Հեղինակներ - ԷԷդիլեան Գուրգէն
Էլոյան Սեդա
Էկենեան Մկրտիչ
Էմին Գևորգ
Էմին Մկրտիչ
Էմինեան Սրապիոն, Հ.
Էմմանուէլ Թեսաւրոս
Էնֆիէճեան Գրիգոր
Էմրսըն
Էյվպիւրի
Էսաճանեան Լեւոն
Էսապալեան Պօղոս, Հ.
Էտիլեան Յակոբ
Էփրիկեան Սուքիաս, Հ.
Էքհարդ Կուրտ
Էքսէրճեան Բարսեղ
Etmekjian, James
Эзовъ В.А.
Эминъ Никита Осиповичъ
Эминъ Федоръ Александровичъ
Эсадзэ Борисъ

Է

Էդիլեան Գուրգէն

Էլոյան Սեդա
Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Երևան, 2002

Էմին Գևորգ
◈ Հավերժի ճամփորդը (epub, mobi)

Էմին Մկրտիչ
Վէպք հնոյն Հայաստանի, Մոսկվա, 1850. կամ այստեղ
Մովսէս Խորենացին եւ հայոց հին վէպերը, Թիֆլիս, 1886

Էմինեան Սրապիոն, Հ.
Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն, Վիեննա, 1853
Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն, Բ. տպ., Վիէննա, 1871

Էմմանուէլ Թեսաւրոս
Էմրսըն
Էյվպիւրի

Էսաճանեան Լեւոն
Դանիէլ Վարուժան (կեանքը եւ գործը), Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ

Էսապալեան Պօղոս, Հ.
Տատիանի համաբարբառն եւ հայերէն Աւետարաններու առաջին թարգմանութիւնը, Վիեննա, 1937
Դիոնիսիոս Բարսալիբիի հակաճառութիւնը հայոց դէմ, Վիեննա, 1938

Էտիլեան Յակոբ Գ.
Ընդունելութիւնք Ֆրանսերէն լեզուի, Կ. Պոլիս, 1882

Էփրիկեան Սուքիաս, Հ.
Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հտ. Ա, Ա-Ը, Վենետիկ, 1902. հտ. Բ, Թ-Կ, 1907
Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հտ. Ա, Ա-Ը, Բ. տպ., Վենետիկ, 1903-1905


Էքհարդ Կուրտ
Տիգրան Բ. եւ հայ-լուկուլլեան պատերազմները, Վիեննա, 1926


Etmekjian, James
The French Influence on the Western Armenian Renaissance 1843-1915. New York 1964.

Эзовъ В.А.
Сношенія Петра Великаго съ армянскимъ народомъ [архивные документы], С.-Петербургъ, 1898. կամ այստեղ

Эминъ Никита Осиповичъ
Очеркъ религіи и вѣрованій языческихъ армянъ, Москва, 1864
Изслѣдованія и статьи Н. О. Эмина по армянской миѳологіи, археологіи, исторіи и исторіи литературы (за 1858-1884 г.г.), съ приложеніемъ переводовъ изъ армянскихъ историковъ, Москва, 1896
Переводы и статьи Н. О. Эмина по духовной армянской литературѣ (за 1859-1882 г.г.): апокрифы, житія, слова и др., съ тремя приложеніями, Москва, 1897

Эминъ Федоръ Александровичъ
Краткое описаніе древнѣйшаго и новѣйшаго состоянія Оттоманской Порты, изданное сочинителемъ, долго жившимъ въ Турціи, Москва, 1828

Эсадзэ Борисъ
Историческая записка об управленіи Кавказомъ, томъ I, томъ II, Тифлисъ, 1907
Очерки Карсской области, вып. I. Карсъ, 1912
Историческій очеркъ распространенія русской власти на Кавказѣ (напеч. в Кав. календарѣ на 1913 г.), Тифлисъ, 1913