Հեղինակներ - Ջ


Ջալալեանց Սարգիս
Ջախջախեան Մանուէլ, Հ.
Ջահուկյան Գևորգ
Ջանեան Ա.
Ջանսըն Սամուէլ / Ջոնսոն Սամուէլ
Ջիւանի
Ջունդ Աստուածատուր
Ջրբաշյան Էդվարդ
Ջրպետեան Յակովբ Շահան
Cibried, Jacques M. Chahan
Djemal Pasha
Djivani
Джаукян Г.
Джемаль-паша


Ջալալեանց Սարգիս
Ճանապարհորդութիւն ի մեծն Հայաստան, մասն Ա, Տփխիս, 1842
◈ Ճանապարհորդութիւն ի մեծն Հայաստան, մասն Բ, Տփխիս, 1858
Նամակ Տ. Սարգիս արքեպիսկոպոսի Ջալալեանց, Կ. Պոլիս, 1867
Ճանապարհորդություն ի մեծն Հայաստան, մաս Ա-Բ, արլհ. թարգմ. Սամվել Գրիգորյան, Երևան, 2016

Ջախջախեան Մանուէլ, Հ.
◈ Արհեստ բարւոք սիրելոյ կամ Արհեստ աստուածսիրութեան, Վենէտիկ, 1819
Համառօտ բառարան յԻտալականէ ի Հայ եւ ի Տաճիկ, Վենետիկ, 1829
Բառգիրք ի բարբառ Հայ եւ Իտալական, Վենետիկ, 1837
Հատընտիր քերթուածք Տեառն Հ. Գաբրիելի Ավետիքեան, Տեառն Հ. Մանուէլի Ջախջախեան, Տեառն Հ. Եղիայ Թոմաճան («Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց», հտ. Բ), Վենետիկ, 1853


Ջահուկյան Գևորգ
Լեզվաբանության պատմություն, հտ. Ա, Երևան, 1960
◈ Լեզվաբանության պատմություն, հտ. Բ, Երևան, 1962
◈ Джаукян Г.Б. Урартский и индоевропейские языки. Ереван, 1963. կամ այստեղ
Очерки по истории дописьменного периода армянского языка. Ереван, 1967
Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974. կամ այստեղ
Сравнительная грамматика армянского языка. Ереван, 1982. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Զրույցներ հայոց լեզվի մասին, Երևան, 1992. կամ այստեղ
◈ Ջահուկյան Գ.Բ., Խլղաթյան Ֆ.Հ., Հայոց լեզվի ոճաբանություն. ուսումնական ձեռնարկ ուսուցիչների և ավարտական դասարանների աշակերտների համար, Երևան, 2007
Հայերեն ստուգաբանական բառարան, խմբ. և առաջաբանը՝ Վահան Սարգսյանի, Երևան, 2010

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Հայոց լեզվի պատմա-համեմատական քերականության հիմունքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1955/1, էջ 61-80
Դավթի քերականական աշխատության նորահայտ ամբողջական ձեռագիր տեքստը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1956/3, էջ 241-264
◈ Джаукян Г. О первых попытках применения сравнительного метода в истории армянского языкознания. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1957/6, էջ 53-64
Հայ բարբառագիտությունը և հայերենի բարբառների ծագման հարցը. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1959/2-3, էջ 282-319
Ստուգաբանություններ. ՊԲՀ 1963/4, էջ 85-98
Ստուգաբանություններ. ՊԲՀ 1965/1, էջ 251-261
Новые урартско-индоевропейские параллели. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1965/3, էջ 45-56
Հայերենի և խեթա-լուվական լեզուների բառային կազմի ծագումնային զուգադիպումները. ՊԲՀ 1967/4, էջ 57-74
Հայերենը և պելասգերենը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1967/9, էջ 72-84
Հայերենը և փռյուգերենը. ՊԲՀ 1968/3, էջ 121-137
Հայերենը և հին մակեդոներենը. ԼՀԳ 1968/8, էջ 23-38
О применении метода глоттохронологии к армянскому языку. ԼՀԳ 1969/9, էջ 65-89
Լեզվի ինստիտուտ. ԼՀԳ 1970/11, էջ 80-85
Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. ՊԲՀ 1971/2, էջ 65-80
Գրական լեզուների և բարբառների փոխհարաբերությունը ըստ վիճակագրական տվյալների. ԼՀԳ 1971/5, էջ 45-57
Հայոց լեզվի տերմինաբանության զարգացման հարցերի քննարկումը. ԼՀԳ 1971/9, էջ 93-98
Օտարազգի բառերի տառադարձման սկզբունքները. ԼՀԳ 1972/3, էջ 25-34
◈ Գևորգյան Թ., Ջահուկյան Գ., Նամակներ խմբագրությանը. ՊԲՀ 1973/3, էջ 257-258
Ստուգաբանություններ. ԼՀԳ 1973/6, էջ 17-22
Место залога в системе грамматических категорий глагола. ԼՀԳ 1974/11, էջ 13-19
Խոսքի մասերի կաղապարային դասակարգումը. ԼՀԳ 1976/1, էջ 16-30
Հայասայի լեզվի հինանատոլիական ծագման վարկածը. ՊԲՀ 1976/1, էջ 89-110
Ստուգաբանություններ. ԼՀԳ 1976/12, էջ 41-51
Կիմերների և կիմերերենի պրոբլեմը արդի գիտության մեջ. ՊԲՀ 1977/4, էջ 73-82
Ստուգաբանություններ. ԼՀԳ 1979/3, էջ 23-34
Об аккадских заимствованиях в армянском языке. ՊԲՀ 1980/3, էջ 107-119
Об аккадских заимствованиях в армянском языке. ՊԲՀ 1980/4, էջ 96-106
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» առաջին գրքի անձնանունների լեզվական աղբյուրները. ՊԲՀ 1981/3, էջ 48-63
Բնիկ հայերեն արմատներով կազմված հայկական անձնանունները. ՊԲՀ 1984/4, էջ 32-44
Ընդհանուր և հայ հնչույթաբանության մի քանի հարցեր. ԼՀԳ 1984/9, էջ 3-16
Բայի կառուցվածքային բաղադրիչների իմաստային վերլուծություն. ԼՀԳ 1986/1, էջ 3-11
Հայկական շերտը ուրարտական դիցարանում. ՊԲՀ 1986/1, էջ 43-58
◈ Առաքելյան Բ. Ն., Ջահուկյան Գ. և Սարգսյան Գ. Խ., Ուրարտու—Հայաստան հարցի առթիվ. ՊԲՀ 1987/1, էջ 25-28
О соотношении хайасского и армянского языков. ՊԲՀ 1988/1, էջ 60-79
О соотношении хайасского и армянского языков. ՊԲՀ 1988/2, էջ 68-88
Ստուգաբանություններ. ԼՀԳ 1988/11, էջ 69-75
Հայերենի կետադրության պատմական և տեսական հիմունքները. ԼՀԳ, 1990/7, էջ 75-86
Հայերենի անհայտ ծագման բառարմատները. ՊԲՀ 1990/2, էջ 62-77
Դերանունների բնույթը և դասակարգումը. «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1990/3, էջ 8-16
Ստուգաբանություններ. ՊԲՀ 1991/2, էջ 36-44
Արցախահայ (Ղարաբաղի) բարբառի կազմավորման մասին. ԼՀԳ 1991/5, էջ 52-58
Լեզվական նոր տվյալներ հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և հավատալիքների մասին. ՊԲՀ 1992/1, էջ 14-27
Հոգեկան երևույթների լեզվաբանական կաղապարումը. ԲԵՀ 1992/1, էջ 17-29
Միջին հայերենը որպես լեզվական որակ. ԲԵՀ 1993/1, էջ 14-21
Ստուգաբանություններ. ԲԵՀ 1993/2, էջ 22-30
Հունաբան հայերենը և նրա մշակած նախածանցների համակարգը. ՊԲՀ 1993/1-2, էջ 7-14
Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. ՊԲՀ 1994/1-2, էջ 53-66
Դիտողություն մի դիտողության առթիվ. ԲԵՀ 1994/2, էջ 75-76
Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. ՊԲՀ 1995/1, էջ 137-150
Հայ-իրանական լեզվական զուգադիպումներ. ՊԲՀ 1995/2, էջ 183-186
Ձայնեղ պայթականների և հպաշփականների բարբառային խլացման հետ կապված երկու երևույթի մասին. ԲԵՀ 1995/2, էջ 3-8
Մոնղոլ-թաթարական տարրը հայ ժողովրդական վեպում. ԲԵՀ 1995/3, էջ 133-134
Ստուգաբանություններ. ՊԲՀ 1996/1-2, էջ 39-46
Ուրարտական արձանագրությունների ներածական բանաձևերի հնարավոր հայկական բնույթի մասին. ՊԲՀ 2000/1, էջ 124-129
Հայերենի «Աստ» արմատը. ԲԵՀ, 2000/3, էջ 28-29


Ջանսըն Սամուէլ / Ջոնսոն Սամուէլ
Հռասսելաս, թարգմ. [գրաբար]՝ Յովհաննէս Աւդալեանց, Կալկաթա, 1826
◈ Ջոնսոն Սամուէլ, Հռասելասայ պատմութիւնը, թարգմ. Կ. Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1863

Ջիվանի
Աշըգ Ջիվանու երգերը. Ա., Ալէքսանդրապօլ, 1882
Ջիւանու քնարը. լիակատար հաւաքածու (ոտանաւոր եւ արձակ), Թիֆլիս, 1900
Ջիւանու քնարը. լիակատար հաւաքածու ինքնուրոյն եւ փոխադրական երկասիրութիւնների, հտ. Բ, Վաղարշապատ, 1904
Աշուղ Ջիւանու երգերը, Ե. տպ. (նոր ժողովածու հեղինակի տպագրուած եւ անտիպ երգերից). Ջիւանու կենսագրութիւնով եւ վերջին լուսանկարով, Թիֆլիս, 1912
Les plus belles chansons de Djivani, le grand poète populaire arménien; trad. par Archag Tchobanian, Paris 1919

Ջրբաշյան Էդվարդ
Գրականագիտության ներածություն, Երևան, 2011

Ջրպետեան Յակովբ Շահան
◈ Cibried, Jacques M. Chahan. Notice de deux manuscrits arméniens contenant l'histoire de Mathieu Eretz, et extrait de cette Histoire, relatif à la première Croisade, en Arménien et en François. Paris, 1812. Ելք Լատինացւոց յԱրեւելս ըստ նախագուշակման մեծին Ներսէսի. հանեալ ի պատմական գրուածոց Մատթէոսի երիցու Ուրհայեցւոյ՝ որ պահի ի կայսերական գրատան Փարիզոյ. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Djemal Pasha
Memories of a Turkish Statesman, 1913-1919. By Djemal Pasha. London, 1922. կամ այստեղ
◈ Джемаль-паша, Записки Джемаль-паши 1913-1919 г.г. / пер. с англ. Б. Т. Руденко; с предисл. Сим. Такоева. - Тифлис: Заккрайком РКП(б), 1923