Հեղինակներ - Չ


Չագալեան Գարեգին - տես Խաժակ
Չագըճեան Եփրեմ, Հ.
Չագմագճեան Յարութիւն
Չալըխեանց Վրթանէս, Հ.
Չամուռճեանց Յովհաննէս
Չամչեանց Միքայէլ, Հ.
Չարենց Եղիշե
Չարըգ Արամ
Չելեպեան Անդրանիկ
Չերազ Մինաս
Չէրէզեան Յակոբ
Չերքէզեանց Յովսէփ
Չէօկիւրեան Տիգրան / Չյոկյուրյան Տ.
Չէօմլէքճեան Սիմոն
Չիթունի Տիգրան
Չիլինգարյան Դ.
Չիլինկիրեան Յակոբոս
Չիլոյան Սլավիկ
Չմշկեան Մակար
Չյոկյուրյան Տ.
Չոլաքեան Յակոբ
Չրաքեան Տիրան (Ինտրա)
Չրաքեան Քերովբէ
Չօլագեան Տիմիթրիոս
Չօպանեան Արշակ
Chamich, Michael
Чаренц Егише
Чириковъ Егоръ Ивановичъ

 Չագըճեան Եփրեմ, Հ.
Նոր բարբառարան համառօտ Հայերէն-Տաճկերէն, Վիէննա, 1850. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Գործնական արուեստախօսութիւն կամ գլխաւոր արուեստներու եւ անոնց դիւրին կերպով գործադրութեան առաջնորդ, Վիէննա, 1857

Չագմագճեան Յարութիւն
Ամերիկահայ նամականի, Պօսթըն, 1914
Ընդարձակ բառարան Անգլիերէնէ-Հայերէն / A Comprehensive Dictionary English-Armenian (հեղ. Յ. ), Boston 1922

Չալըխեանց Վրթանէս, Հ.
Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի, Վեննա, 1827
Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան, Վեննա, 1829
Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի, աւանդեալ ի Գրոց բարբառ, Վեննա, 1837. կամ այստեղ
Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան, Վեննա, 1837
Քերականութիւն Հայկազեան, երրորդ անգամ դրոշմեալ, Վիէննա, 1844
Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի, Դ. տպ., Վիէննա, 1848
Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի, Ե. տպ., Վիէննա, 1852
Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի, Է. տպ., Վիէննա, 1862
Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի. հանդերձ փոփոխմամբք եւ յաւելուածովք աշխատասիրեալ ի Հ. Արսէնէ Վ. Այտընեան, Վիեննա, 1885. կամ այստեղ
◈ Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի. հանդերձ փոփոխմամբք եւ կարեւոր յաւելուածովք յերիւրեալ ի պէտս ստորին դասու աշակերտաց, Վիեննա, 1886

Չամուռճեանց Յովհաննէս
Համառօտ քերականութիւն Հայերէն լեզուի, Կ. Պօլիս, 1872

Չամչեանց Միքայէլ, Հ.
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վէնէտիկ, 1779. կամ այստեղ
Պատմութիւն հայոց, հտ. Ա, Վենէտիկ, 1784. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն հայոց, հտ. Բ, Վենէտիկ, 1785. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն հայոց, հտ. Գ, Վենէտիկ, 1786. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենէտիկ, 1801
Նուագարան օրհնութեանց յորում մեկնին աւագ օրհնութիւնք սաղմոսարանին մերոյ, Վենետիկ, 1801
Հրահանգ եօթնեկի, եօթնեակ եօթամբք դասաւորեալ, Վէնէտիկ, 1802. կամ այստեղ
Պատկեր տօնից սբ Աստուածածնին, Վէնէտիկ, 1805
Խրախճան պատմութեան հայոց, Վէնէտիկ, 1811. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Կիւլզարի թէվարիխ, հայ միլլէթինէ տայիր հիքեայէլէ՛ր իլէ տօնանմիշ, Վէնէտիկ, 1812
Սեղան խնկոց աղօթանուէր մաղթանաց առ ի պատիւ տօնից տերունականաց, Վենետիկ, 1816
Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Ա, Վէնէտիկ, 1823
◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1815
◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1817. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Դ, Վենետիկ, 1818
◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Ե, Վենետիկ, 1819
◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Զ, Վէնէտիկ, 1819
◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Է, Վէնէտիկ, 1820
◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Ը, Վէնէտիկ, 1820. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Թ, Վէնէտիկ, 1821
◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Ժ, Վէնէտիկ, 1823
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Կալկաթա, 1823
Համառօտութիւն քերականութեան հայկազեան լեզուի, Կալկաթա, 1823
Խրախճան պատմութեան հայոց, Կալկաթա, 1824
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Թփխիս, 1826
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Թփխիս, 1826 (Բ տպ.)
History of Armenia, by Father Michael Chamich; tr. from the original Armenian by Johannes Avdall. In two volumes. Vol. I, Calcutta, 1827. կամ այստեղ
◈ History of Armenia, by Father Michael Chamich. Vol. II, Calcutta, 1827. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Կալկաթա, 1830
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1831. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1843
Կիւլզարի թէվարիխ, հայ միլլէթինէ տայիր հիքեայէլէր իլէ տօնանմիշ, Վէնէտիկ, 1850
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1859
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Շուշի, 1859
Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Մոսկվա, 1859


Չարենց Եղիշե
Чаренц Егише, Страна Наири, перевод с арм. Я. Хачатрянц, рисунки М. Сарьяна, Москва, 1933
Երկերի ժողովածու, հտ. 1, Երևան, 1962
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 2, Երևան, 1963
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 3, Երևան, 1964
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, 1968
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 5, Երևան, 1966
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 6, Երևան, 1967
Երկեր, Երևան, 1983. կամ այստեղ
Երկեր, Երևան, 1985 (էլ. տեքստ)
Տեսիլաժամեր, Ծիածան, Ողջակիզվող կրակ (էլ. տեքստ)
Երկեր-1 (էլ. տեքստ)
Երկեր-2 (էլ. տեքստ)
Երկիր Նաիրի, Երևանի ուղղիչ տնից (էլ. տեքստ). կամ այստեղ, կամ այստեղ
Զանազան ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)
Որոշ գործեր՝ ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)

Չարըգ Արամ
Բանաստեղծութիւններ (1897 Յունիս 12 — 1900 Ապրիլ 13. Տիւբինգեն. Լայպցիք. Բերլին. Լոզան. Փարիզ), Վենետիկ, 1900

Չելեպեան Անդրանիկ
Զօրավար Անդրանիկ եւ հայ յեղափոխական շարժումը, Բ. տպ., Պէյրութ, 1986

Չերազ Մինաս
Թէ ինչ շահեցանք Պէրլինի վեհաժողովէն, Կ. Պոլիս, 1878
Հայաստան եւ Իտալիա, Կ. Պոլիս, 1879
Արեւելեան վիպակներ (ուսումնասիրութեամբ մը Արտաշէս Յովհաննէսեանէ), Պարիս, 1927
Ազգային խնդիրներ. պատասխան առ Պ. Արշակ Ալպօյաճեան, Պարիս, 1927. կամ այստեղ


Չերքէզեանց Յովսէփ
Հայոց պատմութիւն համառօտած մեր ազգի մանուկներին դասատուութեան համար, Թէոդոսիա, 1865

Չէօկիւրեան Տիգրան / Չյոկյուրյան Տ.
Վանքը (Վարդապետի մը օրագիրը), Կ. Պոլիս, 1913
◈ Կամսարական Տ., Չյոկյուրյան Տ., Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ
Հայրենի ձայներ (էլ. տեքստ)
Վանքը (էլ. տեքստ)
Հերոսը (էլ. տեքստ)

Չիթունի Տիգրան
Յուշիկք Հայաստանի, Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ

Չիլինգարյան Դ.
◈ և Երզնկյան Ե., Պաշտպանական-անվտանգային տերմինների բացատրական հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն, ռուսերեն-հայերեն, անգլերեն-հայերեն մեծ բառարան, Երևան 2015

Չիլինկիրեան Յակոբոս
Պատմութիւն ազգային երկամեայ անցից, Կ. Պոլիս, 1866. կամ այստեղ

Չիլոյան Սլավիկ
◈ Չենք ասում, ինչքան գիտենք, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016. epub, mobi

Չոլաքեան Յակոբ
Քեսապի բարբառը, Երևան, 2009. կամ այստեղ
Աւանդական ուղղագրութիւն (կանոնակարգ եւ խնդիրներ), Երեւան, 2016

Չրաքեան Տիրան (Ինտրա)
◈ Ինտրա, Ներաշխարհ, Կ. Պոլիս, 1906. կամ այստեղ
Ներաշխարհ (էլ. տեքստ)
Յօդուածներ (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծութիւններ (էլ. տեքստ)
Նոճաստան (էլ. տեքստ)
Արձակ էջեր (էլ. տեքստ)
Նախակրթութեան սխալները (էլ. տեքստ)
Կրթական հարցեր (էլ. տեքստ)

Չրաքեան Քերովբէ
Հայ մատենագիրներ ԺԹ դարու, Վենետիկ, 1904

Չօլագեան Տիմիթրիոս
Տարերք քերականութեան յունական արդի լեզուի հանդերձ ընտանեկան խօսակցութեամբք, Կ. Պոլիս, 1861
Նոր բառարան հայերէնէ ի յունարէն (հեղ. Չօլաքեան Դ.), Կ. Պոլիս, 1868. կամ այստեղ

Չօպանեան Արշակ
Քերթուածներ (1889-1907) (Արշալոյս, Ժամերուն կարաւանը, Անձկութիւն, Տեսիլներ, Գիշերին մէջ, Բլուրին վրայ), Փարիզ, 1908. կամ այստեղ
Նաղաշ Յովնաթան աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը, Փարիզ, 1910
Դէմքեր, Փարիզ, 1924
Երկեր, Երևան, 1988. կամ այստեղ
Որոշ բանաստեղծություններ՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)

Чириковъ Егоръ Ивановичъ
Путевой журналъ Е.И. Чирикова, русскаго комиссара-посредника по турецко-персидскому разграниченію 1849-1852, С.-Петербургъ, 1875