Հեղինակներ - Ն


Նաբոլէոն
Նազար Կ.Ա.
Նազարեանց Ստեփանոս
Նալբանդյան Միքայել
Նաթալի Շահան
Նալբանդյան Գեորգի
Նալեան Յակոբ
Նահապետ Քուչակ
Նաճարեան Միհր.
Նար-Դոս
Նար-Պէյ - տես Գալֆայեան Ամբրոսիոս, Գալֆայեան Խորէն
Նաւասարդեան Վ.
Նաւասարդեանց Տիգրան
Նեբել Վիլհելմ
Նելսըն Դեյվիդ
Նեղոս Դոքսապատռ
Նեպոտ Կոռնելիոս
Ներշապուհ Դաւիթ, Հ.
Ներսէս Աշտարակեցի
Ներսէս Լամբրոնացի
Ներսէս Շնորհալի
Ներսէսովիչ Աստուածատուր եպս.
Ներսիսեան Պօղոս Ղարադաղցի
Ներսիսյան Վարագ
Նէօլդէքէ Թ.
Նժդեհ Գարեգին
Նիկողոսյան Արքմենիկ
Նիրանի - տես Շահրամանեանց Յովհաննէս
Նշիկ Երէց
Նոննոս
Նորեան Ա.
Նուպարեան Մեսրոպ
Նուրիկյան Բենիամին
Նուրիճանեան Բարսեղ
Nar Bey - See Calfa, Ambroise
Nerses of Lambron / Nerses von Lampron / Nierses Lampronense
Nersetis Clajensis / Niersis Clajensis / Nersès Klaietsi
Nersessian Vrej
Надеждинъ Николай Ивановичъ
Натали Шаган
Нерсес Клаэнский / Благодатный
Нефедьевъ НиколайՆաբոլէոն
Պատմութիւն Յուլիոսի Կեսարու, հտ. Ա, թարգմ. [գրաբար] Հ. Աբրահամ Ճարեան, Վենետիկ, 1867

Նազարեանց Ստեփանոս
Հանդէս նոր հայախօսութեան, մասն Ա, Մոսկվա, 1857
◈ Հանդէս նոր հայախօսութեան, մասն Բ, Մոսկվա, 1857
Յաղագս փորձական հոգեբանութեան ճառ, Մոսկվա, 1851

Նաթալի Շահան
Սրբազան խելագարութիւն, Երեւան, 2007
Թուրքերը եւ մենք, Երեւան, 2011. կամ այստեղ
◈ Թուրքերը և մենք (epub)
◈ Шаган Натали, Турки и мы; пер. Р Мадоян
Пантюркизм от Анкары до Баку и турецкая ориентация

Նալբանդյան Գեորգի
Պարսկերեն-հայերեն բառարան (հեղ. Նալբանդյան Գեորգի), Երևան, 1987

Նալբանդյան Միքայել
◈ Նալբանդեանց Միքայէլ, Երկու տող, Փարիզ, 1861
◈ Մանիկեան Սիմէօն, Երկրագործութիւնը որպէս ուղիղ ճանապարհ, 1862
Երկեր, Երևան, 1985. կամ այստեղ
Որոշ բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Երկու բանաստեղծություն՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Նրա մասին
Արսէն Տէրտէրեան, Միքայէլ Նալբանդեան. ազգութեան հրապարակախօսը, Ալէքսանդրապօլ, 1911


Նալեան Յակոբ
Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հրեշտակական վարդապետին / Մեկնութիւն աղօթից եւ ներբողինաց սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հրեշտակական վարդապետի, հտ. Ա-Բ, Կ. Պոլիս, 1745
Թուղթ խրատական առ ամենայն հոգեւոր առաջնորդս եւ առ համայն եկեղեցական դասս կարգաւորաց հովուաց եկեղեցւոյ եւ առ աշխարհիկ իշխանս եւ առ հասարակ բոլոր ժողովուրդս, Կ. Պոլիս, 1851

Նահապետ Քուչակ
Նահապետ Քուչակի դիւանը (սիրոյ երգեր, խրատական եւ այլաբանական երգեր, պանդուխտի երգեր), Փարիզ, 1902
Սիրու երգիչ. Նահապետ Քուչակի երգերը, Թիֆլիզ, 1905
◈ Թամրազյան Հր., Նահապետ Քուչակի բանաստեղծական աշխարհը, Երևան, 2001. կամ այստեղ
Հարյուր ու մեկ հայրեն (էլ. տեքստ)
Հարյուր ու մեկ հայրեն (կիսատ՝ 40 հատ) (էլ. տեքստ)
Love Song (էլ. տեքստ)


Նար-Դոս
Սպանուած աղաւնին, Բագու, 1901
Տանտիրոջս աղջիկը, Թիֆլիս, 1902
Նեղ օրերից մէկը, Թիֆլիս, 1904
Նորածին մանուկը, Վաղարշապատ, 1904
Աննա Սարոյեան, Թիֆլիս, 1906
Մի օր, աշնանը («Գեղափնջիկ», Թիֆլիս, 1907, թ. 1, Յունւար, էջ 10-12)
Երկեր, Երևան, 1977. կամ այստեղ
Անհետ կորածը (էլ. տեքստ)
Ազատամտության դրոշակակիրը (էլ. տեքստ)
Եղբայր (էլ. տեքստ)
Հենակներով մարդը (էլ. տեքստ)
Քնքուշ լարեր (էլ. տեքստ)
Մահը (էլ. տեքստ)
Մեղր և ճանճեր (էլ. տեքստ)
Նեղ օրերից մեկը (էլ. տեքստ)
Նոր մարդը (էլ. տեքստ)
Պայքար (էլ. տեքստ)
Սպանված աղավնին (էլ. տեքստ)
Մեր թաղը, զանազան պատմվածքներ, վիպակներ, հեքիաթներ (էլ. տեքստ)
Զազունյան (էլ. տեքստ)
Զանազան գործեր (էլ. տեքստ)

Նաւասարդեան Վ.
Հայաստանի անկախութիւնը. տեսական հիմնաւորման թռուցիկ ակնարկ, Ժնեվ, 1924

Նաւասարդեանց Տիգրան
Անէծքներ [Անէծքներ, օրհնութիւններ, երդումներ, շուտասելուկներ, փաղաքշական խօսքեր, առածներ, երկու ծիսական երգ], Թիֆլիս, 1883
Բառգիրք Արարատեան բարբառի, Թփխիս, 1903. կամ Նայիրիում

Նեբել Վիլհելմ (Wilhelm Michael Nebel)
◈ Հենրիկոս կամ Անառակ տղայ, թարգմ. ի գաղղ. Գաբրիէլ Ադամեան Գրասէրեանց, Կ. Պոլիս, 1854 (գրքում հեղինակը նշուած չէ)

Ներշապուհ Դաւիթ, Հ.
Քնար Յովսեփայ Գեղեցկի, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1865

Ներսէս Աշտարակեցի
Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ Հայոց Ս. Էջմիածնի, Տփխիս, 1824
Յայտարարութիւն քրիստոնէական պարտաւորութեան հպատակաց Ամենաբարեպաշտ Կայսերութեան Ռուսաց, Տփխիս, 1826
Այցելութիւն սգաւորաց, Թիֆլիս, 1847
Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ Հայոց Ս. Էջմիածնի, Բ. տպ., Տփխիս, 1853

Ներսէս Լամբրոնացի
◈ Ժողովածոյ, 1698 թ.։ Հիպողիտոսի Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն, շարունակութիւնը՝ Ներսէս Լամբրոնացու։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Տեսութիւն աղօթից պատմութեան բանից ննջման Աստուածաբան Աւետարանչին Յօհաննու, Կոստանդինուպօլիս, 1736
Գիրք սիրոյ եւ խաղաղութեան [Ատենաբանութիւն], Կ. Պոլիս, 1749-1750
Ատենաբանութիւն եւ ճառք ընտիրք ի Համբարձումն Քրիստոսի եւ ի Գալուստ Հոգւոյն Սրբոյ, Վենէտիկ, 1787. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Դրուատ պատմագրաբար ի յաստուածահրաւէր փոխումն սրբազնասուրբ հայրապետին մերոյ Տեառն Ներսէսի Կլայեցւոյ, Սանկտպետերբուրգ, 1788
Ատենաբանութիւն սրբոյն Ներսիսի Լամբրոնացւոյ / Orazione sinodale di S. Nierses Lampronense, Վենէտիկ / Venezia, 1812 (գրաբար եւ իտալերէն). կամ այստեղ. կամ այստեղ
Մեկնութիւն սրբոց երկոտասան մարգարէից, Կոստանդինուպօլիս, 1825-1826. կամ այստեղ
Sinodalrede des Nerses von Lampron. Aus dem Armenischen übersetzt, mit Anmerkungen und einer Einleitung versehen von D. Carl Friedrich Neumann. Leipzig, 1834. կամ այստեղ
Ատենաբանութիւն եւ թուղթ եւ ճառք, Վենետիկ, 1838
Խորհրդածութիւն սրբազան պատարագի, Երուսաղէմ, 1842 (այստեղ կան մասեր, որ հանուել են վենետիկեան յետագայ հրատարակութեան մէջ)
Խորհրդածութիւնք ի կարգս Եկեղեցւոյ եւ մեկնութիւն խորհրդոյ պատարագին, Վենետիկ, 1847. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. Աւետարանչին Յովհաննու, արարեալ Տ. Անդրէի եւ Արետասայ եպիսկոպոսացն Կեսարու եւ թարգմանեալ ի յոյն բնագրէ եւ սրբագրեալ Տ. Ներսէսի արքեպիսկոպոսի Տարսօնի Կիլիկեցւոյ, Երուսաղէմ, 1855. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Խօսակցութիւնք Ս. Ներսէսի Լամբրոնացւոյ ընդ պատրիարքին Յունաց, Կ. Պոլիս, 1861
◈ Գրիգորի կաթողիկոսի Տղայ կոչեցելոյ Նամականի [էջ 93-ից՝ Տն. Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Ատենաբանութիւն եւ թուղթ [առ Լեւոն] եւ ճառք], Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ
◈ Ընդհանրական թուղթք ս. Ներսիսի Շնորհալւոյ, Երուսաղէմ, 1871 [Ա գիրք՝ Թուղթ ընդհանրական. Բ գիրք՝ էջ 85-ից՝ Ն. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին. Գ գիրք՝ էջ 205-ից՝ Շնորհալու եւ մի քանի այլոց նամակներ]
Ներբողեան ի վերափոխումն ամէնօրհնեալ Աստուածածնի (Հ. Համազասպ Ոսկեան, Մատենագրական քննութիւններ, Բ., էջ 76-119), Վիեննա, 1926
Մեկնություններ «Հավատամք»-ի և «Հայր մեր»-ի, Ս. Էջմիածին, 2007. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Nerses of Lambron. Commentary on the Revelation of Saint John. Translated by Robert W. Thomson. Peeters 2007 (partial preview)

Լամբրոնացու մասին
◈ Հ. Ներսէս Ակինեան, Ներսէս Լամբրոնացի արքեպիսկոպոս Տարսոնի. կեանքն եւ գրական վաստակները հանդերձ ազգաբանութեամբ Պահլաւունեաց եւ Լամբրոնի Հեթմեանց, Վիեննա, 1956

Ներսէս Շնորհալի
Յիսուս Որդի, Վենետիկ, 1643. 1660. 1686
Յիսուս Որդի, Ամստերդամ, 1660-1661
Գիրք որ ի մնացորդացն Յիսուս Որդւոյ Գրոցն, Կ. Պոլիս, 1677. 1746
Յիսուս Որդի, 1702
Յիսուս Որդի, Կ. Պոլիս, 1724-1725, 1746-1747
Գիրք որ կոչի Յիսուս Որդի, Կոստանդնուպօլիս, 1746. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ներբող սրբոց հրեշտակապետաց, Կ. Պոլիս, 1780
Գիրք որ կոչի Յիսուս Որդի, Սանկտպետերբուրգ, 1785. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Աղօթք Տեառն Ներսեսի հայոց կաթողիկոսի / Молитва Нѣрсеса Арменскаго, Санкт-Петербургъ, 1786
Գիրք որ կոչի Ընդհանրական, Սանկտպետերբուրգ, 1788. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք՝ ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790 (առակները Մխիթար Գոշինն են, ոտանաւորները՝ Ն. Շնորհալունն ու Կարապետ վարդապետինը). Ներսէս Շնորհալու չափածոյ խրատական երկերը (էջ 155-203). կամ այստեղ
Յիսուս Որդի, Մադրաս, 1792
Հաւատով խոստովանիմ / Preces Sancti Nierses, Վենետիկ, 1810. 1815 (վեցլեզուեան)
Preces S. Niersis Clajensis, Venetiis, 1823 («Հաւատով խոստովանիմ»-ը՝ 24 լեզուով). կամ այստեղ. կամ այստեղ
Գիրք որ կոչի Յիսուս Որդի, Կոստանդնուպօլիս, 1824. կամ այստեղ
Թուղթ ընդհանրական... բաժանեալ յերիս գիրս [Ա. Թուղթ ընդհանրական, Բ. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին, Գ. Շնորհալու զանազան նամակներ], Կոստանդնուպօլիս, 1825
◈ Ն. Շնորհալի, Յովհաննէս Ծործորեցի, Մեկնութիւն սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի [մինչև Մտթ. Ե 17 Շնորհալու մեկնութիւնն է, յետոյ՝ Ծործորեցու], Կ. Պոլիս, 1825. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ողբ Եդեսեայ / Élégie sur la prise d'Édesse par les Musulmans, par Nersès Klaietsi, Փարիզ / Paris, 1827 (երկլեզուեան). կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ողբ Եդեսեայ / Élégie sur la prise d'Édesse par les Musulmans, par Nersès Klaietsi, Փարիզ / Paris, 1828
◈ Թուղթ ընդհանրական / S. Nersetis Claiensis, Epistola pastoralis, Վենետիկ / Venetiis, 1829 (երկլեզուեան). կամ այստեղ
Ողբ Եդեսիոյ, Թփխիս, 1829
◈ Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ բանք չափաւ, Վենետիկ, 1830. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Թուղթ ընդհանրական, Վենետիկ, 1830
Հռչակաւոր աղօթք.../Молитва св. патрiарха Нерсеса, Մոսկով, 1830
◈ Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Catholici opera, Vol. I, Venetiis, 1833. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ (թղթերը՝ լատիներէն)
◈ Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Catholici opera, Vol. II, Venetiis, 1833. կամ այստեղ (մեկնութիւններն ու քարոզները՝ լատիներէն)
Preces Sancti Nersetis Clajensis, Venetiis, 1837 (24 լեզուով)
◈ Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի նամականի, Վենետիկ, 1838. կամ այստեղ
Историческіе памятники вѣроученія Армянской Церкви, относящіеся къ XII столѣтію, переводъ Александра Худобашева, Санктпетербургъ, 1847
Ընդհանրական թուղթք կամ նամակք Տ. Ներսիսի Շնորհալւոյ. փոխեալ յաշխարհիկ լեզու, Կոստանդնուպօլիս, 1853. կամ այստեղ
Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (Triginta tribus linguis editae), Venetiis, 1862 («Հաւատով խոստովանիմ»-ը՝ 33 լեզուով). կամ այստեղ
Թուղթ ընդհանրական... բաժանեալ յերիս գիրս [Ա. Թուղթ ընդհանրական, Բ. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին, Գ. Շնորհալու զանազան նամակներ], Ս. Էջմիածին, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ընդհանրական թուղթք ս. Ներսիսի Շնորհալւոյ, Երուսաղէմ, 1871 [Ա գիրք՝ Թուղթ ընդհանրական. Բ գիրք՝ էջ 85-ից՝ Ն. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին. Գ գիրք՝ էջ 205-ից՝ Շնորհալու եւ մի քանի այլոց նամակներ]. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի Թուղթք, Վենետիկ, 1873
Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (Triginta sex linguis editae), Venetiis, 1882 («Հաւատով խոստովանիմ»-ը՝ 36 լեզուով). կամ այստեղ. կամ այստեղ
Հանելուկներ, արլհ. թարգմ.՝ Մադոյան Արշակ, Ավագյան Էդուարդ, Երևան, 1984
Տաղեր և գանձեր, Երևան, 1987. կամ այստեղ
Թուղթ ընդհանրական, արլհ. թարգմ.՝ Մեսրոպ քհն. Արամեան, Տիգրան Խաչատրեան, Սեդա Ստամբոլցեան, Երևան, 1991
Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի, արլհ. թարգմ.՝ Սեդա Ստամբոլցյան, Ս. Էջմիածին, 2008. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Նամականի, արլհ. թարգմ.՝ Սեդա Ստամբոլցյան, Ս. Էջմիածին, 2011. կամ այստեղ
Հանելուկներ, արլհ. թարգմ. (էլ. տեքստ)
«Առաւօտ լուսոյ»-ն՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Անգլ. թարգմանությամբ որոշ գործեր. էջ 396-426 (հատվածներ «Յիսուս Որդի»-ից, «Ողբ Եդեսեայ»-ից, «Հաւատով խոստովանիմ» աղոթքը, հատվածներ «Թուղթ ընդհանրական»-ից). The Heritage of Armenian Literature, Vol. II: From the sixth to the eighteenth century. 2002
A Hymnic Prayer to the Suffering Christ (էլ. տեքստ)
I Confess with Faith (էլ. տեքստ)
The Hymns of the Days of Creation (.doc նիշք)

Շնորհալու մասին
◈ Սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյ պատմութիւն վարուց, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Ղեւոնդ Ալիշան, Շնորհալի եւ պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873. կամ այստեղ
Ներսես Շնորհալի (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 1977

Ներսէսովիչ Աստուածատուր եպս.
◈ Ա.Ն.Ե.Դ., Բառգիրք Լատինացւոց եւ Հայոց ի վերայ Աստուածաշունչ եւ ժամակարգութեան գրոց Հայոց Եկեղեցւոյ / Dictionarium Latino-Armenum super sacram scripturam & libros divini officii ecclesiae Armenae / compositum per D. N. E. T., Հռոմ /Romae, 1695. կամ այստեղ. կամ այստեղ


Ներսիսյան Վարագ
Հայ միջնադարյան տաղերգության ժանրերն ու տաղաչափությունը (X-XVIII դդ.), Երևան, 2008. կամ այստեղ

Նժդեհ Գարեգին
Դէպի հայկական աստուածատաճարը, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/8, էջ 3
Երկեր, հտ. Ա, Երևան, 2002
◈ Երկեր, հտ. Բ, Երևան, 2002

Նիկողոսյան Արքմենիկ
Առաքել Դավրիժեցու պատմությունն իբրև գրական երկ (էլ. տեքստ)
Գրական ասուլիսներ. Կ. Պոլիս, 1913 Ա-Զ։ Կազմող՝ Ա. Նիկողոսյան (էլ. տեքստ)

Նոննոս
Ժողովարանք մեկնութեան պատմութեանցն.... (Zeitschrift fur armenische Philologie. Հանդէս հայագիտութեան. Erster Band. Marburg (Hessen), 1903, էջ 222-300

Նուպարեան Մեսրոպ
Առձեռն բառարան Ֆրանսերէնէ Հայ-աշխարհիկ, Կ. Պոլիս, 1911

Նուրիկյան Բենիամին
Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 299-302, 317-327)

Nersessian Vrej
The Tondrakian Movement: Religious Movements in the Armenian Church from the Fourth to the Tenth Centuries. Kahn and Averil: London, 1987. (partial preview)
A Bibliography of Articles on Armenian Studies in Western Journals, 1869-1995. Curzon Press, 1997. (partial preview)
Treasures from the Ark; 1700 Years of Armenian Christian Art. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2001
The Bible in the Armenian Tradition. Los Angeles, 2001. (partial preview)
A Bibliography of Articles on Armenian Studies in Western Journals, 1869-1995. Routledge: London and New York, 2013. (partial preview)

Надеждинъ Николай Ивановичъ
Армяно-григоріанская церковь, С.-Петербургъ, 1843

Нефедьевъ Николай
Взглядъ на Армянскую область: Из путевыхъ зап. Н. Нефедьева. С-Петербург, 1839