Ժողովածուներ, անհեղինակ երկեր, հանրագիտարաններ, մատենաշարեր

Ցուցակը թարմացվել է 2020 թ. փետ. 25-ին։

Ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի վերջին օրերը (անհայտ գրողի օրագիրը), հրատ. պատրաստեց Սարգիս Հարությունյանը, Երևան, 1993

ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ - բոլոր ցանկերը՝ այստեղ

Ազգային սահմանադրութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ
Ալճէպրա կամ Գրահաշիւ, Կ. Պոլիս, 1871 
Ամերիկա (քարտէզ), Վէնէտիկ, 1787. կամ այստեղ
Անապատին յուշարձանը [գրական-գրականագիտական ժողովածու], Գահիրէ, 1916. կամ առաջին 7 տետրակները (մինչեւ էջ 144)՝ մաս առ մաս. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Անկանոն գիրք Հին Կտակարանաց, Վենետիկ, 1896. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Անկանոն գիրք Նոր Կտակարանաց, կազմող՝ Հ. Եսայի Տայեցի, Վենետիկ, 1898. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Անկանոն գիրք առաքելականք, Վենետիկ, 1904. կամ այստեղ
Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790
Առաջնորդ զրուցատրութեան հայերէն եւ անգղիերէն լեզուաց, աշխատասիրեալ ի Յ.Կ.Ա. եւ Մ.Յ., Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ
Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց, Երուսաղէմ, 1888
Առ ձեռն աշխարհագրութիւն նոր քննութիւններու համեմատ տղայոց սորվելու յարմարցուած, Կ. Պոլիս, 1861
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Բ տպ., Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Առողջաբանութիւն եւ բնախօսութիւն ամուսնութեան, թարգմ.՝ Ներշապուհ, 1873. կամ այստեղ
Ասիա (քարտէզ), Վէնէտիկ, 1787

◈ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉՆԵՐ (1666 - 2004)

Աստուածաշունչ և համաբարբառ (գրաբար, անգլերէն, էլ. տեքստ)
Աստուածաշունչ գիրք հնոց եւ նորոց կտակարանաց, Վէնէտիկ, 1733
Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Ա (ի Ծննդոց մինչեւ ցՀռութ), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Բ (յԱ. Թագ. մինչեւ ցԳ. Մակաբ.), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Գ (ի Սաղմոսաց մինչեւ ցԵզեկիէլ), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ
◈ Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Դ (Նոր Կտակարան եւ Յաւելուածք), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ
Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի) [ամբողջը՝ մէկ գրքով], Վենէտիկ, 1805

Ատանայի եղեռնը. տեղեկագիր Յակոբ Պապիկեանի (Օսմանեան երեսփոխան էտիրնէի). Ֆրանսիս տը Փրէսանսէի յառաջաբանով, հայացուց` Յակոբ Սարգիսեան, Կ. Պոլիս, 1919
Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ, Կ. Պոլիս, 1889. կամ այստեղ
Ատենագրութիւնք Ազգային Ընդհանուր Ժողովոյ, Կ. Պոլիս, 1950
◈ Արդի հայ գրականութիւն, հտ. Գ. Հայաստանի գրողներ [Չարենց, Բակունց, Մահարի, Զօրեան, Ալազան, Թոթովենց, Նորենց, Դէմիրճեան, Գ. Սարեան, Մ. Շահինեան, Ս. Տարօնցի, Մ. Արմէն, Շիրազ, Սիրաս, Տէրեան, Մ. Դարբինեան, Ն. Զարեան, Արազի, Ա. Վարդանեան, Լեռ-Կամսար, Աղաւնի, Հ. Պօղոսեան, Ա. Վշտունի, Հ. Քոչար, Պայազատ, Գ. Բես, Թամազեան, Վ. Գրիգորեան, Վահունի, Դաշտենց, Սուրխաթեան], Փարիզ, 1943
Արեւելեան խնդիր. Տաճկաստանու եւ Ռուսիոյ բաղդատութիւնը ուսումնականութեան եւ կրթութեան մասին. Ռուսաց սկիզբն ու լեզուն եւ իրենց կառավարութեանը տակ ըլլող ժողովրդոց վիճակը, թարգմանեաց ի գաղղիական լրագրէ Ա. Լ., Կ. Պոլիս, 1853
Արեւելեան յիշատակագիրներ նամակներէ քաղուած, Վիեննա, 1851. կամ այստեղ
Արևմտահայերենի և արևելահայերենի տերմինային համակարգերի զուգադրական քննություն, Երևան, 2014. կամ այստեղ
Արկածք ազնիւ-տղային եւ թռչնոյն հետաքրքրական վէպը, Կ. Պոլիս, 1871
Արձագանգ Բարիզի (Ժողովածոյ գաղիերէն խօսից որ հանդիպին ի հասարակաց կեանս... հանդերձ գաղիերէն հայերէն բառարանաւ...) [ֆրանսերէն-հայերէն զրուցարան], Կոստանդնուպոլիս, 1890. կամ այստեղ
Աւետարան իւղաբերից, Երուսաղէմ, 1900
Աւետարան ճաշու, Երուսաղէմ, 1868
Բանք խրատուց նախնի իմաստասիրաց, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
Բառարան Սուրբ Գրոց, հանդերձ պատկերօք, աշխարհացուցօք եւ տախտակօք, Կոստանդնուպոլիս, 1881. կամ այստեղ
◈ Բառտետրակ կամ ժողովածու հայերէն պիտանի բառեր տաճկերէն թարգմանութեամբ ի պէտս Անդրիանուպօլսոյ ծաղկոցաց, Կ. Պոլիս, 1852
Բարենորոգումները Հայաստանում 1912 թ. նոյեմբեր 12-ից մինչեւ 10 մայիսի 1914 թ. Ժողովածու դիպլօմատիքական դօկումենտների, թարգմ. ռուսերէնից և ֆռանսերէնից իրաւ. Սեդրակ Աւագեան, Թիֆլիս, 1915 
Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար, հտ. Ա, Վիեննա, 1850
Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ, հտ. Ա (Կրթական եւ զբօսալի տետրակներ, Է), Վիեննա, 1850
--- հտ. Բ, Վիեննա, 1851. հտ. Գ, 1851. հտ. Դ, 1852. հտ. Ե, 1856. հտ. Զ, 1858
Բերայի գիշերները, Կ. Պոլիս, 1914
Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. թարգմ. Հնդկերէնից Ֆրանսերէնի համեմատութեամբ Հրաչեայ Յ. Աճառեան, արտատպուած «Արարատ» ամսագրից, Վաղարշապատ, 1911
Բնական առողջութեան վերաբերեալ խրատներ, Նոր Եօրք, 1874
Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց (Պարզատօմար, և Տաղ Յովասափու: Մարմնախաղաց և Երազահան։ Յաւելեալ առ այսոսիկ մշտնջենաւոր գուշակմունք տարեկան պատահմանց. և ամսական եղանակացն փոփոխմանց։ Նաև՝ աղիւսակք երկոտասան ամսոցն իւրաքանչիւրոց աւուրց բազմադիմի ներգործութեանց։ Ընդ որս և այլք պիտանիք և պէս պէս զբօսնլիք), Կ. Պոլիս, 1803. 1818, 1831.
Գաղտնի ատեան անկախ դատաւորաց. գաղտնի ընկերութեանց գիրք Ա., Գործասէր ընկերութիւն. գործ չորրորդ, թարգմ. Յ.Վ.Աճէմեան, Կ. Պոլիս, 1871
Գանձարան. բարձրագոյն դասընթացք [դասագիրք-հանրագիտարան], կազմող՝ Անտոնեան Արամ, Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից (Յորում գոն վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Մարիանեայ և սրբոյն Եփրեմի ճառն խոնարհութեան, և այլ հարկաւոր աղօթք. յաւելեալ նաև երեկոյեան եկեսցէն իւր սարօքն), Կ. Պոլիս, 1817
Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս, Կ. Պոլիս, 1875 
Գիրք աղօթից վասն ամենայն պատահարաց որք գան ի վերայ մարդոյ, Կ. Պոլիս, 1850
Գիրք եւ ճառ հոգեշահ արարեալ յուղղափառ եւ յաստուածաբան վարդապետաց եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1722 [ճառընտիր]
Գիրք թղթոց, Թիֆլիս, 1901. կամ այստեղ։ Տպուած «Գիրք թղթոց»-ի պակասները եւ նրանից դուրս մնացած թղթեր, «Արարատ», 1902/ԼԵ(Ե-Զ), էջ 560-569. «Մայր Աթոռի «Գիրք թղթոց» ձեռագիրների մէջ ամբողջութեամբ անտիպ մնացած թղթեր. Արարատ, 1902/ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը), էջ 748-753   
Գիրք հերձուածոց (նախաբանը՝ Միաբանի [Գալուստ Տէր-Մկրտչեան]), Վաղարշապատ, 1892
Գիրք որ կոչի Բանալի ճշմարտութեան, գրեցաւ ի թուականիս Փրկչին 1782..... ի գաւառն Տարոնոյ. The Key of Truth, a Manual of the Paulician Church of Armenia, Oxford, 1898. կամ այստեղ
Գիրք որ կոչի ժողովածու, Կ. Պոլիս, 1747 [Եկեղեցու հայրերի քարոզներ]
Գիրք որ կոչի հարանց վարք, Կ. Պոլիս, 1720-1723
Գոնրատ կայսրն ու զարմանալի տղան, թրգմ. Հ. Ներսէս Շիւքիւրեան, Վիէննա, 1859
◈ Երևանի պետական համալսարան, Գրականության տեսության արդի խնդիրներ. ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016
Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողովի նյութեր (2017 թ.)
Գրքոյկ ժողովածու եւ խրատական [կիսատ է], Կալկաթա, 1796
Դայլայլիկ. պատկերազարդ եւ ձայնագրուած լիակատար երգարան, կազմող՝ Արամեանց Հմայեակ, Կ. Պոլիս, 1912
Դասական գրաբարի հատընտիր, կազմողներ՝ Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Պալյան Խ., Երևան, 2003. կամ այստեղ

ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

Դուռն աստուածային պէսպէս շնորհաց բարեաց եւ փառաց. քաղեցաւ ի Սուրբ Գրոց, Ս. Էջմիածին, 1865
Դուռն քերականութեան Հայկազնեան լեզուի, Վենետիկ, 1833
Դուռն քերականութեան Հայկազնեան լեզուի, Գ. տպ., Վենետիկ, 1849
Դպրոցական մեծ հանրագիտարան
Եաշի-Ֆիդան (Շիրակի հէքիաթներից մէկը), գրի առաւ Ե. Մովսիսեան, Աղէքսանդրապօլ, 1901
Եգիպտոսի առաջնորդութիւնը եւ Օրմանեան սրբազան, Աղեքսանդրիա, 1912. կամ այստեղ
Երազահան եւ երազացոյց յորում գտանին եւ բանք խրատու եւ խաղք ինչ մանկտւոյ ի խրատ եւ ի զուարճութիւն հայ մանկանց [սկզբում՝ Առաքել Բաղիշեցի, Տաղ ի վերայ Յովասափու թագաւորին, էջ 185-ից՝ Ոտանաւոր վասն կիւրակէի ասացեալ յԱռաքել վարդապետէ], Կ. Պոլիս, 1865
Երգք Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ յերիւրեալք ըստ կանոնաց նորոյ երաժշտութեան [եւրոպական նոտագրութեամբ], Վենետիկ, 1862
Երգք ձայնագրեալք ի ժամագրոց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1877
Երգք ձայնագրեալք ի ժամագրոց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ [եւրոպական նոտագրութեամբ], Երեւան, 2017
Երգք սրբոյ Պատարագի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց, յերիւրեալք ըստ օրինաց արեւմտեան երաժշտութեան ի Վիեննա ի վանս Մխիթարեանց, 1877
◈ Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ե), Մոսկուա, 1858
Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Է), Մոսկուա, 1859
Եւրոպիա (քարտէզ), Վէնէտիկ, 1786
Զանազան արարողութիւնք Յերուսաղէմ ի Ս. Յակովբ, Երուսաղէմ, 1870. կամ այստեղ
Զբօսարան մանկանց, Ա. Ծննդեան խթումը, Վենետիկ, 1859
Զբօսարան մանկանց, Բ. Խորհրդական բերդը. վիպասանութիւն Ֆօժեր օրիորդի Գաղղիացւոյ, Վենետիկ, 1860. կամ այստեղ
Զբօսարան մանկանց, Գ. Մօր մը քաշած վշտերը, Վենետիկ, 1860
Զբօսարան մանկանց, Դ. Մագդաղինէ. վիպասանութիւն Պ. Յուլիոսի Սանտոյ, Վենետիկ, 1860
Զբօսարան մանկանց, Ե. Ձկնորսին հիւղը. Որդեկոտոր մայր մը. Մանրավաճառին աղջիկը. Ալպեանց խրճիթը, Վենետիկ, 1860
Զբօսարան մանկանց, Զ. Ծեր Պիւգմանը. Զատկական հաւկիթներ, Վենետիկ, 1867
Ընդարձակ գրպանի երգարան, Բոստոն, 1919
Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի, Կ. Պոլիս, 1900
Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի հայոց, Կ. Պոլիս, 1908
Ընդհանուր ցուցակ Տաճկաստանի հայաբնակ գաւառաց, քաղաքաց, գիւղաքաղաքաց եւ երեւելի գիւղօրէից, Կ. Պոլիս, 1864
Ընթերցարան մանկանց որ է հաւաքումն օգտակար նկարագրութիւններու, զուարճալի պատմութիւններու, պիտանի խրատներու, բարոյական առածներու եւ երգերու, Կ. Պոլիս, 1858
Ընտիր հատուածք քաղեալք ի գրոց նախնի եւ արդի մատենագրաց հայոց, հանդերձ բառագրովք ի հայկականէ ի ռուսաց բարբառ, ի պէտս աշակերտաց Լազարեանց Ճեմարանի, Մոսկվա, 1849
Թանգարան բարեզարդ (կամ Հաւաքումն զուարճալի և քաղցրալուր բարոյական պատմութեանց։ Թարգմանեալ յիտալական լեզուէ ի հայկական բարբառ, աշխատասիրութեամբ Պետրոս վարդապետի Պուռնազեան Կարնեցւոյ աշակերտին Բրօբականտի), հտ. Ա, Մադրաս, 1809. հտ. Բ, Մադրաս, 1809
Թանգարան հատընտիր հատուածներու (արձակ եւ ոտանաւոր), Միջին դասընթացք, Կ. Պոլիս, 1911 (կազմողներ՝ Ասատուր Հ. եւ Զ.)
Թարգմանութիւնք արձակ և ոտանաւոր ի ռուսաց լեզուէ ի հայ բարբառ [Ժուկովսկի, Պուշկին, Լերմոնտով, Բարատինսկի, Գնեդիչ], Մոսկով, 1843
Թէոփիլէ կամ պզտի ճգնաւոր, Վենետիկ, 1897. կամ այստեղ. տես նաև Մատենադարան մանկանց, 9
Թուղթ սիրոյ եւ միաբանութեան [Դաշանց թուղթ], Վէնէտիկ, 1683
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն (խմբ. Ռուբեն Սաֆրաստյան), Երևան, 2014 ◈ «Ժամանակ»ի ժողովրդական տարեցոյցը 1927, Կ. Պոլիս, 1927
Ժամագիրք համառօտ վասն մանկանց, Կալկաթա, 1812
Իմաստութիւն Յեսուայ որդւոյ Սիրաքայ եւ թուղթ Երեմիայ Մարգարէի առ գերեալսն ի Բաբիլոն, Վենետիկ, 1878. կամ այստեղ
Ինչ է, ով է. կրտսեր տարիքի դպրոցականների համար, հտ. Ա [Ա-Դ], «Հայկական սովետական հանրագիտարանի գլխ. խմբագրություն», Երևան, 1984. հտ. Բ [Ե-Կ], 1985. հտ. Գ [Հ-Չ], 1986. հտ. Դ [Պ-Ֆ], 1987
Ի՞նչ է հասարակապետութիւնը (Ժողովրդական գրադարան «Արեւ», թ. 1), թարգմ. Ս. Յարութիւնեանց, Բագու, 1917
Լիակատար երգարան, Թիֆլիս, 1871
◈ Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց. 12-հատորանոց հրատարակությունը տես «Աւգերեան Մկրտիչ» անվան տակ
Լիւդիա. Մարկոս Աւրեղիոս կայսեր ժամանակէն պատմական նկարագիր մը, թարգմ. գերմ.-ից՝ Հ. Վրթանէս Եագութճեան, Վիէննա, 1861
Խադդի հիւմայունին օրինակն, Կ. Պոլիս, 1840
Խոճկորակք, թարգմ. Ատոմ Յ. Տէրոյենց, Կ. Պոլիս, 1862
Խտրադիմայ դժրողութեան (որ է կատակերգութիւն իմն ի չորս գործս բաժանեալ. աշխատասիրեալ ուրումն մատաղ բանաստեղծի), Կալկաթա, 1821
Ծաղիկ վարուց սրբոց զորս յիշատակէ Եկեղեցի Հայաստանեայց ի կարգի Յայսմաւուրաց, բաց յեղելոցն ի տօնացուցի, Վենետիկ, 1803
Ծաղկաքաղ բարոյական ընտիր պատմութիւններէ, թարգմ. ի Ֆռանսերէնէ Սարգիս Կ. Չալախեան, Կ. Պոլիս, 1864 
Ծաղկաքաղ ընթերցուածք գերմաներէն լեզուի հանդերձ գերմաներէն-հայերէն բառագրաւ, Վիեննա, 1891
  ◈ Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց, թարգմանութիւն Մխիթարեան միաբանից, հտ. Ա. Արձակ, Վենետիկ, 1873
◈ Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց, թարգմ. Մխիթարեան միաբանից, հտ. Ա. Արձակ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1887. կամ այստեղ
◈ Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց, հտ. Բ, Քերդուածք, Բ. տպ., Վենետիկ, 1883
Ծաղկաքաղ քերթողաց անգղիացւոց / Beauties of English Poets [Lord Byron, Alexander Pope, Thomas Gray, John Keble, Martin Tupper, John Milton. անգլերէն եւ գրաբար թարգմանութիւն], Վենետիկ / Venice, 1852. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ծաղրաբանութիւնք Նասրէտտին Խօճայի, թարգմ. ի գաղղիերէնէ Հ. Յ.Տ., Զմիւռնիա, 1858

Կանաչ Հայաստան / Green Armenia, «WWF-Հայաստան», Հայկական բուսաբանական ընկերություն, Երևան, 2016
Կանոնագիր ոչ-իսլամ տարրերու զինուորագրութեան, վաւերացեալ 20 Րէճէպ 327 և 23 Յուլիս 323 (թարգմանեց բացատրութեամբ Կ. Սօլախեան), Կ. Պոլիս, 1910
Կանոնագիր Ս. Երուսաղէմայ վանից, Կ. Պոլիս, 1865
Կանոնագիրք հայոց, աշխատասիրությամբ Վազգեն Հակոբյանի, հտ. Ա, Երևան, 1964. կամ այստեղ՝ մաս Ա, մաս Բ
◈ Կանոնագիրք հայոց, աշխատասիրությամբ Վազգեն Հակոբյանի, հտ. Բ, Երևան, 1971. կամ այստեղ
Կանոնադրութիւն Ազգային Ժողովին, Կ. Պոլիս, 1874
Կանոնադրութիւն Բագուայ Հայոց Մարդասիրական Ընկերութեան / Уставъ Бакинскаго Армянскаго Человѣколюбиваго Общества, Баку, 1902
Կանոնադրութիւն հայ գրասէրների ընկերութեան / Уставъ Общества любителей армянской словесности, Баку, 1915
Կանօնադրութիւն Թիֆլիսի հայ գիւղատնտեսական եւ տնայնագործական ընկերութեան / Уставъ Тифлисскаго армянскаго сельскохозяйственнаго и кустарнаго общества, 1909
Կանօնադրութիւն շինական հասարակութիւններու, նրանց հասարակական կառավարութէնի եւ թագաւորական եւ հասարակական հարկատուութէնի համար, Բագու, [1866]
Կնիք հաւատոյ - տես Կոմիտաս Աղցեցի
Կռան (երգիծաբանական ժողովածու), խմբ.՝ Մուշեղ Բագրատունի, Երեւան, 1911
Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք (հաւաքածոյ), հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1889
◈ Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք (հաւաքածոյ), հտ. Բ, Կ. Պոլիս, 1890
Հազար ու մի խաղ. ժողովրդական երգերի ժողովածու, կազմող՝ Կոմիտաս, վերակազմող՝ Արթուր Շահնազարյան, Երևան, 2015. կամ այստեղՀամաբարբառ կամ ցանկ նմանաձայն բառից Նորոյ Կտակարանի, Զմիւռնիա, 1848. կամ այստեղ
Համաբարբառ Հին եւ Նոր Կտակարանաց, աշխատասիրութիւն Թադէոս Վարդապետի Աստուածատուրեան Արապկերցւոյ, Երուսաղէմ, 1895. տես նաև առցանց համաբարբառն այստեղ
Համազգային ընդարձակ օրացոյց հանրագիտական (կազմող՝ Պաղտասարեան Գ.), Կ. Պոլիս, 1908
Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից [գրաբար-աշխարհաբար], Վենետիկ, 1859

Համառօտ վիճակագրութիւն Ամերիկայ. ի նպաստ ուսանողաց աշխարհագրութեան, Վիէննա, 1860

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր (25 մայիսի 2014), ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, 2015
Հայ գրական ժողովածու (Դ. Դեմիրճեան, Արազի, Համաստեղ, Ստ. Զօրեան, Գր. Զօհրապ, Շիրվանզադէ, Չօպանեան, Օշական, Յ. Թումանեան), [Բոստոն], 1932

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, խմբ. Ղազիրյան Ա.Ս., Երևան, 2012
Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հտ. Ա. Հնագույն ժամանակներից մինչև Ք.հ. 298 թվականը, Երևան, 2007. հտ. Բ. III դարի վերջերից մինչև IX դարի կեսերը, 2011
◈ Հայ ժողովրդի պատմություն, մասն Ա. Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը. ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցների համար, ՍՍՌՄ Գիտությունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալ, Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 1943 
Հայ ժողովրդի պատմություն. սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը (հեղ.՝ Հակոբյան Թ.Խ., գլուխներ 1-11՝ Ժամկոչյան Հ.Գ., 12-15՝ Աբրահամյան Ա.Գ., 16-15՝ Մելիք-Բախշյան Ս.Տ., 19-34՝ Պողոսան Ս.Պ.), Երևան, 1975
Հայ միջնադարեան պատմական ողբեր (բնագրեր, էլ. տեքստ)
Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները. V-XVIII դարեր, Երևան, 1976
Հայ յեղափոխական կուսակցութիւնները եւ Օսմ. Կառավարութիւնը (Թուրքերէն բնագրէն թարգմանուած), 1916
Հայ սփյուռք. հանրագիտարան, Երևան, 2003 (սկիզբը և վերջը՝ թերի)
◈ Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն. գիտական աշխատություններ, պրակ Դ, Երևան, 2004. պրակ Ե, Երևան, 2006
Հայաստանի կաղանդչէքը (Մեծ Եղեռնին զոհերը իրենց պատկերներով. Քերթուածներ եւ յօդուածներ մեր լաւագոյն գրողներէ. Զուարճալի նօթեր) (կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան), Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ
Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների կարմիր գիրք, Երևան, 2009
Հայեր, թարգմանեաց ի Գերմանականէն Պ. Ջունդ, Փարիզ, 1857 
Հայկազունիներ («Հայկազունիներ. առասպել և պատմություն» միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2013
Հայկական հարց. հանրագիտարան, Երևան, 1996
Հայկական մատենագիտութիւն, Վենետիկ, 1883. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Ա. Ա-Մ (կազմող՝ Հ. Արսէն Ղազիկեան), Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ
◈ Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Բ. Յ-Ն (կազմող՝ Հ. Արսէն Ղազիկեան), Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ


◈ Հայկական սովետական հանրագիտարան (գլխ. խմբագիր՝ Վիկտոր Համբարձումյան)
Հատոր 1. Ա - ԱՐԳԻՆԱ, Երևան, 1974
Հատոր 2. ԱՐԳԻՇՏԻ - ԳԵՂԵՐՎԱՆ, Երևան, 1976
Հատոր 3. ԳԵՂԵՑԻԿԸ - ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ, Երևան, 1977
Հատոր 4. Է - ԽԱՂԽԱՂ, Երևան, 1978
Հատոր 5. ԽԱՂՈՂ - ԿՈՒԼԻՍՆԵՐ, Երևան, 1979
Հատոր 6. ԿՈՒԼՁՈՐ - ՁՈՒԼՈՒԿ, Երևան, 1980
Հատոր 7. ՁՈՒԼՈՒՄ - ՄՈՆՈՊԽՈՆՔ, Երևան, 1981
Հատոր 8. ՄՈՆՈՊՈԼԻԱ - ՉԵՉԵՐԵԿ, Երևան, 1982
Հատոր 9. ՉԵՉՔԱՐ - ՌՍՏԱԿԵՍ, Երևան, 1983
Հատոր 10. ՌՍՏԱՄ - ՍՍՀՄ, Երևան, 1984
Հատոր 11. ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ - ՏԻԵԶԵՐՔ, Երևան, 1985
Հատոր 12. ՏԻԵՊՈԼՈ - ՖՈՒՔՍԻՆ, Երևան, 1986
Հատոր 13. Սովետական Հայաստան, Երևան, 1987

 
Հայնակ եւ նէմէցնակ. այբուբենի թուղթ, Թրեստը, 1788
Հայոց պատմության հանրագիտարան
Հայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը, Երևան, 2001
Հայրենագիտութիւն. Գ տարւայ, Թիֆլիսի նահանգը, Կովկաս, Թիֆլիս (անթուական՝ 1914 կամ յետոյ)
Հայրենեաց երգեր. աշխատասիրութիւն նախնի երգչաց, Վարագ, 1865
Հայրենի թանգարան. յօգուտ Թրքահայաստանի պաշտպանութեան, Սօֆիա, 1915
Հայրենիք երգարան, Պօսթըն, 1908
Հայրեններ (աշխատասիրութեամբ՝ Ա.Շ. Մնացականյանի) (էլ. տեքստ)
Հայրէններու բուրաստանը (աշխատասիրութեամբ՝ Արշակ Չօպանեանի) (էլ. տեքստ)
Հանգիստ երանելւոյն Յովհաննու (գրաբար բնագիր եւ լատիներէն թարգմ., ուսումնասիրութիւնը՝ Հ. Յովսէփ Գաթըրճեանի), Վիէննա, 1877
Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան, Երևան, 2001
Հատընտիր պամութիւնք վարուց օսմանեան թագաւորաց և վէզիրաց, Վենետիկ, 1848. կամ այստեղ
Հատուկտիր բանք եւ ճառք ի մատենագրութեանց նախնեաց ի վերայ ժամասացութեանց եւ Ս. Պատարագին [Մովսէս Քերթողահայր՝ «Յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ», Վասիլիոս՝ «Մեկնութիւն յաղագս Եկեղեցւոյ»], Վենետիկ, 1910
Հարանց վարք, Նոր Ջուղա, 1641. տես նաև Գիրք որ կոչի Հարանց վարք (1720), Վարք սրբոց հարանց (1855)
Հարթագունդք (քարտէզ), Վիեննա, 1850
Հարիւրեակք բարոյական խրատուց, յորս բովանդակին բարոյական առածք և զուարճալի պատմութիւնք, Կ. Պոլիս, 1853
Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու, հտ. Ա. Զարթօնքի շրջան, կազմող՝ Տէօշէմէճեան Վերժին, Իսթանպուլ, 1971
◈ Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու, հտ. Գ. Գաւառի գրականութիւն, կազմող՝ Տէօշէմէճեան Վերժին, Իսթանպուլ, 1973
Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց [կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան], մասն Ա, Կ. Պոլիս, 1900 [դպրոցական ձեռնարկ]
Հաւաքածոյ հատընտիր քերթուածոց գաղղիական մատենագրութեան. ի պէտս ազգային վարժարանաց, աշխատասիրեաց՝ Միհրան Գ. Մօզեան, Կոստանդնուպոլիս, 1880 [ֆրանսերէն բանաստեղծութիւններ՝ հայերէն բացատրութիւններով]
◈ Հենրիկոս Էշանֆէլ. բարոյական պատմութիւն, թարգմ. ի Գաղղ. Մաղաքիա Տրդատ Ա. Մինասեան, Կ. Պոլիս, 1855
Հետեւազօրի շարքի կանոնագիրք, Երեւան, 1920
Հեքիաթների գանձարան, փոխադր. Մ. Հարությունյանի, Երևան, 2004. կամ այստեղ
Հիմնական կանոնք Օսմանեան պետութեան. թարգմանեալ ի թուրքերէն բնագրէն Հ. Ս. Ալաճաճեան, Կ. Պոլիս, 1876
Հրաշալիք բնութեան, մասն Բ., թարգմ. ի Գաղղ., Կ. Պոլիս, 1870
Ձայնագրեալ ազգային երգարան հայ դպրոցների համար, Ժողովեց եւ ձայնագրեց Եզնիկ քհն. Երզնկեանց, Վաղարշապատ, 1882
Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի, Վաղարշապատ, 1878. կամ այստեղ
Ձայնագրեալ շարական հոգեւոր երգոց Սուրբ եւ ուղղափառ առաքելական եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, Վաղարշապատ, 1875
Ձայնագրեալ Տաղարան ի պէտս սպասաւորաց Հայաստանեայց սրբոյ եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1900
Ձայնագրեալ քաղուածք օրհնութեանց, հետեւակք օրհնութեանց տէրունական տօնից, այլ եւ կարգ հանգստեան եւ անդաստանի շարականաց ի լրումն ձայնքաղի, Վաղարշապատ, 1882
Ձայնագրուած հայկական երգարան. Ա. մաս, օժանդակութեամբ Բ. Կանաչեանի եւ այլ հայ արուեստագէտներու, Կ. Պոլիս, 1909. և Բ. մաս, Կ. Պոլիս, 1911
Ձայնքաղ շարականք որք պաշտին ի հասարակաց ժամակարգութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Վենետիկ, 1907
Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ 1988-1994. հանրագիտարան, Երևան, 2004
Ղուրան, թարգմ. արաբերէնից՝ Աբր. Ամիրխանեանցի, Վառնա, 1909. Բ տպ., Վառնա, 1910. տես նաև վարը՝ Քուրան, և Մուհամմէտ՝ հեղինակների շարքում
Ճամբորդութիւն որ ըրաւ Թաշառ անունով երևելի Ֆռանսըզ Ճիզվիթմը, Լուիճի Չորեքտասաներորդ Ֆռանսայի թագաւորին հրամանաւը դէպ ի Շիամ՝ որ է մէկ երևելի թագաւորութիմը Արևելեան Հինտիստանին մէջ: Ծաղկաքաղ հաւաքեալ ի զանազան պատմագրաց, աշխատասիրութեամբ աշակերտաց Տեառն Մխիթարայ Մեծի Աբբայի, Վէնէտիկ, 1815
Ճաշակ արդի հայ մատենագրութեան (Ծաղկաքաղ աշխարհաբար լեզուէ բազմաթիւ գրական կենսագրութիւններով եւ ծանօթութիւններով), հտ. Ա, կազմող՝ Պիպէռճեան Ա., Կ. Պոլիս, 1910. կամ այստեղ
Ճաշակ Հելլէն եւ Լատին ճարտարախօսութեան, [գրաբար] թրգմ.՝ Հ. Արսէն Կ. Բագրատունի, Վենետիկ, 1863. կամ այստեղ
Ճաշակ նոր գրականութեան, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1904. կամ այստեղ
Ճաշոց գիրգ, Վենետիկ, 1686
Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1872
Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, հտ. Ա, հտ. Բ, Երուսաղէմ, 1873
Ճառագայթ. գրական գեղարւեստական եւ քննադատական ժողովածու, գրքոյկ Ա. գրքոյկ Բ, խմբ. Միսակ Յովհաննիսեան, Թիֆլիս, 1914
Ճավայի դատապարտեալք. պատմական վէպ մը, ազատ թարգմանութիւն, Վիէննա, 1858

◈ Մայր ցուցակ ձեռագրաց ՄՄ Մատենադարանի - տես ◈ ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՄՄ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

◈ ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՍՐԲՈՑ ՅԱԿՈԲԵԱՆՑ

Մայրենի լեզու (հիմնովին բարեփոխուած), Հատընտիր քաղուածք, միջին դասընթացք, Բ. տարի, Կ. Պոլիս, 1907. կամ այստեղ

ՄԱՇՏՈՑՆԵՐ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ ՄԱՆԿԱՆՑ

◈ ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ

Մարտիրոսութիւն Մեծին Բրիտանիոյ մէջ 1400-1558 եւ բարեկարգութեան վրայով քանի մը ծանօթութիւններ, Զմյուռնիա, 1851. կամ այստեղ
Մեղրագետ, Զ. գիրք (բարձրագոյն կարգերու համար), [գրական ժողովածու. հայ եւ օտար հեղինակներ], կազմող՝ Ռ. Զարդարեան, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1914
Մեր հաղթանակները, հտ. Ա, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2008 (էջ 230-ից՝ Ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ
◈ Մեր հաղթանակները, հտ. Բ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2009 (էջ 294-ից՝ ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ
◈ Մեր հաղթանակները, հտ. Գ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2011 (էջ 296-ից՝ ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ
◈ Մեր հաղթանակները, հտ. Դ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2012 (էջ 352-ից՝ ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ
Մեր ծրագիրը. Հայ Յ. Դաշնակցութեան ծրագրի պարզ բացատրութիւնը. բացատրեց Վ. Խ.-նի, Թիֆլիս, 1917
Միացեալ եւ անկախ Հայաստան. պատմական քայլը (Էջեր հայ ազատագրութեան պայքարներէն), Կ. Պոլիս, 1919
Միմոս կամ բանք զուարճարարք, Սինկափոր, 1853
Մխիթարեան յոբելեան 1701-1901, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ
Մտաւոր եւ գրաւոր թուաբանութիւն, Կ. Պոլիս, 1857
Յայսմաւուրք ըստ արդի ընտրելագոյն յայսմաւուրաց, Կ. Պոլիս, 1834. մեկ այլ հրատարկության և ֆրանսերեն թարգմանության համար տես Le Synaxaire arménien de Ter Israël [Յայսմաւուրք տէր Իսրայէլի. գրաբար բնագիրն ու ֆրանս. թարգմ.], publ. et trad. Bayan G. Patrologia Orientalis, Paris. Նաւասարդ, 5 (1910). Հոռի, 6 (1911). Սահմի, 15 (1927). Տրէ, 16 (1922). Քաղոց, 18 (1924). Արաց, 19 (1926). Մեհեկի -- Յաւելեաց, 21 (1930). կամ երեք մասով՝ 1-3-րդ ամիսներ, 4-6-րդ, 7-րդից մինչև Աւելեաց
Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն, Երուսաղէմ, 1906
Յաւելուած ի պատմութիւն վերադարձի երից վարդապետաց ի ծոց Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ. վերադարձ եւ չորրորդին Տ. Խորենայ Խ. Գալֆայեան քերթող վարդապետի, Փարիզ, 1858
Յիշատակագիր Վանայ ինքնապաշտպանութեան դէպքերուն (1915 ապրիլ-մայիս) (օտար եւ հայ պաշտօնական վաւերագրերէ քաղուած). հրատարակութիւն «Վասպուրական» միութեան, Կ. Պոլիս, 1919
Յիշատակարան երկհարիւրամեայ յոբելինի Մխիթարեան Միաբանութեան ի Վենետիկ (8 սեպտ. 1701-1901 սեպտ. 8), Վենետիկ, 1901
Յուշամատեան Մուսա Լերան, խմբ.՝ Մարտիրոս Գուշագճեան եւ Պօղոս Մատուռեան, Պէյրութ, 1970
Յուշարձան ապրիլ տասնըմէկի, Կ. Պոլիս, 1919
Յուշարձան գրական ժողովածոյ առթիւ 100ամեայ յոբելինի հաստատման Մխիթարեան միաբանութեան ի Վիեննա (1811-1911) եւ 25ամեայ տարեշրջանի «Հանդէս ամսօրեայ» ուսումնաթերթի (1887-1911) / Festschrift aus Anlass des 100jährigen Bestandes der Mechitharisten-Kongregation in Wien (1811 - 1911) und des 25. Jahrganges der philologischen Monatsschrift "Handes Amsorya" (1887 - 1911), Վիեննա, 1911

ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑԱՆԿԵՐ


Նոր երգարան ազգային, Նիւ Եորք, 1892
Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի, մասն Ա, մասն Բ, Կ. Պոլիս, 1867
Նոր վարժութիւն մանկանց, Բ. տարի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1908
Շարակնոց, 1710 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Near East School of Theology)
Շաւիղ. գրական-հասարակական ժողովածու: Ա. գրքոյկ, Բաքու, 1914
Ոթոն կամ կորսըւած տղու մը պատմութիւն (Մատենադարան մանկանց, Ա), Վենետիկ, 1839
Ոսկեփորիկ. հայ հին և միջնադարյան արձակի ժողովածու (կազմեցին՝ Մադոյան Արշակ, Ներսիսյան Վարագ), Երևան, 1997
Ուղեցոյց սրբազան տեղեաց, Երուսաղէմ, 1902
Չորրորդ դարու Հայ Եկեղեցին (արտատպուած «Լումայ» հանդիսից), [Ա մաս], Թիֆլիս, 1901. Ս. Սահակ Պարթեւ, Թիֆլիս, 1902. Բ. Ներսէս Մեծ, Թիֆլիս, 1901
Պատժական օրինագիրք Օսմանեան տէրութեան, Կ. Պոլիս, 1865
Պատկերազարդ հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց արձակ եւ ոտանաւոր աշխարհիկ լեզուաւ, մասն Բ. (կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան), Կ. Պոլիս, 1901
Պատմագիրք Կիւրինի (խմբ.՝ Մինասեան Պետրոս), Պէյրութ, 1974 (ժողովածուի մասերը տրուած են առանձին pdf-ներով, որոշ նիւթեր՝ թարգմանուած անգլերէն)
Պատմութիւն Արեւելեան պատերազմին. զարդարեալ այլեւայլ պատկերօք եւ կենդանագրօք, հտ. Ա, հրատարակեց Ա. Մօմճեան [Ռուս-թուրքական պատերազմի մասին թարգմանական երկ], Կ. Պոլիս, 1879. կամ այստեղ
Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին, յորում են բանք խրատականք օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ և այլ բանք պիտանիք, Կ. Պոլիս, 1850
Պարզատումար, Վենետիկ, 1513. կամ այստեղ
Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին զանազան ջերմեռանդական աղօթք), Վէնէտիկ, 1801
Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին զանազան ջերմեռանդական աղօթք), Վենէտիկ, 1816
Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին զանազան ջերմեռանդական աղօթք), Վէնէտիկ, 1823
Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին պէս պէս բանք հոգեշարժ աղօթից..., պատմութիւն վարուց սրբոյն Կիպրիանոսի), Կ. Պոլիս, 1838
Ջան-Գիւլում. 600 տուն. յառաջաբանով եւ ծանօթութիւններով, ժողովեց Հայկ Ե. Տէր-Աստուածատրեան (արտատպած «Բանասէր» հանդիսից), Պարիս, 1903
Ջավախքի ժողովրդական հեքիաթներ, Երևան, 2012
Ռամկական մրմունջներ (աշուղական, ժողովրդկան խառն երգեր եւ պարերգեր), խմբ. Արշակ Բրուտեան, Գ տպ., Ալէքսանդրապօլ, 1901
Սահմանադրական հրահանգ Ազգային վանօրէից համար, Կ. Պոլիս, 1872

◈  ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ

Սասնա ծռեր, հտ. Գ, գրառումն ու բնագրի պատրաստումը՝ Սարգիս Հարությունյանի և Արուսյակ Սահակյանի, Երևան, 1979
Սէնթ Ամանտցի Լիւսիլ կամ Սենեկալի առանցնակեացը, թարգմ. Յ.Գ. Սըվաճեան, Կ. Պոլիս, 1859
Սիպիլ կամ հատընտիր ծաղկաքաղ գաղղիարէն, հայերէն եւ տաճկերէն առածոց, անթուական
Սկզբունք պատմութեան հին ազգաց. դպրատանց տղոց համար, Վենետիկ, 1848

ՍՈՓԵՐՔ ՀԱՅԿԱԿԱՆՔ

Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը. թուղթ Յակոբայ առ Կոդրատոս եւ կանոնք Թադդէի (քննութիւն եւ բնագիրք), Վիեննա, 1896
Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց, հատընտիր քաղեալք ի ճառընտրաց, հտ. Ա [Ա-Ղ], Վենետիկ, 1874. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց, հատընտիր քաղեալք ի ճառընտրաց, հտ. Բ [Մ-Ք], Վենետիկ, 1874. կամ այստեղ
Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին. ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին. ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Վիճակախաղ զբօսանաց. Հին ձեռագրէ անյայտ Հեղինակի, Սանկտպետերբուրգ, 1865
Վիճակացոյց գաւառական Ազգային վարժարանաց Թուրքիոյ, Կ. Պոլիս, 1901
Վկայաբանութիւն սրբոյն Սանդխտոյ ի պէտս աշակերտաց սուրբ Սանդուխտ դպրոցի, Կալկաթա, 1847
Տարեցոյց Նշան-Պապիկեան 1907 (կարդացուելիք բաներ, շահեկան գիտելիքներ, իմաստուն խրատներ, պզտիկ նօթեր, համով խօսքեր և... ուրիշ բաներ), Գ. տարի, Կ. Պոլիս. կամ այստեղ
Տեղագրութիւն Անի քաղաքին որ է Բագրատունեաց թագաւորութեան մայրաքաղաքը, խմբ. Յովհաննէս Տէր Աբրահամեան, Թէոդոսիա, 1863
Տեղեկագիր. Բ. Ազգային կեդրոնական պարտուց բարձման համար Ամենապատիւ Տ. Մկրտիչ Խրիմեան Ս. Պատրիարք Հօր բացած հանգանակութեան, Կ. Պոլիս, 1873
Տեղեկագիր հոգաբարձութեան Եէտի Գուլէի Ազգ. Հաստատութեան (Ս. Փրկիչ) 1899 Յունուար 1էն 1899 Դեկտեմբեր 31 (ունի ցանկ հիւանդութիւնների անուանումների զուգահեռ հայերէն եւ օտար եզրերի), Կ. Պոլիս, 1900. կամ այստեղ
Տեղեկութիւնք ի վերայ այժմեան կացութեան թագաւորութեան Պարսից, Փարէզ, 1816
Տեսարան, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1894
Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու, Երևան, 2006. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Տնային տնտեսության հանրագիտարան, Երևան, 1997
Տօմարաց գիրք .... ընդ որոց եւ Տաղ Յովասափու...., Ամստերդամ, 1668
Ցեղին սիրտը. արևմտահայ բանաստեղծություն, Երևան, 1991. կամ այստեղ [Ղ. Ալիշան, Մ. Պեշիկթաշլյան, Ն. Ռուսինյան, Թ. Թերզյան, Մ. Աճեմյան, Ե. Տեմիրճիպաշյան, Գ. Պեշկյոթուրյան, Վ. Մալեզյան, Ա. Չոպանյան, Ռ. Որբերյան, Ինտրա, Սիպիլ, Ա. Հարությունյան, Հ. Արշակյան, Սիամանթո, Մ. Մեծարենց, Դ. Վարուժան, Ռ. Սևակ, Վ. Թեքեյան, Մ. Զարիֆյան]
Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան Միաբանութենէ, Վենետիկ, 1869

ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՄՄ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

Քերականութիւն անգղիարէն եւ հայերէն, Իզմիր, 1835. կամ այստեղ
Քնար. ձայնագրեալ երգարան (եւրոպական նօտաներով). ժողովեց եւ ձայնագրեց Ս. Դէմուրեան, Ս. Պետերբուրգ, 1907
Քնար հայկական (խմբագրեց Մ.Մ. Միանսարեանց), Ս. Պետերբուրգ, 1868. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Քուրան հանդերձ Մուհամմէտի կենսագրութեամբ, թարգմ. ֆրանսերէնէ՝ Լեւոն Լարենց, Կ. Պոլիս, 1911. տես նաև վերը՝ Ղուրան, և Մուհամմէտ՝ հեղինակների շարքում
Քսաներորդ դարի արտասահմանյան դրամատուրգիա, հտ. Ա, կազմող՝ Ս. Ե. Փանոսյան, Երևան, 1983
Քրիստոնյա Հայաստան, հանրագիտարան, Երևան, 2002. կամ այստեղ
Օդային սուրհանդակ. տետր այլաբանական, Կ. Պոլիս, 1870
Ֆէլիչէ Ռոպոլին. ետքի օրերը, Վենետիկ, 1850. կամ այստեղ


Armenian Van/Vaspurakan (UCLA Armenian History and Culture Series. Historic Armenian Cities and Provinces, 1). Edited by Richard G. Hovannisian. Mazda Publishers, 2000.
Armenian Baghesh/Bitlis and Taron/Mush (UCLA Armenian History and Culture Series. Historic Armenian Cities and Provinces, 2). Edited by Richard G. Hovannisian. Mazda Publishers, 2001.
Armenian Philology in the Modern Era: From Manuscript to Digital Text. Ed. by Valentina Calzolary in collab. with Michael E. Stone. Leiden-Boston 2014 (partial preview).
Chants populaires arméniens; trad. Francaise avec une introduction par Archag Tchobanian. Paris, 1903.
Collection d'historiens arméniens; T. I: Th. Ardzrouni, Arakel de Tauriz, Iohannès de Dzar. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1874.
◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869.
Colophons of Armenian Manuscripts, 1301-1480. A Source for Middle Eastern History. Translated and annotated by Avedis K. Sanjian. Cambridge, MA., 1969.
Freshwater Ecosystems and Biodiversity: Atlas of Freshwater Key Biodiversity Areas in Armenia. Yerevan, WWF-Armenia. Yerevan 2015.
Gedenke Armeniens!: Bericht über die Tätigkeit des Deutschen Hilfsbundes für Armenien, Comitee Frankfurt a. M. Frankfurt, 1897.
La défense héroïque de Van (Arménie). Traduit de différents journaux arméniens par M.G. Genève, 1916.
Le Synaxaire arménien de Ter Israël [Classical Armenian text and French translation], publ. et trad. Bayan G. Patrologia Orientalis, Paris. Նաւասարդ, 5 (1910). Հոռի, 6 (1911). Սահմի, 15 (1927). Տրէ, 16 (1922). Քաղոց, 18 (1924). Արաց, 19 (1926). Մեհեկի -- Յաւելեաց, 21 (1930). in three parts՝ Months I-III, Months IV-VI, Months VII-XII and Aveleats.
Les Chants liturgiques de l'église arménienne, trad. en notes musicales européennes par Pietro Bianchini, Venise, 1877.
Les Massacres et la Lutte de Mousch-Sassoun (Arménie). Traduit du Journal arménien AREV de Bakou. Genève, 1916.
Liturgia Armena. Tradotta in Italiano per cura del P. Gabriele Avedichian, Venezia, 1854. կամ այստեղ
New Approaches to Medieval Armenian Language and Literature. Ed. Joseph Johannes Sicco Weitenberg. Amsterdam, 1995.
Nuovo dizionario italiano-francese-armeno-turco (հրատ.՝ Մխիթարեան միաբ.). Vienna, 1846.
Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883
Poésie Arménienne. Anthologie des origines à nos jours. Paris, 1973.
◈ The Frontier Between Armenia and Turkey, As decided by President Woodrow Wilson, November 22, 1920. կամ այստեղ
The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. Edited by Hovann H. Simonian. Routledge: London and New York, 2007.
Zeitschrift fur armenische Philologie. Հանդէս հայագիտութեան (հեղինակներ՝ Franz N. Finck, Esnik Gjandschezian, Ս. Մալխասեանց, Johann M. Schmid, H. Adjarian, Komitas [Keworkian], A. Meillet, H. Gelzer, Sophus Bugge, Գրիգոր Վանցեան, Hagop Manandian). Erster Band. Marburg (Hessen), 1903.

Miscellanea Orientalia Christiana. Восточнохристианское разнообразие (редакторы: Н.Н. Селезнев и Ю.Н. Аржанов), Москва, 2014. կամ այստեղ (երկու հոդված նվիրված է հայկ. թեմաների)
◈ Государство религия церковь в России и за рубежом, Москва, 2015, № 2 (33). կամ այստեղ. № 2 (34) 2016.
Зоологический сборник, вып. II. Ред. Рихтер А.А. Ереван, 1940
◈ Научный сборник, посвященный 20-летию установления Советской власти в Армении / Գիտական ժողովածու՝ նվիրված Հայաստանում սովետական իշխանության հաստատման 20-ամյակին, Երևան, 1941
Раздел азиатской Турции: по секретным документам б. министерства иностранных дел; под редакцией Е. А. Адамова. Москва, 1924.
Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, Москва, 2013 (ժողովածուում կա հայերենին վերաբերող մի քանի ուսումնասիրություն)


Նախախորհրդային շրջանում հրատարակված ռուսերեն անհեղինակ կամ հանրագիտարանային բնույթի գրքերը տես այստեղ՝ էջի վերջում։