Հեղինակներ - ԼԼաբուլէ Էդուարդ
Լազարովիչ Պօղոս Պետրոս
Լալայեան Երուանդ
Լամարթին Ալփոնսոս
Լամէ-Ֆլէօրի
Լամընէ
Լանգլէս Լուդովիկոս
Լանպէր Ժիւլիէթ
Լարենց Լեւոն (Քիրիշճեան)
Լաւրենտիոս Սկուպոլի
Լաքռուա Պ.
Լեռ Կամսար
Լերմոնտով Մ.
Լեւոնեան Գարեգին
Լէյնըրտ Պոյտ
Լէօ
Լըքլեր
Լիգորեան/Լիգուորի Ալփոնսոս
Լինդաու Ռուդօյլֆ
Լիսիցյան Ստեփան
Լճեցի Գալուստ
Լուդովիկոս Աբելլի
Լուդովիկոս Հաբերտ
Լուդովիկոս Քօմթեանց
Լուսարարեան Կարապետ
Լուսինեան Գուիտոն - տես նաև Գալֆայեան Ամբրոսիոս
Լուֆթիեան Տաճատ
Lauer, Max
Laurent, Joseph
Lazare de Pharbe - see Ghazar Parpetsi (under Ղ)
Lehmann-Haupt, C. F.
Lusignan, Guy de
Lynch, H. F. B.
Лазаревъ Яковъ
Лежанъ Гийомъ Мари
Лихутинъ Михаилъ Дормидонтовичъ
Ляйстеръ Александръ Филипповичъ

 Լաբուլէ Էդուարդ
◈ Ազգային կրթութիւն, թարգմ. Մ. Տէր-Գրիգորեանց, Ս. Պետերբուրգ, 1867

Լալայեան Երուանդ
Ջաւախք. նիւթեր ապագայ ուսումնասիրութեան համար, «Ազգագրական հանդէս», հտ. Ա, Շուշի, 1895, էջ 138-409
Վարանդա (Լալայեանի խմբագրութեամբ), «Ազգագրական հանդէս», հտ. Բ, Թիֆլիս, 1897, էջ 4-244 և հտ. Գ, 1898, էջ 338-349
Սիսիան. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», հտ. Գ (1898), էջ 186-193
Ծածկալեզուներ, «Ազգագրական հանդէս», գ. 4, 1898, էջ 159
Զանգեզուր, Թիֆլիս, 1899
Գանձակի գաւառ. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», 1899 (գ. 5, էջ 336-348)
Գանձակի գաւառ, Ա հտ., արտատպուած «Ազգագրական հանդիսից», Թիֆլիս, 1900
◈ Գանձակի գաւառ, Բ հտ., արտատպուած «Ազգագրական հանդիսից», Թիֆլիս, 1901. կամ այստեղ
Բորչալուի գաւառ, «Ազգագրական հանդէս», VII-VIII (1901), էջ 271-436. IX (1902), էջ 197-262. X (1903), էջ 113-268. և XI (1904), էջ 33-128
Բորչալուի գաւառ. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», VII և VIII (1901), էջ 373-427 (հայկական վանքեր), էջ 427-436 (վրացական վանքեր)
Նախիջեւան, «Ազգագրական հանդէս», IX (1904), էջ 240-336. XII (1904), էջ 109-174. XIII (1906), էջ 199-226. և XV (1907), էջ 133-163
Վասպուրական, «Ազգագրական հանդէս», XX (1910), էջ 116-196. XXV (1913), էջ 21-60. և XXVI (1916), էջ 195-210)
Վասպուրականի նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», XX (1910), էջ 197-212. XXI (1911), էջ 37-100. և XXII (1912), էջ 85-100
Նոր Բայազէտի գաւառ. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս»,  XXII (1912), էջ 101-112, XXIII (1912), էջ 125-148, XXIV (1913), էջ 51-60
Տնայնագործութիւնը Վասպուրականում. Շատախի շալագործութիւնը, «Ազգագրական հանդէս», XXV (1913), էջ 189-215
Վասպուրականի ասորիները, «Ազգագրական հանդէս», XXIV (1913), էջ 181-232
Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի, Թիֆլիս, 1915
Վայոց Ձոր. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», XXVI (1916), էջ 5-84
Մուշ-Տարօն. ազգագրութիւն, «Ազգագրական հանդէս», XXVI (1916), էջ 148-194
Ժողովրդական դեղեր (Լալայեանի տարբեր ուսումնասիրութիւններից քաղուած)
Ծիսական կարգերը հայոց մէջ (էլ. տեքստ)
Վայոց-ձոր (էլ. տեքստ)
Նոր Բայազէտի գաւառ. Տեղագրութիւն. Ա. Ոստիկանական շրջան (էլ. տեքստ)
Վարանդա (էլ. տեքստ)

Լամէ-Ֆլէօրի
Համառօտ պատմութիւն Անգղիոյ, 1862. կամ այստեղ

Լամընէ
Գիրք ժողովրդեան, թարգմ. ի Գաղղիականէ Մ. Աճէմեան, Կ. Պոլիս, 1870

Լանպէր Ժիւլիէթ
Միհր, թարգմ. Վ. Սվաճեան, Վիեննա, 1894

Լարենց Լեւոն (Քիրիշճեան)
Դրախտի երգեր (էլ. տեքստ)
Գրական եւ հրապարակախօսական երկեր (էլ. տեքստ)

Լեռ Կամսար
Լեռ Կամսարին նվիրված կայք
Քրիստոնեայ բժիշկը, «Աշխատանք» (Վան), 1913/46, էջ 3-5
Հայութիւնը նոր վտանգի առջեւ, խմբագրեց Լ. Կամսար, «Աշխատանք» (Վան), 1915/28, էջ 3-4
Վարանումի մը առջեւ, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/11, էջ 3
Ճաշարանին մէջ, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/14, էջ 3
Ծառը եւ ճիւղը, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/20, էջ 2, 3
Եպիսկոպոս եւ աղջիկ (համեմատական էտիւդ), «Աշխատանք» (Երևան), 1916/22, էջ 2, 3
Շոգ օրուայ խոհեր, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/32, էջ 2
Շաքարիկ հարցեր, «Աշխատանք» (Երևան), 1917(Ա տարի)/84, էջ 3
Սեւ էջ, «Աշխատանք» (Երևան), 1917(Բ տարի)/7, էջ 2-3
Յազկերտի պատիժ, «Արեւ» (Կահիրէ), 1932/4114, էջ 2
Մկրտիչ Ջանանի «Շահնամէ»ն (արաբական պատմութիւն), «Արեւ» (Կահիրէ), 1934/4670, էջ 2 (արտատպ. «Խորհրդային Հայաստանի» 1934 թ. ապր. 24-ի համարից)
«Իշաբար շարուած ողորմի» (որ Չարենցը թքի վրան), «Արեւ» (Կահիրէ), 1934/4701, էջ 2
Շարադրական վարժութիւն, «Արեւ» (Կահիրէ), 1934/4718, էջ 2
«Կոնկրէտ ճշմարտութիւն», «Արեւ» (Կահիրէ), 1935/5033, էջ 2, 3
«Էս տունն իմն է», «Ոզնի», 1960/6, էջ 4-5
◈ Արա Մասյան, «Կոմունալ գգվանք», «Ոզնի», 1960/9, էջ 2
«Ակամայ ոճրագործութիւնս ինչպէ՞ս հաշտեցնեմ խղճիս հետ» [Կամսարի նամակները Սիմոն Կյուլոյին ու հիշողությունները նրանից], «Ասպարէզ», 2007, Օգ. 17
Խաղք ու խայտառակ աշխարհ, «Երևան, «Յավրուհրատ», 2013 (թերի նախադիտում)
Կարմիր օրեր, Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (թերի նախադիտում)
Որոշ ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)

Լերմոնտով Մ.
◈ Լերմօնտօվ Մ., Դեւ. արեւելեան վէպ, թարգմ.՝ Յ. Զ. Միրզայեանց, Թիֆլիս, 1901

Լեւոնեան Գարեգին
Հայ աշուղներ, Ալէքսանդրապօլ, 1892. կամ այստեղ (հատորի երկրորդ գիրքն է՝ ընթերցիչի էջ 139-ից)
Հայոց պարբերական մամուլը, Ալեքսանդրապոլ, 1895. կամ այստեղ
Հայոց պարբերական մամուլը, Երևան, 1934
Էջեր հայ եկեղեցական երաժշտության պատմությունից. «Էջմիածին», 1945, Բ (5), էջ 46-50
Դարձյալ մի քանի էջ հայ երաժշտության պատմությունից. «Էջմիածին», 1945, Բ (8-10), էջ 32-39

Լէյնըրտ Պոյտ
Գաղտնիք գեղեցկութեան, առողջութեան եւ երկայնակեցութեան, Կ. Պոլիս, 1905

Լէօ
◈ Բաբախանեանց Ա., Ուխտաւորի յիշատակարանը, Շուշի, 1885
Վահան Մամիկոնեան (Հայոց Պատմութիւնից), Շուշի, 1888
Գլադստոն, Թիֆլիս, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Հայկական տպագրութիւն, հտ. Ա (XVI-XVII դար), Թիֆլիս, 1901. հտ. Բ (XVIII դար, առաջին մաս), Թիֆլիս, 1901
Գրիգոր Արծրունի, հտ. Ա, Թիֆլիս, 1902
◈ Գրիգոր Արծրունի, հտ. Բ, Թիֆլիս, 1903
Ռուսահայոց գրականութիւնը սկզբից մինչեւ մեր օրերը, Վենետիկ, 1904
Այծարածը, Բագու, 1904
Ս. Մեսրոպ, Թիֆլիս, 1904. կամ այստեղ
Հայ գրքի տօնը, Թիֆլիս, 1912
Հայ գրքի տօնը, Թիֆլիզ, 1913
Հայ հայրենիքը, Թիֆլիզ, 1915
Հայոց հարցի վաւերագրերը, Թիֆլիս, 1915
Վանի թագաւորութիւնը (Ուրարտու), Թիֆլիս, 1915
Մեսրոպ Թաղիադեան, գլ. Ա, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 4/Բ, էջ 1-30. գլ. Բ, թ.5-6/Բ, էջ 42-73. գլ. Գ, թ. 9-10/Բ, էջ 92-133. գլ. Դ, 1-2, թ. 11-12/Բ, էջ 130-152. գլ. Դ, 3, էջ 216-233
Ղազարոս Աղայան (պատմական-գրական ուսումնասիրություն)
Անի. տպավորություններ, հիշատակներ, անցածն ու մնացածը, Երևան, 1963. կամ այստեղ, կամ այստեղ՝ մաս 1 | մաս 2
Երկերի ժողովածու, հտ. Ա. Հին պատմություն, Երևան, 1966. կամ այստեղ
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Բ. Միջին դարեր, Երևան, 1967. կամ այստեղ
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Գ, գիրք Ա [Նոր պատմություն], Երևան, 1969
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Է, Երևան, 1983. Ոսկու ժխորի մեջ - Կորածներ - Մելիքի աղջիկը՝ մաս 1 | մաս 2
Հին Հայաստան [անթուակիր քարտէզ]
Հայոց հարցի վաւերագրերը (էլ. տեքստ)

Լիգորեան/Լիգուորի Ալփոնսոս
Յաւիտենական առածք սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ, Վենետիկ, 1863
Միւս գրքերը՝ ՀՀ ԳԱԱ գրադարանի կայքում

Լիսիցյան Ստեփան
Հայրենի առասպելներից յեվ վեպերից, Երեվան, 1940
Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969

Լուսինեան Գուիտոն (Գալֆայեան Ամբրոսիոս)
◈ Guy de Lusignan, Nouveau dictionnaire illustré français-arménien / Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ, հտ. Ա. A-H, Փարիզ, 1900. կամ այստեղ, կամ մաս առ մաս՝ abréviations, A, B, C, D, E, F, G, H
◈ Guy de Lusignan, Nouveau dictionnaire illustré français-arménien / Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ, հտ. Բ. I-Z, Փարիզ, 1903. կամ այստեղ, կամ մաս առ մաս՝ abréviations, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, WXYZ, suppléments
◈ եւ Բասմաջեան Կ. Յ. / Guy de Lusignan - K. J. Basmadjian, Առձեռն բառարան Հայերէն աշխարհիկ լեզուէ Ֆրանսերէն /Dictionnaire portatif arménien moderne français, Կ. Պոլիս/Constantinople, 1915. կամ այստեղ

Լուֆթիեան Տաճատ
Վրէժ. վէպ ժամանակակից, գրեց Տ. Լ., Կ. Պոլիս, 1871

Lauer, Max
Grammatik der classischen Armenischen Sprache, Wien, 1869. կամ այստեղ
Armenische Chrestomathie. Vienna, 1881.

Laurent, Joseph
Byzance et les Turcs seldjoucides dans l'Asie occidentale jusqu'en 1081, Paris, 1913
L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête arabe jusqu'en 836, Paris, 1916

Lehmann-Haupt, C. F.
Armenien einst und jetzt. Reisen und Forschungen. Band I: Vom Kaukasus zum Tigris und nach Tigranokerta. Berlin, 1910. կամ այստեղ
◈ Armenien einst und jetzt. Reisen und Forschungen. Band II: Hälfte 1. Das türkische Ost-Armenien - In Nord-Assyrien. Berlin, 1926
◈ Armenien einst und jetzt. Reisen und Forschungen. Band II: Hälfte 2. Kultur, Herkunft und Verbleib der Chalder - Der Rückzug der zehntausend Griechen von der Ebene Alaschgert zum Schwarzen Meer. Berlin, 1931

Lynch, H. F. B.
Armenia, Travels and Studies; In two volumes. Vol. I: The Russian Provinces. London 1901
◈ Armenia, Travels and Studies; In two volumes. Vol. II: The Turkish Provinces. London 1901
◈ Линчъ Х. Ф. Б., Арменія. Путевые очерки и этюды. Томъ I: Русскія провинціи. Пер. с англ. [и предисл.] Елизаветы Джунковской, Тифлисъ, 1910
◈ Линчъ Х. Ф. Б., Арменія. Путевые очерки и этюды. Томъ II: Турецкія провинціи. Тифлисъ, 1910

Лазаревъ Яковъ
Причины бѣдствій армянъ въ Турціи и отвѣтственность за раззореніе Сасуна. Тифлисъ, 1895. կամ այստեղ

Лежанъ Гийомъ Мари
Этнографія Европейской Турціи, С.-Петербургъ, 1868

Лихутинъ Михаилъ Дормидонтовичъ
Русскіе в Азіятской Турціи въ 1854 и 1855 годахъ, С.-Петербургъ, 1863

Ляйстеръ Александръ Филипповичъ
Археологическія исслѣдованія А.А. Ивановскаго в Эриванской губерніи, Эривань, 1914