Հեղինակներ - Ղ


Ղազանճեան Կիրակոս
Ղազար Բաբերդացի
Ղազար Ջահկեցի
Ղազար Փարպեցի
Ղազարեան Յակ.
Ղազարյան Լևոն
Ղազարյան Ռուբեն
Ղազարյան Սերոբ
Ղազիկեան Արսէն, Հ.
Ղամազեանց Մելքիսեդեկ
Ղամազեանց Ներսէս
Ղանալանյան Արամ
Ղարիբյան Արարատ
Ղափանցյան Գրիգոր
Ղաֆադարյան Կարո
Ղեբուբնա Եդեսացի
Ղեւոնդ
Ղեւօնդեան Եսայի
Ղլտճեան Արսէն
Ղուկաս Վանանդեցի Նուրիջանեան
Ղուկաս Փինէլոս
Ղուկասեան Հ.
Ghazar Parpetsi / Lazare de Pharbe
Гарибян А.

Ղազար Բաբերդացի
◈ Տէր-Պօղոսեան Պետրոս, Հ., Ղազար Վ. Բաբերդացի եւ Յովհաննէս Թլկուրանցւոյ տաղ քաջն Լիպարտի, Վիեննա, 1968

Ղազար Ջահկեցի
◈ Գիրք աստուածաբանական որ կոչի Դրախտ ցանկալի, Կ. Պոլիս, 1735

Ղազար Փարպեցի
Պատմագրութիւն, Վենետիկ, 1793. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Թուղթ առ Վահան տէրն Մամիկոնէից, Մոսկվա, 1853
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869
Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, Վենետիկ, 1873
◈ Խալաթեան Գրիգոր, Ղազար Փարպեցի եւ գործք նորին, Մոսկուա, 1883. կամ այստեղ
Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, Վենետիկ, 1891. կամ այստեղ
Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, Տփղիս, 1904. կամ այստեղ
Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, Թիֆլիս, 1907/1908. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Պողարյան Նորայր եպս., Նորագյուտ հատված Ղազար Փարպեցու «Հայոց Պատմութեան», «Բանբեր Մատենադարանի», հտ. Ը, 1967, էջ 263-274. կամ այստեղ
Ghazar P'arbets'i's History of the Armenians. Trans. by Robert Bedrosian. New York, 1985


Ղազարեան Յակ.
Մանկական բեմ պարսկահայերի կեանքից. I. Հա վա ՜լլա (վօդ. մէկ արարւածով). II. Կրթութիւնը խաթայ չէ (կատակերգութիւն մէկ արարւածով), Թիֆլիս, 1901

Ղազարյան Լևոն
◈ և Գաբրիելյան Լուիզա, Ուղեկից, Երևան, 1999

Ղազարյան Ռուբեն
◈ Ղազարյան, Ռ. Ս., Նորայր Բյուզանդացու «Բառագիրք ստորին հայերէնի» աշխատության մասին. «Էջմիածին», 1966, ԻԳ (Ե), էջ 40-43
◈ Ղազարյան Ռ. Ս., Բուսանունների հայերեն-լատիներեն, ռուսերեն-անգլերեն, ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան, Երևան, 1981
Թուրքերեն-հայերեն բառարան, Երևան, 2003
◈ Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Պալյան Խ., Դասական գրաբարի հատընտիր, Երևան, 2003. կամ այստեղ
Գրաբարի հոմանիշների բառարան, Երևան, 2006. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, 6-րդ հր., Երևան, 2007. կամ այստեղ
◈ և Աւետիսեան Հ. Մ., Նորայայտ բառեր գրաբարում, Երեւան, 2007

Ղազարյան Սերոբ
Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Գ հրատ., Երևան, 2006. կամ այստեղ

Ղազիկեան Արսէն, Հ.
Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Ա. Ա-Մ, Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ
◈ Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Բ. Յ-Ն, Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ
Հ. Արսէն Ղազիկեանի նամակը առ Հրանտ Նազարեանց, Կ.Պոլիս, 1912


Ղանալանյան Արամ
Աբովյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, Երևան, 1941
Հայ քաջորդիներ, Երևան, 1943
Առածանի, Երևան, 1960
Ավանդապատում, Երևան, 1969

Ղարիբյան Արարատ
Ակադ. Ն. Մառի պայքարը ռասայականության դեմ լեզվաբանության մեջ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, 1943, թ. 2, էջ 3-26
Հայագիտության պատմության հիմնական փուլերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1945, թ. 1-2, էջ 35-58
Գրաբարի հոլովական ստադիալ սիստեմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1946, թ. 1, էջ 45-60
Մառը և հայերենի ուսումնասիրության նոր դրվածքը. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1946, թ. 5, էջ 3-20
Հայ ժողովրդի պատմության սկզբնավորման շրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1946, թ. 9, էջ 3-26
◈ Гарибян А. Гр. Капанцян. «Хайаса- колыбель армян». Ереван, 1947 г. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1949, թ. 1, էջ 91-96
Սովետական հայագիտության հիմունքները. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1948, թ. 1, էջ 15-40
Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1952, թ. 8, էջ 41-58
Հայ բարբառագիտություն. հնչյունաբանություն և ձևաբանություն, Երևան, 1953
Ближайшие задачи армянской диалектологии. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1954, թ. 7, էջ 57-70
Հայերենի անվանական հոլովման զարգացման երկու ներքին օրենքները. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1955, թ. 8, էջ 15-38
Индоевропейский консонантизм в отражении армянских диалектов. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1956, թ. 2, էջ 15-28
Դպրոցական ուղղագրական բառարան, Երևան, 1956 (համահեղինակ՝ Գ. Պարիս)
Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Լեզվի ինստիտուտի անելիքները. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1956, թ. 12, էջ 135-138
По поводу письма П. Назаряна в редакцию журнала „Октябрь" „О лексических заимствованиях и чистоте языка". ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1957, թ. 1, էջ 61-68
Հայ լեզվաբանության զարգացումը սովետական կարգերում. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1957, թ. 10, էջ 33-36
Հայոց լեզվի դերն ու տեղը հնդեվրոպական լեզուների համակարգում. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1960, թ. 7-8, էջ 13-20
Ռուս-հայերեն բառարան, Երևան, 1977

Ղափանցյան Գրիգոր
Լեզուաբանական դիսցիպլինաներ եւ լեզու, Վաղարշապատ, 1914
«Հայա-արմենական» լեզուախմբի ազգակցական բովանդակութիւնը, Ս. Էջմիածին, 1917
Հաբեթական լեզվաբանությունն ու տեսությունը, Յերեվան, 1926
«Հնեաբանական» մի քանի մնացորդներ հայերենում: Ստուգաբանություններ՝ «առիւծ», «մորմ», «խլէզ», Յերեվան, 1927
Նոր-Բայազետի սեպագիր արձանագրությունը, Յերեվան, 1930
Общие элементы между урартским и хеттским языками, Эривань, 1936
Ընդհանուր լեզվաբանություն (ներածական մաս, ընդհանուր մաս, հնչյունաբանություն), գիրք Ա, Յերեվան, 1937
Ընդհանուր լեզվաբանություն, հտ. 1. Ներածական-ընդհանուր մաս, հնչյունաբանություն, ձևաբանություն, բառագիտություն (իմաստաբանության հետ), Յերեվան, 1939
К происхождению грузинского национального имени Kharthveli, Ереван, 1939
Ուրարտուի պատմությունը, Յերեվան, 1940
Историко-лингвистическое значение топонимики древней Армении, Ереван, 1940
◈ Капанцян Гр., Историко-лингвистическое значение топонимики древней Армении, Ереван, 1940
Արա Գեղեցկի պաշտամունքը, Երևան, 1944
К происхождению армянского языка, Ереван, 1946
Об урартском божестве Шебиту, Ереван, 1947
О концептуально-идеологической стороне некоторых урартских слов и выражений // Archiv Orientální, XVII, № 1 (1949):360-373
Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգման հիմունքները և լեզվի զարգացման ստադիալականության մասին Ն. Մառի հայացքների քննադատությունը, Երևան, 1951
Ստալինյան ուսմունքը լեզվի մասին և հայագիտության մի քանի խնդիրներ, Երևան, 1951
О взаимоотношении армянского и лазо-мегрельского языков, Ереван, 1952
О внутренных закономерностях развития армянского языка, Ереван, 1952
О внутренных закономерностях развития армянского языка, Poznań, 1953
Հայոց լեզվի պատմություն (հին շրջան), Երևան, 1961
◈ Капанцян Г. А., Историко-лингвистические работы, т. 2, Ереван. 1975

Ղաֆադարյան Կարո
Դվին, հտ. II. Դվին քաղաքը և նրա պեղումները (1973-1980 թթ.), Երևան, 2002

Ղեւոնդ
◈ Ghévond. Histoire des guerres et des conquètes des Arabes en Arménie. Traduite par Garabed V. Chahnazarian. Paris, 1856. կամ այստեղ
◈ Ղեւոնդ պատմագիր, Արշաւանք արաբաց ի Հայս, Փարիզ, 1857. կամ այստեղ
Պատմություն, թարգմ. Արամ Տեր-Ղևոնդյանի, Երևան, 1982
◈ Ghewond's History. Translated by Robert Bedrosian. Sources of the Armenian Tradition (Long Branch, N.J.), 2006

Ղեւօնդեան Եսայի վրդ.
Գաղթականք հայոց, Կ. Պոլիս, [անթուական]

Ղլտճեան Արսէն
Միջազգային իրաւունք, Ալէքսանդրապօլ, 1904
Նախագիծ Հայաստանեայց Եկեղեցու Սահմանադրութեան, Ալէքսանդրապօլ, 1906. կամ այստեղ