Հեղինակներ - Փ


Փալագաշեան Յ.Գ.
Փանեանց Խաչատուր
Փանոսեան Աղեքսանդր
Փանոսյան Սմբատ
Փաշաեան Կարապետ
Փաչաճեան Սարգիս
Փարեմուզեան Արիստակէս
Փաւստոս Բուզանդ
Փափազեան Զ. Տ.
Փափազեան Իգնատիոս
Փափազեան Հեղինէ
Փափազեան Յովհաննէս
Փափազեան Ստեփան
Փափազեան Վ.
Փափազեան Վրթանէս
Փափազեան Տիրան
Փափազյան Ավետիս
Փէլլիքոյ Սիլվիոյ
Փեշտըմալճեան Գրիգոր
Փերիէ [մադամ Փերիէ, Ժիլբերտա Պասկալ]
Փէհլիվանեան Խորէն
Փիանո Միքայէլ
Փիլոն Եբրայեցի
Փիլոքսենոս
Փինեղեան Ղուկաս
Փիրանեան Պօղոս
Փիրղալէմեան Ղեւոնդ
Փլորիան Յովհաննէս Պետրոս
Փոսկոլո Հուգո
Փորթուգալ Միքայէլ
Փորթուգալեան Մկրտիչ
Փրոքէլման Կ.
Papazian, Z. D. S.
P‘awstos Buzand / Faustus von Byzanz
Papazian Bertha S.
Pilibossian, Philippe
Philo
Porter, Ker Robert
 
Փալագաշեան Յ.Գ.
Տեղագրութիւն Կոստանդնուպօլսոյ եւ իւր շրջակայից յատակագիծ պատկերով Վոսփորի. Յաւելուած՝ Կ. Պոլսոյ խաներուն ընդհանուր ցուցակը, Կ. Պոլիս, 1887
Արուեստ տոմարակալութեան եւ վաճառականական գիտելիք, Կ. Պոլիս, 1895

Փանեանց Խաչատուր, քհն.
Բարեպաշտները (արևելեան զրոյց), արտատպուած «Նոր-Դար» լրագրից, Թիֆլիս, 1901

Փանոսեան Աղեքսանդր
Այգեկութք. գրական գործեր, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ

Փանոսյան Սմբատ
Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 439-466)

Փաշաեան Կարապետ
Աղջկան մը յիշատակարանը, Կ. Պոլիս, 1895
Աղջկան մը յիշատակարանը (էլ. տեքստ)
Մարդկութեան ամենամեծ թշնամին. կազմեց Դոկտոր Կ. Յ. Փաշայեան (էլ. տեքստ)

Փաչաճեան Սարգիս
Յուշամատեան Ռոտոսթոյի հայերուն. 1606-1922, Բ. տպ., Պէյրութ, 1971. կամ այստեղ


Փաւստոս Բուզանդ
Բուզանդարան պատմութիւն, Կ. Պոլիս, 1730
Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն հայոց, Վենետիկ, 1832. կամ այստեղ
◈ Des Faustus von Byzanz Geschichte Armeniens, übersetzt und eingeleitet von Dr. M. Lauer. Köln, 1879
Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն հայոց, Բ հր., Վենետիկ, 1889
◈ Фавстос Бузанд, История Армении, Ереван, 1953 (էլ. տեքստ)
Պատմություն հայոց (արլհ. թարգմ), Երևան, 1968
◈ P‘awstos Buzand's History of the Armenians. Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian. Sources of the Armenian Tradition (New York, 1985)
Հայոց պատմություն (գրաբար և աշխարհաբար թրգմ.), Երևան, 1987


Փափազեան Զ.
Գործնական բառարան հայերէն-անգղիերէն / A Practical Dictionary, Armenian-English (compiled by Z. D. S. Papazian), Կ. Պոլիս / Constantinople, 1905. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Փափազեան Իգնատիոս
Գիրք քաղաքավարութեան, Վէնէտիկ, 1806
Գիրք քաղաքավարութեան, Կալկաթա, 1814

Փափազեան Հեղինէ
Հայկական տարազ, Երևան, 2000. ներբեռնելի, կամ այստեղ

Փափազեան Ստեփան
◈ Դասագիրք ազգային պատմութեան. Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի. Նախնական դասագիրք թուագիտութեան և մի քանի այլ գիրք տես այստեղ

Փափազեան Վ.
Հանրագիտակ ալպօմ 1908, Կ. Պոլիս, 1908

Փափազեան Վրթանէս
Պատմւածքներ, Թիֆլիս, 1901
Էմմա. վէպ ժամանակակից բարքերից, Թիֆլիս, 1901 (էջեր 161-162 չկան)
Աբաղայի դաշտում (պատմւածք), Բագու, 1903
Խենթը (մի խելօքի յիշատակարանից) եւ ուրիշ պատմւածքներ, Թիֆլիս, 1903
Թռչող խոզը (զրոյց), Բագու, 1903
Պատմուածքներ թիւրքահայերի կեանքից, Թիֆլիս, 1904
Մեծ փականք եւ առիւծի մահը (զրոյցներ), № 11, Թիֆլիս, 1904
Խելօք աքաղաղներ եւ դրախտ (զրոյցներ), № 12, Թիֆլիս, 1904
Պայտառի հոգին եւ անկեղծ ընծայ (զրոյցներ), № 12, Թիֆլիս, 1904
Վիշապ եւ ուրիշ զրոյցներ, № 15, Թիֆլիս, 1904
Երկու թռչուն, № 17, Թիֆլիս, 1905
Պատմութիւն հայոց գրականութեան (բանահիւսութեան պատմութիւն). սկզբից մինչեւ մեր օրերը, (Յաւելւած` նմոյշներ հին եւ միջնադարեան գրականութիւնից), Թիֆլիս, 1910
Իմաստուն Բիդիփայի արկածները (արեւելեան մի պատմուածք), «Գործ», Բագու, 1917, թ. 2, էջ 3-33
Տպաւորութիւններ Նուխուց. դրութիւնը Նուխւայ եւ Արէշի գաւառներում, Թիֆլիս, 1919. կամ այստեղ
Երկեր, Երևան, 1987. կամ այստեղ
Զրույցներ և պատմվածքներ (էլ. տեքստ)

Փափազեան Տիրան Գ.
Պետրոս եւ Սելիմայ կամ Ապտէրի լերանց ստորոտի զոյգ մը անմեղաց շիրիմքը, Կ. Պոլիս, 1869

Փափազյան Ավետիս
Օսմաներենի ձեռնարկ (քերականություն և ընթերցանություն), Երևան, 2012


Փերիէ [տիկին Փերիէ, Ժիլբերտա Պասկալ]
Կենսագրութիւն Պասքալայ, Երուսաղէմ, 1869

Փիլոն Եբրայեցի
Բանք երեք չեւ ի լոյս ընծայեալք։ Ա. Բ. Յաղագս նախախնամութեան։ Գ. Յաղագս կենդանեաց, Վէնէտիկ, 1822. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Փիլոնի Եբրայեցւոյ մնացորդք ի հայս, որ են Մեկնութիւն Ծննդոց և Ելից, ճառք ի Սամփսոն, ի Յովնան և յերիս մանկունս կամ ի հրեշտակս, Վենետիկ, 1826. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ճառք. թարգմանեալք ի նախնեաց մերոց որոց հելլեն բնագիրք հասին առ մեզ, Վենետիկ, 1892
Փիլոնի յաղագս վարուց տեսականի. Philo. About the Contemplative Life. Critically edited by Fred. C. Conybeare. Oxford, 1895.

Փիլոքսենոս
Փիլոքսենոսի Նաբովկայ եպիսկոպոսի Պատմութիւն ժողովոյն Եփեսոսի (էջ 9-ից). սկզբում՝ Երանելւոյն Զենոբայ սրբոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի մեծի չորեքշաբթի աւուրն ընդդէմ Յուդայի մատնչի անաւրէն աշակերտի, Կ. Պոլիս, 1855

Փիրանեան Պօղոս
Նոր խոհարար, Մարզուան, 1914 [խոհարարական գիրք]

Փիրղալէմեան Ղեւոնդ
Ճանապարհորդութիւն ի մայր աթոռն Արարատեան եւ անտի ի Կ. Պօլիս, Կ. Պոլիս, 1871
Տաղերգութիւն բարոյական եւ ազգային, Կ. Պոլիս, 1872
Չորս ընկերք որ է ճանապարհորդութիւն Վանայ մինչեւ Կոստանդնուպօլիս, Թիֆլիս, 1882
Նօտարք հայոց, Կ. Պոլիս, 1888


Փորթուգալ Միքայէլ
Եղիշէի վարդապետի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին եւ քննադատութիւնք Միքայէլ Փաշայի Փորթուգալ, Վենետիկ, 1903. կամ այստեղ

Փրոքէլման Կ.
◈ Բ. Յունական փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ («Ուսումնասիրութիւնք հայերէնի փոխառեալ բառից» ժողովածու), Վիեննա, 1894

Papazian Bertha S.
The Tragedy of Armenia, a Brief Study and Interpretation, Boston-Chicago, 1918. կամ այստեղ

Pilibossian, Philippe
◈ Lexique vocabulary Français - Arménien occidental - English: Termes culinaires / Բառգիրք Ֆրանսերէն - Արեւմտահայերէն - Անգլերէն. Խոհարարական եզրեր / Culinary Terms. Deuxième édition, 2015.

Porter, Ker Robert
Georgia and Armenia in the Travel Writings of Robert Ker Porter. In Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, &c. &c. during the years 1817, 1818, 1819, and 1820, by Robert Ker Porter (Vol. I, London, 1821, pp. 1-251).