Հեղինակներ - Շ


Շահազիզ Երուանդ
Շահազիզ(եան) Սմբատ
Շահամիրեան Յակոբ
Շահան Շահնուր
Շահան-Ջրպետեան Յակոբ
Շահինեան Գ.
Շահինեան Յովհաննէս
Շահխաթունեանց Յովհաննէս
Շահնազար, Աշուղ
Շահնազարեան Դանիէլ
Շահնազարեանց Կարապետ
Շահունեան Վահան
Շահպազ Բարսեղ
Շահրամանեանց Յովհաննէս (Նիրանի)
Շահրիկեան Յարութիւն (Ատոմ)
Շամախեցի
Շամլըեան Սարգիս Վահագն
Շանթ Լևոն
Շանշեան Պետրոս
Շապո Վիկտոր (Victor Chapot)
Շատոբրիան
Շբիցպերկ
Շերմազանեան Գալուստ
Շեքսպիր
Շէքէրջեան Յարութիւն
Շիլլէր
Շիշմանեան Գ.
Շիրազ Հովհաննես
Շիրին - տես Կարապետեան Յովհաննէս
Շիրվանզադէ Ալեքսանդր
Շմիդթ Ֆերդինանդ
Շմիտ Քրիստոֆ
Շովրեան Մ.
Շուշանյան Վազգեն
Շտիկյան Սուրեն
Շրայնէր Օ.
Շրօդէր Յովակիմ
Շրումպֆ Կիւստաւ Ատոլֆ (Schrumpf Gustav Adolf)
Շօէյլ Սամսոն
Шабановъ Дмитрий Федоровичъ
Шапировъ Борисъ
Шахатунянъ А.
Ширванзадэ
Широкорад Александр
Шопен Иван
Штреккер В.
 
Շահազիզ Երուանդ
Նոր Նախիջեւանի Ս. Խաչ վանքը, Թիֆլիս, 1901

Շահազիզ Սմբատ
◈ Շահազիզեան Սմբատ, Լեւոնի վիշտը. ժամանակակից վէպք չորս գլուխ բաժանած եւ զանազան բանաստեղծութիւններ, Մոսկուա, 1865
◈ Շահազիզեան Սմբատ, Մի քանի խօսք իմ ընթերցողներին, Մոսկուա, 1903
◈ Շահազիզ Ս., Հովհաննիսյան Հ., Ծատուրյան Ա., Միրաքյան Վ., Երկեր, Երևան, 1980

Շահամիրեան Յակոբ
Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց, Մադրաս, 1773
Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց, Թիֆլիս, 1913
Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց (էլ. տեքստ)

Շահան Շահնուր
Նահանջը առանց երգի, Պէյրութ, 1981
◈ Արմեն Լյուբեն, Բանաստեղծություններ (Օտարալեզու հայ գրողներ, Երևան, 1989 թ., էջ 45-76)
Գեղարուեստական գործեր. Նահանջը առանց երգի. Յարալէզներուն դաւաճանութիւնը, Երեւան, Եաւրուհրատ, 2016 (թերի նախադիտում)

Շահինեան Գ.
Քերականական ուրուագիծ Մանիսայի գաւառբարբառին, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, թ. 33, էջ 528-531
Երկրորդ նմուշ մը Մաղնիսայի գաւառաբարբառին, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, 36, էջ 575-576


Շահխաթունեանց Յովհաննէս
Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ, հտ. Ա, Էջմիածին, 1842. հտ. Բ, 1842
Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի եւ հին գաւառացն Արարատայ, աշխատասիրությամբ Ա. Տեր-Ստեփանյանի, Ս. Էջմիածին, 2014. կամ այստեղ
Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի (էլ. տեքստ)

Շահնազարեանց Կարապետ
◈ Chahnazarian, G. V. Esquisse de l'histoire de l'Arménie, coup d'œil sur l'Arménie ancienne et sur son état actuel. Paris, 1856.
Դաշանց թղթոյ քննութիւնն ու հերքումը, Պարիս, 1862. կամ այստեղ
Ծրագիր պատմութիւն Հայաստան աշխարհին եւ տեսութիւն հին Հայաստանի եւ նրա այժմեան վիճակին վրայ, Տփխիս, 1863

Շահպազ Բարսեղ
Այլասիրութիւն եւ եսասիրութիւն, Աղեքսանդրիա, 1907
Այլասիրութիւն եւ եսասիրութիւն (էլ. տեքստ)
Քերթուածներ եւ յօդուածներ (էլ. տեքստ)

Շահրամանեանց Յովհաննէս (Նիրանի)
◈ Զանազան երգք, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Գ), Մոսկուա, 1856

Շահրիկեան Յարութիւն (Ատոմ)
Օսմանեան կայրութեան անկման պատմութիւնը. Երիտասարդ-թուրքերու վերանորոգուող դպրոցը (էլ. տեքստ)
Ազգային սահմանադրութիւնը. գիծեր մեր մշակոյթի պատմութենէն (էլ. տեքստ)

Շամլըեան Սարգիս Վահագն
Համառօտ գուշակութիւն օդոց հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբ, Կ. Պոլիս, 1855

Շանթ Լևոն
Բանահիւսական երկերուն նիւթը, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1927(8), էջ 86-94
Երկեր, Երևան, 1989. կամ այստեղ
◈ Լեւոն Շանթի երկերը, հտ. Ե, Պէյրութ, 2008
Ազգութիւնը հիմք մարդկային ընկերութեան, Երեւան, 2008
Մեր անկախութիւնը, Երեւան, 2011. կամ այստեղ


Շապո Վիկտոր (Victor Chapot)
Եփրատի սահմանագլուխը Պոմպէոսի ժամանակէն մինչեւ արաբացւոց աշխարհակալութիւնը, Վիեննա, 1960

Շատոբրիան
◈ Շատիւբրիանտ, Ատալա օրիորդն սիրազոհ, թարգմ. Յովհաննէս Աւդալեանց, Կալկաթա, 1826
◈ Շաթոպրիան, Ռենադոս, թարգմ. Տիգրան Սավալանեանց, Զմիւռնիա, 1844
◈ Շաթօպրիան, Աթալա. սիրավէպ, թարգմ. Գարեգին Գ. Չափրաստճեան, Կ. Պոլիս, 1858
◈ Շադոպրիանու Ադալա. թարգմ. նախկին աշակերտաց ոմանց Ճեմարան Վարժարանի Իւսկիւտարու, Կ. Պոլիս, 1880
Քրիստոնեության հանճարը (ընտիր հատվածներ), թարգմ. ֆրանս. Պարգև Շահբազյան, Սբ Էջմիածին, 2008

Շէքէրջեան Յարութիւն
Մարդկային մտքի քաջագործութիւնը կամ Գործնական հոգեբանութիւն, Բ. տպ., Թիֆլիզ, 1913. կամ այստեղ


Շեքսպիր
◈ Շէքսփիյր Վլ., Հռոմէոս եւ Ճիւլեէդդա, թարգմ.՝ Տէտէեան Ա., Զմիւռնիա, 1866
◈ Վիլլիամ Շէկսպիրի Լիր թագաւոր, թարգմ.՝ Ստ. Մալխասեանց, Ս. Պետերբուրգ, 1888
◈ Վիլլիամ Շէկսպիրի Մակբեթ, թարգմ.՝ Ստ. Մալխասեանց, Թիֆլիս, 1892
◈ Քրոնիկներ 1, թարգմ. Խաչիկ Դաշտենց, Հենրիկ Սևան, Երևան, 1972. ներբեռնել
◈ Քրոնիկներ 2. ներբեռնել
Արքայ Լիր, թարգմ.՝ Յովհաննէս Խան-Մասեհեանի, խմբագր.՝ Եղիշէ Չարենց, Երեւան, 2006
Հայերէն Շեքսպիր (Շեքսպիրի երկերի հայերէն թարգմանութիւնները) (էլ. տեքստ)

Շիլլէր
Վիլհէլմ Տէլլ, թարգմ. Ս. Թառայեանց, Թիֆլիս, 1901


Շիրազ Հովհաննես
Երկեր, հտ. Ա. Հայոց դանթեականը, Երևան, 1981. կամ այստեղ, ներբեռնելի
◈ Երկեր, հտ. Գ, Երևան, 1984
Անի [պոեմ], Երևան, 2011. կամ այստեղ
Զանազան գործեր (էլ. տեքստ), նաև այստեղ
Մի քանի գործ
Ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)
Նրա մասին
◈ Մուրադյան Սամվել, Հովհաննես Շիրազ, գիրք Ա. Բանաստեղծը, մարդը, Երևան, 2012. կամ այստեղ
◈ Բարսեղյան Խիկար, Շիրազ. հուշ, նովելներ, թանկագին մասունքներ, Երևան, 1990

Շիրվանզադէ Ալեքսանդր
Նամուս, Թիֆլիս, 1901
Երկերի ժողովածու, հտ. 1, Թիֆլիս, 1903. հտ. 2, Թիֆլիս, 1903. հտ. 3, Թիֆլիս, 1903
Երկեր, հտ. Ա, Երևան, 1971
◈ Երկեր, հտ. Բ, Երևան, 1971
Պատմվածքներ, Երևան, 1986
Արամբին (էլ. տեքստ)
Արհավիրքի օրերին (էլ. տեքստ)
Արմենուհի (էլ. տեքստ)
Արսեն Դիմաքյան (էլ. տեքստ)
Ավերակների վրա (էլ. տեքստ)
Ազգային գործիչը (էլ. տեքստ)
Չար ոգին (էլ. տեքստ)
Ուղեգրություններ և ակնարկներ հրապարակախոսական (էլ. տեքստ)
Եվգինե (էլ. տեքստ)
Իշխանուհի (էլ. տեքստ)
Կործանվածը (էլ. տեքստ)
Կյանքի բովից (էլ. տեքստ)
Հուշեր (էլ. տեքստ)
Մորգանի խնամին (էլ. տեքստ)
Նամուս (էլ. տեքստ)
Պատվի համար (էլ. տեքստ)
Քաոս (էլ. տեքստ)
Շառլատանը (էլ. տեքստ)
Պատմվածքներ և վիպակներ (էլ. տեքստ)
Պատմվածքներ, նովելներ, ֆելիետոններ (էլ. տեքստ)
Ունե՞ր իրավունք (էլ. տեքստ)
Վարդան Ահրումյան (էլ. տեքստ)
Վերջին շատրվանը (էլ. տեքստ)
Զուր հույսեր (էլ. տեքստ)
Որոշ գործեր (էլ. տեքստ)
Хаос (էլ. տեքստ)
Քաոս (epub, mobi)

Շմիդթ Ֆերդինանդ
Գէորգ Ուաշինգթն, թարգմանութիւն ի Գերմաներէնէ, Զմիւռնիա, 1874

Շմիտ Քրիստոֆ (Christoph von Schmid)
Աղէքսանդր կամ Ռօպէնսօն Գերմանացի, Կ. Պոլիս, 1850
Անտառաց մատուռը, թարգմ. ի Գաղղիականէ Ատոմ Յ. Տէրոյենց [հեղինակի անունը նշուած չէ], Կ. Պոլիս, 1860
◈ Գլարա կամ անմեղութեան վտանգները [հեղինակի անունը նշուած չէ], Կ. Պոլիս, 1864
◈ Ժէնըվիէվ (բարոյավէպ), Կ. Պոլիս, 1910


Շուշանյան Վազգեն
Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 108-144)

Շտիկյան Սուրեն
Ղևոնդ Ալիշանի հայրենասիրական պոեզիան, Երևան, 1959
◈ Ս.Շ. Վանեցի, Վազգեն Առաջին Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց. Ժամանակագրություն, Էջմիածին, 1990
Ալիշանի գեղարվեստական ստեղծագործությունը, Երևան, 1967
◈ Շտիկյան-Վանեցի Սուրեն, Դատապարտվածի օրագիրը, Երևան, 2016
Հոդվածներ և անտիպ երկեր

Շրայնէր Օ.
Մատուռի աւերակներում, թրգմ. Գիւտ ա. քհն. Աղանեանց, Թիֆլիս, 1901

Շրումպֆ Կիւստաւ Ատոլֆ (Schrumpf Gustav Adolf)
Ուսումնասիրութիւնք հայ լեզուի եւ մատենագրութեան յԱրեւմուտս (ԺԴ-ԺԹ դար), [թարգմ. եւ խմբագր.՝ Զարբհանալեան Գ.] Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Շօէյլ Սամսոն
Պատմութիւն խաչակրութեան եւ թագաւորութեան Երուսաղէմայ, թրգմ. Հ. Ա. Առաքելեանց, Վաղարշապատ, 1874

Шабановъ Дмитрій Федоровичъ
Краткая историческая записка о службѣ 13-го Лейб-гренадерскаго Эриванскаго полка, Тифлисъ, 1875
Описаніе боевой жизни в минувшую войну 1877-1878 годовъ 13 Лейб-гренадерскаго Эриванскаго полка, Тифлисъ, 1881


Шапировъ Борисъ
Наши пограничныя окраины на Кавказѣ: Путевые наброски Бориса Шапирова: Съ 32 рис. въ текстѣ и прил. карты кав. бригад пограничной стражи. Санкт-Петербургъ, 1909.

Шахатунянъ А.
Административный передѣлъ Закавказскаго края. Тифлисъ 1918.

Широкорад Александр
Война и мир Закавказья за последние три тысячи лет (էլ. տեքստ, տպագիրը՝ Москва, 2009). կամ այստեղ

Шопенъ Иванъ
Историческій памятникъ состоянія Армянской-области в эпоху ея присоединенія къ Россійской-имперіи, Санктпетербургъ, 1852. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Новыя замѣтки на древнія исторіи Кавказа и его обитателей, С.-Петербургъ, 1866. կամ այստեղ


Штреккер В.
◈ Матеріалы для географіи Азіятской Турціи. 1. Очерки верхней Арменіи; В. Штреккера, полковника турецкой службы; 2. Путешествіе по Курдистану; Д. Тэйлора, бывшаго консула въ Діарбекирѣ, Тифлисъ, 1873