Հեղինակներ - Թ


Թադևոսյան Ա.Պ.
Թադևոսյան Հակոբ
Թազպազեան Ժորժ
Թահմիզյան Նիկողոս
Թաղեան Յակոբ
Թաղիադեանց Մեսրոպ
Թաշճեան Նիկողայոս
Թաշչյան Սոնիա
Թապագեան Միհրան
Թասսոնի Աղեքսանդր
Թեսաւրոս Էմմանուէլ
Թերճիմանեան Համազասպ, Հ.
Թարումյան Ռուբեն - տես Յակոբեան (Թարումեան) Ռուբէն
Թերճիմանեան Համազասպ
Թեքեյան Վահան - տես Թէքէեան Վահան
Թէոդիկ
Թէոդիկ Արշակուհի
Թէոդորեան Սարգիս
Թէոդորոս Անկիւրացի
Թէոդորոս Քռթենաւոր
Թէոփրաստոս
Թէսըռօ Գաղղիացի
Թէրզեան Թովմաս
Թէրզեան Յակոբ
Թէրզեան Պ.Խ.
Թէրզիպաշեան Աւետիս
Թէրլէմէզեան Ռուբէն
Թէքէեան Յարութիւն
Թէքէեան Վահան
Թիսօ
Թիրեաքեան Յարութիւն
Թիւթիւնճեան Մկրտիչ
Թլկատինցի (Յովհաննէս Յարութիւնեան)
Թնկըրյան Սոնա
Թոթովենց Վահան
Թոխմախեան Արսէն
Թոմաճան Եղիա, Հ.
Թոռնեան Թադէոս, Հ.
Թոռնեան Սահակ
Թովմա Ագուլեցի
Թովմա Արծրունի
Թովմա Մեծոբեցի
Թովմաճանեան Եղիա, Հ.
Թովմաճանեան Թադէոս
Թորամանյան Թորոս
Թորգոմեան Վահրամ
Թորոսեան Յովհաննէս Հ.
Թումանյան Հովհաննես/Թումանեան Յովհաննէս
Թումանյան Նվարդ
Թոփչեան Ե.
Թոփչեան Յակոբ
Թռօա Բ. (P. Troy)
Թրեանց Ռափայէլ, Հ.
Թրենց Գուրգէն
Թրոիզի Թովմաս
Թօլայեան Եր.
Թօտ
Թօմա Ակուինացի
Թօմա Գեմբացի
Թօփճեան Յակոբ
Taliatin, David
Tekeyán, Pascual
Taylor, J.G.
Th. Ardzrouni
Thomson, Robert
Toumanian, Hovhannes
Tovma Metsobetsi
Troy, P.
Туманян Ованес
Туманян Э.Г.
Тэйлор Д.

 Թադևոսյան Ա.Պ.
◈ Վ.Մ. Վարդանյան, Ա.Պ. Թադևոսյան, Հայոց պատմություն. համառոտ ձեռնարկ, Երևան, 2002. ներբեռնելի

Թադևոսյան Հակոբ
Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն (ուրվագծեր), Բ հրատ., Երևան, 1968
Երևանի պատմությունը (1500—1800 թթ.) (էլ. տեքստ)
Պատմական Հայաստանի քաղաքները (էլ. տեքստ)

Թազպազեան Ժորժ
Բառարան Արաբերէն Հայերէն, Պէյրութ, 1960
Բառարան Հայերէնէ Արաբերէն, Պէյրութ, 1964

Թահմիզյան Նիկողոս
Մի էջ հայկական վաղ միջնադարյան երաժշտական տեսությունից, «Բանբեր Մատենադարանի», 1960(5), էջ 43-76
Էջեր հայկական վաղ-միջնադարյան երաժշտական գեղագիտությունից. «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1961/2, էջ 49-60
Ուսմունք ձայնի մասին հին և միջնադարյան Հայաստանում, ԲՄ 1962(6), էջ 135-170
Սայաթ-Նովայի հայերեն երգերի եղանակների մասին. «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1963/10, էջ 33-58
Մեսրոպ Մաշտոցն ու հայոց հոգևոր երգարվեստը, ԲՄ 1964(7), էջ 161-209
Ներդաշնակության հենքի մասին ուսմունքը Հայաստանում միջին դարերում (X-XV դարեր), ԲՄ 1967(8), էջ 93-111
Հիմնական խազերի միակցությունը, ԲՄ 1969(9), էջ 101-124
Հիմնական դրույթներ խազագրության արվեստի վերաբերյալ, ԲՄ 1971(10), էջ 129-150
Գրիգոր Գապասաքալյանի «Համառօտութիւն երաժշտական գիտութեան» անտիպ աշխատությունը, ԲՄ 1973(11), էջ 291-33
Խազագրության արվեստն իր պատմական զարգացման մեջ, ԲՄ 1977(12), էջ 69-113
Նյութեր հայկական և ռուսական հոգևոր միջնադարյան երգարվեստների համեմատական ուսումնասիրության, ԲՄ 1980(13), էջ 108-138
Երաժշտությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 1982
Միջին բարդության առաջին կարգի խազավորումների վերծանությունը, ԲՄ 1984(14), էջ 45-77
Հայկական ութ-ձայնի գանձարանային հատվածի մասին, ԲՄ 1986(15), էջ 44-59
Տաղաչափական տրոհության և շեշտադրության կիրառությունը հայկական միջնադարյան խազավոր ձեռագրերում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1989, թ. 3, էջ 97-106
Հակոբոս Այվազյանը և նրա «Արևելյան երաժշտության ձեռնարկը», ԲՄ 1994(16), էջ 120-130
Հոդվածները «Էջմիածին» ամսագրում. էջ Ա - էջ Բ - էջ Գ
◈ Հոդվածները «Պատմա-բանասիրական հանդեսում»
◈ Հոդվածները «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսումԹաղիադեանց Մեսրոպ
Դիցաբանութիւն, Կալկաթա, 1830
Այբբենարան, Կալկաթա, 1840
Մեսրովբեան շարադրիչ Հայ և Անգղիական լեզուաց ի պէտս դպրոցաց / Child's First Attempt: English and Armenian Composition, Կալկաթա, 1840
◈ Rev. Mesrop David Taliatin. History of Ancient India, from the Earliest Ages to the Invasion of the Mahomedans. Calcutta, 1841
Պատմութիւն Պարսից, հտ. Ա, Կալկաթա, 1846
Վէպ Վարդգիսի Տեառն Տուհաց, Կալկաթա, 1846
Զուարճախօս առակք Պարսից. թարգմանեալ հանդերձ յաւելուածովք, Կալկաթա, 1846
Սօս և Սօնդիպի, Կալկաթա, 1847
Ճառ դաստիարակութեան օրիորդաց, Կալկաթա, 1847
Մեսրովբեան առաջնորդ մանկանց, Կալկաթա, 1847
Կարգ և կանոնք սուրբ Սնդուխտ դպրոցի օրիորդաց և պարոնկաց, Կալկաթա, 1847
Ճանապարհորդութիւն Մեսրովբայ Դ. Թաղիդեանց Վ.Ա. սարկաւագի սրբոյ Էջմիածնի ի Հայս, հտ. Ա, Կալկաթա, 1847
Վէպ Վարսենկան՝ սկայուհւոյ Աղուանից, Կալկաթա, 1847
Թութակ Թաղիդեանց, Կալկաթա, 1847
Ճանապարհորդութիւն Մ.Դ. Թաղիդենաց ի Պարսկաստան, հտ. Ա-Բ, Կալկաթա, 1848
Համառօտ քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Կալկաթա, 1848
Սօս եւ Սօնդիպի, Կ. Պոլիս, 1871


Թաշճեան Նիկողայոս
Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց, Վաղարշապատ, 1874

Թաշչյան Սոնիա
◈ Աշխարհը ձեր խոհանոցում 2. Պահքի ուտեստներ, Երևան, 2007. կամ այստեղ
◈ Աշխարհը ձեր խոհանում 3. Աղցաններ, Երևան, 2011. կամ այստեղ

Թապագեան Միհրան
Գանձ ոսկեղէն դպրութեան. ընթերցուածք քաղեալ ի չորից աւետարանչաց հանդերձ քերականական բացատրութեամբք, Կ. Պօլիս, 1908. կամ այստեղ
Հայոց գրերու գիւտը, Կ. Պօլիս, 1913


Թեսաւրոս Էմմանուէլ
Իմաստասիրութիւն բարոյական, Վենէտիկ, 1793
Իմաստասիրութիւն բարոյական, Վէնէտիկ, 1825
Թեսաւրոսի բարոյախօսութիւն. համառօտեց Խորէն եպս. Մխիթարեան, Զմիւռնիա, 1877. կամ այստեղ

Թերճիմանեան Համազասպ, Հ.
Համառօտ պատմութիւն հայոց, Է. տպ., Վենետիկ, 1901

Թէոդիկ (Լաբճինճեան Թէոդոս)
Ամէնուն տարեցոյցը. զբօսալի ու պիտանի. Բ տարի, Կոստանդնուպոլիս, 1908
Տիպ ու տառ, Կոստանդնուպոլիս, 1912. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Թէոդիկ Արշակուհի
Ամիս մը ի Կիլիկիա. կցկտուր նօթեր (37 պատկերով), Կ. Պօլիս, 1910
Ամիս մը ի Կիլիկիա. կցկտուր նօթեր (էլ. տեքստ)

Թէոդորեան Սարգիս
Պատմութիւն Մուրատեան վարժարանին ի սկզբնաւորութենէ նորին մինչեւ ցամն 1855, Փարիզ, 1857
Յաղագս մարդկային իրաւանց եւ պարտուց, Փարիզ, 1858
Յաղագս դաստիարակութեան մանկանց, Փարիզ, 1858
Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից, հտ. Ա, հտ. Բ, հտ. Գ, հտ. Դ, Փարիզ, 1866

Թէոդորոս Անկիւրացի
Խաւսք ի Ծնունդ Փրկչին զոր ընթերցան Յառաջին ժողովն Եփեսոսի. Ճառընտիր և վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 19v-22v

Թէոդորոս Քռթենաւոր
Ճառք երեք, Վենետիկ, անթուական

Թէոփրաստոս
Նկարագիրք [գրաբ. թարգմ.], թարգմ.՝ Հ. Արսէն Բագրատունի, Վենետիկ, 1830. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Թէսըռօ Գաղղիացի
Առողջաբանութիւն, թրգմ. Մանուէլ Բարունակ Իւթիւճեան բժիշկ, Կ. Պոլիս, 1864

Թէրզեան Թովմաս
◈ Թէրզիեան Թովմաս, Սանդուխտ. ողբերգութիւն ի հին արարուածս, Կ. Պոլիս, 1862
Սանդուխտ, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1871
Արշակ Բ. թատերանուագ ի չորս հանդէսս, Կ. Պոլիս, 1871
Քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի. հրահանգ լեզուի եւ մտածութեան, Բ. տպ. կարեւոր փոփոխութեամբք, Կ. Պոլիս, 1884

Թէրզեան Յակոբ
Կիլիկիոյ աղէտը. Ականատեսի վկայութիւններ, վաւերաթուղթեր, պաշտօնական տեղեկագիրներ եւն (էլ. տեքստ)
Ատանայի կեանքը (էլ. տեքստ)

Թէրզեան Պ.Խ.
Յանգարան նոյնաձայն եւ նոյնայանգ բառերու, Կ. Պոլիս, 1905. կամ այստեղ՝ մաս առ մաս՝ տիտղոսաթերթ, ներածութիւն, էջ 7-19, էջ 20-37, էջ 38-45 

Թէրզիպաշեան Աւետիս
Անդրանիկ (էլ. տեքստ)
Արծիւը իր բոյնին մէջ (էլ. տեքստ)

Թէրլէմէզեան Ռուբէն
Կոմիտաս․ կեանքը եւ գործունէութիւնը, Վիեննա, 1924
Քրիստաֆոր Կարա-Մուրզա. նրա կեանքը եւ գործունէութիւնը, Վիեննա, 1925

Թէքէեան Յարութիւն
◈ Առձեռն բառարան Սպաներէնէ Հայերէն / Tekeyan, Pascual. Diccionario Español-Armenio. Beyrouth (Liban), 1955.
Բառարան Հայերէնէ-Սպաներէն / Tekeyán, Pascual. Diccionario Armeno-Español. Buenos Aires, 1984.

Թէքէեան Վահան
Հոգեր, Փարիզ, 1901. կամ այստեղ
Մարք Ֆուրթունի արկածը (վիպակ), «Բարձրավանք», Գ. թիւ, Կ. Պոլիս, 1922, էջ 90-94. Դ. թիւ, էջ 116-121 [մնացած համարները չկան]
◈ Որբերյան Ռ., Սևակ Ռ., Թեքեյան Վ., Զարիֆյան Մ., Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ
Որոշ բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
Որոշ բանաստեղծություններ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)
Սև կատու (պատմվածք) (էլ. տեքստ)

Թիրեաքեան Յարութիւն
Հայկական տաղաչափութիւն, Նիւ Եորք, 1919
Հայերէնի զեղծումները, Նիւ Եորք, 1917


Թլկատինցի (Յարութիւնեան Յովհաննէս)
◈ Թլկատինցի, Լևոն Բաշալյան, Առանձար, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ
Պատմուածքներ (էլ. տեքստ)
Տաղիկներ (էլ. տեքստ)
Գիւղին կեանքը (էլ. տեքստ)
Գեղի նամակներ (էլ. տեքստ)
Թատրերգութիւն (էլ. տեքստ)
Քրոնիկներ (էլ. տեքստ)

Թնկըրյան Սոնա
Պատմվածքներ (Սահանք, Երևան, 1982, էջ 9-288. չկա չորրորդ պատմվածքը՝ «Տղաս կարգեցի...». էջ 82-130)

Թոթովենց Վահան
Անցորդի յուշեր, «Վան» (Երևան), 1916/7, էջ 2
Յակոբ Պարոնեանի մահուան 25-ամեակին առթիւ. «Վան» (Երևան), 1916/13, էջ 2
Երկեր, Երևան, 1957
Ամերիկա, Երևան, «Յավրուհրատ», 2014 (թերի նախադիտում)
Հրկիզված թղթեր, Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (թերի նախադիտում)
Պոեմներ-Վեպեր-Պատմվածքներ (.doc ձևաչափով, ներբեռնելի)
Բանաստեղծություններ (.doc ձևաչափով, ներբեռնելի)
«Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» և վիպակներ ու պատմվածքներ (էլ. տեքստ)

Թոխմախեան Արսէն
Մասիս լեռների հարաւային ստորոտներ. մաս Ա, մաս Բ-Գ, Թիֆլիս, 1882

Թոմաճան Եղիա, Հ.
Քառասնորդականք կամ հատընտիր քարոզք, Վենետիկ, 1852
Հատընտիր քերթուածք Տեառն Հ. Գաբրիելի Ավետիքեան, Տեառն Հ. Մանուէլի Ջախջախեան, Տեառն Հ. Եղիայ Թոմաճան («Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց», հտ. Բ), Վենետիկ, 1853

Թոռնեան Թադէոս, Հ.
Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց. հանդերձ ծանօթութեամբք, հտ. Ա, Վիեննա, 1866
Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց. հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց, Բ. տպ.՝ փոփոխմամբք, մաս 1, Վիեննա, 1891. մաս 2, Վիեննա, 1893. երկու մասը՝ կցուած, մէկ նիշքով
Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց. երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ դասուց. հանդերձ ծանօթութեամբք, ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց, հտ. Բ, Վիեննա, 1910


Թովմա Արծրունի
Պատմութիւն տանն Արծրունեաց, Կ. Պոլիս, 1852. կամ այստեղ
Collection d'historiens arméniens; T. I: Th. Ardzrouni, Arakel de Tauriz, Iohannès de Dzar. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1874
Պատմութիւնն տանն Արծրունեաց, Ս. Պետերբուրգ, 1887. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Պատմութիւն տանն Արծրունեաց. Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԱ, Ժ դար, Պատմագրութիւն, գիրք Ա, Անթիլիաս, 2010. ցանկը. կամ այստեղ
Պատմութիւն տանն Արծրունեաց (էլ. տեքստ)

Թովմա Մեծոբեցի
Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ եւ յաջորդաց իւրոց, Փարիզ, 1860. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Վարդան Արեւելցի, Յովհաննէս Ծործորեցի, Թովմա Մեծոփեցի, Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան, Ս. Էջմիածին, 2007
Պատմագրութիւն (էլ. տեքստ)
T'ovma Metsobets'i's History of Tamerlane and His Successors. Translated by R. Bedrosian.

Թովմաճանեան Եղիա, Հ.
Դպրութիւն նամակաց ի լեզու գրաբառ եւ աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1805

Թորամանյան Թորոս
◈ Թօրամանեան Թ., Ո՞րն է իսկական Հոռոմոսի վանքը (հնագիտական ուսումնասիրութիւն), Ալէքսանդրապօլ, 1911. կամ այստեղ
◈ Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության. աշխատությունների 2-րդ ժողովածու, Երևան, 1948

Թորգոմեան Վահրամ Յ.
Բժիշկ Տօքթ. Սերվիչէն Էֆէնտի, Վիեննա, 1893
Դպրոցական առողջապահութիւն. դասախօսութիւններ, Վենետիկ, 1908

Թորոսեան Յովհաննէս Հ.
Վարք Մխիթարայ Աբբայի Սեբաստացւոյ, Վենետիկ, 1901
Ընտիր հայկազունք (պատկերազարդ), Գ. տպ., Վենետիկ, 1902


Թումանյան Հովհաննես / Թումանեան Յովհաննէս
— Երկերի լիակատար ժողովածուի (Երևան, 1988-1999) 1-8-րդ հատորների ցանկերը՝ հղումներով
— Երկերի լիակատար ժողովածուի (Երևան, 1988-1999) 9-10-րդ հատորների բովանդակությունը
◈ Յովհաննէս Թումանեանց, Անբաղդ վաճառականներ [չափածոյ մի քանի գործ եւ «Արջաորս» պատուածքը], Թիֆլիս, 1899
Բանաստեղծութիւններ, Թիֆլիս, 1903
Սասունցի Դաւիթը, Թիֆլիս, 1904
Լեգենդներ, Թիֆլիս, 1904
◈ Туманянцъ О., Ахтамаръ, пер. К. Бальмонтъ, С.-Петербургъ, 1905
Կաքաւի երգը / Ժողովրդական բանաստեղծութիւն. մշակեց Յովհաննէս Թումանեան, ձայնագրեց Կոմիտաս վարդապետ, Թիֆլիս, 1908
Բանաստեղծութիւններ, Կ. Պոլիս, 1922
Туманян Ованес, Избранное; под редакцией С. Шервинского, Ереван, 1941 [стихи, четверостишия, баллады, легенды, рассказы, сказки]
Անուշ, Իսթանպուլ, 1948
Քննադատություն, հրապարակախոսություն, նամակներ, Երևան 1969
Ընտիր երկեր, Երևան, 1978. կամ այստեղ
◈ Ընտիր երկեր, հտ. Բ, Պատմվածքներ, Երևան, 1985
◈ Հովհաննես Թումանյան / Ованес Туманян, Բանաստեղծություններ, քառյակներ, պոեմներ, լեգենդներ և բալլադներ/ Стихи, четверостишия, поэмы, легенды и баллады, Երևան, 1986. կամ այստեղ
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 1. Բանաստեղծություններ, Երևան, 1988. կամ այստեղ
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 2. Քառյակներ, բալլադներ, թարգմանություններ, Երևան, 1990
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 3. Պոեմներ, Երևան, 1989. կամ այստեղ
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 4. Պոեմներ, Երևան, 1991. կամ այստեղ
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 5. Գեղարվեստական արձակ, Երևան, 1994
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 6. Քննադատություն և հրապարակախոսություն 1887-1912, Երևան, 1994
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 7. Քննադատություն և հրապարակախոսություն 1913-1922, Երևան, 1995
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 8. Ուսումնասիրություններ, օրագրեր և այլ նյութեր, Երևան, 1999
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 9. Նամակներ. 1885-1904, Երևան, 1997
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 10. Նամակներ. 1905-1922, Երևան, 1999
Բալլադներ (էլ. տեքստ)
Քննադատություն և հրապարակախոսություն, Նամակներ (էլ. տեքստ)
Պոեմներ (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ, քառյակներ, թարգմանություններ (էլ. տեքստ)
Պատմվածքներ (էլ. տեքստ)
Հեքիաթներ (էլ. տեքստ)
Հեքիաթներ (էլ. տեքստ, ներբեռնելի)
Թարգմանություններ (էլ. տեքստ)
Թարգմանություններ և փոխադրություններ (էլ. տեքստ)
Որոշ գործեր՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Տարբեր ժանրի գործեր՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)
David of Sassoon, by Hovhannes Toumanian. Translation by Thomas Samuelian (էլ. տեքստ)
◈ Պատմվածքներ (epub, mobi)
Այլ հրատարակություններ

◈ Հովհաննիսյան Արմինե, Հովհաննես Թումանյան. Կենսամատենագիտություն 1980-1989 թթ., Երևան, 2009. Կենսամատենագիտություն (1990-2000 թթ.), մաս 1, Երևան, 2008. Կենսամատենագիտություն 1970-1979 թթ., Երևան, 2011Թումանյան Նվարդ
Թումանյանի մանկությունը, Երևան, 1983
Հուշեր և զրույցներ, Երևան, 1987

Թոփչեան Ե.
Բեօրնսօն, կազմեց՝ Ե. Թոփչեան, Ալէքսանդրապօլ, 1901
Մահմեդ, կազմեց՝ Ե. Թ., Ալէքսանդրապօլ, 1901
Մեսրոպ Մաշտոց, կազմեց՝ Ե. Թ., Ալէքսանդրապօլ, 1901

Թռօա Բ. (P. Troy)
Խնդիր հայկական / La Question Arménienne, Կ. Պոլիս, 1861

Թրեանց Ռափայէլ
Ճառք, Վենետիկ, 1845. կամ այստեղ

Թրենց Գուրգէն
Աշուղական, Կ. Պոլիս, 1934

Թօլայեան Եր.
◈ և Քէչեան Ա., Ի՞նչ կ՚ըսեն ձեր ձեռքին գիծերը, Կ. Պոլիս, 1920

Թօփճեան Յակոբ
Ցուցակ ձեռագրաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի, ժողոված 1878-1898, մասն Ա, Վաղարշապատ, 1898
◈ Ցուցակ ձեռագրաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի, ժողոված 1878-1898, մասն Բ, Վաղարշապատ, 1900

Taylor, J. G.
Travels in Kurdistan, with Notices of the Sources of the Eastern and Western Tigris, and Ancient Ruins in Their Neighbourhood. 1865
◈ Матеріалы для географіи Азіятской Турціи. 1. Очерки верхней Арменіи; В. Штреккера, полковника турецкой службы; 2. Путешествіе по Курдистану; Д. Тэйлора, бывшаго консула въ Діарбекирѣ, Тифлисъ, 1873

Thomson, Robert, W.
◈ "An Armenian List of Heresies". Journal of Theological Studies, New Series, Vol. 16, No. 2 (October, 1965), pp. 358-367.
◈ Bardakjian Kevork and Thomson, Robert W. A Textbook of Modern Western Armenian. Caravan Books Delmar New York, 1977. կամ այստեղ
Mxit‘ar Goš and Canon-Law. In Sion 1997(7-12):287-301.

Туманян Э.Г.
Древнеармянский язык, Москва, 1971. կամ այստեղ