Հեղինակներ - Տ


Տ’Օպինիէ Մէռլ
Տաղաւարեան Նազարէթ
Տաճատ Վարագացի
Տամատեան Միհրան
Տայեան Ղեւոնդ, Հ.
Տան Դեմետրիոս
Տաշ Կոմսուհի
Տաշեան Յակովբոս, Հ.
Տասնապետեան Եդուարդ
Տասսո Տորկվատո
Տատեան Մկրտիչ
Տարօնցի Ս.
Տեվրիշեան Պօղոս
Տեր-Գաբրիելյան Գևորգ
Տեր-Ղևոնդյան Արամ
Տեր-Կարապետեան Գեղամ
Տեր-Մկրտչեան Գ.
Տերծագեան Նիկողայոս (Տէրծագօ իտալացի)
Տերյան Վահան
Տերտերյան Արսեն
Տէմիրեան Կ.
Տէմիրճեան Սարգիս
Տէմիրճիպաշեան Եղիա
Տէտեան (Տէտէեան) Խաչիկ
Տէտէեան Ա. Կ.
Տէտէեան Տիգրան Յարութիւն
Տէր-Աստուածատրեանց Հայկ
Տէր-Ղազարեան
Տէր Կարապետեան Գեղամ
Տէր-Ղազարեան
Տէր-Ղազարեանց Բ.
Տէր-Ղեւոնդեան Նիկողայոս
Տէր-Ղուկասեան Ե.
Տէր-Մարտիրոսեան Յովհաննէս - տես Ա-Դօ
Տէր-Մելքիսեդեկեան Գ.
Տէր-Մելքոնեան Պետրոս
Տէր-Մինասեան Կարապետ
Տէր-Մինասեան Ռուբէն
Տէր-Մինասեան Վահան
Տէր-Մինասեանց Երուանդ
Տէր-Միքելեան Արշակ
Տէր-Մկրտչեան Գալուստ (Միաբան)
Տէր-Մկրտչեան Կարապետ
Տէր-Յարութիւնեան Մեսրովբ
Տէր-Յարութիւնեանց Աբգար
Տէր Յոհանեանց Խաչատուր
Տէր Յովհաննէսեան Գէորգ դպիր Պալատցի
Տէր-Պօղոսեան Գր.
Տէր-Պօղոսեան Պետրոս, Հ.
Տէր-Սահակեան Կարապետ
Տէր-Սահակյան Հ. Կ.
Տէր Սարգսեան Սահակ
Տէր-Սարգսեանց Միրզա
Տէր-Սարգսենց Արիստակէս
Տէր-Վարդանեան Գուրգէն
Տէրոյենց Յովհաննէս
Տէրվիշեան Սերովբէ, Հ.
Տէրտէրեան Ղուկաս, Հ.
Տէքարդ
Տէֆո Տանիէլ - տես Դէֆո Դանիէլ
Տըլաֆորէ
Տըպէյ Ա.
Տըվըլէ Ալպէր
Տիգրանեան Գէորգ
Տիգրանեան Մկրտիչ
Տիգրանեան Սիրական
Տիմոթէոս Կուզ
Տիվիթեան Յակոբ
Տիւբիւի Շառլ
Տիւզեան Յակոբ
Տիւզէնճեան Ն.
Տիւմա Աղեքսանտր, Հայր
Տիւմա Աղեքսանտր, Որդի
Տիւսաբ Սրբուհի
Տիւրեան Կ. - տես Սարուխան Առաքել
Տիւրկէրեան Բ.
Տնտեսեան Եղիա
Տոմաշէկ Վիլհելմ
Տոնյան Ա. Հ.
Տուգուլով Վ. Ա.
Տուրգենեւ Իվան
Տրոզ Յովսէփ
Տօյլ Ա. Քոնան - տես Դոյլ Արթուր Կոնան
Տօնապետեան Պ.
Տօնէլեան Զապէլ - տես Ասատուր Զապէլ
Տօնիկեան Գրիգորիս
Ter-Ghévondian, A.
Ter-Grigorian Iskenderian, Galust
Ter-Minassiantz, Erwand
Terian, Abraham
Timotheus Älurus
Терьян Ваан
Теръ-Габріэльянцъ Габріэль
Тер-Григорян Т.И.
Теръ-Мовсесянъ Месропъ
Токарский Николай
Тревер К.В.
Троицкій И.
Тумановъ Георгій Михайловичъ
Тураев Борис Александрович
 Տ’Օպինիէ Մէռլ
Պատմութիւն վեշտասաներորդ դարու բարեկարգութեան ի Գերմանիա, հտ. Ա, Զմիւռնիա, 1846. կամ այստեղ. --- հտ. Բ, Զմիւռնիա, 1848

Տաղաւարեան Նազարէթ
Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց. Ֆրանսերէնէ ի Հայ, Կ. Պոլիս, 1900. կամ այստեղ
Բառացուցակ ախտանուանց. Ֆրանսերէնէ ի Հայ, Բ. տպ., սրբագրեալ եւ ճոխացեալ, Կ. Պոլիս, 1901
Տարուինականութիւն, Կ. Պոլիս, 1901
Տիեզերք եւ իր կազմութիւնը, Կ. Պոլիս, 1902. կամ այստեղ
◈ Սկսնակ Բանասէր, Հայոց հին կրօնները, Պարիս, 1903. կամ այստեղ
Ուրուագիծ պատմութեան հայոց ի սկզբանէ մինչ ցԱրշակունի հարստութիւն, Վենետիկ, 1908
Հայոց կաթողիկոսութիւնն եւ այժմու կաթողիկոսի ընտրութիւնն, Կահիրէ, 1908
Հայոց հին կրօնները, Բ. տպ. սրբագրեալ եւ յաւելեալ, Կ. Պոլիս, 1909
Քրիստոնէական բողոքականութեան եւ գըզըլպաշներու աղանդին ծնունդը, Կ. Պոլիս, 1914
Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց Ֆրանսերէնէ ի Հայ (էլ. տեքստ)
Քրիստոնէական բողոքականութեան եւ գըզըլպաշներու աղանդին ծնունդը (էլ. տեքստ)

Տաճատ Վարագացի
Վկայաբանութիւն սրբոց Ատոմանց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 188v-191r

Տայեան Ղեւոնդ, Հ.
Հայ արդի ձայնագրութիւնը եւ Հ. Մինաս Բժշկեան, «Գեղունի», Վենետիկ, 1927, էջ 58-63
Հայ երաժշտութիւնը եւ քառորդ ձայնի դրութիւնը, «Գեղունի», Վենետիկ, 1947, էջ 62-66

Տան Դեմետրիոս
Արեւելեան Հայք ի Պուքովինա, թարգմ. Հ. Գ. Գալէմքեարեան, Վիեննա, 1891

Տաշ Կոմսուհի
Լա Մօլինառա կամ ջաղացպանին աղջիկը, թարգմ. Վ. Քիւբէճեան, Կ. Պոլիս, 1891

Տաշեան Յակովբոս, Հ.
Dashian, P.J. Zur Abgar-Sage. In Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. 4 (1890), pp. 17-34, 144-160, and 177-198.
◈ / Dashian, P. Jacobus. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական մատենադարանին ի Վիեննա / Catalog der armenischen Handschriften in der K. K. Hofbibliothek zu Wien, հտ. Ա., տետր Ա., Վիեննա/Wien, 1891. կամ այստեղ
Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց, Վիեննա, 1891. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն-Կալիսթենեայ վարուց Աղեքսանդրի, Վիեննա, 1892. կամ այստեղ
◈ / Dashian, P. Jacobus. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա / Catalog der armenischen Handschriften in der Mechitharisten-Bibliothek zu Wien. հտ. Ա., գիրք Բ. Վիեննա/Wien, 1895. կամ այստեղ
Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հտ. Ա (Նեմեսիոս, Պրոկղ, Խոսրովիկ, Եպիփան եւ Սեկունդոս), Վիեննա, 1895. կամ այստեղ
Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը. թուղթ Յակոբայ առ Կոդրատոս եւ կանոնք Թադդէի (քննութիւն եւ բնագիրք), Վիեննա, 1896. կամ այստեղ
◈ Գաթրճեան Յովսէփ, Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց, Վիեննա, 1897 (յաւելուածների հեղինակ՝ Տաշեան Յ.). կամ այստեղ
Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ. ուսումնասիրութիւն հայոց գրչութեան արուեստին, Վիեննա, 1898. կամ այստեղ
Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ. նիւթեր պատմութեան հայոց միջինդարեան մատենագրութեան ըստ հայագէտ Ն. Մառի, Վիեննա, 1900
Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հտ. Բ (Խիկար, Ագապետոս ևն), Վիեննա, 1901. կամ այստեղ
Պոնտական ուսումնասիրութիւնք, Վիեննա, 1919
Արշակունի դրամներ, մասն Ա, Վիեննա, 1919. կամ այստեղ. --- մասն Բ, Վիեննա, 1960. կամ այստեղ
Հայ ազգի տարագրութիւնը գերմանական վաւերագիրներու համեմատ, մասն Ա, Վիեննա, 1921
Հայ բնակչութիւնը Սեւ ծովէն մինչեւ Կարին. պատմական-ազգագրական հարեւանցի ակնարկ մը, Վիեննա, 1921. կամ այստեղ, կամ այստեղ
La population arménienne de la région comprise entre la Mer noire et Karin (Erzeroum). Traduit Frédéric Macler. Vienne, 1922.
Բառախօսական դիտողութիւններ հայերէն գիտական լեզուի մասին, Վիեննա, 1926
Հաթեր եւ ուրարտեանք. մատենագիտական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1934
Հին Հայաստանի արեւմտեան սահմանը. Փոքր-Հայք եւ Կողոփենէ (Սեբաստիա), Վիեննա, 1948. կամ այստեղ
Հետազօտական պատմութիւն մատենագրութեան հայոց, Վիեննա, 1970. կամ այստեղ
Տայք, դրացիք եւ Խոտորջուր. պատմական-տեղագրական ուսումնասիրութիւն, հտ. Ա, Վիեննա, 1973. հտ. Բ, Վիեննա, 1980. հտ. Գ., Վիեննա, 1981. կամ այստեղ

Տասնապետեան Եդուարդ
Քերականութիւն, Անթիլիաս, 1990. մաս առ մաս՝ էջ 0-22 - 23-112 - 115-192 - 193-233 - 235-360 (pdf)

Տատեան Մկրտիչ
Իրաւունք ազգաց, թարգմ. Մանուէլ Բ. Իւթիւճեան, Կ. Պոլիս, 1864


Տեր-Գաբրիելյան Գևորգ
◈ Յաթաղան սինդրոմ, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016 (epubmobi). կամ այստեղ (թերի նախադիտում)

Տեր-Ղևոնդյան Արամ
◈ A. Ter-Ghévondian, Les familles féodales d'Arménie et leurs possessions héréditaires, trad. M. Canard (Armenian Studies / Études Arméniennes, In Memoriam Haïg Berbérian), 1986

Տերյան Վահան
Բանաստեղծություններ (լիակատար ժողովածու), Երևան, 1985. կամ այստեղ
Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
◈ На русском языке. Որոշ գործեր՝ ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)


Տերտերյան Արսեն
Երկեր, Երևան, 1980

Տէմիրեան Կ.
Գործնական տարերք բնագիտական եւ բնապատմական գիտութեանց, Կ. Պոլիս, 1901

Տէմիրճիպաշեան Եղիա
Բառարան Ֆրանսերէնէ Հայերէն, Կ. Պոլիս, 1896. կամ այստեղ
◈ Նազարեանց Հրանտ, Եղիա Տէմիրճիպաշեանի սիրային նամակները 1886-1889, Կ. Պոլիս, 1910
Արձակ էջեր (էլ. տեքստ)
Գրական եւ հանրային դէմքեր (էլ. տեքստ)
Գրական նիշեր ու նկարներ (էլ. տեքստ)
Քերթուածներ (էլ. տեքստ)
Նամակներ (էլ. տեքստ)

Տէտեան (Տէտէեան) Խաչիկ Բ.
Ընթացք հայ եկեղեցական երաժշտութեան, գիրք Բ, Վենետիկ, 1958

Տէտէեան Ա. Կ.
Ումպք գրասիրութեան, Զմիւռնիա, 1863

Տէր-Աստուածատրեանց Հայկ
Ջան-Գիւլում. 600 տուն. յառաջաբանով եւ ծանօթութիւններով, ժողովեց Հայկ Ե. Տէր-Աստուածատրեան (արտատպած «Բանասէր» հանդիսից), Պարիս, 1903
Բառարան հայ-կենսագրութեանց (1441-1904), պր. 1, Թիֆլիզ, 1904
Հայ վաճառականութիւնը Ռուսիայում. պատմական տեսութիւն վաւերաթղթերով (Է - ԺԸ դար), Պարիս, 1906


Տէր Կարապետեան Գեղամ (Մշոյ Գեղամ)
Հողային հարցը հայաբնակ նահանգներու մէջ (էլ. տեքստ)

Տէր-Ղազարեան
Հանրամատչելի բառարան օտարազգի բառերի եւ գործածութեան մէջ մտած մտքերի ու դարձւածքների. անհրաժեշտ ձեռնարկ՝ լրագիրներ և գրքեր կարդալիս , Թիֆլիս, 1908

Տէր-Ղեւոնդեան Նիկողայոս
Մայրենի լեզու. երրորդ գիրք ընթերցանութեան հայոց լեզուի համար, երրորդ տարուայ ուսուցման նիւթը, Թիֆլիս, 1901

Տէր-Մելքիսեդեկեան Գ.
Մի համառօտ հայեացք XIX-դ դարի հայ հոգեւորականութեան վերայ, Թիֆլիս, 1874

Տէր-Մելքոնեան Պետրոս
Պատմութիւն ազատութեանն Հաճընոյ ի ձեռաց Քօզանեանց, Կ. Պօլիս, 1871

Տէր-Մինասեան Կարապետ
Գագիկ վերջին արքայ հայոց Բագրատունի. թատրերգութիւն ի հինգ արարուածս, Երուսաղէմ, 1872

Տէր-Մինասեան Ռուբէն
Հայաստան եւ Ատրպէճան, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1927(8), էջ 72-85

Տէր-Մինասեանց Երուանդ
◈ Erwand Ter-Minassiantz, Die Beziehungen der armenischen Kirche zu den syrischen bis zum Ende des 6. Jahrhunderts, Leipzig, 1904. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Երուանդ վրդ. Տէր-Մինասեանց, Հայոց Եկեղեցու յարաբերութիւնները Ասորւոց Եկեղեցիների հետ, Ս. Էջմիածին, 1908
◈ Երուանդ Վարդապետ, Վերանորոգութեան կարիքը Հայոց Եկեղեցու համար, Վաղարշապատ, 1908. կամ այստեղ

Տէր-Միքելեան Արշակ
Հայաստանեայց Եկեղեցին եւ Բիւզանդեան ժողովոց պարագայք. պատմական յառաջադրութիւն, Մոսկուա, 1892. կամ այստեղ
Աստուածաբանական գիտութիւնները, Վաղարշապատ, 1893. կամ այստեղ
Ուսումն Սուրբ Գրոց, Թիֆլիզ, 1900. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Տէր-Մկրտչեան Գալուստ (Միաբան)
Անանիա Շիրակացի, Վաղարշապատ, 1896
Ստեփանոս Իմաստէր, Վաղարշապատ, 1902
Քննութիւն եւ համեմատութիւն Եզնկայ նորագիւտ ձեռագրին, Վիեննա, 1904 (համահեղինակ՝ Հ. Աճառեան)
Ագաթանգեղայ պատմութիւն հայոց (համահեղինակ՝ Կանայեանց Ստ.), Տփղիս, 1909


Տէր-Յարութիւնեանց Աբգար
Հայ գաղթականները Բագու եւ նրանց վերադարձը, Բագու, 1902

Տէր Յոհանեանց Խաչատուր
Համառօտ հայկազեան քերականութիւն, Շուշի, 1839

Տէր Յովհաննէսեան Գէորգ դպիր Պալատցի
Բառարան պարսկերէն ըստ կարգի հայկական այբուբենից (յորում ճոխաբար աւանդին իմաստք բառիցն Հայերէն եւ Տաճկերէն բացատրութեամբ եւ ուրեք Արաբական նշանակութեամբք։ Յաւելեալ եւ զյատուկ անուանս նշանաւոր Թագաւորաց եւ զերեւելի տեղեաց, եւ ճոխացուցեալ օրինակօք ի բանաստեղծից Պարսից), աշխատութեամբ եւ ուղղագրելով եւ համառօտ քերականութեամբ ի Յակոբայ Տիւզեան, Կոստանդնուպոլիս, 1826. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ


Տէր-Պօղոսեան Պետրոս, Հ.
Տեղագրական հետազօտութիւններ Հայաստանի մէկ քանի քաղաքներու եւ բերդերու մասին, Վիեննա, 1951
Ղազար Վ. Բաբերդացի եւ Յովհաննէս Թլկուրանցւոյ տաղ քաջն Լիպարտի, Վիեննա, 1968

Տէր-Սահակեան Կարապետ
Հայ կայսերք Բիւզանդիոնի, հտ. Ա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1905

Տէր Սարգսեան Սահակ քհն.
Սուտ լուսաւորչեանն ու իր մոլորութիւնները, Առաջին պատասխան, Կ. Պոլիս, 1868

Տէր-Վարդանեան Գուրգէն
Երզնկա-Կամախ գաւառաբարբառը եւ ազգագրական յուշեր, Երուսաղէմ, 1968

Տէրոյենց Յովհաննէս
Քրիստոնէական վարդապետութիւն համառօտեալ ի պէտս դպրատանց, Կոստանդնուպօլիս, 1843
Քրիստոնէական վարդապետութիւն, Կոստանդնուպօլիս, 1858
Խորհուրդ գաղտնի ընկերութեանց, Կոստանդնուպօլիս, 1863

Տէրվիշեան Սերովբէ, Հ.
Հնդեւրոպական նախալեզու, Կ. Պոլիս, 1885

Տէրտէրեան Ղուկաս, Հ.
Խոնարհագոյն ուսողութիւն, Ա տոմար, Վիէննա, 1843
◈ Խոնարհագոյն ուսողութիւն, Բ տոմար, Գ տոմար, Վիէննա, 1846
Գիտութիւն վաճառականութեան, Վիէննա, 1848
Համառօտ օդերեւութաբանութիւն, Վիէննա, 1850
Յովհաննա Տ՚Արգ կամ Օրլէանի օրիորդին պատմութիւնը, Վիէննա, 1850
Տարերք բնագիտութեան ի պէտս դպրոցաց, Վիէննա, 1865

Տէքարդ
Ճառ ոճոյ եւ բնազանցական խորհրդածութիւնք, թարգմ. Առաքել Ա. Շարապխանեան, Արմաշ, 1877


Տըպէյ Ա.
Առողջաբանութիւն եւ բնախօսութիւն ամուսնութեան, 1873. կամ այստեղ

Տըվըլէ Ալպէր
◈ և Գէորգ Փիսոն, Ուղեւորութիւն ի Փոքր Ասիա, թրգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1892

Տիմոթէոս Կուզ
Timotheus Älurus' des Patriarchen von Alexandrien Widerlegung der auf der Synode zu Chalcedon festgesetzten Lehre: armenischer Text mit deutschem und armenischem Vorwort, zwei Tafeln und dreifachem Register. Von Karapet Ter-Mekerttschian und Erwand Ter-Minassiantz. Leipzig 1908 [սրա հայերեն նախաբանն ու բուն Հակաճառութիւնը կրկնում են, էջադրութեամբ հանդերձ, Էջմիածնի հրատարակութիւնը՝ Տիմոթէոսի եպիսկոպոսապետի Աղեքսանդրեայ Հակաճառութիւն առ սահմանեալսն ի ժողովոյն Քաղկեդովնի, աշխատասիրութեամբ՝ Կարապետ ծ. վրդ. և Երուանդ վրդ., Ս. էջմիածին, 1908]

Տիւզեան Յակոբ Չէլէպի
◈ Տէր Յովհաննէսեան Գէորգ դպիր Պալատցի, Բառարան պարսկերէն ըստ կարգի հայկական այբուբենից (յորում ճոխաբար աւանդին իմաստք բառիցն Հայերէն եւ Տաճկերէն բացատրութեամբ եւ ուրեք Արաբական նշանակութեամբք։ Յաւելեալ եւ զյատուկ անուանս նշանաւոր Թագաւորաց եւ զերեւելի տեղեաց, եւ ճոխացուցեալ օրինակօք ի բանաստեղծից Պարսից), աշխատութեամբ եւ ուղղագրելով եւ համառօտ քերականութեամբ ի Յակոբայ Տիւզեան, Կոստանդնուպոլիս, 1826. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Տիւզէնճեան Ն.
Գործնական համարակալութիւն, Կ. Պոլիս, 1884. կամ այստեղ

Տիւմա Աղեքսանտր, Հայր
Անգութն Պետրոս, թարգմ. Յ. Ոսկան, Կ. Պոլիս, 1861
Քաթէրին Հօուարտ. թատրերգութիւն, թարգմ. Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1862
Բօլին, Զմիւռնիա, 1872
Մատուռն գոթական, Կ. Պոլիս, 1863
Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ, մասն Դ, թարգմ. Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1867. մասն Ե, 1867, մասն Զ, 1868
Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ, Բ. տպ., մասն Դ, թարգմ. Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1874
◈ Բժշկի մը յիշատակները. Ժօզէֆ Պալսամօ, հտ. Գ-Դ, Զմիւռնիա, 1872. հտ. Ե, Զմիւռնիա, 1873. հտ. Զ, Զմիւռնիա, 1875. հտ. Է-Ը, թրգմ. Կ. Եազմաճեան, Զմիւռնիա, 1876
Պրաժլօն Դերկոմս, թրգմ. Մ. Մամուրեան, հտ. Է-Թ, հտ. Ժ-ԺԲ, Զմիւռնիա, 1874

Տիւմա Աղեքսանտր, Որդի
Աղաւնիներու մրցանակը, Կ. Պոլիս, 1892

Տիւսաբ Սրբուհի
Աշխարհաբառ հայ լեզուն, Կ. Պոլիս, 1880

Տնտեսեան Եղիա
Նկարագիր երգոց Հայաստանեայցս Եկեղեցւոյ, Կ. Պօլիս, 1874

Տոմաշէկ Վիլհելմ
Սասուն եւ Տիգրիսի աղբերաց սահմանները. պատմական եւ տեղագրական հետազօտութիւն, մասն Ա. Պատմական տեղեկութիւնք Սասնոյ վրայ, Թարգմ. Հ. Բառնաբաս Վ. Պիլէզիկճեան, Վիեննա, 1896. կամ այստեղ

Տոնյան Ա. Հ.
◈ Տոնյան Ա. Հ., Տոնյան Վ. Ա., Մաթեմատիկական տերմինների բառարան. անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն լեզուներով, Երևան, 1965. կամ այստեղ

Տուրգենեւ Իվան
Արձակ բանաստեղծութիւններ, թարգմ. Ալէքսանդր Ծատուրեան, Մոսկուա, 1895

Ter-Grigorian Iskenderian, Galust
Die Kreuzfahrer und ihre Beziehungen zu den armenischen Nachbarfürsten bis zum Untergange der Grafschaft Edessa: nach armenischen Quellen. Leipzig, 1915.


Terian, Abraham
Syntactical Peculiarities in the Translations of the Hellenizing School. In First International Conference on Armenian Linguistics: Proceedings (Delmar, 1980), John A. C. Greppin, editor, pp. 198-207.
The Hellenizing School: Its Time, Place, and Scope of Activities Reconsidered. In East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period, Dumbarton Oaks Symposium (Washington, D.C., 1980), pp. 175-186.
The Armenian Writers in Medieval Jerusalem. In Sion 1996(1-3):82-102.
Patriotism and Piety in Armenian Christianity: The Early Panegyrics on Saint Gregory. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir's Seminary Press - St. Nersess Armenian Seminary, 2005.

Теръ-Габріэльянцъ Габріэль
◈ Армянская колонія въ Москвѣ и С.-Петербургѣ: Необходимыя свѣдѣнія и адреса для пріѣзжающихъ съ Кавказа о моск. и петерб. фабрикантахъ и фирмахъ, а также и для послѣднихъ о коммерсантахъ, ежегодно пріѣзжающихъ съ Кавказа и Закавказья, ъс указаніемъ фамилій и рода торговли, Москва, 1888

Тер-Григорян Т.И.
Арцахын әрәб ишғалчыларына гаршы мубаризәси [Борьба Арцаха с арабскими захватчиками в IX веке]. Баки, 1942

Теръ-Мовсесянъ Месропъ
Исторія перевода Библіи на армянскій языкъ, С.-Петербургъ, 1902. կամ այստեղ

Токарский Николай
Архитектура древней Армении, Ереван, 1946. կամ այստեղ

Тревер К.В.
Очерки по истории культуры древней Армении (II в. до н. э. — IV в. н. э.). Москва, 1953. կամ այստեղ

Троицкій И.
Изложеніе вѣры Церкви Армянскія, начертанное Нерсесомъ, католикосомъ Армянскимъ, по требованію Боголюбиваго государя Грековъ Мануила: Историко-догматическое исслѣдованіе, С. Петербургъ, 1875

Тумановъ Георгій Михайловичъ
Кавказъ: справочная книга, составленная старожиломъ [все выпуски в одной книге], Тифлисъ, 1888
◈ Кавказъ: справочная книга, составленная старожиломъ, выпускъ VI: Правительственныя и общественныя учрежденія. Мѣстныя законы. Тифлисъ, 1888
◈ Кавказъ: справочная книга, составленная старожиломъ, выпускъ VII. Тифлисъ, 1888
Баку и его окрестности, Тифлисъ, 1891
Характеристики и воспоминанія: замѣтки кавказскаго хроникера. Кн. 1. Тифлисъ, 1900
◈ Характеристики и воспоминанія. Кн. 2. Тифлисъ, 1905
◈ Характеристики и воспоминанія. Кн. 3. Тифлисъ, 1907

Тураев Борис Александрович
История Древнего Востока, том I. Ленинград, 1935
◈ История Древнего Востока, том II. Ленинград, 1935