Հեղինակներ - Ճ


Ճամճեան Փիլիպոս
Ճամպազեան Յովհաննէս Հ.
Ճանիկեան Յովսէփ
Ճանկիւլեան Յարութիւն (Կայծիկ)
Ճարեան Աբրահամ, Հ.
Ճէլալեան Գրիգոր, Հ.
Ճէճիզեան Յակոբոս
Ճէյքըպսըն Մարիա
Ճէվահիրճեան Սերովբէ
Ճէրըրտ Ճէյմս
Ճիագոզա Յովսէփ
Ճովէդ Մ. Ուիյլըմ
Ճուլարտեան Սիմոն, Հ.


Ճանիկեան Յովսէփ
◈ Ճանիկեան Յ. Կ., Հնութիւնք Ակնայ, Թիֆլիս, 1895 (գրքի վերջում կցուած է՝ Շար Ակնայ ժողովրդական երգերի. ձայնագրեց Կոմիտաս Վարդապետ, Սբ Էջմիածին, 1895)

Ճանկիւլեան Յարութիւն (Կայծիկ)
Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն (էլ. տեքստ)

Ճարեան Աբրահամ, Հ.
Պատմութիւն Գաղղիացւոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1849. հտ. Բ, Վենետիկ, 1849

Ճէլալեան Գրիգոր, Վ.
Լուդովիկոս ԺԶ. Աղէտք թագաւորական ընտանեաց, Վենետիկ, 1861
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Բ տպ., Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Ճէյքըպսըն Մարիա
Օրագրութիւն. 1907-1919 Խարբերդ, Անթիլիաս, 1979

Ճիագոզա Յովսէփ
Ինչպէս տերեւները (կատակերգութիւն չորս հանդէսով), թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան, Վենետիկ, 1901

Ճուլարտեան Սիմոն, Հ.
Առածք ազգայինք, խմբագրեաց Հ. Սիմոն Վ. Ճուլարտեան, Վենետիկ, 1880. կամ այստեղ

Ճօյա Մելքիորէ