Հեղինակներ - Օ


Օգոստինոս

Օզանեան Գագիկ
Օհանեան Ռուբիկ
Օղուլլուգեան Ղուկաս
Օղուլլուխեան Յովակիմ
Օնանեան Ա.
Օնիկ
Օշական Յակոբ
Օսվալդ Ֆէլիքս
Օվյան Վարդգես
Օտեան Գրիգոր
Օտեան Երուանդ / Օտյան Երվանդ
Օտեան Տիգրան - տես Ասօ
Օրբելի Հովսեփ
Օրբելի Յովսէփ (քհն.)
Օրբելի Յովսէփ Տէր-Յովակիմեան
Օրլօվսկի Վ.
Օրմանեան Մաղաքիա
Օրպէլեան Ստեփաննոս - տես Ստեփանոս Օրպէլեան
Ohannessian, Mihran
Ordukhanyan, Azat
Ormanian, M.
Owsepian, G. - see under Յ
Ованес Драсханакертци - см. в списке Յ
Овсяный Николай
Озаровскій Иванъ
Орбели Иосиф
Орманіан Малахія
Ошеровскій Лейзер Янкелевич


 


Օգոստինոս
◈ Սրբոյն Օգոստինոսի Հիպպոնայ եպիսկոպոսի յաղագս քաղաքին Աստուծոյ, թարգմ. Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեան, Վենետիկ, հտ. 1, 1841
◈ Սրբոյն Աւգոստինեայ Հիպպոնայ հայրապետի առանձնախօսութիւնք եւ առձեռնական, Վենետիկ, 1858

Օզանեան Գագիկ
Հայապատում. հայուն պատմական դերը. Ս. Սապահ-Գիւլեանի Յառաջաբանով, Մարզուան, 1912
Պատմութիւն հայ լեզուի եւ բանահիւսութեան, Մարզուան, 1913
Հայապատում (էլ. տեքստ)

Օհանեան Ռուբիկ
Բառարան (բառացանկ). Սալմաստի բարբառ, Թաւրիզ, 2012

Օնանեան Ա.
Տեսթաններ (Խաղեր), Ֆրէզնօ, 1914

Օնիկ
Մօսունի եւ Զօռի արշաւանքները (Յուլիս 25, 1904), Բոստոն, 1905

Օշական Յակոբ
◈ Մնացորդաց վէպ մեր ժամանակներէն, հտ. Ա. Արգանդի ճամբով (երեք գիրք), Գահիրէ, 1932
Մնացորդաց. Ա-Գ հատորներ (էլ. տեքստ)
Երբ մեռնիլ գիտենք (էլ. տեքստ)

Օսվալդ Ֆէլիքս
Երկրախօսութիւն Հայաստանի, Վիեննա, 1933

Օվյան Վարդգես
Մի շարք պատմվածքներ և հոդվածներ (էլ. տեքստ)

Օտեան Գրիգոր
Առաջարկութիւն աշխարհաբար լեզուի վրա, Կ. Պոլիս, 1851

Օտեան Երուանդ / Օտյան Երվանդ
Սալիհա Հանըմ կամ Բանակը բռնաւորին դէմ. վէպ Օսմ. յեղափոխական կեանքէ, հտ Ա., Կ. Պոլիս, 1912. հտ. Բ., Կ. Պոլիս, 1912. հտ. Գ., Կ. Պոլիս, 1912
Զավալլըն (դիւթական կատակախաղ), Կ. Պոլիս, 1928. կամ այստեղ
Ընկեր Բ. Փանջունի տարագրութեան մէջ եւ ընկեր Փանջունիի աշխարհահայեացքները (Ալ. Սարուխանի ծաղրանկարներով), Գահիրէ, 1939. կամ այստեղ
Երկեր, Երևան, 1978. կամ այստեղ
Թիւ 17 խաֆիէն, գիրք Ա, Երևան, 2000. գիրք Բ, Երևան, 2001. գիրք Գ, Երևան, 2001
Անիծեալ տարիներ, Թեհրան, 2010. կամ այստեղ
Ընկ. Բ. Փանջունի, Երևան, «Յավրուհրատ», 2014 (թերի նախադիտում)
Երկեր (էլ. տեքստ)
Ընկ. Բ. Փանջունի ի Ծապլվար (էլ. տեքստ)
Ընկ. Բ. Փանջունի ի Վասպուրական (էլ. տեքստ)
Ընկ. Բ. Փանջունի տարագրության մեջ (էլ. տեքստ)
Դէպ ի մահ։ Զօհրապ եւ Վարդգէս (էլ. տեքստ)
Զավալլըն (էլ. տեքստ)

Օրբելի Հովսեփ / Орбели Иосиф
hАсанъ Джалалъ, Князь Хаченскiй, С.-Петербургъ, 1909
Каталогъ Анійскаго музея древностей։ Вып. 1։ Описаніе предметовъ перваго отдѣленія (с 26 рис. в тексте и 1 табл.), С.-Петербургъ, 1910
Краткій путеводитель по городищу Ани (съ планомъ), С.-Петербургъ, 1910
Развалины Ани: Исторія. Современное состояніе. Раскопки. С.-Петербургъ, 1911
Անւոյ աւերակները. Պատմութիւն, այժմեան վիճակ, պեղումներ. Յաւելուած. Վրաց Եպիփան կաթուղիկոսի արձանագրութիւնը եւ Աբու-Սայիդի հրովարտակը կարեւոր ծանօթութիւններով, թրգմ. ռուսերէնից, Վաղարշապատ, 1911
Предварительный отчетъ о коммандировкѣ въ Азіатскую Турцію въ 1911-1912 гг., С.-Петербургъ, 1912
Багаванская надпись 639 г. и другія армянскія ктиторскія надписи VII вѣка, С.-Петербургъ, 1913
Указатель словъ и именъ къ 13 армянским надписям VII-го вѣка, С.-Петербургъ, 1914
Шесть армянскихъ надписей VII - X вв., Петроградъ, 1914
Две строительскія надписи князей Камсаракановъ, С.-Петербургъ, 1915
Два серебряныхъ ковша XVI вѣка съ армянской и греческой надписями, Петроградъ, 1916
Армянскiя надписи на камнѣ 1-9, Петроградъ, 1917
Багаванскій храмъ и его надписи, Петроградъ, 1917
Фрагментъ крестнаго камня съ арабской надписью въ Тифлисѣ, Петроградъ, 1918
Описание Версаля в армянской записи 1683 года // Известия Российской Академии Истории Материальной Культуры, том I, №. 33, 8 фев. 1921 г.
Басни средневековой Армении, Ереван, 1956
Դիվան հայ վիմագրության, պրակ Ա, Անի քաղաք, կազմեց՝ Հ. Ա. Օրբելի, Երևան, 1966
◈ Орбели И.А., Фольклор и быт Мокса. Москва, Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1982. ч. 1-2, ч. 3-5, ч. 6-8. Приложения: • Басни МоксаЗабавные рассказы МоксаСказки МоксаБаллады МоксаПесни МоксаСтишки МоксаПословицы и поговорки МоксаЗагадки Мокса (էլ. տեքստ)
Գիտական ուսումնասիրություններ [«Հայկական հերոսական էպոսը», «Դիվան հայ վիմագրության», «Անիի ավերակները»], Երևան, 2008

Օրբելի Յովսէփ (քհն.)
Դասատետր եկեղեցական պատմութեան, Թիֆլիզ, 1893

Օրբելի Յովսէփ Տէր-Յովակիմեան
Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան հանդերձ համառօտ բառարանիւ ի հայ լեզուէ ի ռուս վասն բառից ի սմա պարունակելոց. ի պէտս հայազգի մանկանց, Մոսկով, 1832


Օրմանեան Մաղաքիա
◈ Ormanian, M. Le Vatican et les Arméniens, Rome, 1873. կամ այստեղ
Միութիւն հայութեան (բանախօսութիւն), Կ. Պոլիս, 1879. կամ այստեղ
Հայ ազգութիւն (բանախօսութիւն), Կ. Պոլիս, 1880. կամ այստեղ
Աթոռ Հայաստանեայց, Վաղարշապատ, 1886
Համապատում (Չորս Աւետարաններուն պարունակութիւնը), Կ. Պոլիս, 1911. կամ այստեղ
Հայոց եկեղեցին եւ իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ կացութիւնը, Կ. Պոլիս, 1911
Ormanian, Malachia. The Church of Armenia: The History, Doctrine, Rule, Discipline Liturgy and Literature. Translated by G. Marcar Gregory, V.D. London, [1912]. կամ այստեղ
Ազգապատում. Հայ ուղղափառ եկեղեցւոյ անցքերը սկիզբէն մինչեւ մեր օրերը յարակից ազգային պարագաներով պատմուած, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1912
Орманіан Малахія, Армянская церковь: Ея исторія, ученіе, управленіе, внутренній строй, литургія, литература, ея настоящее; Пер. с фр. Б. Рунтъ. Москва, 1913
◈ Ազգապատում, հտ. Բ, Կ. Պոլիս, 1914
Խոհք եւ խօսք, Երուսաղէմ, 1929. կամ այստեղ
Հայկական Երուսաղէմ. նկարագիր աթոռոյ Սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ, 1931. կամ մաս առ մաս՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ծիսական բառարան, Անթիլիաս, 1979
◈ Ազգապատում, հտ. Ա. կամ այստեղ, կամ այստեղ (էլ. տեքստ)
◈ Ազգապատում, հտ. Բ. կամ այստեղ, կամ այստեղ (էլ. տեքստ)
◈ Ազգապատում, հտ. Գ. կամ այստեղ, կամ այստեղ (էլ. տեքստ)
◈ Ազգապատում, Ցանկեր (էլ. տեքստ)
Նրա մասին
Եգիպտոսի առաջնորդութիւնը եւ Օրմանեան սրբազան, Աղեքսանդրիա, 1912
◈ Չօպանեան Արշակ, Դէմքեր, Փարիզ, 1924


Ohannessian, Mihran
◈ Յովհաննէսեան Միհրան / Ohannessian Mihran, Բառարան Հայերէն-Ֆրանսերէն / Dictionnaire Arménien-Français, Կ. Պոլիս, 1925

Ordukhanyan, Azat
Armenier in Deutschland: Geschichte und Gegenwart, Erfurt, 2008

Овсяный Николай
Современная Турція: Ист.-этногр. очерки. С-Петербургъ, 1877

Озаровскій Иванъ
Маршруты Эриванско-Турецкаго театра военных дѣйствій, Тифлисъ, 1887

Ошеровскій Лейзер Янкелевич
Трагедія армянъ-бѣженцевъ, Пятигорскъ, 1915
Идея автономнаго строя въ Турецкой Арменіи подъ протекторатомъ Россіи, Пятигорскъ, 1915