաթյան Նելլի
Անգլերեն-հայերեն բառարան / English-Armenian Dictionary, Երևան, 2011. կամ այստեղ. կամ այստեղ


Բարեջանեան Յակոբ
Պատերազմին սկիզբը եւ վախճանը, Փրավիտէնս, 1916

Բարթիկյան Հրաչ
Հոդվածներ
Հոդվածներ

Բարլեզիզյան Արամ
Հայերեն-ֆրանսերեն բառարան / Barlézizian, Aram. Dictionnaire arménien-français. Երևան/Erevan, 2009. կամ այստեղ


Բարխուտարեանց Մակար
Աղուանից երկիր եւ դրացիք (Միջին-Դաղստան), Թիֆլիս, 1893. կամ այստեղ
Արցախ, Բագու, 1895
Պատմութիւն Աղուանից, հտ. Բ, Թիֆլիս, 1907. կամ այստեղ

Բարսեղ Կեսարացի
Յաղագս պահոց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 42r-47r
◈ Պատմութիւն եւ խաւսք Եղադիոսի յաղագս սուրբ եւ փառաւորեալ հայրապետին Բարսղի արքեպիսկոպոսի Կեսարու Կապպադոկացւոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 191r-195r
◈ Սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Կեսարու Կապադովկացւոց Ճառք վասն վեցօրեայ արարչութեանն, Վենետիկ, 1830
Գիրք պահոց, աշխատասիրությամբ Մուրադյան Կիմի, Սբ Էջմիածին, 2008

Բարսեղ Ճոն
Մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Մարկոսի, հտ. Բ, Կ. Պոլիս, 1826

Բարսեղեան Գեղամ
Ամբողջական գործը. Արձակ էջեր, պատուածքներ ու զանազանք (էլ. տեքստ)

Բդոյան Վարդ Հ.
Հայ ժողովրդական խաղեր, հտ. Ա, Երևան, 1963. կամ այստեղ՝ մաս 1, մաս 2
◈ Հայ ժողովրդական խաղեր, հտ. Գ, Երևան, 1983. կամ այստեղ՝ մաս 1, մաս 2
Հայ ազգագրություն. համառոտ ուրվագիծ, Երևան, 1974. կամ այստեղ
Ջավախքի հայոց ազգագրությունը և ժողովրդական բանարվեստը, Երևան, 2014. կամ այստեղ

Բենսէ
Բուլանըխ կամ Հարք գաւառ, խմբագրեց եւ հրատարակեց Ե. Լալայեան, Թիֆլիս, 1901
◈ Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հտ. 3. Սահակ Մովսիսյան (Բենսե), Հարք (Մշո Բուլանըխ), Երևան, 1972

Բէթիս Տէլլա Քռօչէ
Պատմութիւն Ճէնկիզխանի, թարգմ. Մարգար Շէհրիմանեան, Թրեստ, 1788. կամ այստեղ


Բժշկեան Մինաս, Հ.
Պատմութիւն Պոնտոսի որ է Սեաւ ծով, Վէնէտիկ, 1819
Армяно-русская грамматика (сочиненіе Миная Медици) / Քերականութիւն հայկազեան լեզուի բացադրեալ ի ռուսաց բարբառ, Венецiя / Վենետիկ, 1840
Հմտութիւն մանկանց, Վենետիկ, 1851
Վարժութիւն մանկանց, Դ. տպ., Վենետիկ, 1856
Երաժշտութիւն որ է համառօտ տեղեկութիւն երաժշտական սկզբանց ելեւէջութեանց եղանակաց եւ նշանագրաց խազից 1815. աշխատասիրեց Արամ Քերովբեան, Երեւան, 1997


Բիրքէր Լատիսլաւ
◈ Pyrker, Johann Ladislav. Ռոդոլփ Հաւբերդունի / Rudolph von Habsburg, վիպասանութիւն, թարգմ. Հ. Ղեւոնդ Վ. Մ. Ալիշանեան, Վենետիկ/Venedig, 1858. կամ այստեղ


Բիւզանդացի Նորայր
Հայկական բառաքննութիւն. ուղղութիւնք ընթերցուածոց մատենագրութեանց նախնեաց եւ նշանակութեան բառից ինչ, Կ. Պոլիս, 1880. կամ այստեղ
Բառագիրք ի Գաղղիերէն լեզուէ ի Հայերէն, Կ. Պոլիս, 1884
Տեղեկութիւն ի գիրս պատմութեան Ստեփանոսի Տարօնեցւոյ Ասողիկ կոչեցելոյ, Մոսկուա, 1889
Կորիւն վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք, Տփղիս, 1900. կամ այստեղ
Քննադատութիւն Հայբուսակի, Վիեննա, 1925
Տեսութիւն քննական քերականութեան Հ. Արսենի Այտընեան, Վիեննա, 1989
Բառագիրք ստորին հայերէնի ի մատենագրութեանց ԺԱ-ԺԷ դարուց, Ժնեւ, 2000

Բիւրատ (Տէր Ղազարենց) Սմբատ
Աւարայրի Արծիւը կամ Վարդանանք, Կ. Պոլիս, 1909
Զեթունցի վարդապետը. Տ. Գրիգորիս Ծ. Վրդ. Աբարդեանց, Կ. Պոլիս, 1910
Սասունէն ետքը. Ա. Դիակապուտները (պատմական վէպ), Կ. Պոլիս, 1911
◈ Սասունէն ետքը. Բ. Դէպի Եըլտըզ (պատմական վէպ), Կ. Պոլիս, 1911
Որդեսպան ծնողքը. ընտանեկան վէպ Եգիպտահայ կեանքէ, Կ. Պոլիս, 1912
Հայկական ընդհանուր պատմութիւն, Կ. Պոլիս, 1912
Սասունէն ետքը. Ա. Դիակապուտները (էլ. տեքստ)
Սասունէն ետքը. Բ. Դէպի Եըլտըզ (էլ. տեքստ)

Բլանշար Պիեր (Pierre Blanchard)
Փելիքս եւ Պաւլինէ կամ Ժուրայ լեռան տակի գերեզմանը. վիպասանութիւն, թարգմ. Գրիգոր Թորոսեան [հեղինակը նշուած չէ], Փարիզ, 1859

Բոլատ Յ.
Հարսանիք մը [վէպ], Կ. Պոլիս, 1869


Բուրդոն (մադամ, Mathilde Bourdon)
Գաղտնիք [հեղինակը նշուած չէ], թարգմ. Յովհաննէս Տ. Կարապէտ Տէրոյենց, Կ. Պոլիս, 1858


Բրուտյան Գևորգ
◈ / Gevorg Broutian, Հայկական տարազ. պատկերազարդ ալբոմ / Armenian Costume: Illustrated Album. Երևան / Yerevan, 2007. ներբեռնելի

Bardakjian, Kevork B.
◈ and Thomson, Robert W. A Textbook of Modern Western Armenian. Caravan Books Delmar New York, 1977. կամ այստեղ

Baynes, Norman H.
Rome and Armenia in the Fourth Century. In The English Historical Review No. C.-October (1910)
Հեղինակի բիւզանդագիտական որոշ գործեր, որոնք նաեւ Հայաստանին կարող են առնչուել, տեսէք այստեղ։ 

Bedrosian, Robert
The Invasions of Armenia in the 11-14th Centuries. An extract of several sections from R. Bedrosian's Ph.D. dissertation, The Turco-Mongol Invasions and the Lords of Armenia in the 13-14th Centuries (Columbia University, 1979).
The Armenian Lords in the 13-14th Centuries. An extract of several sections from R. Bedrosian's Ph.D. dissertation, The Turco-Mongol Invasions and the Lords of Armenia in the 13-14th Centuries (Columbia University, 1979).
The Sparapetut'iwn in Armenia in the Fourth and Fifth Centuries. In Armenian Review, Vol. 36, #2(1983), pp.6-46.
Armenia during the Seljuk and Mongol Periods. In The Armenian People from Ancient to Modern Times; Vol.1. Richard G. Hovannisian, ed. (New York, 1997), pp. 241-271.
Chronological Tables ca. 1500 B.C. to ca. 1500 A.D. (based on chronologies from the Cambridge Ancient History, Cambridge History of Iran, Cambridge Medieval History, and other reliable sources).
Eastern Asia Minor and the Caucasus in Ancient Mythologies (zipped)
◈ Dayeakut'iwn in Ancient Armenia (originally published in Armenian Review Vol.37(1984), pp.23-47)

Bianchini, Pietro
Les Chants liturgiques de l'église arménienne, trad. en notes musicales européennes par Pietro Bianchini, Venise, 1877

Bratter, Carl Adolf
Die armenische Frage. Berlin, 1915.

Bobelian, Michael
Children of Armenia: A Forgotten Genocide and the Century-long Struggle for Justice. Simon and Schuster, 2009 (partial preview)

Byron / Բայրոն Լորտ
Beauties of English Poets / Ծաղկաքաղ քերթողաց անգղիացւոց [Lord Byron, Alexander Pope, Thomas Gray, John Keble, Martin Tupper, John Milton. անգլերէն եւ գրաբար թարգմանութիւն], Վենետիկ / Venice, 1852. կամ այստեղ
Շիլիոնեան կալանաւոր, թարգմ. Զոհրապեանց Մովսէս Արցախեցի, Բ. տպ., Շամախի, 1857
Childe Harold's Pilgrimage: Italy / Իտալիա [անգլ. եւ գրաբար թարգմ. / English and Classical Armenian], Venice, 1860. կամ այստեղ
Lord Byron's Armenian Exercises and Poetry, Venice, 1870, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Childe Harold's Pilgrimage: Italy / Իտալիա [անգլ. եւ գրաբար թարգմ. / English and Classical Armenian], Venice, 1872. կամ այստեղ
A Grammar Armenian and English, by Paschal Aucher and Lord Byron, Venice, 1873. կամ այստեղ
Lord Byron's Armenian Exercises and Poetry, Venice, 1886
◈ Բայրըն, Ծովահէնը, թարգմ. Յ. Զ. Միրզայեանց, Թէհրան, 1911

Бакрадзе Дмитрій, Берзеновъ Николай
Тифлисъ въ историческомъ и этнографическомъ отношенiяхъ, С.-Петербургъ, 1870

Балласъ Михаилъ
◈ Винодѣлiе в Россiи (Историко-статистическiй очеркъ): Часть III: Восточное Закавказье. Санкт-Петербургъ, 1897.

Бархударян Седрак
Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отношений, Ереван, 2011. կամ այստեղ (էլ. տեքստ)

Березинъ Илья
Путешествiе по Дагестану и Закавказью, Казань, 1849

Бѣлоголовый Николай
Графъ Михаилъ Тарiеловичъ Лорисъ-Меликовъ: Воспоминанiя доктора Н.А. Бѣлоголоваго 1878-1888, С.-Петербургъ, 1889

Брюсовъ Валерiй
Лѣтопись историческихъ судебъ армянскаго народа, Москва, 1918

Бутаев Инал
Национальная революция на востоке: Проблема Турции, Ленинград, 1925