Հեղինակներ - Ք


Քալանթար Ալեքսանդր
Քալանթարյան Արտաշես
Քամալեանց Սարգիս
Քաչա Վահէ
Քաջազնունի Յովհաննէս
Քաջունի Մանուէլ, Հ.
Քարամեանց
Քաւտեքեան Յովհան
Քէօմիւրճեան Երեմիա Չէլէպի
Քիզիրեան Խորէն
Քիրէճճեան Մ.
Քիւրքճեան Վ. Մ.
Քիւփէլեան Ամբրոսիոս, Հ.
Քոթէն
Քոուփլենդ Նորման
Քուատրուփան Կարոլոս
Քուշներեան Քերովբէ, Հ.
Քոսյան Վաղարշակ
Քսաւերիոս Դոռնեանց
Քսենոփոն
Քօնրատ Լ.
Քօչարեան Կարապետ
Քօսեան Յակոբ
Kaciuni, P. Emanuel
Kainz, Carl
Karamianz, N.
Kazanjian, Levon
Kerovpyan, Aram
Krimitell
Cox, Samuel Sullivan
Качазнуни Ованнес


Քալանթար Ալեքսանդր
Ղարիբ մշեցին. պատկեր Կ. Պօլսի հայ պանդուխտների կեանքից, Թիֆլիս, 1894

Քալանթարյան Արտաշես
Գրքեր 
Հոդվածներ
Գրախոսություններ և հարցազրույցներ
Թատերագրություն
Ռադիոբեմադրություններ
Ձայնային գրքեր
Ռուսերեն թարգմանություններ
◈ Խոստովանություն (epub, mobi)
◈ Մարաթոն (epub, mobi)

Քամալեանց Սարգիս
Սիրելի հերոս. Հասան խանի ժամանակի պատմութիւն, Թիֆլիս, 1905. կամ այստեղ

Քաչա Վահէ
Դևը արթնացավ. թարգմ. Պարգև Շահբազյան (էլ. տեքստ), (epub, mobi)
Ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)

Քաջազնունի Յովհաննէս
◈ Качазнуни Ов., Сто десять дней въ Европѣ: Изъ запис. книжки туриста, Баку, 1911
◈ Качазнуни Ов., Дашнакцутюн больше нечего делать!, С предисловием С. Ханояна, Тифлис, 1927
Ազգ եւ հայրենիք, Պէյրութ, 1979


Քաջունի Մանուէլ, Հ.
Համարողութիւն. երկու գիրք բաժնած, համառօտ եւ ընդարձակ. նորատիք եւ չափահաս տղայոց համար, Վենետիկ, 1854
Հնախօսութիւն Հայաստանի, ի պէտս դպրոցաց, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Աշխարհագրութիւն հին եւ նոր Հայաստանեայց, դպրատանց տղայոց համար, Վենետիկ, 1857. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Համարողութիւն. երկու գիրք բաժնած, համառօտ եւ ընդարձակ. նորատիք եւ չափահաս տղայոց համար, Բ. տպ., Վենետիկ, 1859
Բնաբանութիւն տեսական եւ փորձառական, հտ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1871. կամ այստեղ
◈ Բնաբանութիւն տեսական եւ փորձառական, հտ. Բ, Վենետիկ, 1871
Մեքենականութիւն տեսական եւ գործական, Վենետիկ, 1872. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Ա / P. Emanuel Dr. Kaciuni. Dictionnaire des Arts, des Sciences et des Lettres. A-L. Վենետիկ/Venise, 1891 (ֆրանս.-գրաբար բառարան). կամ այստեղ, կամ մաս առ մաս՝ début, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 1190-fin, outioun
◈ Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Բ / Dictionnaire des Arts, des Sciences et des Lettres. M-Z, Վենետիկ/Venise, 1891. կամ մաս առ մաս՝ début, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, suppléments dictionnaire ARM-FR, suppléments orthographe
Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1891 (ֆրանս.-գրաբար բառարան)
Մեղուաբուծութիւն, Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ
Արուեստաբանութիւն կամ շտեմարան գիտելեաց, Գ. տպ. կրկնապատկեալ նորանոր եւ օգտակար յաւելուածովք, Վենետիկ, 1897
Պարտիզպանութիւն, Վենետիկ, 1899
Պտղաբանութիւն, Վենետիկ, 1899
Արուեստաբանութիւն կամ շտեմարան գիտելեաց, Վենետիկ, 1909

Քէօմիւրճեան Երեմիա Չէլէպի
Ստամպօլոյ պատմութիւն, [հտ. Ա]. հրատ. եւ ծանօթագրեց Թորգոմեան Վահրամ Յ., Վիեննա, 1913. կամ այստեղ
◈ Ստամպօլոյ պատմութիւն, հտ. Բ [Ծանօթագրութիւնք], Վիեննա, 1932. կամ այստեղ
◈ Ստամպօլոյ պատմութիւն, հտ. Գ [Ծանօթագրութիւնք], Վիեննա, 1938. կամ այստեղ
Նրա մասին տես Ակինեան Ներսէս։

Քիւփէլեան Ամբրոսիոս, Հ.
Երեքլեզուեան բառագիրք Տաճկերէն-Հայերէն-Գաղղիերէն, Վիեննա, 1883

Քոուփլենդ Նորման
Հոգեբանությունը և զինվորը, թարգմ.՝ Ալբերտ Նալչաջյան, Երևան, 2007. կամ այստեղ


Քուշներեան Քերովբէ, Հ.
Պատմութիւն գաղթականութեան Խրիմու հայոց, Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ
Առակք ծաղկաքաղք եւ ինքնագիրք, Վենետիկ, 1904

Քոսյան Վաղարշակ
Գրաբարի բառակապակցությունները, Երևան, 1980. կամ այստեղ

Քսենոփոն
◈ Քսենոփոնտեայ Կիւրոսի խրատու պատմութիւնք (թարգմ. Գաթըրճեան Յ.), Վիէննա, 1843
Անաբասիս, թարգմ.՝ Սիմոն Կրկյաշարյանի, Երևան, 1970


Քօսեան Յակոբ
Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս, հտ. Ա, Վիեննա, 1899. հտ. Բ, Վիեննա, 1899

Kainz, Carl
Praktische Grammatik der armenischen Sprache für den Selbstunterricht: I. Classische Sprache. II. Neu-armenische Sprache mit einem neu-armenisch-deutschen und deutsch-neu-armenischen Wörterbuch und zahlreichen Lesestücken. Wien, [1891].

Karamianz, N.
◈ Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Zehnter Band: Verzeichniss der armenischen Handschriften. Berlin 1888. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Kerovpyan, Aram
Manuel de Notation musicale arménienne moderne, Musica Mediævalis Europæ Orientalis, no 2, Ed. H. Schneider, Tützing, 2001

Krimitell (Krikor Minas Tellalian)
Histoire Arméno-européenne. Paris, 1943.

Cox, Samuel Sullivan
Diversions of a Diplomat in Turkey, New York, 1887. կամ այստեղ

Kazanjian, Levon / Գազանճեան Լեւոն
Վան-Վասպուրականի մշակոյթային ոսկեդար (1850-1950), Պոսթոն, 1950
◈ Kazanjian, Levon. Renaissance in Van-Vasburagan. Trans. by Arra Avakian [չհրատարակուած թարգմ.]