Հեղինակներ - Կ


Կ.Բ.Ն.
Կ.Յ.Օ.
Կալհօկեցի Պետրոս
Կակոսեան Մանուկ Կիւրնեցի
Կամարանո Սալվադորէ
Կամսար - տես Լեռ Կամսար
Կամսարական Տիգրան
Կայդանեան Յովհաննէս
Կայծակեան Օ.
Կանայեանց Ստեփան
Կանտու Կեսար
Կատվալյան Վիկտոր
Կարալէնկօ Վլադիմիր
Կարամզին Ն.Մ.
Կարապետ արքեպիսկոպոս
Կարապետ Գրիչ
Կարապետ եպ. Սասնացի
Կարապետ Եպիսկոպոս
Կարապետ Վարդապետ
Կարապետեան Գրիգոր
Կարապետեան Մկրտում
Կարապետեան Յովհաննէս (Աշըգ Շիրին)
Կարապետեան Պետրոս Զէքի
Կարապետյան Միրա
Կարապետյան Սամվել
Կարեան Համբարձում
Կարենեանց Յակոբ
Կարիէր Ա.
Կարլոյ Ռիսոլի
Կարմելիւկ
Կարմիրեան Քաջբերունի
Կարոլոս Մոնթեվեքիացի
Կարոլոս Րենարտոս Պիլլավարտ
Կեթէ Վլադիմիր
Կեսարացեան Ելպիս
Կեսներ Սողոմոն
Կէնճեան Անդրանիկ
Կէսներ Սողոմոն
Կէօթէ
Կէօքչեանց Յարութիւն քհն.
Կիկերոն Մարկոս Տուղղիոս
Կիպրիանոս
Կիտուր Արսէն
Կիրակոս Գանձակեցի
Կիրակոսեան Յակոբոս Ճ.
Կիրակոսյան Գ. Հ.
Կիւլէսէրեան Բաբգէն
Կիւմիւշեան Խ.Յ.
Կիւմոն Փր. եւ Եւգ.
Կիւրեղ Աղեքսանդրացի
Կիւրեղ Երուսաղեմացի
Կիւրենեան Յ. Ա.
Կլեմանս Ռոբերտ
Կղէոպատրա Սարաֆեան
Կոգեան Սահակ, Հ.
Կոմիկեան Վարդան
Կոմիտաս Աղցեցի
Կոմիտաս Վարդապետ
Կոմիտաս Քէօմիւրճեան
Կոնիբեր Ֆրեդերիկ / Կոնիբիր Փր.
Կոպէլեան Երուանդ
Կոռնեղիոս Նեպոտ (Cornelius Nepos)
Կոսոյեան Հայկակ
Կոստանդեան Գալուստ
Կոստանեան Կ.
Կոստանեանց Կարապետ
Կորիւն
Կորնելիոս
Կուլիելմոս Ռօպէրթսօն
Կուկլին Մ.
Կուն Նիկոլայ
Կուրղինյան Շուշանիկ
Կուրօ Յուլի
Կուրտիոս Ռուփոս
Կռճիկեան Յակոբ
Կտոյեան Յովսէփ
Կօլզմիթ
Cyril of Alexandria
Karapétian, Myra
Karapetian, Samvel
Karst, Josef
Kirakos Gandzaketsi / Kiracos de Gantzac
Kogian, S. L.
Komitas
Conybeare, F.C.
Koriun
[Кёкчянц Арутюн]
Каждан Александр
Киракос Гандзакеци
Клементьевъ Николай Федоровичъ
Колюбакинъ Б.
Корфъ Федоръ
Кузьминъ Н.Н.

 Կ.Բ.Ն.
Քաթոլիկի մը մտմըտուքները եւ հայու մը մտմըտալիքները, Կ. Պոլիս, 1864
Արքունի վառօդապետ վսեմաշուք եւ քաջանուն Պօղոս Պէյ Տատեան ամիրային դարձը, Կ. Պոլիս, 1864

Կ.Յ.Օ.
Համառօտ պատմութիւն Հայոց Եկեղեցւոյ, Թիֆլիզ, 1856

Կալհօկեցի Պետրոս
Ասիական ճանապարհորդութիւն ի հայրենիս, Կ. Պոլիս, 1881

[Կամարանո Սալվադորէ]
Տրովատոր. ողբերգութիւն չորս մասն բաժանված, երաժշտութիւն՝ Պ. Յովսէփի Վերդի, թարգմ. Յովհաննէս Սահրատեանց, Ս. Պետերբուրգ, 1864


Կամսարական Տիգրան
◈ Կամսարական Տ., Չյոկյուրյան Տ., Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ

Կայծակեան Օ.
Առողջաբանութիւն, Պօսթըն, 1901

Կանայեանց Ստեփան
Ցուցակ հայերէն ձեռագիրների Թիֆլիզի Ներսիսեան հոգեւոր դպրանոցի, Թիֆլիզ, 1893. կամ այստեղ
Ագաթանգեղայ պատմութիւն հայոց (համահեղինակ՝ Գ. Տէր-Մկրտչեան), Տփղիս, 1909

Կատվալյան Վիկտոր
Հ – Խ հնչյունների համապատասխանությունը հայերենի բարբառներում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007/3, էջ 163-172
Արարատյան և Բայազետի բարբառների փոխհարաբերությունները, ՊԲՀ 2009/2-3, էջ 145-157
Քավառա խանաք-չանաք. զվարճապատումներ Բայազետի բարբառով, Երևան, 2009
Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ՊԲՀ 2013/2, էջ 25-31
Բայազետի բարբառը և նրա լեզվական առնչությունները շրջակա բարբառների հետ, Երևան, 2016
Բայի սեռը Բայազետի բարբառում, «Բանբեր Մատենադարանի», 2012, թ. 19, էջ 379-387

Կարամզին Ն.Մ.
Թշուառ Եղիսաբէթ, վէպիկ, թարգմ. Դաւիթ Տէր-Դաւթեանց, Թիֆլիզ, 1891

Կարապետ եպ. Սասնացի
Ներբողեան յաղագս վարուց եւ մահուան ս. վարդապետին Մեսրոբայ, Վաղարշապատ, 1897Կարապետ Վարդապետ
Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք՝ ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790 (առակները Մխիթար Գոշինն են, ոտանաւորները՝ Ն. Շնորհալունն ու Կարապետ վարդապետինը). Կարապետի մեծի վարդապետի ասացեալ խրատս պիտանիս մանկանց (էջ 204-216). կամ այստեղ


Կարապետեան Յովհաննէս (Աշըգ Շիրին)
◈ Զանազան երգք, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Բ), Մոսկուա, 1856

Կարապետեան Պետրոս Զէքի
Մեծ բառարան հայերէնէ օսմաներէն, Կ. Պոլիս, 1907
◈ Մեծ բառարան օսմաներէնէ հայերէն, վերատպութիւն 1912 թ. հրատ., Անկարա, 2009. կամ այստեղ
Մեծ դաստիարակ եւ ուսուցչապետ Ռեթէոս Պէրպէրեան, Կ. Պոլիս, 1933. կամ այստեղ

Կարապետյան Միրա
Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան / Dictionnaire des politiques publiques française-arménienne, Երևան / Erevan, 2012. կամ այստեղ

Կարապետյան Սամվել
Ջաւախքի խաչքարերը, Երևան, 1995
Բուն Աղվանքի հայերեն վիմագրերը, գիրք Ա, Երևան, 1997
Վրաց պետական քաղաքականությունը և հայ մշակույթի հուշարձանները (1988-1998), Երևան, 1998
Հայ մշակույթի հուշարձանները Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված շրջաններում, Երևան, 1999
Կովկասյան թանգարանի հայկական հավաքածուն, Երևան, 2004
Հայերը Կախեթում, Երևան, 2004
Հյուսիսային Արցախ, Երևան, 2004. կամ այստեղ
Ախալցխա (Սամցխե նահանգ). վրացերեն վիմագրերի և գիտական գրականության քննությունը՝ Ալեքսանդր Քանանյանի, Երևան, 2008
Արցախի կամուրջները / Мосты Арцаха / The Bridges of Artsakh, Երևան, 2009
Անի ՌԾ / Ani 1050 / Ани 1050, Երևան, 2011
◈ Karapetian, Samvel. Javakhk. Critical Study of the Georgian-Language Lapidary Inscriptions and Scientific Literature by Alexandre Kananian. Yerevan 2011.
Արցախ. քարտեզագիրք, Երևան, 2016
Եղեռն՝ եղեռնից հետո / Sokyırımdan sonra farklı bir Sokyırım / Another Genocide after the Genocide, Երևան, 2016

Կարեան Համբարձում
Գաղտնիք սիրահարաց կամ Արարատայ այցելուն, հտ. Ա, Կ. Պօլիս, 1871. հտ. Բ, Կ. Պօլիս, 1872


Կարենեանց Յակոբ
◈ Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Փարիզ, 1856
◈ Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Բ. տպ., Թիֆլիզ, 1857

Կարիէր Ա.
Հեթանոս Հայաստանի ութ մեհեաններն Ագաթանգեղոսի եւ Մ. Խորենացւոյ համեմատ(թարգմանիչ՝ Յ. Տաշեան), Վիեննա, 1899


Կարոլոս Մոնթեվեքիացի (Carolo Monteveichia)
Բարոյական եւ օգտակար խրատներ, Վենետիկ, 1843


Կեսարացեան Ելպիս
◈ Կեսարացեան Ե., Նամականի առ ընթերցասէր հայուհիս, Կ. Պոլիս, 1879
Նամականի առ ընթերցասէր հայուհիս (էլ. տեքստ)


Կէնճեան Անդրանիկ
Երգ-երգոց [բանաստեղծութիւններ], Տպարան «Երիտասարդ Հայաստան»-ի, 1920
Լէօ եւ Հնչակեան կուսակցութիւնը. քննադատութիւն «Թրքահայ յեղափոխութեան գաղափարաբանութիւնը» երկին, Բարիզ, 1935


Կէօթէ
Հերման եւ Դորոթէա. վէպ յինն երգս, թարգմ. Պէրպէրեան Ռ.Յ., Կ. Պոլիս, 1883

Կէօքչեանց Յարութիւն քհն.
Ծանօթութիւն յաղագս կենաց զօրագլխի Պօղոսի Մովսիսեան Մելիքեանց / Извѣстіе о жизни Павла Моисеевича Меликова, Մոսկուա/Москва, 1852

Կիկերոն Մարկոս Տուղղիոս
Կատոն Երէց կամ թէ Վասն ծերութեան, թարգմ. Հ. Յովսէփ Գաթըրճեան, Վիէննա, 1843
Յաղագս պատշաճից, թարգմ. Հ. Մկրտիչ Աւգերեան, Վենետիկ, 1845
Ղեղիոս կամ Վասն բարեկամութեան. առ Տ. Պոմպոնիոս Ատտիկոս, թարգմ. Հ. Եփրեմ Չագըճեան, Վիէննա, 1852

Կիրակոս Գանձակեցի
Պատմութիւն հայոց, Մոսկուա, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Համառօտ պատմութիւն ի սրբոյն Գրիգորէ ցաւուրս իւր լուսաբանեալ, Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1870. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1871
Պատմութիւն հայոց, քննական բնագիրը՝ Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, Երևան, 1961
Kirakos Gandzaketsi's History of the Armenians. Translated by Robert Bedrosian. New York, 1986. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Киракос Гандзакеци, История Армении (էլ. տեքստ)
Պատմութիւն հայոց (էլ. տեքստ)

Կիրակոսյան Գ. Հ.
Գործնական վարժություններ հայոց լեզվից, Երևան, 2015

Կիւլէսէրեան Բաբգէն
◈ Կիւլէսէրեան Բաբգէն Վ., Ճանիկի վիճակին մէջ գտնուող Համշէնցիներու գաւառաբարբառը [ամբողջական գործը], «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, թիւ 31-32, 35, 38-39, 41, 44, 47-48, 49 (էջ 508-513, 558-560, 603-605, 654-656, 699-700, 752-754, 779-780). 1900, թիւ 1-4, 6, 8 (էջ 14-16, 29-31, 42-43, 59-62, 82-84, 120-121)
Ժողովուրդին տօնացոյցը. տօնացոյցի եւ տօներու մասին կարեւոր եւ պարզ գիտելիքներ, Կ. Պոլիս, 1901
Ծովք. Ծովք-Տլուք եւ Հռոմ-Կլայ (քարտէսով միասին). պատմական եւ տեղագրական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Կոլոտ Յովհաննէս պատրիարք. պատմագրական եւ բանասիրական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ
Յիշատակարան Պասմաճեան Գրիգոր պատրիարքի, Պարիս, 1908
Եղիշէ. քննական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1909. կամ այստեղ
Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ. Ա. Գրիգորի Տաթեւացւոյ ընդդէմ Տաճկաց, Բ. Ի Քաշունէ քաղածու, Վիեննա, 1930
Պատմութիւն կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ (1441-էն մինչեւ մեր օրերը) (էլ. տեքստ)
Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ (էլ. տեքստ)

Կիւմոն Փր. եւ Եւգ.
Պոնտական ուսումնասիրութիւնք, մասն Բ. Ուղեւորութիւն հնախօսական հետազօտութեան ի Պոնտոս եւ ի Փոքր-Հայս, [Ա մասի հեղինակն ուրիշ է. տես Անդերսըն Յ.Գ.Կ.], թարգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1919. կամ այստեղ

Կիւրեղ Աղեքսանդրացի
Խաւսք ի սբ Աստուածածինն ասացեալ ի ժողովն Եփեսոսի ընդդէմ չարափառին Նեստորի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 10v-13r
Ի Խաչն Տեառն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 144r-147v
Գիրք պարապմանց, Կ. Պոլիս, 1717
Ճառ վասն ելման հոգւոյ եւ հանդերձեալ դատաստանին Քրիստոսի, Կ. Պոլիս, 1760 (էջ 39-ից՝ Յովհան Ոսկեբերանի մի աղօթք և մի քանի ճառ)
◈ The Armenian Version of Revelation and Cyril of Alexandria's Scholia on the Incarnation and Epistle on Easter. London, 1907. կամ այստեղ

Կիւրեղ Երուսաղեմացի
Ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 22v-23v
Ի յիշատակի սբ Մկրտչին Յովաննու Կարապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 29r-29v
Կոչումն ընծայութեան, Կ. Պոլիս, 1727-1728
Կոչումն ընծայութեան, Վեննա, 1832
Ճառ վասն տասնհրամանեան հաւատոյ, Շուշի, 1833

Կլեմանս Րոբերտ
Դքսուհի Շեվրեօզ (թարգմ.՝ Միքայէլ Նալբանդեանց), Մոսկվա, 1858

Կոգեան Սահակ, Հ.
Մակաբայեցւոց Բ. գրքին հայերէն թարգմանութիւնը. քննական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1923
cart
Յովհաննէս Թումանեան. 1869-1923. բանախօսութիւն արտասանուած Վիեննայի Հայ Ակումբի սրահին մէջ 17 ապրիլի 1923
Կամսարականները «Տեարք Շիրակայ եւ Արշարունեաց». պատմական ուսումնասիրություն, Վիեննա, 1926
◈ Kogian, S. L. Armenian Grammar (West Dialect). Vienna, 1949. մաս առ մաս՝ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (pdf)

Կոմիկեան Վարդան
Յուշամատեան դաստիարակ Մատթէոս Ֆ. Թորոսեանի յիսնամեայ յոբելեանին առթիւ, Կ. Պոլիս, 1948

Կոմիտաս Աղցեցի
Կնիք հաւատոյ ընդհանուր սուրբ Եկեղեցւոյ յուղղափառ եւ սուրբ հոգեկիր հարցն մերոց դաւանութեանց յաւուրս Կոմիտաս կաթուղիկոսի համահաւաքեալ, հրատ.՝ Կարապետ եպս, Ս. Էջմիածին, 1914. լուսատիպ վերահրատ.՝ Անթիլիաս, 1998
Կնիք հաւատոյ (էլ. տեքստ, ոչ ամբողջական)

Կոմիտաս Վարդապետ
◈ Սողոմոնեան Սողոմոն Ա. Ս., Հայոց եկեղեցական եղանակները. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1894, ԻԷ(Է), էջ 222-227. ԻԷ(Ը), էջ 256-260
Շար Ակնայ ժողովրդական երգերի. ձայնագրեց Կոմիտաս Վարդապետ, Սբ Էջմիածին, 1895
Հայոց եկեղեցական երաժշտութիւնը ԺԹ դարում. Ա շրջան. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1897/Լ(Ե), էջ 221-225
Երգեցողութիւնք ս. Պատարագի. փոխադրեալ ի խաղս եւրոպականս եւ ներդաշնակեալ ի ձեռն Մ. Եկմալեան. տպագրեալ արդեամբք Պ. Գր. Մեղուինեան. Լէյպցիգ-Բրէյտկոպֆ եւ Հէրտէլ, Վիեննա-Մխիթարեան տպարան. 1896. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1898/ԼԱ(Գ-Դ), էջ 111-117
Recueil de Chants Populaires Armeniens. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1900/ԼԳ(Է), էջ 367-368
Մի համեստ բանագող. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1901/ԼԴ(Դ), էջ 228-229
Die armenische Kirchenmusik [Հայ եկեղեցական երաժշտութիւնը]. Von Komitas Keworkian. "Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft", Leipzig, 1899-1900 (54-64). կամ այստեղ (միայն յօդուածը)
Armeniens volkstümliche Reigentänze [Հայոց շուրջպարերը]. Von Vardapet Komitas Keworkian. "Zeitschrift fur armenische Philologie. Հանդէս հայագիտութեան". Erster Band. Marburg (Hessen), 1903 (87-96). կամ այստեղ (միայն յօդուածը)
Քրդական եղանակներ. ձայնագրեց Կոմիտաս Վարդապետ / Mélodies kurdes Recueillies par Archimandrite Comitas, Մոսկվա, 1903
Հայ քնար. հաւաքածու գեղջուկ երգերի, Փարիզ, 1907
◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն. Նոր շարք, տետր Ա. Պարեր, գրի առաւ եւ դաշնակեց Կոմիտաս Վարդապետ, Փարիզ, 1925
◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն. Նոր շարք, տետր Բ. Չորս ժողովրդական երգեր, գրի առաւ եւ դաշնակեց Կոմիտաս Վարդապետ, Փարիզ, 1925
◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն. Նոր շարք, տետր Ե. Մեներգներ և խմբերգներ, , գրի առաւ եւ դաշնակեց Կոմիտաս Վարդապետ, Փարիզ, 1930
◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն, Նոր շարք, տետր Զ. Սիրերգներ և պարերգներ երկսեռ խմբի համար, հաւաքեց և դաշնակեց Կոմիտաս Վարդապետ, գրի առաւ Վ. Սարգսեան, Փարիզ, 1933
◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն. Նոր շարք, տետր Ը. Հայ շինական երգեր, հաւաքեց ու դաշնաւորեց Կոմիտաս Վարդապետ, միասեռ և երկսեռ խումբի համար ձայնագրեց Վ. Սարգսեան, Փարիզ [անթուական]
Երգեցողութիւնք սրբոյ Պատարագի, վերատեսեալ ի ձեռն Վարդան Սարգսեանի, Փարիզ, 1933
Երգեցողութիւնք սուրբ Պատարագի, վերստին յարդարեալ ի ձեռն Վարդանայ Սարգսեան, Հայերէն բնագրաւ եւ Անգլերէն թարգմանութեամբ / Chants of the Divine Liturgy of the Armenian Apostolic Orthodox Church, Written by Komitas Vardapet, adapted for mixed choir by Wardan Sarxian, Նիւ Եորք / New York, 1950. կամ այստեղ (մաս 1 - մաս 2)
Armenian Sacred and Folk Music. Translated by Edward Gulbenkian. Introduction by V. N. Nersessian. Routledge: London and New York, 1998. (partial preview)
Կոմիտասի երկերի 14-հատորյակը (մեկտեղված ցանկեր)
Հազար ու մի խաղ. ժողովրդական երգերի ժողովածու, կազմող՝ Կոմիտաս, վերակազմող՝ Արթուր Շահնազարյան, Երևան, 2015. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Հաբրբան. գեղջկական երգ, Պոսթըն, [անթուական]


Կոնիբեր Ֆրեդերիկ / Կոնիբիր Փր.
Տես այս գրացուցակում՝ Conybeare, F.C. անվան տակ։


Կոպէլեան Երուանդ
Երանի՜ թէ..., Իսթանպուլ, 1948

Կոռնեղիոս Նեպոտ (Cornelius Nepos)
Վարք զօրաւարաց անուանեաց (թարգմանեաց Հ. Ղեւոնդ Յովնանեան), Վիէննա, 1842. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Կոսոյեան Հայկակ
Չորս անձնազոհ պատանիները, Պէյրութ, 1949

Կոստանդեան Գալուստ
Առողջաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Բուսաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Աստղաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Գանկաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Ելեկտրաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Երկրաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Լուսաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Կենդանաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Կենդանի մագնիսաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Ձայնաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Ձգողաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Մագնիսաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Մտնոլորտաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Նմանաբուժութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Ջերմաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Քիմիաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858
Քննութիւն Մէթոտի վրայ անուն գրքուկին. ուղղեալ առ ուսումնասէր եւ ողջամիտ հայ երիտասարդս, Կ. Պոլիս, 1882

Կոստանեանց Կարապետ
Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց, մասն Ա, գիրք Ա (Պատմութիւն ժամանակաց մարզպանութեան ի Հայս), Վիէննա, 1877
Հիւսուածք հայոց հին պատմագրների խօսքերից, մասն Ա, գիրք Բ (Հայոց մարզպանների ժամանակուաց պատմութիւնը. Վեհմիհրշապուհ-Վահան Մամիկոնեան), գրաբառից թարգմանեց Կ. Կոստանեանց, Վիէննա, 1877
Հիւսուածք հայոց մարզպանների պատմութեան, Ա մասի համար, գիրք Գ, Վիէննա, 1877
Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից ի պէտս վարժարանաց, Շրջան 2-րդ, Թիֆլիս, 1881
Ստեփաննոս Օրպէլեանի Ողբ ի Ս. Կաթուղիկէն, Թիֆլիս, 1885. կամ այստեղ
Հայոց վանքերը. համառօտ տեսութիւն, Մոսկով, 1886. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Յովհաննէս Թլկուրանցին եւ իւր տաղերը, Թիֆլիս, 1892. կամ այստեղ
Համամ Արեւելցի, Վաղարշապատ, 1896
Տէր Պետրոս Ա. Գետադարձ, Վաղարշապատ, 1897. կամ այստեղ
Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւղ տաղերը (Յաւելուած. Միջնադարեան տաղեր ղարիպութեան վերայ), Վաղարշապատ, 1898. կամ այստեղ
Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը (Յաւելուած՝ Աղէքսանդրի պատմութեան կաֆաները), Թիֆլիս, 1898. կամ այստեղ
Շարժի տարեգրութիւնն Հայոց մէջ, Թիֆլիս, 1902
Տ. Ներսէս Ե. Աշտարակեցի կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, Աղէքսանդրապօլ, 1909. կամ այստեղ
Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, աշխատասիրութեամբ՝ Կ. Կոստանեանցի, Աղէքսանդրապօլ, 1910
Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից ի պէտս վարժարանաց, շրջան առաջին, Վաղարշապատ, 1920


Կորիւն
Կորիւն վարդապետի, Մամբրէի Վերծանողի եւ Դաւթի Անյաղթի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1833. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն վարուց եւ մահուան սրբոյն Մեսրովպայ, Զմիւռնիա, 1843
Պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ, Սոփերք հայկականք, ԺԱ, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869
Պատմութիւն վարուց ս. Մաշտոց վարդապետի. քննութիւն եւ բնագիր, «Հանդէս ամսօրեայ», հտ. 63(1949), էջ 171-320
Վարք Մեսրոպ Մաշտոցի [արլհ. թարգմ. եւ գրաբար], Երևան, 1994. կամ այստեղ
◈ Koriwn. Life of Mashtots', trans. by Bedros Norehad (New York, 1964), minor corrections by Dr. Robert Bedrosian

Կորնելիոս
Սկզբնական դասագիրք աշխարհագրութեան. Ամերիկայի մետոդով, տետրակ Ա, Տփխիս, 1865

Կուն Նիկոլայ
Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, թրգմ.՝ Լևոն Հախվերդյան, Երևան, 1979

Կուրղինյան Շուշանիկ
◈ Հակոբյան Հակոբ, Կուրղինյան Շուշանիկ, Արազի Մովսես, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ


Կուրօ Յուլի
Փոքրիկ տղու մը յուշավէպը, թարգմ. Տիկ. Մ. Մամուրեան, Կ. Պոլիս, 1883

Կռճիկեան Յակոբ
Մետաքսաբանութիւն կամ Աղէկ մետաքս շինելու արհեստ, Կ. Պոլիս, 1846


Karst, Josef/Joseph
◈ Historische Grammatik des Kilikisch-Armenischen, Strassburg, 1901.
Grundiss der Geschichte des armenischen Rechtes, Stuttgart, 1906-1907.
Alarodiens et proto-basques: contribution à l'ethnologie comparée des peuples asianiques et liby-hespériens. Vienne, 1928.

Conybeare, F.C.
◈ "On the Ancient Armenian Version of Plato." The American Journal of Philology, Volume 12, 1891.
◈ “On the Old Armenian Version of Plato's Laws.” The American Journal of Philology, Volume 12, 1891.
A Collation with the Ancient Armenian Versions of the Greek Text of Aristotle's Categories. Oxford, 1892.
◈ Կոնիբիր Փր. Կ., Քննութիւնք Դաւթի Անյաղթի կամ թարգմանութեանց Արիստոտէլի (թարգմանութիւն եւ յաւելուած Արիստոտէլի յաղագս Աստուծոյ), թրգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1893. կամ այստեղ
◈ "A Collation of the Ancient Armenian Version of Plato's Laws. Books V and VI." The American Journal of Philology, Volume 15, 1894.
◈ "On the Old Armenian Version of Plato's Apology." The American Journal of Philology, Volume 16, 1895.
◈ "On the Apocalypse of Moses." The Jewish Quarterly Review, Volume 7, 1895
Philo. About the Contemplative Life. Critically edited by Fred. C. Conybeare. Oxford, 1895.
The Armenian Apology and Acts of Apollonius and Other Monuments of Early Christianity. Edited with a general pref., introductions, notes, etc. by F.C. Conybeare. London, 1896.
◈ “The Growth of the Peshittâ Version of the New Testament. Illustrated from the Old Armenian and Georgian Versions.American Journal of Theology, 1897 (vol. 1).
◈ The Armenian Canons of St. Sahak Catholicos of Armenia (390-439), American Journal of Theology (1898) pp. 828-848.
The Key of Truth, a Manual of the Paulician Church of Armenia, Oxford, 1898. կամ այստեղ
The Dialogues of Athanasius and Zacchaeus and of Timothy and Aquila. Oxford, 1898.
◈ "The Date of Moses of Khoren." Byzantinische Zeitschrift, 10 (1901), pp. 489-504.
◈ "Anecdota Monophysitarum." The American Journal of Theology, Volume 9, 1905
Conybeare, F.C., Maclean, A.J. Rituale Armenorum Being the Administration of the Sacraments and the Breviary Rites of the Armenian Church Together with the Greek Rites of Baptism and Epiphany, 1905
◈ Կոնիբեար Ֆ.Կ., Հայք եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն չունէին ի հնումն, «Բանասէր», Պարիս, 1905, թ. 6, էջ 169-171
The Armenian Version of Revelation and Cyril of Alexandria's Scholia on the Incarnation and Epistle on Easter. London, 1907. կամ այստեղ
◈ “Notes on Some Early Ecclesiastical Practices in Armenia.” Folklore, Vol. 18, No. 4 (Dec., 1907), pp. 432-435.
◈ Conybeare, F.C., Harris, J. Rendel, Lewis, Agnes Smith. The Story of Ahikar from the Aramaic, Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Old Turkish, Greek and Slavonic Versions. Cambridge, 1913. կամ այստեղ
◈ Baronian, Sukias, Conybeare, F.C. Catalogue of the Armenian Manuscripts in the Bodleian Library. Oxford, 1918. կամ այստեղ
◈ “Four Armenian Tracts on the Human Body.” In Studies in the History and Method of Science, ed. by Charles Singer, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1921, pp. 359-384. կամ այստեղ

Каждан Александр
Армяне в составе господствующего класса Византийской империи в XI-XII вв. Ереван, 1975

Клементьевъ Николай Федоровичъ
Карманный полный путеводитель по г. Тифлису, Тифлисъ, 1889

Колюбакинъ Б.
Эриванскій отрядъ въ кампанію 1877-1878 гг., ч. 1, С.-Петербургъ, 1893
◈ Эриванскій отрядъ въ кампанію 1877-1878 гг., ч. 2, С.-Петербургъ, 1895

Корфъ Федоръ
Воспоминания о Персии 1834-1835, Санкт-Петербург, 1838

Кузьминъ Н.Н.
Воспоминанія о профессорѣ И.К. Айвазовскомъ, С.-Петербургъ, 1901