Հեղինակներ - Ժ


Ժամկոչեան Վահան քհն.
Ժանլի Գաղղիուհի
Ժիբ
Ժօրէս Ժան
Желиховская Вера


Ժանլի Գաղղիուհի
Վիպասանութիւն Բելիսարայ, թրգմ. Հ. Եդուարդ Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1859

Ժիբ
Կապուտիկը, թարգմ. Ագապի Ժ. Սայապալեան, Կ. Պոլիս, 1910

Ժօրէս Ժան
Խաղաղութեան գաղափարը, թրգմ. ռուս. Յ. Տէր-Իսրայէլեանց, Թիֆլիս, 1917

Желиховская Вера
Кавказъ и Закавказье, С.-Петербургъ, 1885
Кавказъ и Закавказье, 2-е изд., Москва, 1898