Հեղինակներ - Հ


Հ. Ա. Խ.
Հաբէլեան Ա.
Հալաջեան Գեւորգ
Հալէվի Լիւտօվիգ
Հակոբյան Հակոբ
Հակոբյան Հովհաննես
Հաճեան Յակոբ
Համաստեղ
Համբարձումեան Լեւոն
Համբարձումյան Վազգեն
Համբարձումյան Վիկտոր
Համբարձումյան Ռաֆայել
Համդեցի Մինաս
Համսուն Կնուտ (Քնյութ)
Հայաստանցի Արմեն
Հայկ Վահե
Հայկազ Արամ
Հայկունի Արմենակ
Հայկունի Գ.
Հայրապետյան Աշոտ
Հայրապետյան Տ. Ա.
Հանանյան Գաղթուհի
Հանեյան Անահիտ
Հաննա Յովհաննէս
Հանուէ
Հաուպտման Գերհարտ
Հասան-Ջալալեանց Եսայի
Հատտէճեան Ռոպեր
Հարությունյան Ավագ
Հարությունյան Բաբկեն
Հարությունյան Հ.Ա.
Հարությունյան Հասմիկ
Հարությունյան Մեսրոպ
Հարությունյան Պ.
Հարությունյան Սարգիս
Հարությունյան Սուսաննա
Հացունի Վարդան, Հ.
Հեբհարտ Է.
Հեթում պատմիչ
Հերոդոտոս
Հէքիմեան Սիմոն
Հէքիմեան Սրապիոն
Հինդլեան Յովհաննէս
Հինտօղլի Յարութիւն Կուտինացի
Հիպողիտոս Բոստրացի
Հիսարեան Յովհաննէս
Հիսարեան Մ.
Հիսարլեան Արիստակէս
Հիւբշման Հ.
Հիւկօ Վիքթօր
Հիւնքեարպէյէնտեան Յովհաննէս
Հիւպշման Հ.
Հիւրմիւզ(եան) Եդուարդ, Հ.
Հոհենլոհէ Աղեքսանդր
Հոմերոս
Հոշիոս Սիդրոնիոս
Հովակիմյան Բ.
Հովհաննիսյան Լ. Շ.
Հովհաննիսյան Հովհաննես
Հովհաննիսյան Հովհաննես (պտմբ)
Հովհաննիսյան Մ.
Հովհաննիսյան Պետրոս
Հովուեան Նիկողոս
Հուգոն Փոսկոլի
Հորոյ
Հռակինոս Ղ.
Հռոսիգնողեան Կարոլոս Գրիգոր (Յիսուսեան կրօնաւոր)
Հրանդ (Կիւրճեան Մելքոն)
Հրաչեայ Ազնիւ
Հրոդերիկոս Աղփոնսոս
Hagopian, Gayane
Hagopian, V.H.
Hassan Dchalaliants
Hepworth, George H.
Hewsen, Robert H.
Hindoglu, Artin
Hovannisian, Richard G.
Hübschmann, Heinrich
Амбарцумян Виктор

 


Հաբէլեան Ա.
Համառօտ կրօնագիտութիւն, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1901

Հալաջեան Գեւորգ (Թափառական)
Դէպի կախաղան (համառօտուած)

Հալէվի Լիւտօվիգ
Աբբա Քօնսթանթէն, թարգմ. Եւփիմէ Պ. Օտեան, Կ. Պօլիս, 1885

Հակոբյան Հակոբ
◈ Հակոբյան Հակոբ, Կուրղինյան Շուշանիկ, Արազի Մովսես, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ


Համաստեղ
Գանկի մը հետ («Վարագ», 1965 Ապրիլ, Բացառիկ թիւ 49 (Բոստոն))
Մոռացված էջեր, հտ. Դ, Երևան, 2007. կամ այստեղ
◈ Պատմվածքներ (Հայաստանի լեռներու սրնգահարը, Երևան, 1989)
Տափան Մարգար
Միջո
Չալո
Երնեկ այն օրերուն
Փիլիկ Աղբար
Նապաստակի մը օրագիրը
Վարդան
Զոհը Կար Ամուն էր
Հին օրերուն
Աստղկան սայլը
Աղավնիները
Անձրևը
Աղջի Եղսիկ
Կապույտ հուլունքը
Չամչով կարկանդակ
Տունը
Փեսա Օվան
Թափառաշրջիկի մը օրագրեն
Համբույրը
Պուպրիկը
Չոպան լեռան հեքիաթը
Որոշ պատմվածքներ (էլ. տեքստ)
Անձրեւ (էլ. տեքստ)

Համբարձումյան Վազգեն
Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-ր դդ.), Երևան, 2010
Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության (X-XVIII դդ.), հտ. 2, Երևան, 2015. կամ այստեղ

Համբարձումյան Վիկտոր / Амбарцумян Виктор
◈ Амбарцумян В.А., О гравитационной потенциальной энергии открытых скоплений. “Доклады Академии наук СССР”, т. 24, № 9, Москва, 1939, с. 875-877
◈ Համբարձումյան Վ.Հ., Տիեզերքի կառուցվածքը, Երևան, 1946
Աստղերի էվոլուցիան և աստրոֆիզիկան, Երևան, 1948
Գալակտիկաներ, Երևան, 1966
Տիեզերքի էվոլյուցիայի պրոբլեմները, Երևան, 1968
Проблемы эволюции вселенной, Ереван, 1968
Научные труды. В 2-х томах. Том 1, Ереван, 1960
Философские вопросы науки о вселенной, Ереван, 1973
Астрономия. Методология. Мировоззрение. Москва, 1979
Научные труды, т. 3, Ереван, 1988
Избранные статьи, Москва, 1988

Համբարձումյան Ռաֆայել
Հայկական տոմար, Երևան, 1992

Համսուն Կնուտ(Քնյութ)
Պան [վիպակ], Երևան, «Յավրուհրատ», 2014 (թերի նախադիտում)
◈ Սիրո ստրուկները (նովելներ), թարգմ. Յայլոյան Ա., Երևան, «Յավրուհրատ», 2015. epub, mobi

Հայաստանցի Արմեն
◈ Մայրենիք. Դրոշ (վեպ) (epubmobi)

Հայկ Վահե
Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 271-298

Հայկազ Արամ
Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 357-384)

Հայկունի Արմենակ
◈ Ճիզմէճեան Ա. Հ., Արայ Գեղեցիկ, ողբերգութիւն երաժշտական ի չորս արարուածս, [վայրը չկայ], 1858
Ողիմպիադա. ողբերգութիւն յերիս արարուածս, [վայրը չկայ], 1858
Էլիզա կամ Վերջին արեւելեան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրական դէպ մը, Զմիւռնիա, 1861
Ճերմակ կամ Պարոն Ս. Փափազեան եւ իւր ժամանակը, Կ. Պոլիս, 1863
Գարնան ծաղիկներ կամ երիտասարդաց արդի կացութիւնը, Կ. Պոլիս, 1863. Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1771
Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան. Եւրոպիոյ իմաստասիրաց արդի դրութեան համեմատ, Գ. տպ., Կ. Պոլիս, 1870. Դ. տպ., Կ. Պոլիս, 1895
Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք, Կ. Պոլիս, 1863. Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1869. Գ. տպ., Կ. Պոլիս, 1871Հայկունի Գ.
Պրօլէտարական յեղափոխութիւնը եւ Արմէնիայի բօլշեւիկները, Մօսկւա, 1919
Ազգութիւնների ինքնորոշումը եւ կօմունիստները, Մօսկւա, 1919

Հայրապետյան Աշոտ
Օտար բառերի բառարան, Բ վերամշ. հրատ., Երևան, 2011

Հայրապետյան Տ. Ա.
◈ Հայրապետյան Տ. Ա., Ասլանյան Ա. Վ., Պապով Գ. Յ., Ղազարյան Ա. Ս., Հայաստանի ողնաշարավոր կենդանիների անվանումների լատիներեն-հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բառարան (հեղ.՝ Հայրապետյան Տ.Ա. և այլք), Երևան, 2018

Հանանյան Գաղթուհի
◈ Հանանյան Գ. Կ., Սվեդիայի բարբառի Խտրբեկի խոսվածքի անվանական թվակազմությունը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988, էջ 61-68
◈ Гананян Гахтуи Карапетовна. Хтрбекский говор сведийского диалекта: автореферат, Ереван, 1991
Սվեդիայի բարբառի բայական համակարգի մի քանի հատկանիշներ, ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993, էջ 147-154
Գրաբարի խոնարհման մի անկանոնության մասին, ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007, էջ 104-107
Բայական հետգրաբարյան գոյացություններ կիլիկյան բարբառներում ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008, էջ 196-203
Աղայանը բարբառագետ, ԲԵՀ-«Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 50-58
Հայ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգումը, ԲԵՀ- «Բանասիրություն», 2016, № 1 (19), էջ 14-25

Հանեյան Անահիտ
Տիգրանակերտի բարբառը, Երևան, 1978

Հաուպտման Գերհարտ
Մենակ մարդիկ (դրամա), թրգմ. Ե. Ա., [Թիֆլիս, 1901]

Հասան-Ջալալեանց Եսայի
Պատմութիւն կամ Յիշատակ ինչ ինչ անցից՝ դիպելոց յաշխարհին Աղուանից, համառօտագրեալ ի Սրբազնակատար կաթուղիկոսէն Աղուանից ի Տէր Եսայեայ Հասան Ջալալեանց, Շուշի, 1839
Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի, Երուսաղէմ, 1868. կամ այստեղ
◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ
Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի (էլ. տեքստ)

Հատտէճեան Ռոպեր
Յակոբ Պարոնեանի մտերմութեան մէջ, Կ. Պոլիս, 1965

Հարությունյան Ավագ
Հայոց ցեղասպանություն և Հայկական հարց. գրքերի մատենագիտությունը (1860-2010), Սբ Էջմիածին, 2014. կամ այստեղ

Հարությունյան Բաբկեն
«Վայոց ձոր» տեղանվան ստուգաբանության հարցի շուրջը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1967, թ. 9, էջ 85-96
Դվին-Պարտավ ճանապարհի Sisajan-Gelakuni գծամասը. ՊԲՀ, 1968, թ. 1, էջ 212-220
«Գահնամակի» թվագրման հարցի շուրջը. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1976, թ. 2, էջ 57-74
◈ Մազքթաց Սանեսան թագավորի արշավանքը Հայաստան. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, թ. 6, էջ 65-77
Փայտակարան քաղաքը և նրա տեղագրությունը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, թ. 12, էջ 61-76
Մարդպետական և Անգեղտան գործակալությունները Արշակունյաց Հայաստանում. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թ. 4, 1984, էջ 41-49
Արցախի, Հայոց Արևելից կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջը. ՊԲՀ, 1994, թ. 1-2, էջ 256-266
Արցախի, Հայոց Արևելից Կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջր. ՊԲՀ, 1995, թ. 1, էջ 191-208
Erich Kettenhofen. Tirdad und die Inschrift von Paikuli, Kritik der Quellen zur Geschichte Armeniens im spaten 3,und fruhen 4, Jh. n. Chr., Dr. Ludwig Reichert Verlag,Weisbaden, 1995, 203 p. Էրիխ Քեթենհոֆեն, Տրդատը և Պայկուլիի արձանագրությունը. աղբյուրների քննություն..., Վիսբադեն, 1995, 203 էջ. ՊԲՀ, 1996, թ. 1-2, էջ 353-355
Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. ՊԲՀ, 1988, թ. 3, էջ 56-67
Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. ՊԲՀ, 1988, թ. 4, էջ 44-60
Մեծ Հայքի Պարսկահայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի. ՊԲՀ, 1989, թ. 2, էջ 26-39
Մեծ Հայքի Պարսկահայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի. ՊԲՀ, 1989, թ. 3, էջ 18-36
Մեծ Հայքի Մոկք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». ՊԲՀ, 1990, թ. 1, էջ 41-52
Հայաստանի, հայ-իրանական հարաբերությունների և Առաջավոր Ասիայի հնագույն պատմության մի քանի խնդիրների շուրջ (մ.թ.ա. VII-VI դդ.), Երևան, 1998
Մեծ Հայքի Տավրուբերան (Տուրուբերան) աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». ՊԲՀ, 1999, թ. 2-3, էջ 147-165
Հմայակ Մարտիրոսյանի «Пути Арташат—Тигранакерт и Арташат—Мцхета на карте Пейтингера» հոդվածի առթիվ. ՊԲՀ, 1999, թ. 2-3, էջ 364-365
Հայոց եկեղեցու թեմական բաժանումը Գրիգոր Լուսավորչի հովվապետության շրջանում. ՊԲՀ, 2000, թ. 2, էջ 108-127
◈ Մեծ Հայքի վարչա-քաղաքական բաժանման համակարգն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, մաս Ա, Երևան, 2001. կամ այստեղ
Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (պատմաաշխարհագրական դիտարկումներ). ՊԲՀ, 2003, թ. 1, էջ 119-146
Պոնտոսի Միհրդատ VI Եվպատոր թագավորը նաև հայոց արքա. ՊԲՀ, 2003, թ. 3, էջ 131-152
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ս. Մ. Կրկյաշարյանը 80 տարեկան է. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2003, թ. 3, էջ 233-236
◈ Հարությունյան, Բաբկեն and Հակոբյան, Հայկ, Ի. Ղարիբյան. Արծափ-Մեղրաձոր, Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2006, 536 էջ. ՊԲՀ, 2007, թ. 2, էջ 287-289
Ալեքսանդրապոլի և Մոսկվայի պայմանագրերի համադրական քննության շուրջ. ՊԲՀ, 2011, թ. 3, էջ 51-61
Հայոց Արևելից կողմերի և Աղվանքի պատմության ու պատմական աշխարհագրության հարցեր (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2016. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Հարությունյան Հ.Ա.
Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1983

Հարությունյան Հասմիկ
Երաժշտությունը V-XV դարերի հայ մատենագրության մեջ, Երևան, 2010

Հարությունյան Մեսրոպ
◈ Աբկայ. մեռնելու պարունակները (epub, mobi)
◈ Հետհեղափոխությունն՝ իր եզրերով (epub, mobi)

Հարությունյան Պ.
Ընտանի կենդանիների անատոմիական ալբոմ-բառարան. հայերեն-ռուսերեն-լատիներեն, Երևան, 1990

Հարությունյան Սարգիս Բարդուղիմեոսի
Հայ ժողովրդական հանելուկներ, Երևան, 1965
Անեծքի և օրհնանքի ժանրը հայ բանահյուսության մեջ, Երևան, 1975
Սասնա ծռեր. ժողովրդական վեպ, աշխատասիրությամբ Սարգիս Հարությունյանի, Երևան, 1977
Հայ հին վիպաշխարհը, Երևան, 1987. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Հայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը, Երևան, 2001
Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը. ընդհանուր ակնարկ, Երևան, 2001
Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, Երևան, 2006
Հայ հին վիպաշխարհը (էլ. տեքստ)

Հարությունյան Սուսաննա
◈ Լուրեր կյաքից, «Յավրուհրատ», Երևան, 2017. epub / mobi

Հացունի Վարդան, Հ.
Խորհրդածութիւնք Եղիշէի պատմութեան վրայ, Վենետիկ, 1896. կամ այստեղ
Երդումն հին հայոց մէջ, Վենետիկ, 1910. կամ այստեղ
Ճաշեր եւ խնճոյք հին Հայաստանի մէջ, Վենետիկ, 1912
Հայ ծէսը 1911 տարւոյ ազգային Սիւնհոդոսի գործոց մէջ, Վենետիկ, 1919
Այվազեան Յովհաննէս ծովանկարիչ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1922
Դաստիարակութիւնը հին հայոց քով, Վենետիկ, 1923
Պատմութիւն հին հայ տարազին, Վենետիկ, 1923
Յայտնութիւն նշխարաց եւ վկայաբանութիւն Եր. Տն. Կոմիտասայ, Վենետիկ, 1923
Երեւանեան ուղղագրութեան դէմ, Վենետիկ, 1925
Կարեւոր խնդիրներ Հայ Եկեղեցւոյ պատմութենէն, Վենետիկ, 1927
Հայ դրօշները պատմութեան մէջ, Վենետիկ, 1930
Կաթողիկոսական ընտրութիւն եւ ձեռնադրութիւն պատմութեան մէջ, Վենետիկ, 1930
Երդմունք հին Հայոց մէջ, Վենետիկ, 1932
Հայուհին՝ պատմութեան առջեւ. արեւելահայերէնի վերածեց Ցօղիկ Պուլուզեանը, Թեհրան, 2009

Հեբհարտ Է.
Յուդայի վերջին գիշերը, թրգմ. Խաչատուր քհն. Փանեանց, Թիֆլիս, 1901

Հեթում պատմիչ
Հեթում պատմիչ Թաթարաց. յեղեալ ի Լատին օրինակէ ի Հայ բարբառ, Վենետիկ, 1842. կամ այստեղ

Հերոդոտոս
Պատմություն ինը գրքից, թարգմ. Սիմոն Կրկյաշարյան, Երևան, 1986

Հէքիմեան Սրապիոն
Տաղք քերթուածք եւ թատրերգութիւնք, Կ. Պոլիս, 1857
Յուլիանէ. Գօմալա. Պօղոս եւ Վիրգինիա, Կ. Պոլիս, 1864

Հինդլեան Յովհաննէս
Անկեղծ էջեր (1890-1914). Դ. հատոր, Կ. Պոլիս, 1922

Հինտօղլի Յարութիւն Կուտինացի / Hindoglu Artin
Theoretisch-pracktische Türkische Sprachlehre für Deutsche: mit einer Auswahl der nothwendigen Gespräche, Leseübungen und einem deutsch-türkischen und türkisch-deutschen Wörterbuch nebst dem alphabetisch geordneten Verzeichnisse der Aussprache mit lateinischen Buchstaben für jene, die Türkisch nicht lesen können oder es nicht lernen wollen. Wien, 1829.
Քերականութիւն Գերմանացի բարբառոյ / Deutsch-Armenische Sprachlehre, Վենետիկ / Venedig, 1830. կամ այստեղ
Dictionnaire abrégé français-turc. Vienne, 1831. կամ այստեղ
Grammaire théorique et pratique de la langue turke. Paris, 1834. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Dictionnaire abrégé turc-français. Vienne, 1838. կամ այստեղ

Հիպողիտոս Բոստրացի
Ի Յոհաննու Աւետարանին մեկնութենէն ի յարութիւն Ղազարու. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 94r-96r

Հիսարլեան Արիստակէս
Պատմութիւն հայ ձայնագրութեան եւ կենսագրութիւնք երաժիշտ ազգայնոց 1768-1909 (վարձատրեալ Իզմիրեան մրցանակաւ), Կ. Պոլիս, 1914  

Հիւկօ Վիքթօր
Լուքրէցիա Պօրճիա, թարգմ. Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1862
◈ Վիքթօռ Հիւկօ, Դատապարտեալի մը վերջին օրը, թարգմ. Բարթ. Յ. Մաղաքեան, Կ. Պօլիս, 1863
Անճէլօ, Զմիւռնիա, 1863
Ռւյ Պլաս. եղերգ Վիքթօռ Հւկօյի, թարգմ. Ռուսինեան, Կ. Պոլիս, 1873
Պապ. թարգմ. ՝ Յ.Կ. Սվաճեան, Զմիւռնիա, 1879

Հիւպշման Հ. (տես նաև Hübschmann, Heinrich)
◈ Հիւպշման Հ., Ա. Սեմական փոխառեալ բառեր հին հայերէնի մէջ («Ուսումնասիրութիւնք հայերէնի փոխառեալ բառից» ժողովածու), Գ. Յաւելուած. Հայկական յատուկ անուանք, թրգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1894
Հին հայոց տեղւոյ անունները, Վիեննա, 1907
◈ Հյուբշման Հայնրիխ, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, գերմ. թարգմ. Հարությունյան Մ. Ն., Երևան, 2004. կամ այստեղ


Հիւրմիւզ(եան) Եդուարդ, Հ.
Վրուրի Որմզդանայ բուրաստանք, Վենետիկ, 1851
Հատընտիր քերթուածք Տեառն Եդուարդայ Վ. Հիւրմիւզեան արքեպիսկոպոսի Շիրակայ ի Մխիթարեան Ուխտէն («Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց», հտ. Գ), Վենետիկ, 1854
Գիրք Յոբայ, Վենետիկ, 1862
Աստուածաբանութիւն տեսական, համառօտեալ, հտ. Ա, Վենետիկ, 1862. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Աստուածաբանութիւն տեսական, հտ. Բ, Վենետիկ, 1862
Աստուածաբանութիւն բարոյական, համառօտեալ ի Ս. Ալփոնսոսէ Լիկուորեայ, հտ. Ա, Վենետիկ, 1865
◈ Աստուածաբանութիւն բարոյական, համառօտեալ ի Ս. Ալփոնսոսէ Լիկուորեայ, հտ. Բ, Վենետիկ, 1865
Առձեռն ճարտասանութիւն, Վենետիկ, 1866
Առձեռն բանաստեղծութիւն, Վենետիկ, 1867
Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց, համառօտեալ ի հ. Եդուարդայ վրդ. Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1867
Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ յաւելուածովք ոճոյ եւ դարձուածովք նախնեաց ի պէտս դպրոցաց, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ
Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց, համառօտեալ ի հ. Եդուարդայ վրդ. Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1885


Հոմերոս
Եղիական [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Եղիա Թոմաճան, հտ. Ա, Վենետիկ, 1843. կամ այստեղ
◈ Եղիական [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Եղիա Թոմաճան, հտ. Բ, Վենետիկ, 1843. կամ այստեղ
Ոդիսական, [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Եղիա Թոմաճան, հտ. Ա, Վենետիկ, 1848. կամ այստեղ
◈ Ոդիսական, [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Եղիա Թոմաճան, հտ. Բ, Վենետիկ, 1848. կամ այստեղ
Իլիական [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Արսէն Բագրատունի, Վենետիկ, 1864. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Իլիական, Երևան, 1987. կամ այստեղ
Ոդիսական, Երևան, 1988. կամ այստեղՀովակիմյան Բ.
Հայոց ծածկանունների բառարան, Երևան, 2005. կամ այստեղ

Հովհաննիսյան Լ. Շ.
Բառերի մեկնությունները հինգերորդ դարի հայ մատենագրության մեջ, Երևան, 2016
Գրաբարի բառարան. Նոր հայկազյան բառարանում չվկայված բառեր, Երևան, 2010

Հովհաննիսյան Հովհաննես
◈ Շահազիզ Ս., Հովհաննիսյան Հ., Ծատուրյան Ա., Միրաքյան Վ., Երկեր, Երևան, 1980
Զանազան գործեր (էլ. տեքստ)
Որոշ բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Որոշ բանաստեղծություններ՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)

Հովհաննիսյան Հովհաննես (պտմբ)
Գերեզմանոցներ, դիակիզարաններ թե՞ այլ լուծումներ. ավանդույթի ու արդիականացման միջև

Հովհաննիսյան Մ.
Անգլերեն-հայերեն բառարան / English-Armenian Dictionary (հեղ.՝ Ասմանգուլյան Հ., Հովհաննիսյան Մ.), Երևան, 1984

Հովհաննիսյան Պետրոս
Մովսես Խորենացու մատենագիտությունը. երկասիրություններ, Երևան, 1991
◈ Հ. Պ. և Մովսիսյան Ա., Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հտ. Ա, Երևան, 2007
◈ Հ. Պ. և Մովսիսյան Ա., Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հտ. Բ, Երևան, 2011
Մովսես Խորենացի. մատենագիտություն, Երևան, 2013

Հորոյ [Նշան Ճիւանեան]
Նարեկը եւ իւր աշխարհաբար թարգմանութիւնը, Կ. Պոլիս, 1905
Եղիշէի մասին ուսումնասիրութիւններ ներկայ դարուս մէջ, Ա. Եղիշէ եւ իւր քսաներորդ դարու հայ ուսումնասիրողք եւ քննադատք, Կ. Պոլիս, 1923

Հռակինոս Ղ.
Երգք վասն կրօնից, Վիէննա, 1842. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Հրանդ (Կիւրճեան Մելքոն)
Պանդուխտի կեանքէն (էլ. տեքստ)

Հրաչեայ Ազնիւ
◈ Տիկին Հրաչեայ Ազնիւ, Իմ յիշողութիւններս, Փարիզ, 1909

Hagopian, Gayane
Armenian for Everyone. Western and Eastern Armenian in Parallel Lessons. 2nd ed. Los Angeles-Glendale, 2007. կամ այստեղ


Hagopian, V.H.
A Dictionary English Armenian / Նոր բառարան անգլիերէնէ հայերէն, Կ. Պոլիս / Constantinople, 1892. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ottoman-Turkish conversation-grammar; a practical method of learning the Ottoman-Turkish language, London, 1907. կամ այստեղ

Hepworth, George H.
Through Armenia on Horseback. London 1898. կամ այստեղ

Hewsen, Robert H.
The Geography of Armenia. In The Armenian People from Ancient to Modern Times (New York, 1997), Richard G. Hovannisian, ed., volume 1, pp. 1-17.
In Search of Armenian Nobility: Five Armenian Families of the Ottoman Empire. In Journal of the Society for Armenian Studies 3(1987), pp. 93-117.

Hovannisian, Richard G.
The Republic of Armenia; Volume I: The First Year, 1918-1919. University of California Press, 1971

Hübschmann, Heinrich (տես նաև Հիւպշման Հ.)
Die Umschreibung der iranischen Sprachen und des Armenischen. Leipzig, 1882
Armenische Studien. I. Grundzüge der armenischen Etymologie. Erster Theil. Leipzig, 1883. կամ այստեղ
Armenische Grammatik. I.Theil. Armenische Etymologie. Leipzig, 1895. կամ այստեղ
Armenische Grammatik. I.Theil. Armenische Etymologie. Leipzig, 1897