Հեղինակներ - ՊՊալապան Կ.Վ.
Պալապանեան Արմենակ
Պալասանեան Ստեփան
Պալեան Տրդատ
Պալճեան Աղեքսանդր
Պահլաւունի Եղիշէ
Պաղտասար Դպիր
Պաղտասարեան Գ.
Պայեան Յովսէփ
Պապիկեան Հմայեակ Հ.
Պապիկեան Յակոբ
Պապյան Արա
Պապոյան Արտաշես
Պատկանեան Գաբրիէլ
Պատկանեան Միքայէլ
Պատկանեան Ռափայէլ
Պատկանեան Սերովբէ
Պատկանեան Քերովբէ / Паткановъ Керопэ
Պատկանեանց Գաբրիէլ
Պատրիկ Առաքել
Պարթելըմի Յ. Յ.
Պարթեւեան Խորէն
Պարթեւեան Սուրէն
Պարլէյ Պետրոս
Պարոնեան Յակոբ
Պարոնեան Սուքիաս
Պարսամեան Մերուժան
Պարտիզակցի Վահան վրդ.
Պարտիզպանեան Թագւոր
Պարրոտ Ֆրիդրիխ - տես Parrot Friedrich
Պեդերսըն Հոլգեր
Պեպանյան Արծրուն
Պետիկեան Ա. Կ.
Պետրոս Աբեղայ
Պետրոս Արագօնացի
Պետրոս Կոստանդնուպոլսեցի
Պետրոս Ղափանցի
Պետրոս Ռիքարտ
Պետրոս Սիւնեցի
Պետրոս Քալանթարեան
Պետրոսեան Մատաթիա, Հ.
Պետրոսեան Սամուէլ
Պետրոսյան Հովհաննես
Պետրոսյան Հրանտ
Պետրովիչ Գրիգոր Վրդ.
Պերճ Արթիւր
Պեքճեան Գարեգին վրդ.
Պէադուս Հ.
Պէյազեան Յարութիւն
Պէյլէրեան Ա.
Պէյլէրեան Մառի
Պէշիկթաշլեան Մկրտիչ
Պէշիկթաշլեան Նշան
Պէռթէ
Պէրնարտէն տը Սէն Փիէր
Պէրպէրեան Աւետիս
Պէրպէրեան Զարեհ Ն.
Պէրպէրեան Ռեթէոս
Պընիան Յօհաննէս
Պիդոպէ
Պիլլվարտ Կարոլոս Րենատոս
Պիշոֆ և Գոլէր
Պիոս
Պիչըր-Սդոյ Հենրիկ [Harriet Beecher Stowe]
Պիպեռեան Զաւէն
Պիպէռճեան Ա.
Պլանշար Յովհաննէս Մկրտիչ
Պլատոն
Պլուտարքոս
Պողոսյան Նորայր
Պողոսյան Պ. Մ.
Պոպով Կարապետ
Պոպովեանց Կարապետեան Բարսեղ
Պոսիւէ
Պոտրանդ
Պորտէոս Բիլբի
Պորփիւր
Պույլ Գաղղիացի
Պուճիգանեան Յովհաննէս
Պուշարտի Յ.
Պուշկին Ա. Ս.
Պուտուրեան Վրթանէս Հ.
Պուրժէ Բօլ
Պուրս Տօմէնիքօ
Պռոշյան Պերճ
Պրաման
Պրէնտեան Յովհան
Պրոկղ Կոստանդնուպոլսեցի
Պրոնեան Սահակ Բերիացի
Պօզաճեան Յակովբոս
Պօղոս (Պաուլոյ) Փիրոմալի
Պօղոս Ադրիանուպոլսեցի
Պօղոս Էօտէմիշցի
Պօղոս Կաղզուանցի
Պօղոս Նուպար
Պօղոս Սեներեան
Պօղոս Տարօնացի
Պօղոս Տիւրիկեցի Թորոսեան
Պօղոսեան Եփրեմ, Հ.
Պօղոսեան Մարուգէ Վառնացի
Պօղոսեան Յովհաննէս
Պօղոսեան Յ.Պ.
Պօմարշէ
Պօյնուէյրիեան Պօղոս, Հ.
Պօտտո Վ. - տես Потто Василий
Papian, Ara
Parrot Friedrich / Պարրոտ Ֆրիդրիխ
Patkanian, M. K. / Patkanoff, M. K.
Petermann, Julius Heinrich
Pyrker, Johann Ladislav
Пантюховъ Иванъ
Папян Ара
Парсамян В.
Паткановъ К.П.
Петросян Э.
Пигулевская Н. В.
Погосов П.С.
Полиевктов Михаил Александрович
Поповъ Гер.
Поречин Г.
Потто Василий
Пржевальскій М.
Пріемскій Н.

 


Պալասանեան Ստեփան
Պատմութիւն հայոց գրականութեան, հտ. Ա. Բանաւոր գրականութիւն, Թիֆլիզ, 1865

Պալեան Տրդատ
Սուրբ Երկիր. նկարագրութիւն Սուրբ Երուսաղէմի եւ սրբազան տեղեաց, Կ. Պոլիս, 1892. կամ այստեղ
Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց ի Թուրքիա, հտ. Ա, Կեսարիոյ վիճակ, տետր Ա, Կոստանդնուպոլիս, 1892. կամ այստեղ
◈ Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց ի Թուրքիա, հտ. Ա, Կեսարիոյ վիճակ, տետր Բ, Կոստանդնուպոլիս, 1893

Պալճեան Աղեքսանդր, Հ.
Վայելչագրութիւն [հատուած Բ], Վեննա, 1838
Ընդհանուր տեսութիւն երկրագնտոյ, Վեննա, 1839
Հրահանգք աստեղագիտութեան ի վերայ երկրագնդոյ, Վիեննա, 1845
Ուսումնական եւ բնական աշխարհագրութիւն եւ հրահանգք ի վերայ երկրագնտոյ, Վիէննա, 1850
Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան ի Հայս եւ միութեան նոցա ընդ Հռոմէական Եկեղեցւոյ ի Փլորենտեան Սիւնհոդոսի, Վիէննա, 1878. կամ այստեղ

Պահլաւունի Եղիշէ
Յուշամատեան, կազմեց եւ խմբագրեց՝ Նորայր Պահլաւունի, Երևան, 2006

Պաղտասար Դպիր
Ակադեմիայի գրադարանի կայքի գրքերը (մինչև 1800 թ.)
1801-1850 թթ.

Պաղտասարեան Գ.
Ասպար կենաց կամ գաղտնիք հեշտական մոլութեանց, Կ. Պոլիս, 1874

Պապիկեան Հմայեակ Հ.
Տարերք չափաբերութեան, Գրահաշիւ, մասն Ա, Վենետիկ, 1858
◈ Տարերք չափաբերութեան, Երկրաչափութիւն, մասն Ա, Վենետիկ, 1858

Պապիկեան Յակոբ
Ատանայի եղեռնը (էլ. տեքստ)

Պապյան Արա
Հայրենատիրություն. Հայոց պահանջատիրության իրավական հիմունքները և հարակից հարցեր (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2012
◈ Папян Ара, Айренатирутюн - Право на родину - Правовые основые требований армян и смежные вопросы, Ереван, 2012
◈ Papian, Ara. Hayrenatirutyun - Reclaiming the Homeland - Legal Bases for the Armenian Claims and Related Issues, Yerevan, 2014

Պապոյան Արտաշես
◈ և Բադիկյան Խաչիկ, Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2003


Պատկանեան Գաբրիէլ
Համառօտ վարդապետութիւն ուղղափառութեան, Աստրախան, 1821
Հայոց ազգի պատմութիւնը, Սանկտպետերբուրգ, 1863
Միջնավէպք հայոց ազգի պատմութիւնից, Ա, Ս. Պետերբուրգ, 1863
Միջնավէպ հայոց ազգի պատմութենէն. Նիկոլ կամ հայոց ազգի կրած տարաբաղդութիւնը Լեհաստանի մէջ, Ս. Պետերբուրգ, 1864
Հայոց ազգի ուսումնատուութիւնը ուսումնարանները եւ ուսուցիչները, Ս. Պետերբուրգ, 1865
Անուշավան, Զմիւռնիա, 1875


Պատկանեան Ռափայէլ
◈ Գամառ-Քաթիպա, Ազգային երգարան հայոց, Ս. Պետերբուրգ, 1857
Պատմութիւն Մեծին Պետրոսի կայսեր ամենայն ռուսաց, Ս. Պետերբուրգ, 1863
◈ Գամառ-Քաթիպա, Բանաստեղծութիւնք, Մոսկուա, 1864
◈ Ռ. Պ., Ժողովածոյք օտարազգի բառերի Նոր Նախիջեւանցոց լեզուի մէջ մտած, Ս. Պետերբուրգ, 1870
◈ Գամառ-Քաթիպա, Մանկական երգեր, Թիֆլիզ, 1880
Երկասիրութիւններ, հատոր երրորդ (Նոր-Նախիջևանի հրատարակութիւն), Ռոստով Տօնի վերայ, 1904
Երկերի ժողովածու, հտ. Ա, Երևան, 1963
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Բ, Երևան, 1964
Երկեր, Երևան, 1980. կամ այստեղ
Բանաստեղծություններ և պոեմներ (էլ. տեքստ)
Մանկական բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Հոդվածներ, Հուշեր, Ճառեր և նամակներ (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Արձակ երկեր (էլ. տեքստ)
Որոշ գործեր (էլ. տեքստ)
Զանազան գործեր (էլ. տեքստ)
◈ Poems in English translation. Որոշ բանաստեղծությունների անգլերեն թարգմանություններ (էլ. տեքստ)
Վարդապետարան Հայաստանի ազատութեան. կամ այստեղ


Պատկանեան Սերովբէ
Երգք Սերովբէ վարժապետի Պատկանեան, Մոսկուա, 1857


Պատկանեան Քերովբէ / Паткановъ К.П.
Catalogue de la littérature arménienne, depuis le commencement du IV siècle jusque vers le milieu du XVII, par M. Patcanian. (Lu le 24 février 1860.) Mélanges asiatiques, iv. l., St. Petersburg, 1860
Изслѣдованіе о составѣ Армянскаго языка, С.-Петербургъ, 1864
Essai d'une histoire de la dynastie des Sassanides, d'après les renseignements fournis par les historiens Arméniens, par M. K. Patkanian. Paris, Journal Asiatique (Février-Mars 1866). կամ այստեղ
Изслѣдованіе о діалектах Армянскаго языка: филологическій опытъ, Санктпетербургъ, 1869. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Нѣсколько словъ о названіяхъ древнихъ армянскихъ мѣсяцевъ, Санктпетербургъ, 1871
◈ Patkanoff M. K.
Recherches sur la formation de la langue Arménienne. Paris 1871.
Исторія Монголовъ по Армянскимъ источникамъ. Выпускъ первый, заключающій въ себѣ извлеченія изъ трудовъ Вардана, Стефана Орбеліана и Конетабля Сембата; переводъ и объясненія К. П. Патканова, С.-Петербургъ, 1873. կամ այստեղ
Исторія Монголовъ по Армянскимъ источникамъ. Выпускъ второй, заключающій въ себѣ извлеченія изъ исторіи Киракоса Гандзакеци; переводъ и объясненія К. П. Патканова, С.-Петербургъ, 1874
Ванскія надписи и значеніе ихъ для исторіи передней Азіи (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1874, Январь, сс. 96-274), С.-Петербургъ, 1874
Матерiалы для изученiя армянскихъ наречiй. Выпускъ второй: Мушскiй дiалектъ, Санктпетербургъ, 1875
Библиографическій очеркъ армянской исторической литературы, С.-Петербургъ, 1879
О клинообразныхъ надписяхъ ванской системы, открытыхъ въ предѣлахъ Россіи (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1882, Декабрь, сс. 225-241), С.-Петербургъ, 1882
Из новаго списка географіи, приписываемой Моисею Хоренскому (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1883, сс. 21-32), С.-Петербургъ, 1883
Վանի արձանագրութիւնները եւ նրանց նշանակութիւնը առաջաւոր Ասիայի պատմութեան համար (ծաղկաքաղ ռուսերէն երկասիրութիւնից), Թիֆլիս, 1883
◈ Les manuscrits Arabes (non compris dans le no 1), Karchounis, Grecs, Coptes, Éthopiens, Arméniens, Géorgiens et Bâbys de l'Institut des Langues Orientales. Décrits par D. Günzburg.... Patkanof K. Saint-Pétersbourg, 1891.


Պատրիկ Առաքել
Հայկական տարազ. հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1967. կամ այստեղ. ներբեռնելի

Պարլէյ Պետրոս
Ամերիկացի Պարլէյի զրոյցները, թարգմ. Կամսար Օձնեցի, Տփխիս, 1865

Պարոնեան Յակոբ
◈ Յ. Պարոնեանի երկասիրութիւնները, հտ. Ա. Ծիծաղ, Թիֆլիս, 1899
Երգիծաբանական հատուածներ, Ալէքսանդրապօք, 1904
Քաղաքավարութեան վնասները, Կ. Պոլիս, 1923
◈ Յերկերի լիակատար ժողովածու, հտ. Ա, Մեծապատիվ մուրացկաններ, Քաղաքավարության վնասները, Խիկարի գուշակությունք, Յերևան, 1931
◈ Երկերի ժողովածու, տասը հատորով, հտ. Ա, Երևան, 1962
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Բ, Երևան, 1964
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Գ, Երևան, 1964
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Դ, Երևան, 1965
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Ե, Երևան, 1965
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Զ, Երևան, 1968
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Է, Երևան, 1969
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Ը, Երևան, 1972
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Թ, Երևան, 1975
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Ժ, Երևան, 1979
Քաղաքավարութեան վնասները, Եաւրուհրատ, 2012 (թերի նախադիտում)
◈ Մեծապատիվ մուրացկանները, Երևան, «Յավրուհրատ», 2013 (թերի նախադիտում)
Մեծապատիվ մուրացկանները (էլ. տեքստ). կամ այստեղ
Քաղաքավարության վնասները (էլ. տեքստ). կամ այստեղ
Ազգային ջոջեր (էլ. տեքստ)
Երկու տէրով ծառայ մը (էլ. տեքստ)
Թատրոն (էլ. տեքստ)
Մեղու (էլ. տեքստ)
Գրպանի տետրս (էլ. տեքստ)
Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերուն մէջ (էլ. տեքստ)
Ատամնաբոյժն արեւելեան (էլ. տեքստ)
Կսմիթներ (էլ. տեքստ)
Խիկար (էլ. տեքստ)
Նետ (էլ. տեքստ)

Պարսամեան Մերուժան
Անրջանք, Կ. Պոլիս, 1904
Քրիզանթէմ, Կ. Պոլիս, 1908

Պարտիզակցի Վահան վրդ.
Առակք, Կ. Պոլիս, 1880. կամ այստեղ

Parrot Friedrich / Պարրոտ Ֆրիդրիխ
Journey to Ararat. Translated from German by Cooley William. New York 1846
Ճանապարհորդություն դեպի Արարատ, գերմ. թարգմ.՝ Առաքելյան Արա, Երևան, 2006. կամ այստեղ


Պեդերսըն Հոլգեր
Նպաստ մը հայ. լեզուի պատմութեան, Վիեննա, 1904
Հին հայերէնի ցուցական դերանունները. յաւելուածով՝ Հնդիկեւրոպական ձայնաւորաց փոխանակութեանց մասին, Վիեննա, 1907
Հայերէն եւ դրացի լեզուները, Վիեննա, 1907

Պեպանյան Արծրուն
Այրվելու գնացողը
Հուլիոս Կեսար
Կալիգուլա
Ալեքսանդր՝ որդի Ամմոնի
Մեգիրա
Խորհելու ժամանակը կամ ումից է պետք փրկել հայրենիքը
Կոնսերվատիվ հեղափոխություն. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պապ թագավոր կամ Մայրամուտից առաջ

Պետիկեան Ա. Կ.
Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր. մանկավարժական նոր դրութեամբ նախակրթարաններու համար, առաջին շրջան, Կ. Պոլիս, 1895. Բ. տպ. սրբագրուած եւ ճոխացուած, Կ. Պոլիս, 1898. շրջան երկրորդ, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1899

Պետրոս Ղափանցի
Գրքոյկ կոչեցեալ երգարան, Կ. Պոլիս, 1772. կամ այստեղ

Պետրոս Սիւնեցի
Գովեստ ի սբ Աստուածածինն եւ ի միշտ Կոյսն մարիամ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 25r-28r


Պետրոսեան Մատաթիա, Հ.
Oliver Goldsmith's The Deserted Village, a poem translated into Armenian verse by F. Matthias Bedrossian, Venice, 1871 (երկլեզուեան՝ անգլ. եւ հայ)
Նոր բառգիրք հայ-անգլիարէն / New Dictionary Armenian-English (by Rev. Matthias Bedrossian), Venice/Վենետիկ, 1875-1879. (գրաբար-անգլերէն). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պետրոսյան Հովհաննես
Հայ հին և միջնադարյան գրականության համառոտ բիբլիոգրաֆիա (V-XIX դար), Երևան, 1941

Պետրոսյան Հրանտ
◈ Հ.Զ. Պետրոսյան, Ս.Ա. Գալստյան, Թ.Ա. Ղարագյուլյան, Լեզվաբանական բառարան, Երևան, 1975
◈ Պետրոսյան Հ.Զ., Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 1987. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պետրովիչ Գրիգոր Վրդ.
Հայ Եկեղեցին Լեհաստանի մէջ 1350-1624, Վիեննա, 1980. կամ այստեղ

Պերճ Արթիւր
Տառապանքի սարսուռներ (բարոյալի, սիրային եւ զգայուն պատմուածքներ), Իսթանպուլ, 1938

Պեքճեան Գարեգին վրդ.
Գիրք Անձնանուններու, Պէյրութ, 1988. կամ մաս առ մաս՝  Տիտղոսաթերթ, Նախաբան, Արական անուններԻգական անուններ, Յաւելուած, Բովանդակութիւն


Պէադուս Հ.
Դստերք առաքինիք, թրգմ. Հ. Տիմոթէոս Անէսեան, Մարսիլիա, 1863

Պէյազեան Յարութիւն
Ընթացք քաղաքական աշխարհագրութեան, Ա. տարի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1889

Պէյլէրեան Ա.
Գեղջկական հարսանիք ի Հայաստան, Կ. Պոլիս, 1870. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պէյլէրեան Մառի
Դէպի վեր, Իզմիր, 1914
Դէպի վեր (էլ. տեքստ)

Պէշիկթաշլեան Մկրտիչ
Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի քերթուածներն ու ճառերը, Փարիզ, 1904. կամ այստեղ
◈ Պիպէռճեան Ա., Յուշարձան Մ. Պէշիկթաշլեանի (Մեծ բանաստեղծին կեանքն ու գործերը ու անտիպ տաղերը), Կ. Պոլիս, 1914. կամ այստեղ
Թատրերգութիւններ (էլ. տեքստ)
Ճառեր (էլ. տեքստ)
Քերթուածներ (էլ. տեքստ)
Տարբերակներ (էլ. տեքստ)
Նամակներ (էլ. տեքստ)
Թարգմանութիւններ (էլ. տեքստ)

Պէշիկթաշլեան Նշան
Երգիծավէպեր (Ընկեր Փարոս, Մուրատ Տաւիտ, Մեծ ծաղրածուն, Ասաւուտներ), Փարիզ, 1942
Հայ աղբրտիք (էլ. տեքստ)

Պէռթէ
Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան. մասն Բ. Պատմութիւն միջին դարուց (թարգմանեաց Աղեքսանդր Մազերով), Թէոդոսիա, 1861

Պէրնարտէն տը Սէն Փիէր
Պօղոս ու Վիրգինիա. թրգմ. Մանուկ Պէյ Մահտեսի Աստուածատուրեան, Վենետիկ, 1845

Պէրպէրեան Աւետիս
Իտալերէն եւ հայերէն պարսաւագրքերուն հերքումը, Կ. Պոլիս, 1852. կամ այստեղ
Պատմութիւն հայոց. սկսեալ ի 1772 ամէ Փրկչին մինչեւ ցամն 1860 հանդերձ կարեւոր տեղեկութեամբ եւ ժամանակագրութեամբ երեւելի իրաց, Կ. Պոլիս, 1871
Պատմութիւն հայոց (էլ. տեքստ)

Պէրպէրեան Ռեթէոս
Մարդիկ եւ իրք. կրթական ճառեր, դամբանական ճառեր, Կ. Պոլիս, 1885. կամ այստեղ
Դաստիարակի մը խօսքերը, Վիեննա, 1901. կամ այստեղ
Դպրոց եւ դպրութիւն. կրթական եւ գրական նիւթեր, Վիեննա, 1907. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Կարապետեան Պետրոս, Մեծ դաստիարակ եւ ուսուցչապետ Ռեթէոս Պէրպէրեան, Կ. Պոլիս, 1933. կամ այստեղ
Դպրոց եւ դպրութիւն (էլ. տեքստ)


Պիդոպէ
Վիպասանութիւն ի Յովսէփ Գեղեցիկ, թարգմ. Հ. Վարդան Շիշմանեան, Վենետիկ, 1857

Պիլլվարտ Կարոլոս Րենատոս
Բովանդակութիւն սրբոյն Թովմայի, մասն Ա, հտ. Ա, Թրեստ, 1788. հտ. Գ

Պիշոֆ և Գոլէր
Ուսումնասիրութիւնք լեհահայոց դատաստանագրոյն, թարգմ. Հ. Գ. Գալէմքեարեան, Վիեննա, 1890

Պիչըր-Սդոյ Հենրիկ [Harriet Beecher Stowe]
◈ Աղբար Թովմասի տնակը, հտ. Ա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1854

Պիպեռեան Զաւէն
Լկրտածը. վէպ, Իսթանպուլ, 1959

Պիպէռճեան Ա.
Յուշարձան Մ. Պէշիկթաշլեանի (Մեծ բանաստեղծին կեանքն ու գործերը ու անտիպ տաղերը), Կ. Պոլիս, 1914. կամ այստեղ
Ճաշակ արդի հայ մատենագրութեան (Ծաղկաքաղ աշխարհաբար լեզուէ բազմաթիւ գրական կենսագրութիւններով եւ ծանօթութիւններով), հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1910. կամ այստեղ

Պլանշար Յովհաննէս Մկրտիչ
Սկզբունք դաստիարակութեան, հտ. Ա, թարգմ. Իտալ. Խաչատուր Բ. Իւթիւճեան, Կ. Պոլիս, 1858. հտ. Բ, Կ. Պոլիս, 1862

Պլատոն
Պղատոնի Իմաստասիրի Տրամախօսութիւնք. Եւթիփռոն. Պաշտպանութիւն Սոկրատայ եւ Տիմէոս, Վենետիկ, 1877. կամ այստեղ
Պղատոնի տրամախօսութիւնք. Յաղագս օրինաց եւ Մինովս, Վենետիկ, 1890

Պլուտարքոս Քերովնացի
Զուգակշիռք, թարգմ. Հ. Եղիա վրդ. Թոմաճան, հտ. Ա, Վենետիկ, 1832. հտ. Բ, 1833. հտ. Գ, 1833. հտ. Դ, 1834. հտ. Ե, 1834. հտ. Զ, 1834. կամ այստեղ՝ Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ
Բարոյականք Պլուտարքեայ, երկրորդ տետրակ, Կ. Պոլիս, 1859
Բարոյականք Պլուտարքեայ, երրորդ տետրակ, Կ. Պոլիս, 1860

Պողոսյան Նորայր
Հայ հնատիպ գրքերի ձեռագիր հիշատակագրություններ (1512-1712), Երևան, 2012. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում (16-18-րդ դարեր), Երևան, 2014

Պողոսյան Պ. Մ.
Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները, գիրք Ա, Երևան, 1990. գիրք Բ, Երևան, 1991

Պոպով Կարապետ
Նախադուռն վարժութեան, Մոսկով, 1838
Краткiй россiйско-армянскiй словарь. Составленный штатнымъ смотрителемъ Армянскaго Агабабовскaго училища Гер. Поповымъ / Պոպով Կ., Համառօտ բառարան ռուսաց եւ հայոց, բովանդակիչ 5,800 պիտանեգոյն բառից, Մոսկով/Москва, 1841. կամ այստեղ


Պուշարտի Յ.
Սուրբ Պօղոսի եկեղեցւոյն զանգակահարը, Կ. Պոլիս, 1868

Պուշկին Ա. Ս.
Ոսկի ձկնիկ, թարգմ. Գամառ-Քաթիպա, Թիֆլիս, 1884

Պուտուրեան Վրթանէս Հ.
Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ, Վենետիկ, 1849
Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1858

Պուրժէ Բօլ
Փիլիսոփային աշակերտը (հոգեբանական վէպ), թրգմ. Օննիկ Չիֆթէ-Սարաֆ, Կ. Պոլիս, 1901

Պռոշյան Պերճ (Պռօշեան(ց) Պերճ)
Աղասի. ազգային ողբերգութիւն, Տփխիս, 1863
◈ Պռօշեանց Պերճ, Վերին Ագուլեաց երկու սեռից ուսումնարանների բացվիլը եւ կանոնադրութիւնքը, Մոսկվա, 1868
◈ Պռօշեանց Պերճ, Սկիզբն երկանց, Թիֆլիս, 1892
◈ Պռօշեանց Պերճ, Սկիզբն երկանց, Թիֆլիս, 1893
◈ Պռօշեանց Պերճ, Յուշիկներ, Ա. շրջան, Թիֆլիս, 1894
◈ Պռօշեանց Պերճ, Եզիդի Մկրտչենց տունը, Թիֆլիս, 1899
◈ Պռօշեանց Պերճ, Սօս եւ Վարդիթեր, Գ. տպ., Բաքու, 1903
◈ Պռօշեանց Պերճ, Հացի խնդիր, Բ. տպ., Բաքու, 1904
◈ Պռօշեանց Պերճ, Շահէն, Բ. տպ., Բաքու, 1905
Պերճ Պռօշեանի նամակները, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 3/Բ, էջ 148-154
Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ

Պրոկղ Կոստանդնուպոլսեցի
Ներբողեան ասացեալ ի սբն Ստեփանոս Նախավկայն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 473v-477v

Պօզաճեան Յակովբոս
Համառօտ բառարան Տաճկերէն-Հայերէն, Վիէննա, 1858

Պօղոս Ադրիանուպոլսեցի
Թանգարան խրատու, հտ. Ա, Երուսաղէմ, 1851. հտ. Բ
Պէշ տէհր ֆէրգի [Զանազանութիւն հինգ դարուց], հտ. Բ, Բ. տպ., Երուսաղէմ, 1862. հտ. Գ, Երուսաղէմ, 1867
◈ Պօղոս պտր. Անդրիանուպօլսեցի, Թանգարան խրատու (երկու հատորը՝ միասին), Երուսաղէմ, 1870. կամ այստեղ (Ա հտ., Բ հտ.)
◈ Պօղոս եպս. Ադրիանուպօլսեցի, Զանազանութիւն հինգ դարուց. Հին Կտակարանի պատմութիւններ, հտ. Ա, հտ. Բ, Վաղարշապատ, 1901.
◈ Պօղոս եպս. Ադրիանուպօլսեցի, Զանազանութիւն հինգ դարուց. հտ. Գ. Նոր Կտակարանի պատմութիւններ, Վաղարշապատ, 1902
◈ Պողոս պտր. Ադրիանուպոլսեցի, Խրատի թանգարան (արևելահայերեն թարգմանություն), երրորդ՝ վերանայված հրատ., Ս. Էջմիածին, 2004
◈ Պողոս պտր. Ադրիանուպոլսեցի, Խրատի թանգարան (արևելահայերեն թարգմանություն), Զ հրատ., Ս. Էջմիածին, 2015. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Պօղոս Տարօնացի
◈ Թուղթ երանելւոյն Պօղոսի Տարօնացւոյ յաղթօղ ախոյեան վարդապետի ընդդէմ Թէոփիստեայ հոռոմ փիլիսոփային, Կ. Պոլիս, 1752. կամ այստեղ


Պօղոսեան Եփրեմ, Հ.
Կարապետ Արթին փաշա Տաւուտեան կուսակալ եւ ընդհանուր կառավարիչ Լիբանանի (1816-1873). կեանքն եւ գործունէութիւնը, Վիեննա, 1949
Գույումճեան եւ Թընկըրեան գերդաստանները, Վիեննա, 1951
Ոսկեան եւ Մըսըրլեան գերդաստանները, Վիեննա, 1953. կամ այստեղ
Ալլահվէրտեան գերդաստանը, Վիեննա, 1957. կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, հտ. Ա. Պոլսահայ մշակութային ընկերութիւնները, Վիեննա, 1957. կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, հտ. Բ, Վիեննա, 1963. կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, հտ. Գ, Վիեննա, 1969. կամ այստեղ
Կէօչէյեան գերդաստանը, Վիեննա, 1961. կամ այստեղ
Պիլէզիկճեան գերդաստանը, Վիեննա, 1963. կամ այստեղ
Տատեան գերդաստանը, Վիեննա, 1968. կամ այստեղ
Պալեան գերդաստանը, Վիեննա, 1981. կամ այստեղ

Պօմարշէ
Սէվիյլի սափրիչը. կատակերգութիւն, թարգմ. Մամուրեան Մ., Կ. Պոլիս, 1862

Պօյնուէյրիեան Պօղոս, Հ.
Առաջին քայլ բարւոքման ազգիս Հայոց ի Հայաստան աշխարհի, Կ. Պոլիս, 1878. կամ այստեղ


Parrot Friedrich / Պարրոտ Ֆրիդրիխ
Reise zum Ararat. Berlin, 1834. կամ այստեղ
Journey to Ararat. Translated from German by Cooley William. New York 1846. կամ այստեղ
Journey to Ararat. Translated from German by Cooley William. New York 1859. կամ այստեղ
Ճանապարհորդություն դեպի Արարատ, գերմ. թարգմ.՝ Առաքելյան Արա, Երևան, 2006. կամ այստեղ

Petermann, Julius Heinrich
Brevis linguae armeniacae: grammatica, litteratura, chrestomathia cum glossario: in usum praelectionum et studiorum privatorum. Carolsruhae et Lipsae 1872. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Pyrker, Johann Ladislav
◈ Բիրքէր Լատիսլաւ, Ռոդոլփ Հաւբերդունի / Rudolph von Habsburg, վիպասանութիւն, թարգմ. Հ. Ղեւոնդ Վ. Մ. Ալիշանեան, Վենետիկ/Venedig, 1858. կամ այստեղ

Пантюховъ Иванъ
Влияніе маляріи на колонизацію Кавказа (съ картою), Тифлисъ, ред. газ. «Кавказъ», 1899

Парсамян В.
Генерал В. О. Бебутов. Ереван, 1943

Петросян Э.
◈ и Хачатрян Ж., Армянский народный танец, Москва, 1980

Пигулевская Н. В.
Сирийские источники по истории народов СССР. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1941.
Византия и Иран на рубеже VI и VII веков. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1946.
Византия на путях в Индию: Из истории торговли Византии с Востоком в IV-VI вв. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1951.
Այլ գործերը տես այստեղ

Погосов П.С.
Почвы Еревана и их освоение. Ереван, 1943

Полиевктов Михаил Александрович
Европейские путешественники XIII-XVIII вв. по Кавказу: [справочник], Тифлис, 1935

Поречин Г.
Советские республики в их взаимоотношениях, Минск, 1922

Потто Василий
Кавказская война. Том 1. От древнейших времен до Ермолова (էլ. տեքստ) և fb2
◈ Кавказская война. Том 2. Ермоловское время (էլ. տեքստ) և fb2
◈ Кавказская война, том 3-й: Персидская война 1826-1828 г.г. (էլ. տեքստ) և fb2 կամ այստեղ
◈ Кавказская война. Том 4. Турецкая война 1828-1829 г.г. (էլ. տեքստ) և fb2
◈ Кавказская война. Том 5. Время Паскевича, или Бунт Чечни (էլ. տեքստ) և fb2
Оборона крѣпости Шуши, С.-Петербургъ, 1900
◈ Պօտտօ Վ., Վերածնութիւն Հայաստանի [«Кавказская война»-ի Գ հատորի Դ մասի հայերէն թարգմանութիւնն է], Պարիս, 1904
Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения русского владычества (из книги «Тифлис», 1902 г.) (էլ. տեքստ)


Пржевальскій М.
Вилаетъ Эрзерумъ, часть I, Тифлисъ, 1904

Пріемскій Н.
Армяне и событія на Кавказѣ, Москва, 1907