Հեղինակներ - Մ


Մադաթեանց Պետրոս - տես Սէյեադ
Մադոյեան Գէորգ
Մաթևոսյան Կարեն
Մալաքեան Մ.
Մալխասեան Յովհաննէս
Մալխասեանց Ստեփանոս
Մալխասյան Միքայել
Մալումեան Խաչատուր - տես Ակնունի Է.
Մակար Երուսաղեմացի
Մահարի Գուրգեն
Մահտեսեան Արմենակ
Մաղալյան Վլադիմիր
Մաղաք-Թէոփիլեանց Մատթէոս, Հ.
Մաղաքիա Աբեղայ
Մամբրէ Վերծանող
Մամբրէեան Արիստակէս
Մամիկոնեան Յովհան - տես Յովհան Մամիկոնեան
Մամուրեան Մատթէոս
Մանանդյան Հակոբ
Մանավեան Յրթ.
Մանդակունի Գրիգոր
Մանդինեան Ստեփանոս
Մանկունի Վահրամ
Մանուէլ Կիւմիւշխանեցի
Մանուէլ վարդապետ
Մանուէլ Սրմաքէշ Կեսարեան
Մանուէլեան Ս.
Մանուկեան Աբէլ քհն.
Մանուկյան Գուրգեն
Մանուչարյան Աշոտ
Մառ Նիկողայոս / Марръ Н. Я.
Մառսէ
Մասէ Ժան
Մասիլեոն Կլերմոն
Մատթէոս կաթողիկոս (Չուխաջեան)
Մատթէոս Կոստանդնուպօլսեցի
Մատթէոս Ուռհայեցի
Մատթէոս Ջուղայեցի
Մատթէոս Վանանդեցի Յովհաննիսեան
Մատթէոս Եւդոկացի
Մատթէոսեան Աբրահամ
Մատիկեան Աղեքսանդր, Հ.
Մարաղեան Տաճատ
Մարգար Ա.
Մարգարյան Ալեքսանդր
Մարգարեան Գրիգոր
Մարզպետ
Մարթէն Էմէ
Մարկուարտ Յ.
Մարկեղոս Փալերմիթացի
Մարկիզ դը Սադ
Մարկոսեան Մամբրէ
Մարմոնտէլ
Մարության Աշոտ
Մարտիրոսեան Յովսէփ
Մարտիրոսյան Հարություն
Մարտիրոսյան Հրաչ
Մարտիրոսյան Սամվել
Մաքսուդեանց Մեսրոպ
Մեթոդիոս
Մելեան Մեսրոպ քհն.
Մելիք-Բախտամեանց Յակովբ
Մելիք-Թանգեան Ներսէս
Մելիք-Կարագեօզեան Գէորգ
Մելիք-Շահնազարեան Դաւիթ
Մելիքեան Սպիրիդոն
Մելիքսեթ-Բեկ Լևոն
Մելոյեան Ղեւոնդ
Մելքիօրէ Ճօյա
Մելքոնյան Հ.Գ.
Մեծարենց Միսաք
Մեյթիխանյան Փառանձեմ
Մեսրոպ Երէց
Մեսրոպ վրդ.
Մեսրոպյան Հայկանուշ
Մեսրովպ Երէց
Մէզպուրեան Ներսէս Սահակ
Մէթասթազիոս Պետրոս
Մէնէվիշեան Գաբրիէլ, Հ.
Մէրիմէ Բրոսբէր
Մըսրլեան Գէորգ
Մժեժեան Մարտիրոս
Միանսարեանց Միքայէլ
Միլոյեան Ղեւոնդ
Միլտովն
Միխայէլ Ասորի
Միհրդատեանց Թադէոս
Մինախորեան Վահան
Մինաս Գասպարեանց
Մինաս Համդեցի
Մինասեան Մարտիրոս
Մինասեան Մ.
Մինասեան Պետրոս, Հ.
Մինասյան Հարություն
Մինէճեան Բ.
Միշոն Ժան-Իպոլիտ (Jean-Hippolyte Michon)
Միսաքեան Խ.Պ.
Միսաքեան Շաւարշ
Միսքճեան Յովհաննէս
Միրախորեան Մանուէլ Կ.
Միրաքեան Վահան
Միրզա-Վանանդեցի Նշան
Միրզայեան Յովհան Վանանդեցի - տես Յովհան Վանանդեցի
Միրզայեան Նշան
Միրզայեան Սարգիս Վանանդեցի
Միրզոյան Հրաչ
Միքայել Ֆէբուրուս
Միքայելյան Սոնա
Միքայելյան Քրիստափոր
Միքայէլեան Սիմէօն
Մխիթար Անեցի
Մխիթար Այրիվանեցի
Մխիթար Գոշ
Մխիթար Հերացի
Մխիթար Սեբաստացի
Մխիթար Սկեւռացի
Մխիթար Վարդապետ
Մխիթարեանց Աբէլ
Մխիթարեան Արշակ
Մխիթարեան Խորէն
Մխիթարեան Ստեփան
Մխիթարեան Ստեփանոս
Մխիթարյան Գայանե
Մխիթարյան Հակոբ Մ.
Մխիթարյան Ռ.Ս.
Մկրեան Յովհաննէս
Մկրտիչ Գերմանիկեցի
Մկրտիչ Նաղաշ
Մկրտիչեան Ասատուր
Մկրտչեան Դաւիթ Կարբեցի
Մկրտչյան Գարիկ
Մնձուրի Յակոբ 
Մոլիէր Ժան Բատիստ
Մոնթալամպէր
Մոչնիք, Փր.
Մովսէս Խորենացի
Մովսէս Կաղանկատուացի / Դասխուրանցի
Մովսէս Քերթողահայր
Մովսիսեան Յուսիկ
Մորթման
Մորկենթաու Հենրի
Մորուա Անդրե
Մուծծարելեան Ալփոնսոս
Մուհամմէտ
Մուղնեցյան Վահագն
Մուշեղ Եպիսկոպոս
Մուշեղ Վարդապետ
Մուշեղյան Ալբերտ
Մուշեղյան Աստղիկ
Մուշեղյան Խ. Ա.
Մուրադյան Գոհար
Մուրադյան Պարույր
Մուրատեան Գարեգին
Մուրատեան Գրիգոր
Մուրատեան Թադէոս
Մուրատեան Եղիազար
Մուրատեանց Մելքիսեդեկ
Մուրացան
Մսերեան Գ.
Մսերեան Մսեր
Մսերեանց Լեւոն
Մսրլեան Ահարոն
Մրմըրեան Յարութիւն (Յ.Գ.Մ.)
Macler, Frédéric
Magie, David
Manandian, Agop
Manoogian, Nerses, Fr.
Markwart, Josef
Martirossian, H.A.
Martirosyan, Hrach K.
Matthieu d'Édesse / Matthew of Edessa
Meillet, Antoine
Michel le Syrien / Michael the Great
Minorsky, Vladimir
Miskgian Ioannes
Mkhithar D'Aïrivank
Moosa, Matti
Morgan, Jacques de
Movses Dasxurants'i
Murad, Friedrich
Müller, Friedrich
Магакия, инок
Магакьян А.К.
Манандян Я.А.
Марръ Н. Я.
Мартиросян Г.
Мецаренц Мисак
Минай Медици
Мкртчян Шаген
Мнацаканянъ Гавріилъ
Мовсес Каланкатуаци
Момджян Х. М.
Мордовцевъ Даніил Лукичъ
Мосенкис Ю. Л.
Мсеріанцъ Л. З.
Муравьевъ Андрей
Мушегян А. В.


 


Մադոյեան Գէորգ
◈ Աթաջանեան Էմմանուէլ աբղ., Մադոյեան Գէորգ / Atajanyan, Emmanuel, Madoyan, Gevorg / Атаджанян Иммануил, Мадоян Геворк, Երուսաղէմի հայոց սրբավայրերը / The Armenian Sanctuaries of Jerusalem / Армянские святые места в Иерусалиме. Moscow/Москва, 2003.

Մաթևոսյան Կարեն
◈ և Ավետիսյան Ավետ, Ավետարանական պատկերներ. տերունական շարքի 12 գլխավոր պատկերները, Երևան, 1993
Հեթում պատմիչ Կոռիկոսցին և նրա ժամանակագրությունը, Երևան, 2011
Անիի ազնվականության պատմությունից կամ երեք Գրիգոր Մագիստրոս, Երևան, 2015
Նորավանքի վիմագրերը և հիշատակարանները, Երևան, 2017
Մնացած գրքերը տես այստեղ։

Մալխասեան Յովհաննէս
Հայ գեղջուկի ալբոմը, Բ. մասն, Թիֆլիս, 1901

Մալխասեան(ց) Ստեփան(ոս)
Գրաբարի համաձայնութիւնը, Թիֆլիս, 1892
Ուսումնասիրութիւն Փաւստոս Բիւզանդի պատմութեան, Վիեննա, 1896
Սեբէոսի պատմութիւնը եւ Մ. Խորենացի (մատենագրական ուսումնասիրութիւն), Թիֆլիս, 1899
Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասունեւհինգամեայ գոյութեան (1824-1899), Թիֆլիս, 1900
Գրաբարի հոլովումը, խոնարհումը եւ նախդիրները, Թիֆլիս, 1910. կամ այստեղ
Մի հնչիւնին մի գիր (վեվագրութիւն), Թիֆլիս, 1910
Հայագիտութիւնը XX-րդ դարի սկզբում
Մեծ վտանգի հանդէպ (հայ լեզուի գոյութեան հարցը), «Գործ», Բագու, 1917, թ. 2/Բ, էջ 49-66. մաս Բ, 1917, թ. 3/Բ, էջ 50-65
Համառօտ դասընթաց հայոց հին մատենագրութեան. հայերէն գրերի գիւտը, Երեւան, 1936
Խորենացու առեղծվածի շուրջը, Երևան, 1940
Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. Ա (Ա-Ե), Երեւան, 1944
◈ Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. Բ (Զ-Կ), Երեւան, 1944
◈ Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. Գ (Հ-Ո), Երեւան, 1944
◈ Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. Դ (Չ-Ֆ), Երեւան, 1945
Առակներ, ավանդություններ, անեկդոտներ (Ախալցխայի բարբառով), Երևան, 1958
Մատենագիտական դիտողություններ, Երևան, 1961
Բանասիրական հետազոտություններ [Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ], Երևան, 1982

Մալխասյան Միքայել
Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2015
Կարսի մարզի բնակչությունը, Երևան, 2015

Մակար Երուսաղեմացի
Թուղթ Մակարայ Բ․ Երուսաղէմի Հայրապետի առ Վրթանէս եպիսկոպոսապետ Սիւնեաց յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ, Վիեննա, 1930

Մահարի Գուրգեն
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Բ [Մանկություն, Պատանեկություն, Երիտասարդության սեմին], Երևան, 1967. կամ այստեղ
Սիբիրական (արձակ, չափածո, նամակներ), Երևան, 2009
Ծաղկած փշալարեր (էլ. տեքստ)
Մի քանի գործ (էլ. տեքստ)


Մաղալյան Վլադիմիր
Հայ տեղական մամուլը և գրատպությունը Վրաստանում (1885-1990), Երևան, 2012. կամ այստեղ

Մաղաք-Թէոփիլեանց Մատթէոս, Հ.
Կենսագրութիւն երեւելի արանց զոր ծաղկաքաղ համառօտեաց յընդարձակ բառարանէն իւրմէ երկուս հատորս, հտ. Ա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1839

Մաղաքիա Աբեղայ
(Մաղաքիայի կամ Վարդանի անունով երկը համարւում է Գրիգոր Ակներցունը. տես նաեւ Վարդան Պատմիչ)
◈ Մաղաքիայ աբեղայի պատմութիւն վասն ազգին նետողաց, Ս. Պետերբուրգ, 1870
Исторія монголов инока Магакіи, XIII вѣка. Перевод К. П. Патканова, Санктпетербургъ, 1871. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Մամբրէ Վերծանող
Կորիւն վարդապետի, Մամբրէի Վերծանողի եւ Դաւթի Անյաղթի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1833. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Ս. Դավիթ Անհաղթ, Ներբողներ. Մամբրե Վերծանող, Ճառեր (արլհ. թարգմ.՝ Մարթա Արաբյանի), Սբ Էջմիածին, 2008

Մամբրէեան Արիստակէս
Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի, Կ. Պոլիս, 1856

Մամուրեան Մատթէոս
Հայկական նամականի, գրեց Վրոյր, Զմիւռնիա, 1872. կամ այստեղ
Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն դպրոցաց համար. Հին պատմութիւն՝ Կարքեդոնացւոց, Յունաց, Հռովմայեցւոց եւ Հայոց, Մասն Բ., հտ. Ա, Զմիւռին, 1877. կամ այստեղ
Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն, հտ. Բ. Միջին դարու պատմութիւն, Զմիւռին, 1878
Չորրորդ ընթերցարան կամ Գիտելիք ու պարտիք տղոց, Իզմիր, 1902
Անկլիական նամականի (էլ. տեքստ)

Մանանդյան Հակոբ
Beiträge zur albanischen Geschichte. Von Agop Manandian. Leipzig, Druck von Breitkopf & Härtel. 1897. կամ այստեղ
Հայոց նոր վկաները (ժողովրդական հրատարակութիւն) (համահեղինակ՝ Հ. Աճառեան), հտ. Ա, հտ. Բ, Վաղարշապատ, 1902
Հայոց նոր վկաները, Վաղարշապատ, 1903 (համահեղինակ՝ Հ. Աճառեան). կամ այստեղ, կամ այստեղ
Նյութեր հին Հայաստանի տնտեսական կյանքի պատմության, I, Յերեվան, 1927
◈ Նյութեր հին Հայաստանի տնտեսական կյանքի պատմության, II, Յերեվան, 1928
Յունաբան դպրոցը եւ նրա զարգացման շրջանները (քննական ուսումնասիրութիւն), Վիեննա, 1928
Կշիռները յեվ չափերը հնագույն հայ աղբյուրներում, Յերեվան, 1930. կամ այստեղ
О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен (V в. до н. эры - XV в. н. эры), Эривань, 1930
Заметки о феоде и феодальном войске Парфии и Аршакидской Армении, Тифлис, 1932
Երատոսթենեսի ստադիոնը յեվ պարսից ասպարեսը / Das Eratosthenische Stadion und der Persische Asparȇz (Agop Manandian), Յերեվան, 1934 (հայերեն և գերմաներեն)
Խորենացու առեղծվածի լուծումը (1. «Աշխարհացույց»-ը յեվ Մովսես Խորենացին. 2. Խորենացու առեղծվածի լուծումը. 3. Հավելված. Խորենացու պատմության բառապաշարը), Յերեվան, 1934
Ֆեոդալիզմը հին Հայաստանում (Արշակունիների ու մարզպանության շրջան), Յերեվան, 1934. կամ այստեղ
Հայաստանի գլխավոր ճանապարհները ըստ Պեվտինգերյան քարտեզի, Յերեվան, 1936. կամ այստեղ
Народные восстания в Армении против арабского владычества, Ереван, 1939
Круговой путь Помпея в Закавказье (66-64 гг. до н. э.) / Вестник древней истории, М., 1939, № 4, с. 70-82, с илл.
Տիգրան Բ. յեվ Հռոմը (նոր լուսաբանությամբ ըստ սկզբնաղբյուրների), Յերեվան, 1940
Месроп Маштоц и борьба армянского народа за культурную самобытность, Ереван, 1941. կամ այստեղ
Краткий обзор истории древней Армении, Москва - Ленинград, 1943. կամ այստեղ
Тигран Второй и Рим, Ереван, 1943. կամ այստեղ
Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հտ. Ա (Սկզբից մինչև Արշակունիների հաստատումը Հայաստանում), Երևան, 1944
Գառնիի հունարեն արձանագրությունը և Գառնիի հեթանոսական տաճարի կառուցման ժամանակը, Երևան, 1946
◈ Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հտ. Բ, մասն Ա (Արշակունիների հաստատումից Հայաստանում մինչև մարզպանության շրջանը), Երևան, 1957
◈ Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հտ. Բ, մասն Բ (Մարզպանության հաստատումից Հայաստանում մինչև Բագրատունյաց թագավորության անկումը), Երևան, 1960. կամ այստեղ
◈ Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հտ. Գ (XI դարից մինչև XV դարի սկիզբը), Երևան, 1952
Когда и кем была составлена «Армянская география», приписываемая Моисею Хоренскому / «Византийский временник», Т. I (26), М., 1947, с. 127-143
О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен (V в. до н. эры - XV в. н. эры), изд. 2-е, переработанное и дополненное, Ереван, 1954
О некоторых спорных проблемах истории и географии древней Армении, Ереван, 1956
«Начальная история Армении» Мар-Абаса (К вопросу об источниках Себеоса, Моисеа Хоренского и Прокопия Кесарийского) / Палестинский сборник, вып. II, М.-Л., 1956, с. 70-86
◈ Hagop Manandian. The Trade and Cities of Armenia in Relation to Ancient World Trade. English translation by N. G. Garsoian (Lisbon, 1965) - առանձին մասերով (էլ. տեքստ)՝
The Foreign Trade of Armenia in the Period of the Ancient Persian Empire. I.
Armenia's Economic Prosperity and the Foundation of Cities in the Hellenistic Period. II.
The Development of Trade and Cities in the Reign of Tigran the Second. III.
Trade and Trade Centres in Armenia in the Roman-Parthian and the Byzantine-Sasanid Periods. IV.
The Commercial Importance of Armenia in the Period of the Arab Caliphate and the Bagratid Kingdom. V.
The Trade and Cities of Armenia After the Fall of the Bagratid Kingdom. VI.
Bibliography.
A Brief Survey of the History of Ancient Armenia (New York, 1975) (էլ. տեքստ)
Երկեր, հտ. Ա («Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության», հտ. Ա, Սկզբից մինչև Արշակունիների հաստատումը Հայաստանում, «Տիգրան Բ և Հռոմը»), Երևան, 1977. կամ այստեղ, կամ այստեղ (Տիգրան Բ և Հռոմը)
◈ Երկեր, հտ. Բ («Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության», հտ. Բ, մաս Ա), Երևան, 1978. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Գ («Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության», Սելջուկյան շրջանից մինչև Սեֆյանների հաստատումը Իրանում), Երևան, 1977. կամ այստեղ
◈ Երկեր, հտ. Դ, Երևան, 1981
◈ Երկեր, հտ. Ե, Երևան, 1984
◈ Երկեր, հտ. Զ («О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен», «Կշիռները և չափերը հնագույն հայ աղբյուրներում»), Երևան, 1985
◈ Երկեր, հտ. Է (Բանասիրական ուսումնասիրություններ), Երևան, 2010. կամ այստեղՄանավեան Յրթ.
Սարկաւագին տարեցոյցը, Կ. Պոլիս, 1921

Մանդակունի Գրիգոր
Ոսկի-բարեկամ հայ ընտանեաց, Դ. տպ., Թիֆլիս, 1912


Մանկունի Վահրամ
Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք, Վաղարշապատ, 1871

Մանուէլ վրդ. Կիւմիւշխանեցի
Լուծ արմատոյն մերոյ, Կ. Պոլիս, 1841
Պատմութիւն անցից անցելոց Սէվանայ վանուց, Վաղարշապատ, 1871. կամ այստեղ


Մանուկեան Աբէլ քհն.
Հայ Եկեղեցին ժամանակի մարտահրաւէրներուն դիմաց, Ժընեւ, 2003. կամ այստեղ
Գիւմրիի «Եօթ Վէրք»-ը (Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առթիւ), Պէյրութ, 2006. կամ այստեղ

Մանուկյան Գուրգեն
◈ Մանուկյան Գ. Մ., Նախդրագործածությունը 5-10-րդ դարերի և միջինհայերենյան չափածոյում, Երևան, 2005

Մանուչարյան Աշոտ
Վիմագրերը որպես Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրներ (IX-XIV դդ.), Երևան, 2015

Մառ Նիկողայոս / Марръ Н. Я.
Ցուցակ համառօտ ձեռագրաց վանուց Սեւանայ / Списокъ рукописей Севанскаго монастыря, Մոսկուա / Москва, 1892. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ամառնային ուղեւորութիւնից դէպ ի Հայս, Վիեննա, 1892
Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневѣковой Арменіи. Часть I, Изслѣдованіе, Санктпетербургъ, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневѣковой Арменіи / Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ. Часть II, Текстъ, Санктпетербургъ, 1894. կամ այստեղ
◈ Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневѣковой Арменіи. Часть III, Приложенія, Санктпетербургъ, 1894. կամ այստեղ
Хитонъ Господень въ книжныхъ легендахъ армянъ, грузинъ и сирiйцевъ // المظفرية: Сборникъ статей учениковъ профессора барона Виктора Романовича Розена ко дню двадцатипятилетiя его первой лекцiи 13-го ноября 1872–1897. С.-Петербургъ: Тип. Имп. Академiи Наукъ, 1897, С. 67-96.
К вопросу о задачахъ арменовѣденія (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1899, Iюль, сс. 241-250), С.-Петербургъ, 1899
Армяно-сирiйскiя словарныя замѣтки // Записки Восточнаго Отдѣленiя Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества XIII:1 (СПб., 1900), С.033-034.
Значенiе вновь открытаго армянскаго текста «Паралипомена» для вопроса о переводѣ Св. Писанiя на армянскiй языкъ съ сирiйскаго // Записки Восточнаго Отдѣленiя Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества 14 (1901), СПб., 1902, С. VIII-X.
Մկրտութիւն հայոց, վրաց, աբխազաց եւ ալանաց ի Սրբոյն Գրիգորէ, Վաղարշապատ, 1911

Մասէ Ժան
Երկու խնձորածախ տղայոց պատմութիւնը կամ մեծ պապի թուաբանութիւնը, Վաղարշապատ, 1871
Մի կտոր հացի պատմութիւն մարդու եւ անասունների կեանքի, նամակներում, թարգմ. Հայրապետ Ղուկասեանց, Թփխիս, 1871

Մատթէոս Ուռհայեցի
◈ Cibried, Jacques M. Chahan. Notice de deux manuscrits arméniens contenant l'histoire de Mathieu Eretz, et extrait de cette Histoire, relatif à la première Croisade, en Arménien et en François. Paris, 1812. Ելք Լատինացւոց յԱրեւելս ըստ նախագուշակման մեծին Ներսէսի. հանեալ ի պատմական գրուածոց Մատթէոսի երիցու Ուրհայեցւոյ՝ որ պահի ի կայսերական գրատան Փարիզոյ. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Récit de la première crosiade: extrait de la chronique de l'arménien d'apres quatre manuscrits de la Bibliothèque du couvent de Saint-Lazare, à Venise, et un manuscrit de la Bibliothèque nationale, à Paris. Trad. Édouard Dulaurier. Paris, 1850.
Chronique de Matthieu d'Édesse (962-1136) avec Continuation par Grégoire le prêtre jisqu'en 1162. trad. Édouard Dulaurier. Paris, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն Մատթէոսի Ուռհայեցւոյ, Երուսաղէմ, 1869. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Matthew of Edessa's Chronicle. Translated by Robert Bedrosian. Long Branch, N.J., 2017.

Մատթէոս Ջուղայեցի
Մատթէոս վրդ. Ջուղայեցի, Վասն քարոզութեան Բանի [=Յաղագս ութ խորհրդոց մեղաց], [Կ. Պոլիս?], 1685 թ.։ Վերջից կցուած է Սուքիաս վրդ.-ի ոտանաւորը՝ «Յաղագս Ոսկեփորիկ գրքին եւ յաղագս Աբրահամ Չէլէպւոյն»։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Կարապետիկ, պահպ. վայրը՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Գիրք ութն խորհրդոց մեղաց, Կ. Պոլիս, 1750


Մատիկեան Աղեքսանդր, Հ.
Կրօնի ծագումը եւ դիցաբանութիւն ըստ համեմատական կրօնագիտութեան, Վիեննա, 1920

Մարգարյան Ալեքսանդր
Ժամանակակից հայոց լեզու. բառագիտություն, Երևան, 1993
Ժամանակակից հայոց լեզու. հնչյունաբանություն, Երևան, 1997. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ստուգաբանություններ, Երևան, 2015

Մարգարեան Գրիգոր
Պատկերազարդ եւ քարտիսաւոր Օսմանեան պատմութիւն, Կ. Պոլիս, 1912

Մարզպետ
Մանկական աշխարհ. հեքիաթներ. պատմութիւն եւ ընթերցանութիւն, Ա. գիրք (6-7 տարեկան երեխաների համար), Կ. Պոլիս, 1912

Մարթէն Էմէ
Դաստիարակութիւն մարց կամ քաղաքակրթութիւն ազգի մարդկան ի ձեռն կանանց, հտ. Ա, թարգմ. ի Գաղղական բնագրէ՝ Ա. Մ. Գարագաշեան, Կ. Պոլիս, 1870

Մարկիզ դը Սադ
Կանժի մարքիզուհին. համառօտեց ի Գաղղիերէնէ Խ. Յ. Կիւմիւշեան [գործի հեղինակը նշուած չէ], Կ. Պոլիս, 1858

Մարության Աշոտ
Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Երևան, 2000

Մարտիրոսյան Հարություն
◈ Мартиросян А.А., Раскопки в Головино: Результаты работ 1929 и 1950 гг., Ереван, 1954
Հայաստանի նախնադարյան նշանագրերը և նրանց ուրարտա-հայկական կրկնակները, Երևան, 1973
◈ Martirossian, H.A. The Rock Carvings of the Gegham Mountain Range. Yerevan, 1982.
Այլ գրքեր և հոդվածներ

Մարտիրոսյան Հրաչ
◈ Hrach K. Martirosyan, Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon. Brill, 2009.
Սիրո, պտղաբերության, ջրերի ու արշալույսի դիցուհին հայոց մեջ, Լեյդեն, 2011 (էլ. հրատ.). կամ այստեղ (էլ. տեքստ)
"The place of Armenian in the Indo-European language family: the relationship with Greek and Indo-Iranian," Journal of Language Relationship International Scientific Periodical [Moscow] no. 10 (2013): 85-138 (RSUH Bulletin: Scientific Periodical; Linguistics Series; No. 16(117)). կամ այստեղ
◈ Г. Мартиросян, Армянские диалекты (характеристика отдельных диалектов). В сборнике «Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии», Москва, 2013. С. 334-385.
◈ Հայոց լեզվի պատմություն (դասընթաց), Լեյդեն, 2014 (էլ. հրատ.). Ներածություն և նախագիտելիք 1-4. / Բուն դասանյութ (շարունակելի). / Հայոց լեզվի տեղը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում / Գրականության ցանկ և նշաններ ու համառոտագրություններ
◈ Այլ ուսումնասիրություններ - տես այստեղ

Մարտիրոսյան Սամվել
Անձնական կիբեռանվտանգության հիմունքներ, Երևան, 2016

Մեթոդիոս
Ի վերացումն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 207-209.

Մելիք-Բախտամեանց Յակովբ
Տանտիկին եւ խոհանոց, Թիֆլիս, 1889. կամ այստեղ

Մելիք-Թանգեան Ներսէս
Աշխարհաբարի քերականութիւնը (ամբողջութեամբ), Բ. տպ., Նոր-Ջուղա, 1900
Հայոց եկեղեցական իրաւունքը, հտ. Ա-Բ, Ա հրատ., Շուշի, 1903-1905
Հայոց եկեղեցական իրաւունքը, Բ հրատ., Սբ Էջմիածին, 2009

Մելիք-Կարագեօզեան Գէորգ
Գերմանիայի հայ ուսանողութիւնը, Թիֆլիս, 1901

Մելիքեան Սպիրիդոն
Յունական ազդեցութիւնը հայ երաժշտութեան տեսականի վերայ, Թիֆլիս, 1914
Հայ ժողովրդական երգեր և պարեր, հտ. Ա, Երևան, 1949. հատոր Բ, Երևան, 1952

Մելիքսեթ-Բեկ Լևոն
Նուրին-Նազարեի երգի բանալին. «Գիտական ժողովածու՝ նվիրված Հայաստանում սովետական իշխանության հաստատման 20-ամյակին», Երևան, 1941, էջ 187-196
Հայերեն-վրացերեն բառարան. (բառարանը լրամշակեց, լրացրեց՝ Մերաբ Ռոհակիձե), Թբիլիսի, 1996
«Վարդապետք հայոց հիւսիսային կողմանց» և նրանց ինքնությունը. հայ-վրացական հարաբերություններ (պատմագրական հետազոտության փորձ), Ս. Էջմիածին, 2016

Մելոյեան Ղեւոնդ
Մարդիկ արածում են (պօէմա), Կ. Պոլիս, 1910

Մելքիօրէ Ճօյա
Քաղաքավարութիւն կամ ուսումն քաղաքական կրթութեան, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1842
◈ Քաղաքավարութիւն կամ ուսումն քաղաքական կրթութեան, հտ. Բ, Կ. Պոլիս, 1842
◈ Քաղաքավարութիւն կամ ուսումն քաղաքական կրթութեան, հտ. Գ, Կ. Պոլիս, 1842
◈ Քաղաքավարութիւն կամ ուսումն քաղաքական կրթութեան, հտ. Դ, Կ. Պոլիս, 1843
Տարերք իմաստասիրութեան Մելքիօրայ. ի պէտս համբակաց, Երուսաղէմ, 1852

Մելքոնյան Հ.Գ.
IV դարի Միջագետքի և Հայաստանի սոցիալական շարժումների պատմությունից. «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1963, թ. 12, էջ 21-34
Հայ-ասորական մշակութային հարաբերությունները IV-V դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1963, թ. 2, էջ 127-138
Հայ-ասորական հարաբերությունների պատմությունից (III-V դարեր), Երևան, 1970

Մեծարենց Միսաք
Ծիածան եւ նոր տաղեր, Կ. Պոլիս, 1924. կամ այստեղ
Ոսկի արիշին տակ (արձակ երկերու հաւաքածոյ), Կ. Պոլիս, 1934
Յերկերի լիակատար ժողովածու, Յերեվան, 1934
Երկերի լիակատար ժողովածու, Երևան, 1981
Երկեր, Երևան, 1986
Մի քանի գործ՝ ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)
Զանազան ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)
◈ Мисак Мецаренц. որոշ գործեր՝ ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)

Մեծարենցի մասին
◈ Ազատեան. Թորոս Մ., Միսաք Մեծարենց (իր կեանքը), հատոր Ա, Կ. Պոլիս, 1922
◈ Ջրբաշյան Էդվարդ, Միսաք Մեծարենց, Բ վերամշակված հրատ., Երևան, 1977
◈ Ռշտունի Հեկտոր, Միսաք Մեծարենց (մենագրություն), Երևան, 1986

Մեյթիխանյան Փառանձեմ
◈ Մեյթիխանյան Փ. Գ., Նոր բառերի բացատրական բառարան. 3000 բառ, Երևան, 1996

Մեսրոպ Երէց
◈ Սոփերք հայկականք, Զ. [Մեսրոպ Երէց], Պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի հայոց հայրապետի. Ա. Յաղագս զարմից սրբոյն Գրիգորի հայոց լուսաւորչի եւ պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի հայոց հայրապետի, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Սոփերք հայկականք, Է. [Մեսրոպ Երէց], Պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի հայոց հայրապետի. Բ. Յաղագս հայրապետութեան սրբոյն Ներսիսի եւ հաստատելոյ զաթոռ պատրիարգութեան որպէս այլոց պատրիարգաց, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

Մեսրոպ վրդ.
Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղէմի ձեռագրի, (Սահակ եպս-ի համահեղինակութեամբ), Վաղարշապատ, 1897

Մեսրոպյան Հայկանուշ
Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում, Երևան, 2016
Երևանի բարբառի ընդհանուր բնութագիրը (էլ. տեքստ)

Մէզպուրեան Ներսէս Սահակ
Արաքսիա. հարուած գարնան գիշերոյ. ողբերգութիւն, Կ. Պոլիս, 1861
Չորս օրիորդ կամ ուսումնասէրք եւ ուսումնատեացք, Կ. Պոլիս, 1862
Սահմանադրութիւն եւ առաջին պատրիարք սահմանադրական, Կ. Պոլիս, 1863
Առաջնորդ հայ ընթերցանութեան կամ նոր քերական, Զմիւռնիա, 1864
Նուէր մանկանց. Ողջոյնք շնորհաւորութեան նոր տարւոյ եւ տօնախմբութեան, Կ. Պոլիս, 1863
Նուէր մանկանց. Ողջոյնք շնորհաւորութեան, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1865

Մելիքսեթ-Բեկ Լևոն
◈ և Ռոհակիձե Մերաբ, Հայերեն-վրացերեն բառարան, Թբիլիսի, 1996. կամ այստեղ

Մէնէվիշեան Գաբրիէլ, Հ.
Ազգաբանութիւն ազնուական զարմին Տիւզեանց, Վիեննա, 1890
Կենսագրական ակնարկ Գեր. Արսէն արքեպիսկոպոսի Այտնեան ընդհանրական աբբայի Մխիթարեանց Վիեննայ կենաց եւ գործունէութեան, Վիեննա, 1895
Պատկերազարդ բնական պատմութիւն. Ա. Կենդանաբանութիւն վարժարաններու եւ գիմնազիոններու համար, Վիեննա, 1897. կամ այստեղ
Գիրք գրելու արուեստը. նորուս հեղինակներուն ուղղեալ քանի մը կարեւոր ակնարկութիւններ. Յաւելուած. Գիրք կարդալու արուեստը, Վիեննա, 1898
Արդի լեզուագիտութիւնը, հտ. Ա, Վիեննա, 1903
Հայերէն լեզուի ուղղագրութեան խնդիրը, Վիեննա, 1910
Գրիգորի Մագիստրոսի «Գամագիտականի» ամբողջական լուծումը, Վիեննա, 1912. կամ այստեղ
Գիրք (յօդուած) գրելու արուեստը, Վիեննա, 1926


Մէրիմէ Բրոսբէր
Աղաւնի. Վիպասանութիւն Պ. Բրոսբէր Մէրիմէ Գաղղիացւոյ, Վենետիկ, 1863

Մըսրլեան Գէորգ
Ականաւոր հայեր Եգիպտոսի մէջ (նախաբանը՝ Ն. Ակինեանի), Գահիրէ, 1947

Միանսարեանց Միքայէլ
Կանոնաւոր եւ վայելուչ գրութեան պատմութիւնը ու տեսութիւնը (Ծրագրական փորձառութիւն, հանդերձ զանազան ծանօթութիւններով, յաւելուածներով և գրասեղանների ու անատոմիական ստուերագրերով), Ս. Պետերբուրգ, 1872

Միլոյեան Ղեւոնդ
Մայրը (նոր վէպ), Կ. Պոլիս, 1910


Միխայէլ Ասորի
Chronique de Michel le Grand, Patriarche des Syriens Jacobites, Venise, 1868 (հայերէն խմբագրութեան ֆրանսերէն թարգմ.)
Ժամանակագրութիւն, Երուսաղէմ, 1870. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ժամանակագրութիւն, Երուսաղէմ, 1871
Chronique de Michel le Syrien Patriarche Jacobite d'Antioche (1166-1199), Tome I, Paris, 1899 (ասորերէն բնագրի ֆրանսերէն թարգմանութիւնը)
◈ Chronique de Michel le Syrien Patriarche Jacobite d'Antioche (1166-1199), Tome II, Paris, 1901
◈ Chronique de Michel le Syrien Patriarche Jacobite d'Antioche (1166-1199), Tome III, Paris, 1905
◈ Chronique de Michel le Syrien Patriarche Jacobite d'Antioche (1166-1199), Tome IV (Texte Syriaque), Paris, 1910 («Ժամանակագրութեան» ասորերէն բնագիրը)
The Chronicle of Michael the Great, Patriarch of the Syrians. Translated from Classical Armenian by R. Bedrosian. Sources of the Armenian Tradition, Long Branch, N.J., 2013

Մինախորեան Վահան
Սողոմոն Թէհլիրեան. վերյիշումներ (Թալէաթի ահաբեկումը). գրի առաւ Վահան Մինախորեան, Բ. տպ., Գահիրէ, 1956. կամ այստեղ

Մինասեան Մարտիրոս
Աւետարանների լիակատար համաբարբառներ, կազմող՝ Մինասեան Մարտիրոս, Վիեննա, 1991. կամ այստեղ
Դասական հայերէնի նկարագրական քերականութիւն, Ժնեւ, 1996. կամ այստեղ


Մինասեան Մ.Գ.
Առձեռն բառարան հայերէն-անգղիերէն, Կ. Պոլիս, 1902. կամ այստեղ


Մինասեան Պետրոս, Հ.
Արուեստագրութիւն, Վենետիկ, 1834
Համառօտ թուաբանութիւն մտաւոր, Վենետիկ, 1842
Թատրերգութիւնք, հտ. Ա. Ողբերգութիւնք, [գրաբ.] Վենետիկ, 1845
◈ Թատրերգութիւնք, հտ. Բ. [գրաբ.] Վենետիկ, 1845

Մինասյան Հարություն
Օսմանյան կայսրությունում և Թուրքիայի Հանրապետությունում բռնաճնշումների և ցեղասպանության ենթարկված հայ բժիշկներ. համառոտ կենսագրական բառարան, Երևան, 2014

Մինէճեան Բ.
Մանկանց բժիշկը կամ առաջնորդ ծնողաց և ստնտուաց, Կ. Պոլիս, 1886

Միշոն Ժան-Իպոլիտ (Jean-Hippolyte Michon)
◈ *** Աբբայ, Ճիզվիթն, հտ. Ա, թարգմ. Յակոբ Յ. Աթթարեան [հեղինակի անունը նշուած է միայն աստղանիշով «Աբբայ»], Կ. Պոլիս, 1870
◈ *** Աբբայ, Անիծեալն, հտ. Ա, թարգմ. Ռեթէոս Յ. Պէրպէրեան [հեղինակի անունը նշուած է միայն աստղանիշով «Աբբայ»], Կ. Պոլիս, 1870

Միսաքեան Խ.Պ.
Եպիմէնիդէս ի Վոսբոր, Կ. Պոլիս, 1854

Միսաքեան Շաւարշ
Օրեր եւ ժամեր (էլ. տեքստ)
Ուսումնասիրութիւններ (էլ. տեքստ)
Գրական էջեր (էլ. տեքստ)
Խմբագրականներ (էլ. տեքստ)
*** (էլ. տեքստ)
Սեւն ու ճերմակը ճամբուս վրայ (էլ. տեքստ)
Տոմսեր (էլ. տեքստ)
Երկրէ երկիր. իր ժողովուրդին հետ (էլ. տեքստ)
Չափածոյ (էլ. տեքստ)
Թարգմանութիւններ (էլ. տեքստ)

Միսքճեան Յովհաննէս, Հ.
Առձեռն բառագիրք հայերէն-լատիներէն ի պէտս դպրոցաց / Manuale Lexicon Armeno-Latinum (scripsit D. Ioannes Miskgian), Հռովմ / Romae, 1887. կամ այստեղ
Առձեռն բառագիրք լատիներէն-հայերէն ի պէտս դպրոցաց / Manuale Lexicon Latino-Armenum (scripsit D. Ioannes Miskgian), Հռոմ / Romae, 1893. կամ այստեղ

Միրախորեան Մանուէլ Կ.
Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի, մասն Ա, Կ. Պոլիս, 1884. կամ այստեղ
◈ Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի, մասն Բ, Կ. Պոլիս, 1885. կամ այստեղ
◈ Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի, մասն Գ, Կ. Պոլիս, 1885. կամ այստեղ


Միրաքեան Վահան
Լալուարի որսը. պօէմա, Թիֆլիզ, 1901

Միրզայեան Նշան
Տօրա. սիրային վէպ մը, Զմիւռնիա, 1871

Միրզոյան Հրաչ
◈ Միրզոյեան Հ. Ղ., Ինքնակենսագրական նորայայտ փաստեր Գրիգոր Տղայի մասին, «Սիոն», 1996, 10-12, էջ 428-439

Միքայելյան Սոնա
Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունները, Երևան, 2018

Միքայէլեան Սիմէօն
Ընդարձակ թուաբանութիւն, հտ. Ա, Փարիզ, 1861
◈ Ընդարձակ թուաբանութիւն, հտ. Բ, Մարսիլիա, 1864
Համառօտ աշխարհագրութիւն ուսումնական, բնական, քաղաքական ի պէտս նախնական վարժարանաց, Կ. Պոլիս, 1866
Համառօտ թուաբանութիւն, Կ. Պոլիս, 1866

Մխիթար Անեցի
Մխիթարայ Անեցւոյ Պատմութիւն, Ս. Պետերբուրգ, 1879
Մատեան աշխարհավէպ հանդիսարանաց (էլ. տեքստ)

Մխիթար Այրիվանեցի
Պատմութիւն ժամանակագրական, Ս. Պետերբուրգ, 1867. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Histoire chronologique, par Mkhithar D'Aïrivank; trad. par M. Brosset, St-Pétersbourg, 1869
Գանձեր և տաղեր, Երևան, 2005. կամ այստեղ

Մխիթար Գոշ
Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք՝ ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790 (առակները Մխիթար Գոշինն են, ոտանաւորները՝ Ն. Շնորհալունն ու Կարապետ վարդապետինը). Առակների ցանկը (էջ 151-154). կամ այստեղ
Նարեկ գիրք աղօթից. (էջ 374՝ Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն), Կ. Պոլիս, 1806
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն ևն), Կ. Պոլիս, 1826
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն ևն), Կ. Պոլիս, 1832
Առակք առասպելականք եւ բարոյականք Մխիթարայ Գոշ, 1838 (երկլեզուեան՝ հայ. եւ ֆրանս.)
Առակք Մխիթարայ Գոշի, Վենետիկ, 1842 (էջ 165-ից՝ «Առակք Ողոմպիանու»)
◈ Մատեան ողբերգութեան (Գրիգորի Նարեկացւոյ). (էջ 353՝ Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն), Կ. Պոլիս, 1847. կամ այստեղ
Մատեան ողբերգութեան (Գրիգորի Նարեկացւոյ). (էջ 320՝ Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն), Կ. Պոլիս, 1850
Առակք Մխիթարայ Գոշի, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ (էջ 165-ից՝ «Առակք Ողոմպիանու»). կամ այստեղ
Դատաստանագիրք հայոց (ծանօթութեամբք Վահան ծ.վրդ. Բաստամեանց), Վաղարշապատ, 1880
Դատաստանագիրք, Երևան, 2001. կամ այստեղ
◈ Մուրադյան Պարույր, ԺԱ-ԺԳ դարերի հայ-վրացական դավանական խնդիրները և Մխիթար Գոշի «Առ վրացիսն» թուղթը. աղբյուրագիտական քննություն և բնագրեր, Ս. Էջմիածին, 2011

Մխիթար Հերացի
Ջերմանց մխիթարութիւն, Վենետիկ, 1832. կամ այստեղ

Մխիթար Սեբաստացի
Դուռն քերականութեան աշխարհաբառ լեզուին Հայոց, Վէնէտիկ, 1727 [արմտ. աշխարհաբարի առաջին քերականութիւնը]
Քերականութիւն գրաբառի լեզուի Հայկազան սեռի, Վէնէտիկ, 1730
Բառգիրք հայկազեան լեզուի, հտ. Ա, 1749. կամ այստեղ
Խոկումն վարուց, Վէնէտիկ, 1753
Բառգիրք հայկազեան լեզուի, հտ. Բ, 1769 [էջ 263-ից յետոյ՝ Յատուկ անուանք Աստուածաշնչի, 231-ից յետոյ՝ Յատուկ անուանք, 371-ից յետոյ՝ գրաբառ, այնուհետեւ՝ աշխարհաբար-գրաբար]. կամ այստեղ
Քերականութիւն գրաբառ լեզուի Հայկազեան սեռի, Վէնէտիկ, 1770. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Մխիթար Սկեւռացի
Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց, Երուսաղէմ, 1860. կամ այստեղ
Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց, Երուսաղէմ, 1865

Մխիթար Վարդապետ
Հայերը Ռուսաստանում, Վաղարշապատ, 1906

Մխիթարեան Արշակ
Դէպի Արարատ. ուղեւորութիւն, Թիֆլիս, 1904. կամ այստեղ

Մխիթարեան Խորէն
Համառօտ պատմութիւն Երուսաղէմի եւ ստորագրութիւն սրբազան տեղեաց, Երուսաղէմ, 1867. կամ այստեղ
Թեսաւրոսի բարոյախօսութիւն. համառօտեց Խորէն եպս Մխիթարեան, Զմիւռնիա, 1877. կամ այստեղ
Համառօտութիւն իմացական փիլիսոփայութեան, Զմիւռնիա, 1883
Ուղեւորութիւն Վիրալի Սիրաքայ, Զմիւռնիա, 1886
Պատմութիւն պաշտամանց եւ կրօնական արարողութեանց հին եւ նոր ազգաց, Կ. Պոլիս, 1890. կամ այստեղ
Գիտական շողեր, Կ. Պոլիս, 1901

Մխիթարեան Ստեփան
Սթանոզի գաւառաբարբառը, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, թ. 42, էջ 670-672

Մխիթարեան Ստեփանոս
Ստորագրութիւն հռչակաւոր մեծի ուխտին Այրի վանաց Սրբոյն Գեղարդայ հանդերձ պատմական ծանօթութեամբք, Վաղարշապատ, 1873. կամ այստեղ

Մխիթարյան Գայանե Մելիսի
Հայերենի երաժշտական տերմինները 19-20-րդ դարերում (ատենախոսություն), Երևան, 2000

Մխիթարյան Հակոբ Մկրտչի
Հայերենի կետադրության համառոտ պատմություն, Երևան, 1972. կամ այստեղ

Մխիթարեանց Աբէլ
Ճանապարհորդութիւն յԱնի, Կ. Պոլիս, 1855
Պատմութիւն մենաստանին Հառիճոյ ի Շիրակ, Տփխիս, 1856
Վէպ գաղթականութեան հայոց Տրապիզոնու, Կ. Պոլիս, 1857. կամ այստեղ (գրքի 159–163-րդ էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից)
Անուշաւան ի գերեվարս. վիպասանութիւն ազգային յաշխարհիկ բարբառ ի Սուրբ Էջմիածին ի Վաղարշապատ, Մոսկվա, 1860
Հայոց ազգի քաղաքական վիճակը. միջին դարերէն մինչեւ մեր ժամանակը, Մոսքուա, 1862
Պատմութիւն Հոռոմոսին Վանաց ի Շիրակ եւ վանօրէից ոմանց ի նմին տեղագրութիւնք, Վաղարշապատ, 1870. կամ այստեղ
Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ, Վաղարշապատ, 1870. կամ այստեղ
Վաղարշապատ քաղաքամայր Հայաստանի հանդերձ աշխարհագրութեամբ Այրարատեան նահանգի, հտ. Ա, Վաղարշապատ, 1874
Դասագիրք քրիստոնէական հաւատոյ, Վաղարշապատ, 1874
Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ. հանդերձ կանոնագրութեամբք ի պէտս ժառանգաւորաց, Վաղարշապատ, 1874. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Մխիթարյան Ռ.Ս.
◈ և Վարդանյան Ա.Վ., Կենդանիների անատոմիական տերմինների միջազգային անվանակարգ. հայերեն, ռուսերեն, լատիներեն լեզուներով, Երևան, 2014

Մկրեան Յովհաննէս
Կենսագրութիւն Մեսրովբայ Դաւթեան Թաղիադեանց Երեւանցւոյ, Թիֆլիզ, 1886

Մկրտիչ Գերմանիկեցի
Առաջնորդ սրբազան տեղեաց, Կոստանդնուպօլիս, 1858

Մկրտիչ Նաղաշ
◈ Կոստանեանց Կ., Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւղ տաղերը (Յաւելուած. Միջնադարեան տաղեր ղարիպութեան վերայ), Վաղարշապատ, 1898. կամ այստեղ

Մկրտիչեան Ասատուր
Բառարան պուլկարերէն-հայերէն–տաճկերէն, Սօֆիա, 1904

Մկրտչյան Գարիկ
Բարբառագիտության հիմունքներ (դասախոսություններ), Երևան, 2015

Մնձուրի Յակոբ 
Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 67-107)
Որոշ պատմվածքներ (էլ. տեքստ) (epub, mobi)

Մոլիէր Ժան Բատիստ
Փուրսոնեագ. կատակերգութիւն, Կ. Պոլիս, 1861
Լը Պարպուլիէ. կատակերգութիւն, Զմիւռնիա, 1864

Մոչնիք, Փր.
Տարերք երկրաչափութեան, թարգմ. ի Գերմանականէ, Վիէննա, 1864

Մովսէս Խորենացի
Հովհաննիսյան Պետրոս, Մովսես Խորենացու մատենագիտությունը. երկասիրություններ, Երևան, 1991
Հովհաննիսյան Պետրոս, Մովսես Խորենացի. մատենագիտություն, Երևան, 2013

Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց, որ է Աղուէսագիրք, Ամըսթելօտամ, 1668. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց, որ է Աղուէսագիրք, Մարսել, 1683
Ազգաբանութիւն տոհմին Յաբեթեան [Պատմութիւն հայոց], Ամստէլօդամ, 1695
Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց, որ է Աղուէսագիրք, Էջմիածին, 1698
Epitome commentariorum Moysis Armeni, de origine & regibus Armenorum et Parthorum: item series principum Iberiae et Georgiae, cum notis & observationibus Henrici Brenneri, Stockholmiae, 1723
◈ Mosis Chorenensis Historiae Armeniacae libri III accedit ejusdem Scriptoris Epitome Geographiae / Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն եւ Աշխարհագրութիւն, Londini [=London], 1736 (գրաբար եւ լատիներէն). կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ազգաբանութիւն տոհմին Յաբեթեան [Պատմութիւն հայոց], Վէնէտիկ, 1752. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Աշխարհացոյց, Վէնէտիկ, 1752
◈ Նախակրթութիւն հռետորական ասացեալ Գիրք պիտոյից, Վէնէտիկ, 1796. կամ այստեղ
Ճառ ներբողական ի Հանդէս երջանիկ կուսանացն սրբոց Հռիփսիմեանց, Կ. Պոլիս, 1817
Պատմութիւն հայոց, Վենետիկ, 1827. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Moïse de Khorene, Histoire d'Arménie. Texte Armenien et trad. francaise par P. E. Le Vaillant de Florival / Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց. Tome I, Venise, 1841 (գրաբար եւ ֆրանսերէն). կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Moïse de Khorene, Histoire d'Arménie.... Tome II (Troisieme Partie / Հատած երրորդ), Venise, 1841 (գրաբար եւ ֆրանսերէն). կամ այստեղ
◈ Mosè Corenese, Storico Armeno del quinto secolo, versione di Giuseppe Cappelletti, Venezia, 1841 (իտալերէն). կամ այստեղ
Storia di Mosè Corenese Versione Italiana Illustrata Dai Monaci Armeni Mechitaristi Ritoccata Quanto Allo Stile Da N. Tommaséo, Venezia, 1841 (իտալերէն ուրիշ թարգմ.)
Սրբոյ հօրն մերոյ Մովսէսի Խորենացւոյ մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1843. կամ այստեղ
Moïse de Khorene, Histoire d'Arménie. Texte Armenien et trad. francaise par P. E. Le Vaillant de Florival / Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց. Tome I, Paris, [1845] (գրաբար եւ ֆրանսերէն). կամ այստեղ
◈ Moïse de Khorene, Histoire d'Arménie.... Tome II (Troisieme Partie / Հատած երրորդ), Paris, [1845] (գրաբար եւ ֆրանսերէն). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Storia di Mosè Corenese Versione Italiana Illustrata Dai Monaci Armeni Mechitaristi Ritoccata Quanto Allo Stile Da N. Tommaséo, II ed., Venezia, 1850. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Սոփերք հայկականք, ԺԸ. Եղիշէի քահանայի Ճառ յԱյլակերպութիւն Տեառն եւ Մովսեսի Խորենացւոյ ճառ ի մեծի աւուր Տապանակին [էջ 71-ից], Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Исторія Арменіи Моисея Хоренскаго, перевод Н. Эмина, Москва, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բաղդատութիւն պատմութեան Մովսիսի Խորենացւոյ տպագրելոյն ի Վենետիկ ընդ երկուց ձեռագրաց, աշխ. Կարենեան Յակոբ, Տփխիս, 1858
Սրբոյ հօրն մերոյ Մովսէսի Խորենացւոյ մատենագրութիւնք, Բ. տպ., Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Des Moses von Chorene Geschichte Gross-Armeniens, übersetzt von Dr. M. Lauer. Begensburg, 1869. կամ այստեղ, կամ այստեղ (գերմաներէն)
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869
Армянская географія VII вѣка по Р. Х. (приписывавшаяся Моисею Хоренскому), текстъ и переводъ К. Патканова, С.-Петербургъ, 1877
Армянская география, Санктпетербург, 1877 (էլ. տեքստ)
Géographie de Moïse de Corène d'après Ptolémée / texte armenien, traduit en français par le p. Arsène Soukry, Venise, 1881 (Աշխարհացոյցը՝ ֆրանսերէն եւ գրաբար). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Исторія Арменіи Моисея Хоренскаго, новый перевод Н. Эмина, посмертное изданіе, Москва, 1893
◈ Josef Marquart, Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i: mit historisch-kritischen Kommentar und historischen und topographischen Excursen, Berlin, 1901. (Աշխարհացոյցը՝ գրաբար եւ գերմաներէն). կամ այստեղ, կամ այստեղ
Երանելի մեծի Քերդողահաւրն Մովսէսի Խորենացի, եպիսկոպոսի [թուղթ]. Գիրք թղթոց, Թիֆլիս, 1901, էջ 21-28
Պատմութիւն հայոց, աշխատասիրութեամբ Մ. Աբեղեանի եւ Ս. Յարութիւնեանի, Տփղիս, 1913. կամ այստեղ
Мовсес Хоренаци, История Армении. Перевод с древнеармянского языка, введение и примечания Гагика Саркисяна. Ереван, 1990 (էլ. տեքստ)
Հայոց պատմություն, թրգմ․ արևելահայերեն և ծնթ․՝ Ստեփանոս Մալխասյանցի, Երևան, 1997
Պատմություն հայոց, թրգմ․ արևելահայերեն և ծնթ․՝ Բագրատ Ուլուբաբյանի, Երևան, 2003
Աստվածաբանական երկեր (արևելահայերեն թարգմ.), Ս. Էջմիածին, 2007. կամ այստեղ
«Աշխարհացոյց» է դարի անանունի. գիտա-քննական բնագիր, «Հանդէս ամսօրեայ», 2012 թ., էջ 35-186
Աշխարհացոյց (Անանիա Շիրակացու անուան տակ) (էլ. տեքստ)


Մովսէս Կաղանկատուացի / Դասխուրանցի
Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Մոսկվա, 1860. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն Աղուանից, հտ. Ա, Փարիզ, 1860. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն Աղուանից, հտ. Բ, Փարիզ, 1860. կամ այստեղ
Исторія Агван Мойсея Каганкатваци, писателя X вѣка: перевод с армянскаго, Санктпетербургъ, 1861
Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, քննական բնագիրը եւ ներածութիւնը՝ Վարագ Առաքելյանի, Երևան, 1983
Movses Dasxurants'i's History of the Aghuans. Translated by Robert Bedrosian
◈ Мовсес Каланкатуаци, История страны Алуанк, пер. Ш. Смбатяна (էլ. տեքստ)


Մովսէս Քերթողահայր
Հատուկտիր բանք եւ ճառք ի մատենագրութեանց նախնեաց ի վերայ ժամասացութեանց եւ Ս. Պատարագին [Մովսէս Քերթողահայր՝ «Յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ», Վասիլիոս՝ «Մեկնութիւն յաղագս Եկեղեցւոյ»], Վենետիկ, 1910

Մովսիսեան Յուսիկ
Դասատետր կրօնի, Գ. տարի, Բ. տպ., Վաղարշապատ, 1890

Մորթման
Հայ բեւեռաձև արձանագրութիւնք, Կոստանդնուպոլիս, 1872
Հատուածք պատմութեան Հայաստանի քաղեալք յարաբացի պատմագրաց ի ձեռն Տոքթոր Մորթմանայ արեւելագէտի, Տետր Ա, Կ. Պօլիս, 1874


Մորկենթաու Հենրի
Դեսպան Մորկէնթաուի պատմածները, Կ. Պոլիս, 1919

Մորուա Անդրե
Դոն Ժուան կամ Բայրոնի կյանքը, թարգմ. Աբրահամ Ալիքյան, Երևան, 1980

Մուհամմէտ
Գուրան. Արաբատառ բնագրին եւ Գազմիրսքիի, Ամիրխանի եւ այլ հեղինակաւոր արաբագէտներու թարգմանութեանց առաջնորդութեամբ հայրենի վերածեց Յակոբ Գուրպէթեան, Վառնա, 1912
Տես նաև Ժողովածուների և անհեղինակ երկերի ցուցակում՝ Ղուրան և Քուրան

Մուղնեցյան Վահագն
Ալիզ, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016 (թերի նախադիտում)

Մուշեղ Եպիսկոպոս
Ատանայի ջարդը եւ պատասխանատուները, Բ. տպ., Պոսթոն, 1910

Մուշեղ Վարդապետ
Պատկերները, Կ. Պոլիս, 1901. կամ այստեղ
Թուղթ հովուական՝ ուղղուած Արաբկիրու վիճակի եկեղեցիներուն ու ժողովուրդին, Կ. Պոլիս, 1901

Մուշեղյան Ալբերտ
Ավ. Իսահակյանի լայպցիգյան տարիների քնարերգությունը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1980, թ. 9, էջ 17-30
Ո՞վ է Առավան հազարապետը. ԼՀԳ, 1983, թ. 7, էջ 67-76
Ագաթանգեղոսի Հայոց պատմությունը և հին վրացերեն «Վասն հաւատոյ» դավանաբանական երկը. ԼՀԳ, 1987, թ. 4, էջ 62-81
◈ Мушегян, А. В., Псевдоалбанская литература и ее апологеты. ԼՀԳ, 1989, թ. 8, էջ 16-33
Որտե՞ղ է գտնվել Մովսես Խորենացու հիշատակած Բյութանիան. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1990, թ. 1, էջ 209-227
Վասպուրական նահանգի հիշատակումը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. ԼՀԳ, 1991, թ. 5, էջ 3-21
XIII դ. բժշկարանների բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը. «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1994/3, էջ 182-186
XIII դարի հայ բժշկարանների արաբական և պարսկական փոխառությունների շուրջ. ԲԵՀ 1995/3, էջ 20-28
Դիտողություն մի ստուգաբանության առթիվ. ԲԵՀ 1996/1, էջ 65-66
Կորյուն թե՞ Ագաթանգեղոս։ Բնագրերի քննություն նոր տեսանկյունից. ԼՀԳ, 1996, թ. 2, էջ 49-64
Ստուգաբանական դիտարկումներ. ԲԵՀ 1999/1, էջ 170-171
Բանասիրական ճշգրտում Ամմիանոս Մարկելինոսի լատիներեն բնագրում. ՊԲՀ, 2000, թ. 2, էջ 222-226
Մի հայկական մասունք միջնադարյան արաբական պոեզիայում. ՊԲՀ, 2000, թ. 3, էջ 183-190
Սուրբ Գիրքը հայերեն թարգմանելու հանգամանքները և Մեսրոպ Մաշտոցի համառոտ Աստվածաշունչը. ՊԲՀ, 2001, թ. 3, էջ 12-30
Ո՞ր լեռան վրա է իջել Նոյան տապանը (ըստ ասուրա-բաբելական, հունա-հռոմեական, ասորական և հայկական աղբյուրների). ՊԲՀ, 2003, թ. 1, էջ 3-39
Մեսրոպ Մաշտոցը և նախամաշտոցյան հայ գիրը. ՊԲՀ, 2006, թ. 2, էջ 210-236
«Արամ» անունը հայ ժողովրդի երկրորդ ցեղանուն. ՊԲՀ, 2007, թ. 1, էջ 226-248
Դիտողություններ Խորենացու պատմության անունների և արտահայտությունների առիթով. ԲԵՀ 2008/2, էջ 92-102
Թեև Արմին Վեգները պաշտպանության կարիք չունի. ԼՀԳ, 2010, թ. 1-2, էջ 448-456
Գրիգոր Լուսավորչի անվան և պաշտամունքի խորհրդապաշտական արգելքը 430-ական թթ. ասորի կաթողիկոսների օրոք, «Բանբեր Մատենադարանի», 2012, թ. 19, էջ 21-44
«Ագաթանգեղոսի պատմությունը», ստեղծման հանգամանքները, գրության ժամանակը և հեղինակի հարցը. ՊԲՀ, 2012, թ. 1, էջ 196-222. կամ այստեղ
Մուշեղյան Աստղիկ
◈ Մուրադեան Պ., Մուշեղեան Ա., Արմաշի դպրեվանքը, Երեւան, 1998
Հայ հոգևոր երաժշտությունը XV-XVII դարերում, «Բանբեր Մատենադարանի», 2012, թ. 19, էջ 269-291

Մուշեղյան Խ. Ա.
Հայաստանի դրամական գանձերը, Երևան, 1973. ներբեռնելի

Մուրադյան Գոհար
Հունաբանությունները դասական հայերենում, Երևան, 2010. կամ այստեղ
Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ, Երևան, 2014. կամ այստեղ
• Հոդվածները տես «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի թ. 19-23, 30-31 հատորներում


Մուրադյան Պարույր
◈ Մուրադեան Պ., Մուշեղեան Ա., Արմաշի դպրեվանքը, Երեւան, 1998
◈ Մուրադյան Պարույր, ԺԱ-ԺԳ դարերի հայ-վրացական դավանական խնդիրները և Մխիթար Գոշի «Առ վրացիսն» թուղթը. աղբյուրագիտական քննություն և բնագրեր, Ս. Էջմիածին, 2011

Մուրատեանց Գարեգին
Հայերէն քերականութիւն նորավարժ ուսանողաց համար, Տփխիս, 1860

Մուրատեան Գրիգոր
Հայրենիքին ուխտաւորները վրէժի ճամբուն վրայ, Կ. Պոլիս, 1920

Մուրատեան Եղիազար
Քննական պատմութիւն Արշակ Երկրորդի եւ անոր Պապ որդւոյն, Աղեքսանդրիա, 1900

Մուրատեանց Մելքիսեդեկ
Պատմութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, Երուսաղէմ, 1872. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Երկու խօսք Ռուսաստանի հայոց կրօնական եւ կրթական վիճակին վրայ, Կ. Պոլիս, 1888
Պատմութիւն քրիստոնէական Եկեղեցւոյ, Կալաց, 1898


Մուրացան
Երկասիրութիւններ, հտ. Ա. Նոյի ագռաւը, Առաքեալը, Խորհրդաւոր միանձնուհի, Թիֆլիս, 1904
◈ Ընտիր երկեր, հտ. Ա, Երևան 1936
Գևորգ Մարզպետունի (Արսեն Տերտերյանի ներածական գործից հետո), Երևան, 1936
Գևորգ Մարզպետունի, Երևան, 1977. կամ այստեղ
Անդրեաս Երեց (էլ. տեքստ)
Անմեղ զրույցներ (էլ. տեքստ)
Առաքյալը (էլ. տեքստ)
Առօրյա զրույցներ (էլ. տեքստ)
Չհաս է (էլ. տեքստ)
Ց'պահանջ (էլ. տեքստ)
Երկուսից ո՞րը (էլ. տեքստ)
Գևորգ Մարզպետունի (էլ. տեքստ)
Գթության քույրեր (էլ. տեքստ)
Հանելուկը լուծվեցավ (էլ. տեքստ)
Ինչ լայեղ է (էլ. տեքստ)
Խորհրդավոր միանձնուհի (էլ. տեքստ)
Լուսավորության կենտրոնը (էլ. տեքստ)
Նոյի ագռավը (էլ. տեքստ)
Պսակների բողոքը (էլ. տեքստ)
Ռուզան (էլ. տեքստ)
Պատմվածքներ (էլ. տեքստ)
Տիկին Փիլարյանի վիշտը (էլ. տեքստ)

Մսերեան Գ.
Համառօտ դիցաբանութիւն, Իզմիր, 1878

Մսերեանց Լեւոն
Հայերէն բարբառախօսութիւն, թարգմ. ի Ռուսերէնէ Հ. Գ. Մէնէվիշեան, Վիեննա, 1899

Մսրլեան Ահարոն
Դասընթացք ձայնական երաժշտութեան, Կ. Պոլիս, 1911

Մրմըրեան Յարութիւն (Յ.Գ. Մ.)
Հին օրեր ու այդ օրերուն հայ մեծատունները (1550-1870), Վենետիկ, 1901
Հին օրեր. Պուէտ Խաչատուր Միսաքեան եւ իրեն ժամանակակից իմացականին վրայ հայեացներ. 1815էն 1891, Կ. Պոլիս, 1907. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ստուերք հին դեմքերու (1635-1900), Կ. Պոլիս, 1907
Տասնեւիններորդ դար եւ Յովհ. Պրուսացի Տէրոյենց, Կ. Պոլիս, 1908
Թուրքահայոց հին վաճառականութիւնն եւ վաճառականք (1740-1890), Կ. Պոլիս, 1908
Մասնական պատմութիւն հայ մեծատուններու 1400էն 1900, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1909

Macler, Frédéric
Catalogue des manuscrits arméniens et géorgiens de la Bibliothèque nationale. Paris, 1908.
Le texte arménien de l'Evangile d'après Matthieu et Marc. Paris, 1919.
La nation arménienne: son passé, ses malheurs; avec une carte dessinée par Raphaël Chichmanian. Paris, 1924.

Magie, David
Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ. Volume I: Text. Princeton, 1950. Volume II: Notes. Princeton, 1950.

Manoogian, Nerses, Fr.
From the Pastor's Desk: Pastoral Talks to His Flock. Philadelphia, PA, 2008. (partial preview)

Marquart, Josef
Untersuchungen zur geschichte von Eran I/1. Philologus: Zeitschrift für das klassische Altertum LIV. Göttingen 1895. pp. 213-240.
Untersuchungen zur geschichte von Eran II. Philologus: Zeitschrift für das klassische Altertum, Supplementband X/1. Göttingen 1905, pp. 1-258. կամ այստեղ
◈ Ēranšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xoranac‘i. Berlin, 1901.
◈ Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge; Ethnologische und historisch-topographische Studien zur Geschicte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 840-940). Leipzig, 1903.
◈ Մարկարտ Յ., Հայ բդեաշխք, թարգմ. Հ. Թովմաս Կէտիկեան, Վիեննա, 1903. կամ այստեղ
◈ Մարկուարտ Յ., Պատմութիւն հայերէն նշանագրերու եւ վարուց Ս. Մաշթոցի, թարգմ.՝ Հ.Ա. Վարդանեան, Վիեննա, 1913. կամ այստեղ
Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը, թարգմ. Հ. Մեսրոպ Հապոզեան, Վիեննա, 1913
Ueber den Ursprung des armenischen Alphabets in Verbindung mit der Biographie des heil. Maštoc‘. Wien, 1917.
◈ Մարքուարթ Եօզէֆ, Հայոց եպիսկոպոսութիւնների ծագումը. Հայկական աւանդութիւնների քննական ուսումնասիրութիւն, թարգմ. Էւելինա Մակարեան, Թեհրան, 2009

Meillet, Antoine
Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique. Vienne, 1903. կամ այստեղ
Altarmenisches elementarbuch. Heidelberg, 1913.
Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique. Seconde éd. Vienne, 1936.

Minorsky, Vladimir
◈ Transcaucasica. In Journal Asiatique (1930), vol. 217, pp. 41-112.
Caucasica. In Bulletin of the School of Oriental and African Studies; Vol. 13, 1(1949), pp. 27-35; Vol. 13, No. 4 (1951), pp. 868-877; Vol. 14, No. 2 (1952), pp. 221-238; Vol. 15, 3(1953), pp. 504-529.
◈ Studies in Caucasian History. London, 1953.
◈ New Light on the Shadaddids of Ganja (A.D. 951-1075). In Studies in Caucasian History (London, 1953), pp. 1-71.

Moosa, Matti
Armenian Elements in the Beliefs of the Kizilbash Kurds. Chapter 38 in Extremist Shiites, the Ghulat Sects. Syracuse, 1988, pp. 432-447. կամ այստեղ

Morgan, Jacques de
Rapport sur les mines de cuivre, de plomb et d'argent, d'Achtala (Caucase). Paris 1886.
Mission scientifique au Caucase; études archéologiques & historiques. T. I. Les premiers âges des métaux dans l'Arménie russe.-- T. 2. Recherches sur les origines des peuples du Caucase. Paris 1889.
◈ Mission scientifique en Perse. Cartes des rives méridionales de la mer Caspienne, du Kurdistan, du Moukri et de l'Elam. Paris 1895.
◈ Mission scientifique en Perse. Tome troisième. Première partie. Etudes géologiques. Géologie stratigraphique. Paris 1895.
◈ Mission scientifique en Perse. Tome troisième. Parties II à IV. Etudes géologiques. Paléontologie. Paris 1895.
La délégation en Perse du ministère de l'Instruction publique, 1897 à 1902. Paris 1902. կամ այստեղ
◈ Mission scientifique en Perse. Tome V. [Première partie]. Études linguistiques. Dialectes kurdes, langues et dialectes du nord de la Perse. Paris 1904.
◈ Mission scientifique en Perse. Tome V. Deuxième partie. Études linguistiques. Textes mandaïtes. Paris 1904.
Histoire et travaux de la délégation en Perse du Ministère de l'instruction publique, 1897-1905. Paris 1905. կամ այստեղ
Contribution à l'étude des ateliers monétaires sous la dynastie des rois sassanides de Perse. Paris 1913.
Contre les barbares de l'Orient: études sur la Turquie, ses félonies et ses crimes, sur la marche des Alliés dans l'Asie antérieure, sur la solution de la question d'Orient, renfermant de nombreux articles parus de 1915 à 1917 dans "L'Éclair de Montpellier" et dans la "Revue de Paris". Paris 1918.
Histoire du peuple arménien depuis les temps les plus reculés de ses annales jusqu'à nos jours. Paris 1919. կամ այստեղ
The history of the Armenian people: From the Remotest Times to the Present Day. Translated by Ernest F. Barry. [Boston, date ?]. կամ այստեղ
◈ Traité des monnaies grecques et romaines. III, Monnaies orientales. Tome I, Numismatique de la Perse antique.  1er fascicule, Introduction - Arsacides. [Texte]. Paris 1927.
◈ Traité des monnaies grecques et romaines. III, Monnaies orientales. Tome I, Numismatique de la Perse antique (Planches). Paris 1933.

Murad, Friedrich
Ararat und Masis: Studien zur armenischen Altertumskunde und Litteratur, Heidelberg, 1901.


Müller, Friedrich
Zwei sprachwissenschaftliche Abhandlungen zur Armenischen Grammatik, Wien, 1861. կամ այստեղ
Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache, Wien, 1862. կամ այստեղ
◈ Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache (Fortsetzung), Wien, 1863
◈ Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache, III, Wien, 1863
Beiträge zur Conjugation des armenischen Verbums, Wien, 1863. կամ այստեղ
Beiträge zur Declination des armenischen Nomens, Wien, 1864
Über den Ursprung der armenischen Schrift, Wien, 1865

Магакьян А.К.
◈ Магакьян А.К. [Арутюн Карпович], Растительность Армянской ССР, Москва-Ленинград, 1941

Минай Медици / Բժշկեան Մինաս, Հ.
Армяно-русская грамматика (сочиненіе Миная Медици) / Քերականութիւն հայկազեան լեզուի բացադրեալ ի ռուսաց բարբառ, Венецiя / Վենետիկ, 1840

Мкртчян Шаген
Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха, 2-е изд., Ереван, 1989

Мнацаканянъ Гавріилъ
Разрѣшеніе армянскаго вопроса, Москва, 1914

Момджян Х. М.
Генерал-адъютант И.Д. Лазарев. Ереван, 1943

Мордовцевъ Даніил Лукичъ
На Араратъ: наброски путевыхъ впечатленій Д. Л. Мордовцева, С.-Петербургъ, 1883

Мосенкис Ю. Л.
Первая письменная фиксация армянского языка за 2500 лет до Месропа Маштоца.
Армянский язык в надписях ІІІ – І тысячелетий до н. э. Армянский язык как древний феномен (էլ. տեքստ)

Мсеріанцъ Л. З.
Армянскіе источники о смутномъ времени (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1902, Ноябрь, сс. 35-45), С.-Петербургъ, 1902

Муравьевъ Андрей
Грузія и Арменія, части 1-3, С.П.Б, 1848
◈ Грузія и Арменія, часть I, С.П.Б, 1848. կամ այստեղ
◈ Грузія и Арменія, часть II, С.П.Б, 1848. կամ այստեղ